18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Historia 18. Dywizji Zmechanizowanej rozpoczęła się w 2018 roku, formowanie tego związku taktycznego wyniknęło z priorytetów określonych w głównych kierunkach rozwoju sił zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2017-2026, to jest dokumentu przyjętego postanowieniem Prezydenta RP z dnia 3 sierpnia 2015 r. i znowelizowanego postanowieniem z dnia 9 lutego 2017 r. Kolejnym dokumentem który stanowił podstawę formowania dywizji to szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji sił zbrojnych RP na lata 2017-2026. Efektem tych dokumentów wyższego szczebla była w końcu Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr Z-65/Org./P1 z dnia 5 września 2018 r. oraz wykonawczy dokument Sztabu Generalnego nr Z-66/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 5 września 2018 r., nakazujący w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. sformować Dowództwo 18. Dywizji Zmechanizowanej z miejscem stałej dyslokacji w m. Siedlce.
W dniu 17 września 2018 r. uroczyście na dowódcę dywizji wyznaczono gen. dyw. dr Jarosława Gromadzińskiego.
Plan formowania dywizji zakłada sformowanie sztabu dywizji oraz batalionu dowodzenia w terminie do 30 sierpnia 2019 r. W dniu 29 sierpnia 2019 r. dokonano oficjalnego przejęcia 1. Brygady Pancernej z Wesołej oraz 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa do składu dywizji. W składzie dywizji zaplanowane jest również sformowanie od podstaw nowej 19. Brygady Zmechanizowanej z siedzibą w Lublinie.
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 57/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 18. Dywizji Zmechanizowanej
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 1, 3-4, 5-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz pkt 2-7 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234, z 2015 r. poz. 92 oraz z 2018 r. poz. 110), ustala się, co następuje:
 
§ 1. 18. Dywizja Zmechanizowana:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 7. Dywizji Strzelców (1919),
b) Grupy Taktycznej gen. Laurenta Bonina (1919),
c) Grupy gen. Franciszka Krajowskiego (1919),
d) 18. Dywizji Piechoty (1920-1939);
2) przyjmuje imię gen. broni Tadeusza Buka.
§ 2. Ustanawia się doroczne Święto 18. Dywizji Zmechanizowanej w dniu 5 września.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy Dowództwa 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się:
1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Dowództwa 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka, zwanego dalej „18DZ”;
2) oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 18DZ;
3) proporczyk na beret żołnierzy, zwany dalej „proporczykiem”, 18DZ.
§ 2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki 18DZ, określony w załączniku Nr 1;
2) wzór legitymacji odznaki 18DZ, określony w załączniku Nr 2;
3) wzory oznaki 18DZ, określone w załącznikach Nr 3 i 4;
4) wzór proporczyka 18DZ, określony w załączniku Nr 5.
 
 
WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
DOWÓDZTWA 18. DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ
IM. GEN. BRONI TADEUSZA BUKA
NA MUDUR WYJŚCIOWY I POLOWY
 
WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY
DOWÓDZTWA 18. DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ
IM. GEN. BRONI TADEUSZA BUKA
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
DOWÓDZTWA 18. DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ
IM. GEN. BRONI TADEUSZA BUKA  /W Y C I Ą G/
 

2. Odznaka ma kształt stylizowanej tarczy herbowej z dwoma skrzyżowanymi mieczami. Na karmazynowym tle znajduje się srebrny orzeł, nawiązujący do wzoru orła Armii Polskiej we Francji. Na jego skrzydłach widnieją białe cyfry (ze srebrną otoczką) „1” i „8”, tworzące numer 18DZ. Odznaka nawiązuje do odznaki 18. Dywizji Piechoty, której tradycje dziedziczy 18DZ. 

STRUKTURA
 
- Dowództwo i sztab 18. DZ – Siedlce
  - 18.Batalion Dowodzenia - Siedlce
  - 18.Łomżyński Pułk Logistyczny im. gen. bryg. Mariana Raganowicza - Łomża
  - 18.Batalion Rozpoznawczy - Biała Podlaska
  - 1.Warszawska Brygada Pancerna im. gen. Tadeusza Kościuszki - Wesoła
  - 19.Lubelska Brygada Zmechanizowana im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga - Lublin
  - 21.Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza - Rzeszów
  - 18.Pułk Artylerii im. płk. Witolda Sztarka - Dęba
  - 18.Zamojski Pułk Przeciwlotniczy im. gen. bryg. Feliksa Kamińskiego - Sitaniec k.Zamościa
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński (5.IX.2018 – 12.VIII.2022)
- gen. dyw. Arkadiusz Szkutnik (12.VIII.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (5.IX.2018 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.