1.Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. płk Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Na podstawie Decyzji Nr Z-7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2016 r. oraz Decyzji Nr PF-32/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 24 maja 2016 r. rozpoczęto proces formowania Dowództwa 1.Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku, początkowo brygadę podporządkowano Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych oraz rozpoczęto nabór żołnierzy do komórek organizacyjnych brygady. Proces formowania rozpoczęto od sformowania Dowództwa i Sztabu brygady, następnie formowano samodzielne kompanie bezpośrednio podporządkowane dowództwu brygady (kompania dowodzenia, kompania logistyczna, kompania saperów i kompania wsparcia), jednocześnie uruchomiono proces formowania pierwszych batalionów obrony terytorialnej które miały wejść w skład 1.PBOT. 12 sierpnia 2016 roku uroczyście na dowódcę brygady wyznaczono płk Sławomira Kocanowskiego, który przybył ze stanowiska zastępcy dowódcy 2.BZ. W dniu 29 marca 2017 roku odbyło się uroczyste przekazanie brygady w skład powstałych z dniem 1 stycznia 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). W maju 2017 roku odbyła się pierwsza przysięga żołnierzy WOT po 16-dniowym szkoleniu, w Białymstoku przysięgę złożyło 80 ochotników, którzy zasilili formowany wtedy 25.Batalion Obrony Terytorialnej w Białymstoku (obecnie jest to 11.Batalion Lekkiej Piechoty). W skład brygady wchodzi cztery samodzielne wyspecjalizowane kompanie, oraz cztery bataliony lekkiej piechoty. Brygada ma charakter lekkiej piechoty poruszającej się samochodami ciężarowymi oraz terenowymi, głównym wyposażeniem jest lekka broń strzelecka.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 49/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyróżniającej nazwy i nadania imienia patrona 1. Brygadzie Obrony Terytorialnej
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3-5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) – ustala się, co następuje:
 
§ 1. 1. Brygada Obrony Terytorialnej:
1) przejmuje i z honorem kultywuje tradycje:
a) oddziałów bojowych Armii Krajowej Obywatelskiej:
– Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej Obywatelskiej kpt. Kazimierza Kamieńskiego, ps. „Huzar” (1945-1947),
– 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka” (1945-1947),
– 6. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej por. Lucjana Minkiewicza ps. „Wiktor”, kpt. Władysława Łukasiuk ps. „Młot”, kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar” (1946-1952),
b) oddziałów bojowych podległych Białostockiemu Inspektoratowi Armii Krajowej:
– 42. Pułku Piechoty Armii Krajowej (1944),
– 10. Pułku Ułanów Armii Krajowej (1944),
c) oddziałów bojowych Armii Krajowej Obywatelskiej:
– Zgrupowania Armii Krajowej Obywatelskiej „Piotrków” por. Hieronima Piotrowskiego, ps. „Jur” (1945), RYBNIK
– Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej Obywatelskiej – Wolność i Niezawisłość ppor. Stefana Ejsmonta, ps. „Wir” (1945-1947),
d) oddziałów bojowych Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”:
– Oddziału Partyzanckiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” sierż. pchor. Leona Suszyńskiego „P-8” (1945-1947),
– Oddziału Partyzanckiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” sierż. pchor. Józefa Piłaszewicza, ps. „Zgrzyt” (1945-1947),
– Oddziału Partyzanckiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” plut. pchor. Stanisława Łaneckiego, ps. „Przelotny” (1945-1946),
– Oddziału Partyzanckiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” plut. Gabriela Oszczapińskiego, ps. „Dzięcioł” (1945-1947),
e) oddziałów bojowych podległych Suwalskiemu Inspektoratowi Armii Krajowej:
– 41. Pułku Piechoty Armii Krajowej (1944),
– 3. Pułku Szwoleżerów Armii Krajowej (1944),
– 1. Pułku Ułanów Armii Krajowej (1944),
f) oddziałów bojowych Armii Krajowej Obywatelskiej:
– Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej Obywatelskiej sierż. Władysława Stefanowskiego, ps. „Grom” (1945), w tym oddziałów Armii Krajowej Obywatelskiej: ppor. Edwarda Wawiórki, ps. „Skiba” (1945), st. sierż. Wacława Sobolewskiego, ps. „Sęk”, „Skała” (1945), sierż. Jana Szumskiego, ps. „Snop” (1945),
– Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej Obywatelskiej sierż. Józefa Sulżyńskiego, ps. „Brzoza” (1945),
g) oddziałów bojowych Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”:
– Oddziału Partyzanckiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” st. sierż. Aleksandra Kowalewskiego, ps. „Bęben” (1945-1947),
– Oddziału Partyzanckiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” plut. Wacława Górskiego, ps. „Oko” (1946-1947),
– Oddziału Partyzanckiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” plut. Stanisława Siedleckiego, ps. „Klon”, „Wierny” (1945-1947),
h) oddziałów bojowych podległych Suwalskiemu Inspektoratowi Armii Krajowej:
– 33. Pułku Piechoty Armii Krajowej (1944),
– 9. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej (1944),
i) oddziałów bojowych Armii Krajowej Obywatelskiej:
– Zgrupowania Inspektoratu Łomżyńskiego Armii Krajowej Obywatelskiej mjr. Jana Tabortowskiego „Bruzdy” (1945),
– Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej Obywatelskiej ppor. Stanisława Marchewki, ps. „Ryba”,
j) oddziałów bojowych i związków taktycznych podległych Podlaskiemu Inspektoratowi Armii Krajowej:
– 76. Pułku Piechoty Armii Krajowej (1944),
– 2. Pułku Ułanów Armii Krajowej (1944);
2) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Podlaska”;
3) otrzymuje imię płk. Władysława Liniarskiego, ps. „Mścisław”.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 98/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Władysława Liniarskiego, ps. „Mścisław”
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1 . Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Władysława Liniarskiego, ps. ”Mścisław”.
§ 2 . Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
§ 3 . Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
§ 4 . Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
1. PODLASKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ
im. płk. Władysława LINIARSKIEGO ps. „MŚCISŁAW”  /WYCIĄG/
 
2. Odznaka jest trzyczęściowa. Pierwszą część stanowi wieniec laurowy w kolorze oksydowanego złota. Drugą część stanowi krzyż kawalerski, nałożony na wieniec laurowy. Ramiona krzyża pokryte są białą emalią z bordiurą w kolorze oksydowanego złota. Trzecią część odznaki stanowi ryngraf w kolorze oksydowanego złota, z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej na tle orła w koronie - symbol noszony przez żołnierzy podziemia niepodległościowego. Ryngraf umieszczony jest w centralnej części krzyża. Na górnym ramieniu krzyża znajduje się herb województwa podlaskiego – nawiązujący do miejsca stacjonowania 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”, zwanej dalej „1 PBOT”. Na dolnym ramieniu umieszczony jest monogram liter „WL” – inicjał płk. Władysława Liniarskiego, ps. „Mścisław” – patrona 1 PBOT. Na lewym ramieniu krzyża znajduje się napis „1 PB”, a na prawym litery „OT” – skrót pełnej nazwy 1 PBOT. Litery wykonane są w barwie oksydowanego złota.
 
DECYZJA Nr 77/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia oznak rozpoznawczych jednostek wojskowych Wojsk Obrony Terytorialnej  /WYCIĄG/
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się oznaki rozpoznawcze, zwane dalej „oznakami”, następujących jednostek wojskowych Wojsk Obrony Terytorialnej, zwanych dalej „WOT”:
4) 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zwanej dalej „1PBOT”;
§ 2. Zatwierdza się:
4) wzory oznaki 1PBOT, określone w załącznikach Nr 7 i 8;
§ 3. Traci moc decyzja Nr 129/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 155).
§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
  
WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
1. PODLASKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ
NA MUNDUR WYJŚCIOWY I POLOWY
 
DECYZJA Nr 81/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyróżniającej nazwy, nadania imienia patrona i ustanowienia Święta 1. Brygady Obrony Terytorialnej
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 1, 3 i 4, 5-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz pkt 2-7 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234, z 2015 r. poz. 92 oraz z 2018 poz. 110), ustala się, co następuje:
 
§ 1. 1. Brygada Obrony Terytorialnej:
1) przejmuje i z honorem kultywuje tradycje:
a) oddziałów bojowych podległych Białostockiemu Inspektoratowi Armii Krajowej:
– 42. Pułku Piechoty Armii Krajowej (1944),
– 10. Pułku Ułanów Armii Krajowej (1944),
b) oddziałów bojowych podległych Białostockiemu Inspektoratowi Armii Krajowej Obywatelskiej:
– Zgrupowania por. Hieronima Piotrowskiego ps. „Jur” (1945),
– Oddziału Partyzanckiego sierż. Stanisława Chmielewskiego ps. „Bohun” (1945),
c) Oddziału Partyzanckiego Białostockiego Inspektoratu Armii Krajowej Obywatelskiej – Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” ppor. Stefana Ejsmonta ps. „Wir”, st. strz. Antoniego Czerepuka ps. „Marcin”, sierż. Bronisława Rochalskiego ps. „Orlicz”, sierż. Wincentego Krutula ps. „Lancet” i kpr. Kazimierza Stasiulewicza ps. „Czarny” (1945-1947),
d) oddziałów bojowych podległych Białostockiemu Inspektoratowi Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”:
– Oddziału Partyzanckiego sierż. pchor. Leona Suszyńskiego ps. „P-8” (1945-1947),
– Oddziału Partyzanckiego plut. pchor. Józefa Piłaszewicza ps. „Zgrzyt” (1945-1947),
– Oddziału Partyzanckiego plut. pchor. Stanisława Łaneckiego ps. „J-7”, „Przelotny” (1945-1946),
– Oddziału Partyzanckiego plut. Gabriela Oszczapińskiego ps. „Dzięcioł” i plut. Kazimierza Makarewicza ps. „Smutny” (1945-1947),
– Oddziału Partyzanckiego st. sierż. Aleksandra Kowalewskiego ps. „Bęben” (1945-1947),
– Oddziału Partyzanckiego plut. Wacława Górskiego ps. „Oko” (1946-1947),
– Oddziału Partyzanckiego kpr. Kazimierza Bartnika ps. „Młotek” (1945-1947),
– Oddziału Partyzanckiego plut. Stanisława Siedleckiego ps. „Klon” i „Wierny” (1945-1947),
e) oddziałów bojowych podległych Suwalskiemu Inspektoratowi Armii Krajowej:
– 41. Pułku Piechoty Armii Krajowej (1944),
– 3. Pułku Szwoleżerów Armii Krajowej (1944),
– 1. Pułku Ułanów Armii Krajowej (1944),
f) oddziałów bojowych podległych Suwalskiemu Inspektoratowi Armii Krajowej Obywatelskiej:
– Oddziału st. sierż. Józefa Sulżyńskiego ps. „Brzoza” (1945),
– Oddziału Partyzanckiego ppor. Edwarda Wawiórki ps. „Skiba” (1945),
– Oddziału Partyzanckiego st. sierż. Wacława Sobolewskiego ps. „Sęk”, „Skała” (1945),
– Oddziału Partyzanckiego sierż. Władysława Stefanowskiego ps. „Grom” (1945),
– Oddziału Partyzanckiego sierż. Jana Szumskiego ps. „Snop” (1945),
g) oddziałów bojowych podległych Łomżyńskiemu Inspektoratowi Armii Krajowej:
– 33. Pułku Piechoty Armii Krajowej (1944),
– 9. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej (1944),
h) oddziałów bojowych podległych Łomżyńskiemu Inspektoratowi Armii Krajowej Obywatelskiej:
– Zgrupowania mjr. Jana Tabortowskiego ps. „Bruzda” (1945),
– Oddziału Partyzanckiego ppor. Stanisława Marchewki ps. „Ryba” (1945),
i) 71. Pułku Piechoty Armii Krajowej (1944), podległego Mazowieckiemu Inspektoratowi Armii Krajowej,
j) Oddziału Partyzanckiego Mazowieckiego Inspektoratu Armii Krajowej Obywatelskiej – Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” kpr. pchor. Jana Grądzkiego ps. „Lis”, ppor. Wincentego Wierzby ps. „Lew” i sierż. Władysława Lenartowicza ps. „Jur” (1945-1947),
k) oddziałów bojowych podległych Podlaskiemu Inspektoratowi Armii Krajowej:
– 76. Pułku Piechoty Armii Krajowej (1944),
– 2. Pułku Ułanów Armii Krajowej (1944),
l) oddziałów bojowych podległych Podlaskiemu Inspektoratowi Armii Krajowej Obywatelskiej:
– 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka” (1945),
– Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej Obywatelskiej ppor. Teodora Śmiałowskiego ps. „Szumny” (1945),
– Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej Obywatelskiej kpr. Tadeusza Chomko ps. „Gerwazy” (1945),
– Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej Obywatelskiej Stanisława Wołoncieja ps. „Konus” i kpr. pchor. Stanisława Aleksandrowicza ps. „Brońpolski” (1945),
m) Oddziału Partyzanckiego Podlaskiego Inspektoratu Armii Krajowej Obywatelskiej – Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar” (1945-1947),
n) 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej ppor. Lucjana Minkiewicza ps. „Wiktor”, kpt. Władysława Łukasiuka ps. „Młot” i kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar” (1946-1952);
2) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Podlaska”;
3) otrzymuje imię gen. bryg. Władysława Liniarskiego, ps. „Mścisław”.
§ 2. Ustanawia się doroczne Święto 1. Brygady Obrony Terytorialnej w dniu 21 maja.
§ 3. Traci moc decyzja Nr 49/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyróżniającej nazwy i nadania imienia patrona 1. Brygadzie Obrony Terytorialnej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 45).
§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo 1.Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”
 - 1.kompania dowodzenia
 - 1.kompania logistyczna
 - 1.kompania saperów
 - 1.kompania wsparcia
 - 11.Batalion Lekkiej Piechoty – Białystok
 - 12.Batalion Lekkiej Piechoty – Suwałki
 - 13.Batalion Lekkiej Piechoty – Łomża
 - 14.Batalion Lekkiej Piechoty – Bielsk Podlaski/Hajnówka
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk Sławomir Kocanowski  (12.VIII.2016 – 4.XI.2022)
- cz. p.o. ppłk Maciej Kłaczkowski (4.XI.2022 - 3.XII.2022)
- płk Mieczysław Gurgielewicz (3.XII.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (2016 – 29.III.2017)
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (29.III.2017 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.