2.Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr Hieronima Dekutowskiego ps. ”Zapora”
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Na podstawie Decyzji Nr Z-7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2016 r. oraz Decyzji Nr PF-32/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 24 maja 2016 r. rozpoczęto proces formowania Dowództwa 2.Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Lublinie, początkowo brygadę podporządkowano Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych oraz rozpoczęto nabór żołnierzy do komórek organizacyjnych brygady. Proces formowania rozpoczęto od sformowania Dowództwa i Sztabu brygady, następnie formowano samodzielne kompanie bezpośrednio podporządkowane dowództwu brygady (kompania dowodzenia, kompania logistyczna, kompania saperów i kompania wsparcia), jednocześnie uruchomiono proces formowania pierwszych batalionów obrony terytorialnej które miały wejść w skład 2.LBOT. 12 sierpnia 2016 roku uroczyście na dowódcę brygady wyznaczono płk Tadeusza Nastarowicza, który przybył ze stanowiska dowódcy 3.Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego. W dniu 29 marca 2017 roku odbyło się uroczyste przekazanie brygady w skład powstałych z dniem 1 stycznia 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). W dniu 21 maja 2017 roku odbyła się pierwsza przysięga żołnierzy WOT po 16-dniowym szkoleniu, w Lublinie na placu Zamkowym przysięgę złożyło 139 ochotników, którzy zasilili formowany wtedy 23.Batalion Obrony Terytorialnej w Lublinie (obecnie jest to 21.Batalion Lekkiej Piechoty). W skład brygady wchodzi cztery samodzielne wyspecjalizowane kompanie, oraz pięć batalionów lekkiej piechoty. Brygada ma charakter lekkiej piechoty poruszającej się samochodami ciężarowymi oraz terenowymi, głównym wyposażeniem jest lekka broń strzelecka.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 50/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej i nadania imienia patrona oraz ustanowienia Święta i wprowadzenia odznaki pamiątkowej 2. Brygady Obrony Terytorialnej
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowienia Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), oraz § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) w związku z pkt 3-5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) – ustala się, co następuje:
 
§ 1. 2. Brygada Obrony Terytorialnej:
1) przejmuje i z honorem kultywuje tradycje:
a) 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej (1944),
b) 8. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej (1944),
c) 9. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej (1943-1944),
d) Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Okręgu WiN – Lublin (1945-1947);
2) przyjmuje nazwę wyróżniającą „Lubelska”;
3) otrzymuje imię mjr. Hieronima Dekutowskiego, ps. „Zapora”.
§ 2. Ustanawia się Święto 2. Brygady Obrony Terytorialnej w dniu 24 maja.
§ 3. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
§ 4. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
§ 5. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
§ 6. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
2. LUBELSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ  /WYCIĄG/
 
3. Odznaka nawiązuje do historycznej odznaki 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, której tradycje przyjęła i z honorem kultywuje Brygada. Odznaka ma kształt krzyża, którego ramiona pokryte są emalią barwy białej i obwiedzione bordiurą barwy złocistej. Na ramionach krzyża umieszczone są: na górnym - cyfra „2” – symbolizująca numer Brygady, na dolnym litery „LBOT” - skrót pełnej nazwy Brygady, a na lewym i prawym ramieniu odpowiednio: „2 W” i „DP AK” – nawiązujące do 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Pomiędzy ramionami krzyża umieszczono dwa karabinki – symbol piechoty lekkiej. Pośrodku krzyża znajduje się herb miasta Lublina – nawiązujący do miejsca stacjonowania Brygady.
 
DECYZJA Nr 99/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1 . Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego, ps. „Zapora”.
§ 2 . Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
§ 3 . Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
§ 4 . Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
2. LUBELSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ
IM. MJR. HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO PS. „ZAPORA”  /WYCIĄG/
 
2. Odznaka jest trzyczęściowa. Pierwszą część stanowią dwa skrzyżowane karabiny mauser kb wz 98a barwy oksydowanego srebra. Drugą część stanowi krzyż kawalerski wypełniony białą emalią, obwiedziony bordiurą w kolorze złocistej. Trzecią część stanowi herb województwa lubelskiego, nawiązujący do miejsca stacjonowania 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, zwanej dalej „2 LBOT”. Na ramionach krzyża umieszczone są w barwie srebrzystej: na górnym cyfra „2” - stanowiąca numer 2 LBOT, a na dolnym litery „LBOT” - skrót pełnej nazwy 2 LBOT. Na lewym i prawym ramieniu napisy w barwie złocistej, odpowiednio: „27 W” i „DP AK” - nawiązujące do 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.
 
DECYZJA Nr 100/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej i nadania imienia patrona oraz ustanowienia Święta i wprowadzenia odznaki pamiątkowej 2. Brygady Obrony Terytorialnej
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), oraz § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), w związku z pkt 3-5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) - ustala się, co następuje:
 
§ 1. W decyzji Nr 50/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej i nadania imienia patrona oraz ustanowienia Święta i wprowadzenia odznaki pamiątkowej 2. Brygady Obrony Terytorialnej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 46) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł decyzji otrzymuje brzmienie: „w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej i nadania imienia patrona oraz ustanowienia Święta 2. Brygady Obrony Terytorialnej”;
2) uchyla się § 3-5.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 77/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia oznak rozpoznawczych jednostek wojskowych Wojsk Obrony Terytorialnej
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się oznaki rozpoznawcze, zwane dalej „oznakami”, następujących jednostek wojskowych Wojsk Obrony Terytorialnej, zwanych dalej „WOT”:
5) 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zwanej dalej „2LBOT”;
§ 2. Zatwierdza się:
5) wzory oznaki 2LBOT, określone w załącznikach Nr 9 i 10;
§ 3. Traci moc decyzja Nr 129/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 155).
§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
2. LUBELSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ
NA MUNDUR WYJŚCIOWY I POLOWY
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo 2.Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr Hieronima Dekutowskiego ps. ”Zapora”
 - 2.kompania dowodzenia
 - 2.kompania logistyczna
 - 2.kompania saperów
 - 2.kompania wsparcia
 - 21.Batalion Lekkiej Piechoty – Lublin
 - 22.Batalion Lekkiej Piechoty – Dęblin
 - 23.Batalion Lekkiej Piechoty – Biała Podlaska
 - 24.Batalion Lekkiej Piechoty – Chełm
 - 25.Batalion Lekkiej Piechoty – Zamość
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk Tadeusz Nastarowicz  (12.VIII.2016 – 29.XI.2022)
- cz. p.o. ppłk Sławomir Miazga (29.XI.2022 - 9.III.2023)
- płk Zbigniew Krzyszczuk (9.III.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (2016 – 29.III.2017)
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (29.III.2017 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.