3.Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Na podstawie Decyzji Nr Z-7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2016 r. oraz Decyzji Nr PF-32/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 24 maja 2016 r. rozpoczęto proces formowania Dowództwa 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie, początkowo brygadę podporządkowano Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych oraz rozpoczęto nabór żołnierzy do komórek organizacyjnych brygady. Proces formowania rozpoczęto od sformowania Dowództwa i Sztabu brygady, następnie formowano samodzielne kompanie bezpośrednio podporządkowane dowództwu brygady (kompania dowodzenia, kompania logistyczna, kompania saperów i kompania wsparcia), jednocześnie uruchomiono proces formowania pierwszych batalionów obrony terytorialnej które miały wejść w skład 3.PBOT. 12 sierpnia 2016 roku uroczyście na dowódcę brygady wyznaczono płk Arkadiusza Mikołajczyka, który przybył ze stanowiska szefa Sztabu 17. Brygady Zmechanizowanej. W dniu 29 marca 2017 roku odbyło się uroczyste przekazanie brygady w skład powstałych z dniem 1 stycznia 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). W dniu 21 maja 2017 roku odbyła się pierwsza przysięga żołnierzy WOT po 16-dniowym szkoleniu, w Rzeszowie przysięgę złożyło 160 ochotników, którzy zasilili formowany wtedy 24.Batalion Obrony Terytorialnej w Rzeszowie (obecnie jest to 31.Batalion Lekkiej Piechoty). W skład brygady wchodzi cztery samodzielne wyspecjalizowane kompanie, oraz pięć batalionów lekkiej piechoty. Brygada ma charakter lekkiej piechoty poruszającej się samochodami ciężarowymi oraz terenowymi, głównym wyposażeniem jest lekka broń strzelecka.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 51/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej i nadania imienia patrona 3. Brygadzie Obrony Terytorialnej
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3-5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) – ustala się, co następuje:
 
§ 1. 3. Brygada Obrony Terytorialnej:
1) przejmuje i z honorem kultywuje tradycje jednostek wojskowych i pododdziałów partyzanckich zbrojnego podziemia niepodległościowego:
a) Podokręgu Armii Krajowej Rzeszów, kryptonim „Woda”, „Ogniwo”, „Rezeda”:
- Inspektoratu Armii Krajowej Rzeszów, kryptonim „Rtęć”, „Rzemiosło”:
– – Obwodu Rzeszów „Rozbratel”,
– – Obwodu Kolbuszowa „Kefir”,
– – Obwodu Dębica „Dziekania”, „Deser”,
– Inspektoratu Armii Krajowej Przemyśl, kryptonim „Paweł”, „Płotka”, „Park”:
– – Obwodu Przemyśl „Przepiórka”, „Polana”, „Piskorz”,
– – Obwodu Jarosław „Jawor”, „Jedlina”, „Jesiotr”,
– – Obwodu Przeworsk „Prypeć”, „Powała”, „Pstrąg”,
– – Obwodu Łańcut „Łucja”, „Łabędź”, „Łukasz”,
– Inspektoratu Armii Krajowej Mielec, kryptonim „Nowela”, „Wrzesień”:
– – Obwodu Mielec „Mleko”, „Fa”,
– – Obwodu Tarnobrzeg „Twaróg”,
– – Obwodu Nisko „Naleśnik”, „Niwa”,
– Inspektoratu Armii Krajowej Podkarpacie, kryptonim „Joachim”, „Jemioła”:
– – Obwodu Sanok „Serowiec”, „Suchar”, „San”,
– – Obwodu Brzozów „Borowik”, „Babka”,
– – Obwodu Krosno „Korzeń”, „Kawa”,
– – Obwodu Jasło „Jagoda”, „Jabłecznik”,
b) Okręgu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Rzeszów:
– Rejonu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Rzeszów, kryptonim „Centrum”:
– – Rada Rzeszów,
– – Rada Kolbuszowska,
– – Rada Łańcucka,
– – Rada Brzozowska,
– Rejonu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Mielec, kryptonim „Północ”:
– – Rada Mielec,
– – Rada Tarnobrzeska,
– – Rada Nisko,
– – Rada Dębica,
– Rejonu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Krosno, kryptonim „Południe”:
– – Rada Krosno,
– – Rada Jasło,
– – Rada Sanok,
– – Rada Gorlice,
– Rejonu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Przemyśl, kryptonim „Wschód”:
– – Rada Przemyśl,
– – Rada Jarosław,
– – Rada Lubaczów,
– – Rada Przeworsk;
2) przyjmuje nazwę wyróżniającą „Podkarpacka”;
3) otrzymuje imię płk. Łukasza Cieplińskiego.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 101/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”.
§ 2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
§ 3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
REGULAMIN NADANIA ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
3. PODKARPACKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ
IM. PŁK. ŁUKASZA CIEPLIŃSKIEGO PS. „PŁUG” /WYCIĄG/
 
2. Odznaka jest trzyczęściowa. Jej pierwszą część stanowi stylizowany krzyż grecki, wzorowany na odznace Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN). Krzyż jest pokryty emalią w kolorze niebieskim z czarnym obrzeżem. Kolor krzyża nawiązuje do barw miasta Rzeszowa, gdzie stacjonuje dowództwo 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”, zwanej dalej „3 PBOT”. Drugą część stanowi orzeł (wg. wzoru godła II RP z 1919 r.). Orzeł, wykonany jest w barwie oksydowanego srebra, z koroną, szponami i dziobem w barwie oksydowanego złota. Trzecią część stanowi herb województwa podkarpackiego, umieszczony na piersi orła. Ponadto, na ogonie orła umieszczona jest cyfra „3”. Poniżej, na dolnym ramieniu krzyża znajdują się litery „PBOT” w barwie oksydowanego złota – skrót nazwy 3 PBOT.
 
DECYZJA Nr 77/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia oznak rozpoznawczych jednostek wojskowych Wojsk Obrony Terytorialnej
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się oznaki rozpoznawcze, zwane dalej „oznakami”, następujących jednostek wojskowych Wojsk Obrony Terytorialnej, zwanych dalej „WOT”:
6) 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, zwanej dalej „3PBOT”;
§ 2. Zatwierdza się:
6) wzory oznaki 3PBOT, określone w załącznikach Nr 11 i 12;
§ 3. Traci moc decyzja Nr 129/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 155).
§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
3. PODKARPACKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ
NA MUNDUR WYJŚCIOWY I POLOWY
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im.
 - 3.kompania dowodzenia
 - 3.kompania logistyczna
 - 3.kompania saperów
 - 3.kompania wsparcia
 - 31.Batalion Lekkiej Piechoty – Rzeszów
 - 32.Batalion Lekkiej Piechoty – Nisko
 - 33.Batalion Lekkiej Piechoty – Dębica
 - 34.Batalion Lekkiej Piechoty – Jarosław
 - 35.Batalion Lekkiej Piechoty – Sanok
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk Arkadiusz Mikołajczyk  (12.VIII.2016 – ?)
- płk Dariusz Słota (? - 8.X.2021)
- płk Michał Małyska (8.X.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (2016 – 29.III.2017)
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (29.III.2017 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.