Szpital Okręgowy z Polikliniką nr 2 (1945 – 1946)
Okręgowy Szpital z Polikliniką nr 7 (1946)
Okręgowy Szpital na 300 łóżek z Polikliniką nr 7 (1946 – 1949)
Rejonowy Szpital w Lublinie na 400 łóżek z Polikliniką i Ośrodkiem Klinicznym (1949 – 1951)
101. Szpital Rejonowy (1951 – 1953)
101. Wojskowy Szpital Rejonowy na 400 łóżek z Przychodnią (1953 – 1964)
1. Wojskowy Szpital Okręgowy z Przychodnią (1964 – 1981)
1. Szpital Wojskowy z Przychodnią (1981 - 1999)
1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ (1999 – obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Historia szpitala sięga roku 1945, na podstawie Rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 0233/Org. z dnia 6 września 1945 r. w terminie do dnia 30 września 1945 r. nakazano sformować Szpital Okręgowy z Polikliniką nr 2 o numerze poczty polowej 46100, z miejscem postoju w m. Lublin, według etatu nr 21/22 o stanie osobowym 116 wojskowych i 93 kontraktowych. Szpital podporządkowano pod Okręg Wojskowy VII. W następnym roku Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP nr 068/Org. z dnia 25 kwietnia 1946 r. w terminie do dnia 25 maja 1946 r. szpital przeformowano na etat nr 21/47 o stanie osobowym 89 wojskowych i 86 kontraktowych. W związku z ujednolicaniem nazewnictwa w siłach zbrojnych na mocy Rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 0159/Org. z dnia 2 października 1946 r. przemianowano szpital na Okręgowy Szpital z Polikliniką nr 7. Krótko po tym na podstawie Rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 0205/Org. z dnia 20 listopada 1946 r. w terminie do dnia 25 grudnia 1946 r. szpital przeformowano na etat nr 21/55 o stanie osobowym 84 wojskowych oraz 146 kontraktowych z jednoczesną zmianą nazwy szpitala na Okręgowy Szpital na 300 łóżek z Polikliniką nr 7. Etat ten nie utrzymał się długo bo bardzo szybko Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP nr 0221/Org. z dnia 4 grudnia 1946 r. w terminie do dnia 20 stycznia 1947 r. szpital przeniesiono na etat nr 21/65 o stanie osobowym 72 wojskowych i 163 kontraktowych. Kolejne trzy lata to kolejne przeformowania: Rozkazem MON nr 0143/Org. z dnia 13 maja 1947 r. w terminie do dnia 30 maja 1947 r. szpital przeformowano na etat nr 21/95 o stanie osobowym 72 wojskowych i 163 kontraktowych, Rozkazem MON nr 0206/Org. z dnia 6 grudnia 1948 r. w terminie do dnia 15 stycznia 1949 r. szpital przeformowano na etat nr 21/135 o stanie osobowym 69 wojskowych i 74 kontraktowych. W związku z reorganizacją okręgów wojskowych na podstawie Rozkazu MON nr 035/Org. z dnia 4 marca 1949 r. w terminie do 30 kwietnia 1949 r. szpital przekazano w podporządkowanie pod Okręg Wojskowy I. Po zmianie podporządkowania szpital zreorganizowano, Rozkazem MON nr 0106/Org. z dnia 19 maja 1949 r. w terminie do dnia 30 czerwca 1949 r. szpital przeformowano na etat nr 21/142 o stanie osobowym 80 wojskowych i 128 kontraktowych z jednoczesną zmianą nazwy na Rejonowy Szpital w Lublinie na 400 łóżek z Polikliniką i Oddziałem Klinicznym. Wraz z pojawieniem się planu mobilizacyjnego „PM-1” szpital na czas wojenny otrzymał zadanie przejścia na etat wojenny nr 021/7 jednocześnie mając zmienić nazwę na Garnizonowy Szpital z Polikliniką.
Rozkazem MON nr 0055/Org. z dnia 18 czerwca 1951 r. w terminie do dnia 1 grudnia 1951 r. szpital przeformowano na etat o stanie osobowym 82 wojskowych i 257 kontraktowych z jednoczesną zmianą nazwy na 101. Szpital Rejonowy.
Po dwóch latach Zarządzeniem Szefa Szt. Gen. nr 0107/Org. z dnia 14 lutego 1953 r. w terminie do dnia 15 marca 1953 r. szpital kolejny raz przeformowano, tym razem na etat nr 21/198 o stanie osobowym 101 wojskowych i 260 kontraktowych, z jednoczesną zmianą nazwy na 101. Wojskowy Szpital Rejonowy na 400 łóżek z Przychodnią. Wkrótce wprowadzono nowy plan mobilizacyjny „PM-53” i zadanie szpitala zostało zmienione, od teraz i w kolejnych planach mobilizacyjnych „ZPM-53”, „PM-58” oraz „PM-63” szpital na czas „W” miał pozostać na etacie czasu „P”.
W międzyczasie Zarządzeniem Szefa Szt. Gen. nr 058/Org. z dnia 28 maja 1962 r. w terminie do dnia 15 lipca 1962 r. szpital przeformowano na etat nr 21/290 o stanie osobowym 60 wojskowych i 153 pracowników cywilnych.
W 1964 roku kolejny ważny moment, Zarządzeniem Szefa Szt. Gen. nr 064/Org. z dnia 10 czerwca 1964 r. z dniem 1 sierpnia 1964 r. zmieniono nazwę szpitala na 1. Wojskowy Szpital Okręgowy z Przychodnią.
Rok 1969 rozpoczęto od zmiany numeracji etatów związanej z wprowadzeniem systemu "ILORAZ-M" dostosowanego do maszynowego przetwarzania informacji. Również etat szpitala przenumerowano z nr 21/290 na nowy numer 56/027.
Na mocy Zarządzenia Szefa Szt. Gen. nr 048/Org. z dnia 15 grudnia 1980 r. w terminie do dnia 30 kwietnia 1981 r. szpital przeformowano na etat wojenno-pokojowy nr 56/097 o stanie osobowym 62 wojskowych, jednocześnie szpital przemianowano na 1. Szpital Wojskowy z Przychodnią. Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej  Nr 43/MON z dnia 7 października 1998  r.powołany został w Lublinie 1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ. Szpital zabezpiecza organy wojskowe jak i cywilne w obszarze swojej działalności w wyspecjalizowane usługi medyczne.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 248/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1 . Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.
§ 2 . Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 3 i Nr 4 do decyzji.
§ 3 . Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
§ 4 . Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
1. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LUBLINIE
NA MUNDUR WYJŚCIOWY I POLOWY
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
1. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LUBLINIE / WYCIĄG /
 
3. Odznaka wykonana jest w kształcie krzyża maltańskiego, ułożonego na wieńcu laurowo-dębowym. Ramiona są barwy wiśniowej ze złocistym obrzeżem. Centralnie na krzyżu umieszczona jest owalna tarcza barwy granatowej z wizerunkiem srebrzystej laski Eskulapa. U podstawy wieńca znajduje się granatowa szarfa, na której umieszczona jest cyfra „1” oraz litery „WSzKzP” – skrót nazwy szpitala. Barwy nawiązują do historycznych barw służby zdrowia, a symbole do wykonywanych zadań oraz miejsca stacjonowania.
 
STRUKTURA
 
W skład Szpitala wchodzą:
1) komenda;
2) szpitalny oddział ratunkowy z izbą przyjęć;
3) komórki organizacyjne lecznictwa zamkniętego:
a) kliniki, oddziały kliniczne i oddziały lecznicze wraz z pododdziałami,
b) zakłady i pracownie diagnostyczne i lecznicze,
c) apteka;
4) komórki organizacyjne lecznictwa otwartego (poliklinika):
a) poradnie podstawowej opieki zdrowotnej,
b) poradnie specjalistyczne,
c) poradnie stomatologiczne,
d) poradnie medycyny pracy;
5) jednostki i komórki organizacyjne działalności pomocniczej:
a) pion głównego księgowego,
b) wydział administracji ogólnej,
c) logistyka, w tym sekcja mobilizacyjna,
d) rejonowa baza zaopatrzenia medycznego,
e) samodzielne stanowiska pracy,
f) inne komórki organizacyjne.
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk mgr Andrzej Skiba
 
PODPORZĄDKOWANIE
Okręg Wojskowy VII (1945 – 1949)
Okręg Wojskowy I (1949 - 1953)
Warszawski Okręg Wojskowy (1954 - )
Szef Służby Zdrowia – Z-ca Głównego Kwatermistrza WP (1983 – X.1992)
Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia (X.1992 – 31.XII.2006)
Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia (1.I.2007 – 31.III.2015)
Departament Wojskowej Służby Zdrowia (1.IV.2015 – obecnie)
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.