Wojskowa Ekspozytura Transportu Wojsk przy Dyrekcji Kolejowej (1945)
Wojskowa Ekspozytura Transportu Kolejowego przy Dyrekcji Kolejowej Nr 4 (1945 - 1946)
Delegatura Oddziału IV Sztabu Generalnego przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Nr 4 (1946 - 1950)
Szefostwo Przewozów Wojskowych przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Nr 4 (1950 - 1952)
Szefostwo Przewozów Wojskowych przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Lublin (1952 - 1977)
Szefostwo Przewozów Wojskowych Kat. I Lublin (1977 – 1995)
Komenda Komunikacji Wojskowej Lublin (1995 – 2003)
Wojskowa Komenda Transportu Lublin (2003 – obecnie)RYS HISTORYCZNY

Historia jednostki sięga roku 1945, wtedy to Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP nr 0198/Org. z dnia 15 sierpnia 1945 roku sformowano Wojskową Ekspozyturę Transportu Wojsk przy Dyrekcji Kolejowej w Lublinie, termin sformowania jednostki wyznaczono na 31 sierpnia 1945 roku, jednostkę sformowano według etatu nr 10/2 o stanie osobowym 14 wojskowych. Chwilę po wydaniu rozkazu formującego Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 028/Org. z dnia 14 września 1945 roku zmieniono nazwę jednostki na Wojskowa Ekspozytura Transportu Kolejowego przy Dyrekcji Kolejowej Nr 4.  Kilka miesięcy później Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP nr 025/Org. z dnia 6 lutego 1946 roku w terminie do dnia 28 lutego 1946 roku jednostkę przeformowano na nowy etat nr 10/3 o stanie osobowym 10 wojskowych i 1 kontraktowy. Pod koniec 1946 roku jednostka kolejny raz zmienia nazwę, na mocy Rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 0215/Org z dnia 28 listopada 1946 roku z dniem 15 grudnia 1946 roku jednostka przyjęła nazwę Delegatura Oddziału IV Sztabu Generalnego przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Nr 4.
W 1947 roku kolejny raz zredukowano wielkość jednostki, na mocy Rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 033/Org. z dnia 7 lutego 1947 roku w terminie do dnia 28 lutego 1947 roku delegaturę przeformowano na etat nr 10/4 o stanie osobowym 3 wojskowych i 3 kontraktowych.
Kolejna zmiana nazwy jednostki to rok 1950, Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 085/Org z dnia 6 maja 1950 roku delegaturę przemianowano na Szefostwo Przewozów Wojskowych przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Nr 4.
W sierpniu 1950 roku w związku z wprowadzeniem planu mobilizacyjnego „PM-1”, do planu tego wpisano również Szefostwo Przewozów Wojskowych przy D.O.K.P. Nr 4, jednostka miała zostać zmobilizowana przez Dowództwo 3.Dywizji Piechoty w terminie N-1-24, o numerze mobilizacyjnym 1253-141 oraz numerze poczty polowej P-7590, na czas „W” jednostka miała również być na etacie nr 10/4.
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0206/Org. z dnia 22 września 1950 roku jednostkę podporządkowano Szefowi Komunikacji Okręgu Wojskowego I.
We wrześniu 1951 roku dokonano nowelizacji planu mobilizacyjnego „PM-1”, zdecydowano że jednostka ma pozostać na etacie pokojowym, wobec czego zdjęto zadanie mobilizacji jednostki z Dowództwa Okręgu Wojskowego IV, oraz anulowano jej numer mobilizacyjny, doszło także do zmiany numeru poczty polowej na P-8186.
Rok 1952 przyniósł kolejne przeformowanie, na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 015/Org z dnia 9 stycznia 1952 roku w terminie do dnia 1 marca 1952 roku jednostkę przeformowano na etat nr 10/10 o stanie osobowym 16 wojskowych i 5 kontraktowych. Jednocześnie z nazwy jednostki zniknął numer porządkowy 4.
W 1953 roku wprowadzono nowy plan mobilizacyjny „PM-53” i jednostka otrzymała nowe zadania mobilizacyjne, za rozwinięcie mobilizacyjne jednostki odpowiedzialny był dowódca 118.Pułku Artylerii Ciężkiej, jednostka otrzymała numer mobilizacyjny B-091 oraz numer poczty polowej P-8244, miała zostać zmobilizowana w terminie N-2 oraz przeformowana na etat wojenny 09/11, plan ten w zasadzie przeniesiono do wprowadzonego w 1955 roku zmodyfikowanego planu mobilizacyjnego „ZPM-53”, zmianami było anulowanie numeru poczty polowej.
W 1956 roku w ramach planu mobilizacyjnego „ZPM-53” zmieniono jednostce numer etatu wojennego na 09/36 oraz zmieniono odpowiedzialnego za mobilizacyjne rozwinięcie jednostki, od tego momentu odpowiedzialnym za rozwinięcie mobilizacyjne był komendant 109.Wojskowego Szpitala Rejonowego. Takie ustawienie na czas  „W” przepisano również do planu mobilizacyjnego „PM-58”ze skróceniem czasu mobilizacji do N-1, zmieniono również numer mobilizacyjny.
Kolejnej korekty etatu dokonano Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0142/Org z dnia 13 listopada 1962 roku, w terminie do dnia 30 listopada 1962 roku jednostkę przeformowano na etat nr 10/28 o stanie osobowym 15 wojskowych i 4 pracowników cywilnych.
W 1963 roku ukazał się kolejny plan mobilizacyjny „PM-63”, zadania dla jednostki pozostały zasadniczo bez zmian, jednostkę przydzielono do Wojsk OTK.
Trzy lata później Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0106/Org. z dnia 8 września 1966 roku jednostkę przeformowano w terminie do dnia 1 grudnia 1966 roku na nowy etat nr 10/32 o stanie osobowym 11 wojskowych oraz 3 pracowników cywilnych. Jednocześnie na początku 1967 roku wycofano etat wojenny jednostki, a na czas „W” jednostka miała za zadanie uzupełnić swój stan do wojennego stanu etatowego.
1 stycznia 1969 roku w związku z wprowadzeniem systemu „ILORAZ-M” i nowej numeracji etatów, jednostka otrzymała nowy numer etat nr 51/006.
Kolejne przeformowanie i zmiana nazwy to rok 1977, na mocy Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 015/Org z dnia 12 maja 1977 roku w terminie do dnia 1 października 1977 roku jednostkę przemianowano na Szefostwo Przewozów Wojskowych Kat. I Lublin i przeformowano na etat wojenno-pokojowy nr 51/045 o stanie osobowym 9 wojskowych i 3 pracowników cywilnych.
Kolejna reorganizacja to Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego nr 058/Org z dnia 18 maja 1989 roku, w terminie do dnia 30 września 1989 roku jednostkę przeformowano na etat wojenno-pokojowy nr 51/074.
Kolejne reorganizacje to 1 stycznia 1995 roku kiedy to jednostkę przeformowano na Komendę Komunikacji Wojskowej Lublin, a następnie 1 stycznia 2003 roku, kiedy to jednostka została przeformowana na swoją obecną strukturę i nazwę, czyli Wojskową Komendę Transportu Lublin.

Wojskowa Komenda Transportu Lublin jest stacjonarną jednostką logistyczną, posiadającą stały skład organizacyjny obejmujący specjalistyczne Sekcje oraz Delegatury, przeznaczone do wykonywania zasadniczych zadań w zakresie transportu i ruchu wojsk, realizującą zadania na obszarze województw lubelskiego i podkarpackiego, utrzymuje gotowość do wykonania zadań w zakresie: zabezpieczenia transportowego podczas mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia wojsk w ramach działań obronnych, wsparcia transportowego wojsk własnych  i sojuszniczych, wykonujących zadania w ramach zarządzania kryzysowego oraz wykonujących zadania wynikające z zagrożeń niemilitarnych.

Do głównych zadań WKTr Lublin należy:
- współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie gromadzenia wyszkolonych rezerw w celu uzupełnienia potrzeb mobilizacyjnych Komendy oraz jednostek nowo formowanych;
- organizowanie szkolenia uzupełniającego kadry i szkolenia pracowników wojska;
- zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji przemieszczenia wojsk  w obszarze odpowiedzialności oraz udzielanie pomocy jednostkom wojskowym w tym zakresie;
- wspieranie działań przemieszczanych wojsk w organizacji przekraczania granicy państwowej;
- współudział w organizowaniu i prowadzeniu szkolenia z zakresu transportu i ruchu wojsk w jednostkach wojskowych stacjonujących lub rozpoczynających przemieszczenie na obszarze odpowiedzialności Komendy;
- realizacja procedur z zakresu przygotowania projektów i wydawania „Zezwoleń na przejazd drogowy", oraz terminowe ich przesyłanie do właściwych adresatów;
- współuczestniczenie w kontrolach sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk, w tym wojskowych pojazdów kolejowych, w jednostek wojskowych obszaru odpowiedzialności;
- prowadzenie bazy danych sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk (w tym rejestru wojskowych pojazdów kolejowych) znajdujących się na wyposażeniu jednostek wojskowych obszaru odpowiedzialności;
- gromadzenie danych i ocena możliwości wykorzystania infrastruktury transportowej na potrzeby obronne państwa w obszarze odpowiedzialności.

Wojskowa Komenda Transportu Lublin działając w ramach podsystemu transportu i ruchu wojsk czynnie zabezpiecza przemieszczania oraz za i wyładunki Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW).

TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA

DECYZJA Nr 453/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Wojskowej Komendy Transportu Lublin

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. A rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Wojskowej Komendy Transportu Lublin.
2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
WOJSKOWEJ KOMENDY TRANSPORTU LUBLIN ==w y c i ą g==

2. Odznaka pamiątkowa WKTr Lublin ma kształt krzyża maltańskiego. W centralnej części krzyża umieszczona jest srebrzysta tarcza herbowa z historyczną oznaką komunikacji wojskowej oraz cyfry „1944” – nawiązujące do roku powołania organów transportu wojskowego w Lublinie. Ramiona krzyża ze srebrzystym obrzeżem, pokryte są emalią w kolorze brązowo-granatowym. Na dolnym ramieniu krzyża, w dwu rzędach, umieszczony jest srebrzysty napis „WKTr Lublin” – symbolizujący skrót nazwy jednostki wojskowej. Barwy nawiązują do barw wojsk drogowo-kolejowych, a symbole do charakteru wykonywanych zadań.


WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
WOJSKOWEJ KOMENDY TRANSPORTU LUBLIN

STRUKTURA

Komendant;
Sekcja Kierowania Ruchem Wojsk;
Sekcja Przewozów i Służby Dyspozytorskiej;
Sekcja Przeładunków i Sieci Transportowej;
Delegatura Wojskowej Komendy Transportu Rzeszów;
Delegatura Wojskowej Komendy Transportu Nowa Dęba;

POCZET DOWÓDCÓW


PODPORZĄDKOWANIE
Okręg Wojskowy I (1950 – 31.XII.1953)
Warszawa Okręg Wojskowy (1.I.1954 - 14.IV.2011)
3.Regionalna Baza Logistyczna (14.IV.2011 - obecnie)
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.