Wojskowa Ekspozytura Transportu Wojsk przy Dyrekcji Kolejowej (1945)
Wojskowa Ekspozytura Transportu Kolejowego przy Dyrekcji Kolejowej Nr 5 (1945 - 1946)
Delegatura Oddziału IV Sztabu Generalnego przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Nr 5 (1946 - 1950)
Szefostwo Przewozów Wojskowych przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Nr 5 (1950 - 1952)
Szefostwo Przewozów Wojskowych przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Szczecin (1952 - 1977)
Szefostwo Przewozów Wojskowych Kat. I Szczecin (1977 – 1995)
Komenda Komunikacji Wojskowej Szczecin (1995 – 2003)
Wojskowa Komenda Transportu Szczecin (2003 – obecnie)
RYS HISTORYCZNY

Historia jednostki sięga roku 1945, wtedy to Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP nr 0198/Org. z dnia 15 sierpnia 1945 roku sformowano Wojskową Ekspozyturę Transportu Wojsk przy Dyrekcji Kolejowej w Szczecinie, termin sformowania jednostki wyznaczono na 31 sierpnia 1945 roku, jednostkę sformowano według etatu nr 10/2 o stanie osobowym 14 wojskowych. Chwilę po wydaniu rozkazu formującego Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 028/Org. z dnia 14 września 1945 roku zmieniono nazwę jednostki na Wojskowa Ekspozytura Transportu Kolejowego przy Dyrekcji Kolejowej Nr 5.  Kilka miesięcy później Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP nr 025/Org. z dnia 6 lutego 1946 roku w terminie do dnia 28 lutego 1946 roku jednostkę przeformowano na nowy etat nr 10/3 o stanie osobowym 10 wojskowych i 1 kontraktowy. Pod koniec 1946 roku jednostka kolejny raz zmienia nazwę, na mocy Rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 0215/Org z dnia 28 listopada 1946 roku z dniem 15 grudnia 1946 roku jednostka przyjęła nazwę Delegatura Oddziału IV Sztabu Generalnego przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Nr 5.
W 1947 roku kolejny raz zredukowano wielkość jednostki, na mocy Rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 033/Org. z dnia 7 lutego 1947 roku w terminie do dnia 28 lutego 1947 roku delegaturę przeformowano na etat nr 10/4 o stanie osobowym 3 wojskowych i 3 kontraktowych.
Kolejna zmiana nazwy jednostki to rok 1950, Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 085/Org z dnia 6 maja 1950 roku delegaturę przemianowano na Szefostwo Przewozów Wojskowych przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Nr 5.
W sierpniu 1950 roku w związku z wprowadzeniem planu mobilizacyjnego „PM-1”, do planu tego wpisano również Szefostwo Przewozów Wojskowych przy D.O.K.P. Nr 5, jednostka miała zostać zmobilizowana przez Dowództwo 12.Dywizji Piechoty w terminie N-1-24, o numerze mobilizacyjnym 2476-188 oraz numerze poczty polowej P-8071, na czas „W” jednostka miała również być na etacie nr 10/4.
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0206/Org. z dnia 22 września 1950 roku jednostkę podporządkowano Szefowi Komunikacji Okręgu Wojskowego II.
We wrześniu 1951 roku dokonano nowelizacji planu mobilizacyjnego „PM-1”, zdecydowano że jednostka ma pozostać na etacie pokojowym, wobec czego zdjęto zadanie mobilizacji jednostki z Dowództwa 12.Dywizji Piechoty, oraz anulowano jej numer mobilizacyjny, doszło także do zmiany numeru poczty polowej na P-7936.
Rok 1952 przyniósł kolejne przeformowanie, na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 015/Org z dnia 9 stycznia 1952 roku w terminie do dnia 1 marca 1952 roku jednostkę przeformowano na etat nr 10/10 o stanie osobowym 16 wojskowych i 5 kontraktowych. Jednocześnie z nazwy jednostki zniknął numer porządkowy 5.
W 1953 roku wprowadzono nowy plan mobilizacyjny „PM-53” i jednostka otrzymała nowe zadania mobilizacyjne, za rozwinięcie mobilizacyjne jednostki odpowiedzialny był dowódca 70.Pułku Piechoty, jednostka otrzymała numer mobilizacyjny B-487 oraz numer poczty polowej P-6170, miała zostać zmobilizowana w terminie N-2 oraz przeformowana na etat wojenny 09/11, plan ten w zasadzie przeniesiono do wprowadzonego w 1955 roku zmodyfikowanego planu mobilizacyjnego „ZPM-53”, zmianami było anulowanie numeru poczty polowej.
W 1956 roku w ramach planu mobilizacyjnego „ZPM-53” zmieniono jednostce numer etatu wojennego na 09/36 oraz zmieniono odpowiedzialnego za mobilizacyjne rozwinięcie jednostki, od tego momentu odpowiedzialnym za rozwinięcie mobilizacyjne był dowódca 41.Pułku Piechoty. Takie ustawienie na czas  „W” przepisano również do planu mobilizacyjnego „PM-58”ze skróceniem czasu mobilizacji do N-1, zmieniono również numer mobilizacyjny.
Kolejnej korekty etatu dokonano Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0142/Org z dnia 13 listopada 1962 roku, w terminie do dnia 30 listopada 1962 roku jednostkę przeformowano na etat nr 10/28 o stanie osobowym 15 wojskowych i 4 pracowników cywilnych.
W 1963 roku ukazał się kolejny plan mobilizacyjny „PM-63”, zadania dla jednostki pozostały zasadniczo bez zmian, jednostkę przydzielono do Wojsk OTK.
Trzy lata później Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0106/Org. z dnia 8 września 1966 roku jednostkę przeformowano w terminie do dnia 1 grudnia 1966 roku na nowy etat nr 10/32 o stanie osobowym 11 wojskowych oraz 3 pracowników cywilnych. Jednocześnie na początku 1967 roku wycofano etat wojenny jednostki, a na czas „W” jednostka miała za zadanie uzupełnić swój stan do wojennego stanu etatowego.
1 stycznia 1969 roku w związku z wprowadzeniem systemu „ILORAZ-M” i nowej numeracji etatów, jednostka otrzymała nowy numer etat nr 51/006.
Kolejne przeformowanie i zmiana nazwy to rok 1977, na mocy Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 015/Org z dnia 12 maja 1977 roku w terminie do dnia 1 października 1977 roku jednostkę przemianowano na Szefostwo Przewozów Wojskowych Kat. I Szczecin i przeformowano na etat wojenno-pokojowy nr 51/045 o stanie osobowym 9 wojskowych i 3 pracowników cywilnych.
Kolejna reorganizacja to Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego nr 058/Org z dnia 18 maja 1989 roku, w terminie do dnia 30 września 1989 roku jednostkę przeformowano na etat wojenno-pokojowy nr 51/074.
Kolejne reorganizacje to 1 stycznia 1995 roku kiedy to jednostkę przeformowano na Komendę Komunikacji Wojskowej Szczecin, a następnie 1 stycznia 2003 roku, kiedy to jednostka została przeformowana na swoją obecną strukturę i nazwę, czyli Wojskową Komendę Transportu Szczecin.
 
Wojskowa Komenda Transportu Szczecin jest stacjonarną jednostką logistyczną, posiadającą stały skład organizacyjny obejmujący specjalistyczne Sekcje oraz Delegatury, przeznaczone do wykonywania zasadniczych zadań w zakresie transportu i ruchu wojsk, realizującą zadania na obszarze województw zachodnio-pomorskiego i wielkopolskiego, utrzymuje gotowość do wykonania zadań w zakresie: zabezpieczenia transportowego podczas mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia wojsk w ramach działań obronnych, wsparcia transportowego wojsk własnych  i sojuszniczych, wykonujących zadania w ramach zarządzania kryzysowego oraz wykonujących zadania wynikające z zagrożeń niemilitarnych.
Do głównych zadań WKTr Szczecin należy:
- współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie gromadzenia wyszkolonych rezerw w celu uzupełnienia potrzeb mobilizacyjnych Komendy oraz jednostek nowo formowanych;
- organizowanie szkolenia uzupełniającego kadry i szkolenia pracowników wojska;
- zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji przemieszczenia wojsk  w obszarze odpowiedzialności oraz udzielanie pomocy jednostkom wojskowym w tym zakresie;
- wspieranie działań przemieszczanych wojsk w organizacji przekraczania granicy państwowej;
- współudział w organizowaniu i prowadzeniu szkolenia z zakresu transportu i ruchu wojsk w jednostkach wojskowych stacjonujących lub rozpoczynających przemieszczenie na obszarze odpowiedzialności Komendy;
- realizacja procedur z zakresu przygotowania projektów i wydawania „Zezwoleń na przejazd drogowy", oraz terminowe ich przesyłanie do właściwych adresatów;
- współuczestniczenie w kontrolach sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk, w tym wojskowych pojazdów kolejowych, w jednostek wojskowych obszaru odpowiedzialności;
- prowadzenie bazy danych sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk (w tym rejestru wojskowych pojazdów kolejowych) znajdujących się na wyposażeniu jednostek wojskowych obszaru odpowiedzialności;
- gromadzenie danych i ocena możliwości wykorzystania infrastruktury transportowej na potrzeby obronne państwa w obszarze odpowiedzialności.
 
Wojskowa Komenda Transportu Szczecin działając w ramach podsystemu transportu i ruchu wojsk czynnie zabezpiecza przemieszczania oraz za i wyładunki Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW) transportem morskim i lotniczym.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
DECYZJA Nr 18/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Transportu Szczecin
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Wojskowej Komendy Transportu Szczecin.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;*
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.*
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.*
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 195/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Wojskowej Komendy Transportu w Szczecinie
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą Wojskowej Komendy Transportu w Szczecinie, zwaną dalej „oznaką”.
§ 2. Zatwierdza się wzór oznaki określony w załącznikach Nr 1 i 2.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
WOJSKOWEJ KOMENDY TRANSPORTU W SZCZECINIE
NA MUNDUR WYJŚCIOWY I POLOWY
STRUKTURA
 
Komendant;

Sekcja Kierowania Ruchem Wojsk;
Sekcja Przewozów i Służby Dyspozytorskiej;
Sekcja Przeładunków i Sieci Transportowej;
Delegatura Wojskowej Komendy Transportu Poznań;
Delegatura Wojskowej Komendy Transportu Szczecinek;
Delegatura Wojskowej Komendy Transportu Szczecin;
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 
PODPORZĄDKOWANIE
Okręg Wojskowy II (1950 – 31.XII.1953)
Pomorski Okręg Wojskowy (1.I.1954 - 14.IV.2011)
1.Regionalna Baza Logistyczna (14.IV.2011 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.