Wojskowa Ekspozytura Transportu Wojsk przy Dyrekcji Kolejowej (1945)
Wojskowa Ekspozytura Transportu Kolejowego przy Dyrekcji Kolejowej Nr 7 (1945 - 1946)
Delegatura Oddziału IV Sztabu Generalnego przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Nr 7 (1946 - 1950)
Szefostwo Przewozów Wojskowych przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Nr 7 (1950 - 1952)
Szefostwo Przewozów Wojskowych przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Olsztyn (1952 - 1962)
Szefostwo Przewozów Wojskowych Kat. II Olsztyn (1977 – 1995)
Komenda Komunikacji Wojskowej Olsztyn (1995 – 2002)
Wojskowa Komenda Transportu Olsztyn (2012 – obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Historia jednostki sięga roku 1945, wtedy to Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP nr 0198/Org. z dnia 15 sierpnia 1945 roku sformowano Wojskową Ekspozyturę Transportu Wojsk przy Dyrekcji Kolejowej w Olsztynie, termin sformowania jednostki wyznaczono na 31 sierpnia 1945 roku, jednostkę sformowano według etatu nr 10/2 o stanie osobowym 14 wojskowych. Chwilę po wydaniu rozkazu formującego Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 028/Org. z dnia 14 września 1945 roku zmieniono nazwę jednostki na Wojskowa Ekspozytura Transportu Kolejowego przy Dyrekcji Kolejowej Nr 7.  Kilka miesięcy później Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP nr 025/Org. z dnia 6 lutego 1946 roku w terminie do dnia 28 lutego 1946 roku jednostkę przeformowano na nowy etat nr 10/3 o stanie osobowym 10 wojskowych i 1 kontraktowy. Pod koniec 1946 roku jednostka kolejny raz zmienia nazwę, na mocy Rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 0215/Org z dnia 28 listopada 1946 roku z dniem 15 grudnia 1946 roku jednostka przyjęła nazwę Delegatura Oddziału IV Sztabu Generalnego przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Nr 7.
W 1947 roku kolejny raz zredukowano wielkość jednostki, na mocy Rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 033/Org. z dnia 7 lutego 1947 roku w terminie do dnia 28 lutego 1947 roku delegaturę przeformowano na etat nr 10/4 o stanie osobowym 3 wojskowych i 3 kontraktowych.
Kolejna zmiana nazwy jednostki to rok 1950, Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 085/Org z dnia 6 maja 1950 roku delegaturę przemianowano na Szefostwo Przewozów Wojskowych przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Nr 7.
W sierpniu 1950 roku w związku z wprowadzeniem planu mobilizacyjnego „PM-1”, do planu tego wpisano również Szefostwo Przewozów Wojskowych przy D.O.K.P. Nr 7, jednostka miała zostać zmobilizowana przez Dowództwo 15.Terytorialnej Dywizji Piechoty w terminie N-1-24, o numerze mobilizacyjnym 2576-191 oraz numerze poczty polowej P-7608, na czas „W” jednostka miała również być na etacie nr 10/4.
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0206/Org. z dnia 22 września 1950 roku jednostkę podporządkowano Szefowi Komunikacji Okręgu Wojskowego I.
We wrześniu 1951 roku dokonano nowelizacji planu mobilizacyjnego „PM-1”, zdecydowano że jednostka ma pozostać na etacie pokojowym, wobec czego zdjęto zadanie mobilizacji jednostki z Dowództwa 15.Terytorialnej Dywizji Piechoty, oraz anulowano jej numer mobilizacyjny, doszło także do zmiany numeru poczty polowej na P-8224.
Rok 1952 przyniósł kolejne przeformowanie, na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 015/Org z dnia 9 stycznia 1952 roku w terminie do dnia 1 marca 1952 roku jednostkę przeformowano na etat nr 10/10 o stanie osobowym 16 wojskowych i 5 kontraktowych. Jednocześnie z nazwy jednostki zniknął numer porządkowy 7.
W 1953 roku wprowadzono nowy plan mobilizacyjny „PM-53” i jednostka otrzymała nowe zadania mobilizacyjne, za rozwinięcie mobilizacyjne jednostki odpowiedzialny był dowódca 66.Pułku Piechoty, jednostka otrzymała numer mobilizacyjny B-092 oraz numer poczty polowej P-6468, miała zostać zmobilizowana w terminie N-2 oraz przeformowana na etat wojenny 09/11, plan ten w zasadzie przeniesiono do wprowadzonego w 1955 roku zmodyfikowanego planu mobilizacyjnego „ZPM-53”, zmianami było anulowanie numeru poczty polowej oraz zmiana odpowiedzialnego za przeprowadzenie mobilizacji na dowódcę 66.Pułku Zmechanizowanego.
W międzyczasie w związku ze zmianami granic okręgów wojskowych, na podstawie Rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 0066/Org z dnia 3 listopada 1953 roku z dniem 1 stycznia 1954 roku jednostkę podporządkowano pod Pomorski Okręg Wojskowy.
W 1956 roku w ramach planu mobilizacyjnego „ZPM-53” zmieniono jednostce numer etatu wojennego na 09/36 oraz zmieniono odpowiedzialnego za mobilizacyjne rozwinięcie jednostki, od tego momentu odpowiedzialnym za rozwinięcie mobilizacyjne był komendant 103.Wojskowego Szpitala Garnizonowego. Takie ustawienie na czas  „W” przepisano również do planu mobilizacyjnego „PM-58”ze skróceniem czasu mobilizacji do N-1, zmieniono również numer mobilizacyjny.
W końcu Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0142/Org z dnia 13 listopada 1962 roku, w terminie do dnia 30 listopada 1962 roku jednostkę rozformowano.
Na nowo sformowano jednostkę na mocy Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 015/Org z dnia 12 maja 1977 roku w terminie do dnia 1 października 1977 roku jako Szefostwo Przewozów Wojskowych Kat. II Olsztyn według etatu wojenno-pokojowy nr 51/044 o stanie osobowym 4 wojskowych i 1 pracownik cywilny.
Kolejna reorganizacja to Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego nr 058/Org z dnia 18 maja 1989 roku, w terminie do dnia 30 września 1989 roku jednostkę przeformowano na etat wojenno-pokojowy nr 51/075.
Kolejne reorganizacje to 1 stycznia 1995 roku kiedy to jednostkę przeformowano na Komendę Komunikacji Wojskowej Olsztyn oraz rozformowano ją 31 grudnia 2002 roku. Od 1 stycznia 2012 roku, jednostka została reaktywowana na swoją obecną strukturę i nazwę, czyli Wojskową Komendę Transportu Olsztyn.
 
Wojskowa KomendaTransportu Olsztyn jest stacjonarną jednostką logistyczną, posiadającą stały skład organizacyjny obejmujący specjalistyczne Sekcje oraz Delegatury, przeznaczone do wykonywania zasadniczych zadań w zakresie transportu i ruchu wojsk, realizującą zadania na obszarze województw pomorskiego  i kujawsko – pomorskiego, utrzymuje gotowość do wykonania zadań w zakresie: zabezpieczenia transportowego podczas mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia wojsk w ramach działań obronnych, wsparcia transportowego wojsk własnych  i sojuszniczych, wykonujących zadania w ramach zarządzania kryzysowego oraz wykonujących zadania wynikające z zagrożeń niemilitarnych.
 
Do głównych zadań WKTr Olsztyn należy:
- współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie gromadzenia wyszkolonych rezerw w celu uzupełnienia potrzeb mobilizacyjnych Komendy oraz jednostek nowo formowanych;
- organizowanie szkolenia uzupełniającego kadry i szkolenia pracowników wojska;
- zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji przemieszczenia wojsk  w obszarze odpowiedzialności oraz udzielanie pomocy jednostkom wojskowym w tym zakresie;
- wspieranie działań przemieszczanych wojsk w organizacji przekraczania granicy państwowej;
- współudział w organizowaniu i prowadzeniu szkolenia z zakresu transportu i ruchu wojsk w jednostkach wojskowych stacjonujących lub rozpoczynających przemieszczenie na obszarze odpowiedzialności Komendy;
- realizacja procedur z zakresu przygotowania projektów i wydawania „Zezwoleń na przejazd drogowy", oraz terminowe ich przesyłanie do właściwych adresatów;
- współuczestniczenie w kontrolach sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk, w tym wojskowych pojazdów kolejowych, w jednostek wojskowych obszaru odpowiedzialności;
- prowadzenie bazy danych sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk (w tym rejestru wojskowych pojazdów kolejowych) znajdujących się na wyposażeniu jednostek wojskowych obszaru odpowiedzialności;
- gromadzenie danych i ocena możliwości wykorzystania infrastruktury transportowej na potrzeby obronne państwa w obszarze odpowiedzialności.
 
Wojskowa Komenda Transportu Olsztyn działając w ramach podsystemu transportu i ruchu wojsk czynnie zabezpiecza przemieszczania oraz za i wyładunki Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW).
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 31/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Transportu Olsztyn
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Wojskowej Komendy Transportu Olsztyn.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
WOJSKOWEJ KOMENDY TRANSPORTU OLSZTYN ==w y c i ą g==
 
2. Odznaka ma kształt krzyża maltańskiego, którego ramiona pokryte są brązowo-czarną emalią. Barwy te nawiązują do barw jednostek drogowo-kolejowych. Na górnym ramieniu krzyża umieszczony jest napis „WKTr”, skrót nazwy instytucji, na dolnym cyfry „2012”, symbolizujące rok rozpoczęcia działalności. W środku krzyża znajduje się herb województwa  warmińsko-mazurskiego, nawiązujący do miejsca stacjonowania oraz obszaru działania Wojskowej Komendy Transportu.
 
DECYZJA Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Wojskowej Komendy Transportu Olsztyn
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138 i 2182) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą Wojskowej Komendy Transportu Olsztyn, zwaną dalej „oznaką”.
§ 2. Zatwierdza się wzory oznak, określone w załącznikach Nr 1 i 2.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ WOJSKOWEJ KOMENDY TRANSPORTU W OLSZTYNIE
 
STRUKTURA
 
Komendant;
Sekcja Kierowania Ruchem Wojsk;
Sekcja Przewozów i Służby Dyspozytorskiej;
Sekcja Przeładunków i Sieci Transportowej;
Delegatura Wojskowej Komendy Transportu Orzysz;
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 
PODPORZĄDKOWANIE
Okręg Wojskowy I (1950 – 31.XII.1953)
Pomorski Okręg Wojskowy (1.I.1954 - 31.XII.2002)
2.Regionalna Baza Logistyczna (1.I.2012 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.