18.Siedlecki Batalion Dowodzenia
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Batalion rozpoczęto formować w pierwszej połowie 2019 roku z terminem zakończenia formowania na 31 sierpnia 2019 roku. Głównym zadaniem batalionu jest zabezpieczenie stanowiska dowodzenia dla 18.Dywizji Zmechanizowanej, batalion dowodzenia rozmieszczony jest wraz z Dowództwem 18.Dywizji Zmechanizowanej w kompleksie koszarowym w Siedlcach.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
W dniu 5 września 2020 roku 18.Siedlecki Batalion Dowodzenia otrzymał sztandar wojskowy, ojcem chrzestnym sztandaru został dowódca 18.DZ – gen. dyw. Jarosław Gromadziński, natomiast matką chrzestną została wicestarosta Siedlecki - Pani Małgorzata Cepek.
 
DECYZJA Nr 124/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 września 2020 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyróżniającej nazwy i ustanowienia dorocznego Święta 18. Batalionu Dowodzenia
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz pkt 2 i 3 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234, z 2015 r. poz. 92, z 2018 r. poz. 110 oraz z 2019 r. poz. 166 i 246) ustala się, co następuje:
 
§ 1. 18. Batalion Dowodzenia:
 
1) przejmuje i z honorem kultywuje tradycje pododdziałów wsparcia i łączności 18. Dywizji Piechoty (1919-1939):
a) plutonu łączności Komendy Głównej 18. Dywizji Piechoty,
b) Poczty Polowej Nr 34,
c) Kompanii Telegraficznej;
 
2) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Siedlecki”.
 
§ 2. Ustanawia się doroczne Święto 18. Batalionu Dowodzenia w dniu 25 sierpnia.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 123/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy 18. Batalionu Dowodzenia
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się:
1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 18. Batalionu Dowodzenia, zwanego dalej „18BDOW”;
2) oznakę rozpoznawczą 18BDOW, zwaną dalej „oznaką”;
3) proporczyk na beret żołnierzy 18BDOW, zwany dalej „proporczykiem”.
 
§ 2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;
2) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku Nr 2;
3) wzór oznaki:
a) na mundur wyjściowy określony w załączniku Nr 3,
b) na mundur polowy określony w załączniku Nr 4;
4) wzór proporczyka określony w załączniku Nr 5.
 
§ 3. Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku Nr 6.
§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
18. BATALIONU DOWODZENIA
NA MUNDUR WYJŚCIOWY I POLOWY
 
WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY
18. BATALIONU DOWODZENIA
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
18. BATALIONU DOWODZENIA  == w y c i ą g ==
 
2. Odznaka, o wymiarach 40x40 mm, ma kształt krzyża maltańskiego z obramowaniem w kolorze srebrnym. Ramiona górne i dolne są koloru chabrowego, nawiązującego do tradycyjnej barwy korpusu wojsk dowodzenia i łączności jako wiodących m.in. w batalionach dowodzenia. Ramiona lewe i prawe są koloru karmazynowego, nawiązującego do barw symboliki 18. Dywizji Zmechanizowanej, w której strukturze jest 18BDOW. Na prawym ramieniu krzyża umieszczona jest srebrna liczba „18” – numer taktyczny 18BDOW. Na prawym ramieniu znajdują się srebrne litery „bdow” – skrót nazwy batalionu. Pośrodku krzyża umieszczony jest herb powiatu siedleckiego. Wokół herbu, pod ramionami krzyża znajduje się srebrny wieniec laurowy, będący symbolem zwycięstwa.
 
STRUKTURA
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Zbigniew Ciżmiński (2019 – 1.IV.2021)
- ppłk Paweł Siewierski (1.IV.2021 - 21.XI.2022)
- ppłk Waldemar Paluszek (21.XI.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka (2019 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.