Wojskowa Ekspozytura Transportu Wojsk przy Dyrekcji Kolejowej (1945)
Wojskowa Ekspozytura Transportu Kolejowego przy Dyrekcji Kolejowej Nr 10 (1945 - 1946)
Delegatura Oddziału IV Sztabu Generalnego przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Nr 10 (1946 - 1950)
Szefostwo Przewozów Wojskowych przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Nr 10 (1950 - 1952)
Szefostwo Przewozów Wojskowych przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Katowice (1952 - 1977)
Szefostwo Przewozów Wojskowych Kat. I Katowice (1977 – 1995)
Komenda Komunikacji Wojskowej Katowice (1995 – 2003)
Wojskowa Komenda Transportu Katowice (2003 – obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Historia jednostki sięga roku 1945, wtedy to Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP nr 0198/Org. z dnia 15 sierpnia 1945 roku sformowano Wojskową Ekspozyturę Transportu Wojsk przy Dyrekcji Kolejowej w Katowicach, termin sformowania jednostki wyznaczono na 31 sierpnia 1945 roku, jednostkę sformowano według etatu nr 10/2 o stanie osobowym 14 wojskowych. Chwilę po wydaniu rozkazu formującego Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 028/Org. z dnia 14 września 1945 roku zmieniono nazwę jednostki na Wojskowa Ekspozytura Transportu Kolejowego przy Dyrekcji Kolejowej Nr 10.  Kilka miesięcy później Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP nr 025/Org. z dnia 6 lutego 1946 roku w terminie do dnia 28 lutego 1946 roku jednostkę przeformowano na nowy etat nr 10/3 o stanie osobowym 10 wojskowych i 1 kontraktowy. Pod koniec 1946 roku jednostka kolejny raz zmienia nazwę, na mocy Rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 0215/Org z dnia 28 listopada 1946 roku z dniem 15 grudnia 1946 roku jednostka przyjęła nazwę Delegatura Oddziału IV Sztabu Generalnego przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Nr 10.
W 1947 roku kolejny raz zredukowano wielkość jednostki, na mocy Rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 033/Org. z dnia 7 lutego 1947 roku w terminie do dnia 28 lutego 1947 roku delegaturę przeformowano na etat nr 10/4 o stanie osobowym 3 wojskowych i 3 kontraktowych.
Kolejna zmiana nazwy jednostki to rok 1950, Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 085/Org z dnia 6 maja 1950 roku delegaturę przemianowano na Szefostwo Przewozów Wojskowych przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Nr 10.
W sierpniu 1950 roku w związku z wprowadzeniem planu mobilizacyjnego „PM-1”, do planu tego wpisano również Szefostwo Przewozów Wojskowych przy D.O.K.P. Nr 10, jednostka miała zostać zmobilizowana przez Wojskową Komendę Rejonową Katowice Miasto w terminie N-1-24, o numerze mobilizacyjnym 8854-246 oraz numerze poczty polowej P-6849, na czas „W” jednostka miała również być na etacie nr 10/4.
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0206/Org. z dnia 22 września 1950 rokujednostkę podporządkowano Szefowi Komunikacji Okręgu Wojskowego V.
We wrześniu 1951 roku dokonano nowelizacji planu mobilizacyjnego „PM-1”, zdecydowano że jednostka ma pozostać na etacie pokojowym, wobec czego zdjęto zadanie mobilizacji jednostki z WKR Katowice Miasto, oraz anulowano jej numer mobilizacyjny, doszło także do zmiany numeru poczty polowej na P-8191.
Rok 1952 przyniósł kolejne przeformowanie, na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 015/Org z dnia 9 stycznia 1952 roku w terminie do dnia 1 marca 1952 roku jednostkę przeformowano na etat nr 10/10 o stanie osobowym 16 wojskowych i 5 kontraktowych. Jednocześnie z nazwy jednostki zniknął numer porządkowy 10.
W 1953 roku wprowadzono nowy plan mobilizacyjny „PM-53” i jednostka otrzymała nowe zadania mobilizacyjne, za rozwinięcie mobilizacyjne jednostki odpowiedzialny był dowódca 94.Pułku Artylerii OPL, jednostka otrzymała numer mobilizacyjny B-933 oraz numer poczty polowej P-9819, miała zostać zmobilizowana w terminie N-2 oraz przeformowana na etat wojenny 09/11, plan ten w zasadzie przeniesiono do wprowadzonego w 1955 roku zmodyfikowanego planu mobilizacyjnego „ZPM-53”, zmianami było anulowanie numeru poczty polowej oraz zmiana odpowiedzialnego za przeprowadzenie mobilizacji na dowódcę 37.Pułku Artylerii Lekkiej.
W związku z rozformowaniem Okręgu Wojskowego V, na mocy Rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 0066/Org. z dnia 3 listopada 1953 roku jednostka weszła w skład Śląskiego Okręgu Wojskowego.
W 1956 roku w ramach planu mobilizacyjnego „ZPM-53” zmieniono jednostce numer etatu wojennego na 09/36 oraz zmieniono odpowiedzialnego za mobilizacyjne rozwinięcie jednostki, od tego momentu odpowiedzialnym za rozwinięcie mobilizacyjne był dowódca 35.Brygady Artylerii Armat, a później dowódca 15.Szkolnego Pułku Czołgów. Takie ustawienie na czas  „W” przepisano również do planu mobilizacyjnego „PM-58”ze skróceniem czasu mobilizacji do N-1, zmieniono również numer mobilizacyjny.
Kolejnej korekty etatu dokonano Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0142/Org z dnia 13 listopada 1962 roku, w terminie do dnia 30 listopada 1962 roku jednostkę przeformowano na etat nr 10/28 o stanie osobowym 15 wojskowych i 4 pracowników cywilnych.
W 1963 roku ukazał się kolejny plan mobilizacyjny „PM-63”, zadania dla jednostki pozostały zasadniczo bez zmian, jednostkę przydzielono do Wojsk OTK.
Trzy lata później Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0106/Org. z dnia 8 września 1966 roku jednostkę przeformowano w terminie do dnia 1 grudnia 1966 roku na nowy etat nr 10/32 o stanie osobowym 11 wojskowych oraz 3 pracowników cywilnych. Jednocześnie na początku 1967 roku wycofano etat wojenny jednostki, a na czas „W” jednostka miała za zadanie uzupełnić swój stan do wojennego stanu etatowego.
1 stycznia 1969 roku w związku z wprowadzeniem systemu „ILORAZ-M” i nowej numeracji etatów, jednostka otrzymała nowy numer etat nr 51/006.
Kolejne przeformowanie i zmiana nazwy to rok 1977, na mocy Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 015/Org z dnia 12 maja 1977 roku w terminie do dnia 1 października 1977 roku jednostkę przemianowano na Szefostwo Przewozów Wojskowych Kat. I Katowice i przeformowano na etat wojenno-pokojowy nr 51/045 o stanie osobowym 9 wojskowych i 3 pracowników cywilnych.
Kolejna reorganizacja to Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego nr 058/Org z dnia 18 maja 1989 roku, w terminie do dnia 30 września 1989 roku jednostkę przeformowano na etat wojenno-pokojowy nr 51/074.
Kolejne reorganizacje to 1 stycznia 1995 roku kiedy to jednostkę przeformowano na Komendę Komunikacji Wojskowej Katowice, a następnie 1 stycznia 2003 roku, kiedy to jednostka została przeformowana na swoją obecną strukturę i nazwę, czyli Wojskową Komendę Transportu Katowice.
 
Wojskowa KomendaTransportu Katowice jest stacjonarną jednostką logistyczną, posiadającą stały skład organizacyjny obejmujący specjalistyczne Sekcje oraz Delegatury, przeznaczone do wykonywania zasadniczych zadań w zakresie transportu i ruchu wojsk, realizującą zadania na obszarze województw śląskiego i opolskiego, utrzymuje gotowość do wykonania zadań w zakresie: zabezpieczenia transportowego podczas mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia wojsk w ramach działań obronnych, wsparcia transportowego wojsk własnych  i sojuszniczych, wykonujących zadania w ramach zarządzania kryzysowego oraz wykonujących zadania wynikające z zagrożeń niemilitarnych.
 
Do głównych zadań WKTr Katowice należy:
- współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie gromadzenia wyszkolonych rezerw w celu uzupełnienia potrzeb mobilizacyjnych Komendy oraz jednostek nowo formowanych;
- organizowanie szkolenia uzupełniającego kadry i szkolenia pracowników wojska;
- zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji przemieszczenia wojsk  w obszarze odpowiedzialności oraz udzielanie pomocy jednostkom wojskowym w tym zakresie;
- wspieranie działań przemieszczanych wojsk w organizacji przekraczania granicy państwowej;
- współudział w organizowaniu i prowadzeniu szkolenia z zakresu transportu i ruchu wojsk w jednostkach wojskowych stacjonujących lub rozpoczynających przemieszczenie na obszarze odpowiedzialności Komendy;
- realizacja procedur z zakresu przygotowania projektów i wydawania „Zezwoleń na przejazd drogowy", oraz terminowe ich przesyłanie do właściwych adresatów;
- współuczestniczenie w kontrolach sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk, w tym wojskowych pojazdów kolejowych, w jednostek wojskowych obszaru odpowiedzialności;
- prowadzenie bazy danych sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk (w tym rejestru wojskowych pojazdów kolejowych) znajdujących się na wyposażeniu jednostek wojskowych obszaru odpowiedzialności;
- gromadzenie danych i ocena możliwości wykorzystania infrastruktury transportowej na potrzeby obronne państwa w obszarze odpowiedzialności.
 
Wojskowa Komenda Transportu Katowice działając w ramach podsystemu transportu i ruchu wojsk czynnie zabezpiecza przemieszczania oraz za i wyładunki Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW) transportem morskim i lotniczym.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 luty 2017 r.w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Transportu w Katowicach
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1 . Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Wojskowej Komendy Transportu w Katowicach.
§ 2 . Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
§ 3 . Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
§ 4 . Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
WOJSKOWEJ KOMENDY TRANSPORTU W KATOWICACH  ==w y c i ą g==
 
3. Odznaka ma kształt krzyża maltańskiego oplecionego wieńcem laurowym. Ramiona krzyża barwy czarnej i brązowej nawiązują do barw jednostek drogowo-kolejowych. W centralnej części krzyża umieszczony jest herb miasta Katowice - miejsca stacjonowania Komendy. Na górnym ramieniu krzyża znajdują się litery „WKTr” – skrót pełnej nazwy, a na dolnym ramieniu cyfry „2003” – rok powstania instytucji.
 
STRUKTURA
 
Komendant;
Sekcja Kierowania Ruchem Wojsk;
Sekcja Przewozów i Służby Dyspozytorskiej;
Sekcja Przeładunków i Sieci Transportowej;
Delegatura Wojskowej Komendy Transportu Opole;
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
-
 
PODPORZĄDKOWANIE
Okręg Wojskowy V (1950 – 31.XII.1953)
Śląski Okręg Wojskowy (1.I.1954 - 14.IV.2011)
4.Regionalna Baza Logistyczna (14.IV.2011 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.