Wojskowa Ekspozytura Transportu Wojsk przy Dyrekcji Kolejowej (1945)
Wojskowa Ekspozytura Transportu Kolejowego przy Dyrekcji Kolejowej Nr 1 (1945 - 1946)
Delegatura Oddziału IV Sztabu Generalnego przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Nr 1 (1946 - 1950)
Szefostwo Przewozów Wojskowych przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Nr 1 (1950 - 1952)
Szefostwo Przewozów Wojskowych przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Warszawa (1952 - 1977)
Szefostwo Przewozów Wojskowych Kat. I Warszawa (1977 – 1995)
Komenda Komunikacji Wojskowej Warszawa (1995 – 2003)
Wojskowa Komenda Transportu Warszawa (2003 – obecnie)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Historia jednostki sięga roku 1945, wtedy to Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP nr 0198/Org. z dnia 15 sierpnia 1945 roku sformowano Wojskową Ekspozyturę Transportu Wojsk przy Dyrekcji Kolejowej w Warszawie, termin sformowania jednostki wyznaczono na 31 sierpnia 1945 roku, jednostkę sformowano według etatu nr 10/2 o stanie osobowym 14 wojskowych. Chwilę po wydaniu rozkazu formującego Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 028/Org. z dnia 14 września 1945 roku zmieniono nazwę jednostki na Wojskowa Ekspozytura Transportu Kolejowego przy Dyrekcji Kolejowej Nr 1.  Kilka miesięcy później Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP nr 025/Org. z dnia 6 lutego 1946 roku w terminie do dnia 28 lutego 1946 roku jednostkę przeformowano na nowy etat nr 10/3 o stanie osobowym 10 wojskowych i 1 kontraktowy. Pod koniec 1946 roku jednostka kolejny raz zmienia nazwę, na mocy Rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 0215/Org z dnia 28 listopada 1946 roku z dniem 15 grudnia 1946 roku jednostka przyjęła nazwę Delegatura Oddziału IV Sztabu Generalnego przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Nr 1.
W 1947 roku kolejny raz zredukowano wielkość jednostki, na mocy Rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 033/Org. z dnia 7 lutego 1947 roku w terminie do dnia 28 lutego 1947 roku delegaturę przeformowano na etat nr 10/4 o stanie osobowym 3 wojskowych i 3 kontraktowych.
Kolejna zmiana nazwy jednostki to rok 1950, Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 085/Org z dnia 6 maja 1950 roku delegaturę przemianowano na Szefostwo Przewozów Wojskowych przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Nr 1.
W sierpniu 1950 roku w związku z wprowadzeniem planu mobilizacyjnego „PM-1”, do planu tego wpisano również Szefostwo Przewozów Wojskowych przy D.O.K.P. Nr 1, jednostka miała zostać zmobilizowana w terminie N-1-24, o numerze mobilizacyjnym 8850-106 oraz numerze poczty polowej P-7193, na czas „W” jednostka miała również być na etacie nr 10/4.
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0206/Org. z dnia 22 września 1950 roku jednostkę podporządkowano Szefowi Komunikacji Okręgu Wojskowego I.
We wrześniu 1951 roku dokonano nowelizacji planu mobilizacyjnego „PM-1”, zdecydowano że jednostka ma pozostać na etacie pokojowym, anulowano jej numer mobilizacyjny, doszło także do zmiany numeru poczty polowej na P-8142.
Rok 1952 przyniósł kolejne przeformowanie, na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 015/Org z dnia 9 stycznia 1952 roku w terminie do dnia 1 marca 1952 roku jednostkę przeformowano na etat nr 10/10 o stanie osobowym 16 wojskowych i 5 kontraktowych. Jednocześnie z nazwy jednostki zniknął numer porządkowy 1.
W 1953 roku wprowadzono nowy plan mobilizacyjny „PM-53” i jednostka otrzymała nowe zadania mobilizacyjne, za rozwinięcie mobilizacyjne jednostki odpowiedzialny był dowódca 1.Pułku Piechoty, jednostka otrzymała numer mobilizacyjny B-090 oraz numer poczty polowej P-6371, miała zostać zmobilizowana w terminie N-2 oraz przeformowana na etat wojenny 09/11, plan ten w zasadzie przeniesiono do wprowadzonego w 1955 roku zmodyfikowanego planu mobilizacyjnego „ZPM-53”, zmianami było anulowanie numeru poczty polowej.
W 1956 roku w ramach planu mobilizacyjnego „ZPM-53” zmieniono jednostce numer etatu wojennego na 09/36 oraz zmieniono odpowiedzialnego za mobilizacyjne rozwinięcie jednostki, od tego momentu odpowiedzialnym za rozwinięcie mobilizacyjne był dowódca 12.Batalionu Samochodowego. Takie ustawienie na czas  „W” przepisano również do planu mobilizacyjnego „PM-58” ze skróceniem czasu mobilizacji do N-1, zmieniono również numer mobilizacyjny.
Kolejnej korekty etatu dokonano Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0142/Org z dnia 13 listopada 1962 roku, w terminie do dnia 30 listopada 1962 roku jednostkę przeformowano na etat nr 10/28 o stanie osobowym 15 wojskowych i 4 pracowników cywilnych.
W 1963 roku ukazał się kolejny plan mobilizacyjny „PM-63”, zadania dla jednostki pozostały zasadniczo bez zmian, jednostkę przydzielono do Wojsk OTK.
Trzy lata później Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0106/Org. z dnia 8 września 1966 roku jednostkę przeformowano w terminie do dnia 1 grudnia 1966 roku na nowy etat nr 10/32 o stanie osobowym 11 wojskowych oraz 3 pracowników cywilnych. Jednocześnie na początku 1967 roku wycofano etat wojenny jednostki, a na czas „W” jednostka miała za zadanie uzupełnić swój stan do wojennego stanu etatowego.
1 stycznia 1969 roku w związku z wprowadzeniem systemu „ILORAZ-M” i nowej numeracji etatów, jednostka otrzymała nowy numer etat nr 51/006.
Kolejne przeformowanie i zmiana nazwy to rok 1977, na mocy Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 015/Org z dnia 12 maja 1977 roku w terminie do dnia 1 października 1977 roku jednostkę przemianowano na Szefostwo Przewozów Wojskowych Kat. I Warszawa i przeformowano na etat wojenno-pokojowy nr 51/045 o stanie osobowym 9 wojskowych i 3 pracowników cywilnych.
Kolejna reorganizacja to Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego nr 058/Org z dnia 18 maja 1989 roku, w terminie do dnia 30 września 1989 roku jednostkę przeformowano na etat wojenno-pokojowy nr 51/074.
Kolejne reorganizacje to 1 stycznia 1995 roku kiedy to jednostkę przeformowano na Komendę Komunikacji Wojskowej Warszawa, a następnie 1 stycznia 2003 roku, kiedy to jednostka została przeformowana na swoją obecną strukturę i nazwę, czyli Wojskową Komendę Transportu Warszawa.
 
Wojskowa KomendaTransportu Warszawa jest stacjonarną jednostką logistyczną, posiadającą stały skład organizacyjny obejmujący specjalistyczne Sekcje oraz Delegatury, przeznaczone do wykonywania zasadniczych zadań w zakresie transportu i ruchu wojsk, realizującą zadania na obszarze województw mazowieckiego  i podlaskiego, utrzymuje gotowość do wykonania zadań w zakresie: zabezpieczenia transportowego podczas mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia wojsk w ramach działań obronnych, wsparcia transportowego wojsk własnych  i sojuszniczych, wykonujących zadania w ramach zarządzania kryzysowego oraz wykonujących zadania wynikające z zagrożeń niemilitarnych.
 
Do głównych zadań WKTr Warszawa należy:
- współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie gromadzenia wyszkolonych rezerw w celu uzupełnienia potrzeb mobilizacyjnych Komendy oraz jednostek nowo formowanych;
- organizowanie szkolenia uzupełniającego kadry i szkolenia pracowników wojska;
- zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji przemieszczenia wojsk  w obszarze odpowiedzialności oraz udzielanie pomocy jednostkom wojskowym w tym zakresie;
- wspieranie działań przemieszczanych wojsk w organizacji przekraczania granicy państwowej;
- współudział w organizowaniu i prowadzeniu szkolenia z zakresu transportu i ruchu wojsk w jednostkach wojskowych stacjonujących lub rozpoczynających przemieszczenie na obszarze odpowiedzialności Komendy;
- realizacja procedur z zakresu przygotowania projektów i wydawania „Zezwoleń na przejazd drogowy", oraz terminowe ich przesyłanie do właściwych adresatów;
- współuczestniczenie w kontrolach sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk, w tym wojskowych pojazdów kolejowych, w jednostek wojskowych obszaru odpowiedzialności;
- prowadzenie bazy danych sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk (w tym rejestru wojskowych pojazdów kolejowych) znajdujących się na wyposażeniu jednostek wojskowych obszaru odpowiedzialności;
- gromadzenie danych i ocena możliwości wykorzystania infrastruktury transportowej na potrzeby obronne państwa w obszarze odpowiedzialności.
 
Wojskowa Komenda Transportu Warszawa działając w ramach podsystemu transportu i ruchu wojsk czynnie zabezpiecza przemieszczania oraz za i wyładunki Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW) transportem morskim i lotniczym.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
 
STRUKTURA
 
Komendant;
Sekcja Kierowania Ruchem Wojsk;
Sekcja Przewozów i Służby Dyspozytorskiej;
Sekcja Przeładunków i Sieci Transportowej;
Delegatura Wojskowej Komendy Transportu Białystok;
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 
PODPORZĄDKOWANIE
Okręg Wojskowy I (1950 – 31.XII.1953)
Warszawski Okręg Wojskowy (1.I.1954 - 14.IV.2011)
2.Regionalna Baza Logistyczna (14.IV.2011 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.