Artyleryjskie Warsztaty Uzbrojenia Nr 3 (1945)
12. Centralna Baza Artyleryjska (1945 - 1946)
12. Centralna Baza Uzbrojenia Artyleryjskiego – JW 3329 (1946)
1.Centralny Skład Uzbrojenia Artyleryjskiego – JW 3329 (1946 – 1947)
1. Centralna Składnica Uzbrojenia – JW 3329 (1947 – 1957)
1. Centralna Składnica Uzbrojenia – JW 1530 (1958 – 1974)
1. Składnica Uzbrojenia i Amunicji – JW 1530 (1975 - 1999)
Skład Materiałowy Regny (1999 - 2011)
Skład 3. RBLog – Regny (2011 – obecnie)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Jednostkę sformowano jeszcze w czasie trwania II Wojny Światowej jako Artyleryjskie Warsztaty Uzbrojenia Nr 3 według etatu 025/444 i znajdowała się w Warszawie w Forcie Bema. Po zakończeniu działań wojenny rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 0236/Org. z dnia 8 września 1945 roku jednostkę przeformowano na 12. Centralną Bazę Artyleryjską jako jednostkę o numerze poczty polowej 84163 według etatu nr 24/5 o stanie osobowym 418 wojskowych.
W 1946 roku na podstawie rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 053/Org. z dnia 30.03.1946 roku jednostka otrzymała 4-cyfrowy numer jednostki wojskowej nr 3329, w wykazie jednostek również jednostka jest wykazana jako 12. Centralna Baza Uzbrojenia Artyleryjskiego. Jeszcze tego samego roku na mocy rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 0150/Org. z dnia 24 września 1946 roku w terminie do dnia 25 października 1946 roku przeformowano na etat nr 24/10 o stanie osobowym 250 wojskowych i 128 kontraktowych jednocześnie zmieniając nazwę na 1. Centralny Skład Uzbrojenia Artyleryjskiego.
Rok później kolejna zmiana nazwy i przeformowanie, na mocy rozkazu MON nr 0142/Org. z dnia 8 maja 1947 roku w terminie do dnia 30 maja 1947 roku jednostkę przeformowano na etat nr 24/17 o stanie osobowym 194 wojskowych oraz przemianowano na 1. Centralna Składnica Uzbrojenia.
 
Rok 1949 to kluczowy moment w historii jednostki, rozkazem MON nr 0203/Org. z dnia 19 września 1949 roku w terminie do dnia 15 października 1949 roku składnicę przeniesiono do miejscowości Regny oraz przeformowano na etat nr 24/25 o stanie osobowym 184 wojskowych.
W sierpniu 1950 r. składnicę wpisano do planu mobilizacyjnego „PM-1”, składnica otrzymała numer mobilizacyjny 3329-246 oraz numer poczty polowej P-6682 oraz na czas wojenny miała pozostać na etacie pokojowym. W kolejnym wariancie „PM-1” wykreślono numer mobilizacyjny składnicy, a jednocześnie zmieniono jej numer poczty polowej na P-8315. Zadania mobilizacyjne nie uległy zmian.
 
W 1953 r. w nowym planie mobilizacyjnym „PM-53” zmieniono kolejny raz jej numer poczty polowej na P-6969, jednostka nadal na czas „W” miała pozostać na etacie pokojowym.
 
Pod koniec 1953 roku na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0403/Org. z 19 grudnia 1953 roku w terminie do dnia 1 lutego 1954 roku składnicę przeformowano na etat nr 24/50 o stanie etatowym 194 wojskowych oraz 99 kontraktowych.
 
We wprowadzonym w 1956 roku planie mobilizacyjnym „ZPM-53” nie doszło do żadnych zmian mobilizacyjnych, jednostka nadal miała pozostać dalej na etacie czasu „P”.
 
Rok 1957 przyniósł kolejne przeformowanie, zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 081/Org. z dnia 13 maja 1957 roku w terminie do dnia 1 lipca 1957 roku składnicę przeformowano na etat nr 24/63 o stanie osobowym 573 wojskowych i 15 kontraktowych. Również w tym samym roku na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0209/Org. z dnia 20 grudnia 1957 roku z dniem 1 stycznia 1958 roku zmieniono numer jednostki wojskowej na JW nr 1530.
 
Kolejne plany mobilizacyjne „PM-58” oraz „PM-63” nie dokonały zmian w mobilizacyjnym ustawieniu jednostki.
 
W międzyczasie zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0102/Org. z dnia 10 grudnia 1960 roku w terminie do dnia 1 marca 1961 roku składnicę przeformowano na etat nr 26/9 o stanie osobowym 534 wojskowych oraz 16 pracowników cywilnych.
 
W 1964 roku w wyniku zmian granic Okręgów Wojskowych, na podstawie rozkazu MON nr 051/Org. z dnia 25 kwietnia 1964 roku, z dniem 1 stycznia 1965 roku składnica weszła terytorialnie w skład Pomorskiego Okręgu Wojskowego.
 
Z dniem 1 stycznia 1969 roku nastąpiła wymiana numerów etatów w związku z wprowadzeniem systemu „ILOCZYN-M”, przez co etat składnicy nr 26/9 został przenumerowany na nr 61/009.
 
Na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 063/Org. z dnia 2 sierpnia 1974 r. w terminie do dnia 31 grudnia 1974 roku jednostkę przeformowano na etat nr 61/037 o stanie osobowym 324 wojskowych i 22 pracowników cywilnych oraz zmieniono jej kolejny raz nazwę, tym razem na 1. Składnica Uzbrojenia i Amunicji.
 
Po tych przemianach przez kolejne 25 lat historia jednostki była mniej dynamiczna. Później reorganizacja nadeszła dopiero w związku z dużą reorganizacją logistyki  rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP nr Pf-70/Org. z dnia 24 czerwca 1999 roku, w terminie do dnia 31 grudnia 1999 roku składnicę przeformowano na Skład Materiałowy Regny, który jednocześnie włączono w skład nowo formowanej 3. Rejonowej Bazy Materiałowej, której komenda mieściła się w Łodzi.
Ostatnią zmianą nazwy jednostki oraz podporządkowania była kolejna reorganizacja logistyki która nastąpiła w połowie 2011 roku, Rejonowe Bazy Materiałowe zostały rozformowane, a na ich bazie rozpoczęto formowanie mniejszej liczny Regionalnych Baz Logistycznych, które przejęły jednostki wchodzące dotychczas w skład RBM. I tak Skład Materiałowy Regny na mocy rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych nr Pf-29/Org. z dnia 12 kwietnia 2011 roku został w terminie do dnia 15 lipca 2011 roku wyłączony z podporządkowania  pod 3. RBM i wszedł w skład 3. Regionalnej Bazy Logistycznej oraz zmienił nazwę na Skład 3. Regionalnej Bazy Logistycznej Regny.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
 
STRUKTURA
 
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 -
 
PODPORZĄDKOWANIE
Okręg Wojskowy I (1945 – 15.X.1949)
Okręg Wojskowy IV (15.X.1949 – 31.XII.1953)
Śląski Okręg Wojskowy (1.I.1954 – 31.XII.1964)
Pomorski Okręg Wojskowy (1.I.1965 – 1998)
Śląski Okręg Wojskowy (1998 – 31.XII.1999)
3. Rejonowa Baza Materiałowa (1.I.2000 – 15.VII.2011)
3. Regionalna Baza Logistyczna (15.VII.2011 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.