1 Dębliński Batalion Drogowo-Mostowy im. gen. Romualda Traugutta (2008 - 2023)
4 Pułk Saperów (2023 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    1.Dębliński Batalion Drogowo-Mostowy został sformowany 1 stycznia 2008 roku na bazie 1.Dęblińskiego Pułku Drogowo-Mostowego. Do zadań bojowych batalionu należy zapewnianie możliwości przepraw przez rzeki oraz uszkodzone drogi komunikacyjne zasadniczym wojskom operacyjnym, batalion jest w stanie budować drogi, mosty, przeprawy przez trudne tereny. W czasie pokoju batalion pomaga przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof technicznych. Batalion pomaga także społeczeństwu lokalnemu budując np. mosty i przeprawy podczas swojego szkolenia. W 2011 roku w dniu 31 sierpnia 2011 odbyło się uroczyste przekazanie batalionu ze struktur Śląskiego Okręgu Wojskowego w skład Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

W dniu 17 października 2023 roku na bazie 1 Dęblińskiego Batalionu Drogowo - Mostowego rozpoczęto formowanie 4. Pułku Saperów. Dowódcą Pułku został płk Jacek Zaniewski, który podkreślił, że: „Dowódca nigdy nie działa sam, może odnieść sukces wyłącznie dzięki poświęceniu swoich żołnierzy i podwładnych. Dorobek 1 Dęblińskiego Batalionu Drogowo-Mostowego nie zostanie zapomniany, a kontynuowany przez 4 Pułk Saperów, który będzie realizował zadania wyznaczone przez przełożonych z takim samym zaangażowaniem i profesjonalizmem jak do tej pory”.

4. Pułk Saperów, realizuje zadania zgodnie z przeznaczeniem. Zadania wymagające specjalistycznego przygotowania i zastosowania różnorodnego sprzętu inżynieryjnego, które najczęściej wykorzystywane są do realizacji zadań w ramach reagowania na zagrożenia niemilitarne. Dodatkowym zadaniem niemilitarnym jest wsparcie służb w ramach ustawy o zarządzaniu kryzysowym, poprzez utrzymanie w gotowości sił i środków do zwalczania klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków.

TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 640/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, imienia patrona, nazwy wyróżniającej, odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej, proporczyka na beret oraz daty dorocznego Święta 1 Dęblińskiego pułku drogowo-mostowego im. gen. Romualda Traugutta przez 1 batalion drogowo-mostowy

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2) oraz w związku z pkt. 3 i 4 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — w związku z rozformowaniem 1 Dęblińskiego pułku drogowo-mostowego im. gen. Romualda Traugutta — ustala się, co następuje:

1. 1 batalion drogowo-mostowy przejmuje dziedzictwo tradycji i symbolikę wojskową po rozformowanym 1 Dęblińskim pułku drogowo-mostowym im. gen. Romualda Traugutta, w tym:
1) dziedzictwo tradycji 1 Dęblińskiego pułku drogowo-mostowego im. gen. Romualda Traugutta (1995-2007) oraz:
a) batalionu mostowego saperów (1919-1939),
b) 7 pułku pontonowego (1951-1995),
c) 60 Ośrodka Szkolno-Remontowego Wojsk Inżynieryjnych (1963-1995);
2) nazwę wyróżniającą „Dębliński”;
3) imię patrona gen. Romualda Traugutta;
4) datę dorocznego Święta w dniu 16 kwietnia;
5) odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą i proporczyk na beret.
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia.
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur
 
DECYZJA Nr 314/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 1. Dęblińskiego batalionu drogowo-mostowego im. Romualda Traugutta

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 1. Dęblińskiego batalionu drogowo-mostowego im. Romualda Traugutta.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
1. BATALIONU DROGOWO-MOSTOWEGO   / w y c i ą g /
 
2. Kształt i treść odznaki nawiązuje do odznaki Batalionu Mostowego Saperów oraz symboliki wojsk saperskich. Odznaka ma wymiary 4 × 4 cm i przedstawia krzyż maltański w kolorach czarnym i czerwonym. W centrum krzyża umieszczono herb miasta Dęblin. Na poziomych ramionach krzyża znajdują się inicjały patrona batalionu Romualda Traugutta: na lewym — stylizowana litera „R”, na prawym — stylizowana litera „T”. Na górnym pionowym ramieniu krzyża umieszczono cyfrę „1” — numer batalionu. Na dolnym pionowym ramieniu znajdują się litery „BDM”. Całość umieszczona jest w stylizowanym zarysie twierdzy w kolorze ciemnoczerwonym (ceglanym). Litery i cyfra na ramionach krzyża w kolorze złotym.
 
STRUKTURA
 
- dowództwo i sztab,
 - kompania logistyczna,
 - kompania pontonowa,
 - kompania drogowo-mostowa,
 - kompania mostowa,
 - kompania budowy podpór mostowych,
 - kompania ratownictwa inżynieryjnego,
 - pluton dowodzenia,
 - pluton rozpoznania inżynieryjnego.
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Roman Szydlik (1.I.2008 – 11.III.2011)
- cz. p.o. mjr Stanisław Łasak (11.III.2011 - 29.VI.2011)
- ppłk Adam Bednarczyk (29.VI.2011 - 31.I.2019)
- cz. p.o. mjr Artur Głuszec (31.I.2019 - 3.VII.2019)
- ppłk Jacek Zaniewski (3.VII.2019 - 17.X.2023)
- cz. p.o. mjr Paweł Szpiega (17.X.2023 - obecnie)
- płk Jacek Zaniewski (17.X.2023 - obecnie) - I-szy dowódca 4 psap
 
PODPORZĄDKOWANIE
Śląski Okręg Wojskowy (1.I.2008 – 31.VIII.2011)
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (1.IX.2011 - 28.X.2013)
2.Inowrocławski Pułk Inżynieryjny gen. Jakuba Jasińskiego (28.X.2013 - 17.X.2023)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (17.X.2023 - obecnie)
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.