5.Kresowy Batalion Saperów im. płk Konstantego Pierewoza-Markiewicza
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Historia 5.batalionu saperów rozpoczyna się 1 kwietnia 1944 roku, kiedy to został on sformowany na terytorium ówczesnego ZSRR w miejscowości Sumy. Nowo powstały batalion został włączony w skład 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego. W pierwszych miesiącach batalion przechodził szkolenie, po intensywnym szkoleniu batalion wyruszył w kierunku miejscowości Chełm, Pińsk i Lublin, następnie 5 sierpnia przekroczył rzekę Bug. Wtedy batalion zatrzymał się w Lublinie gdzie pełnił funkcje ochrony i obrony rejonu miasta. We wrześniu pododdziały 4 DP wraz z batalionem złożyły przysięgę i ruszyły w kierunku zachodnim. Batalion dotarł do Warszawy gdzie zajmował się oczyszczaniem miasta z min i niewybuchów, batalion także pomagał w odbudowie dróg i innych obiektów. W roku 1945 batalion brał udział w marszu bojowym dywizji, jednym z ważniejszych wydarzeń był jego udział w walkach o Kołobrzeg w marcu 1945. Szlak bojowy batalionu zakończył się w miejscowości Klietz nad Łabą. W czerwcu 1945 batalion wraz z innym jednostkami 4 DP powrócił do kraju. Na jego pierwszy garnizon wybrano Biedrusko, jednak tam pozostał on tylko do września 1945, po czym przegrupował się do Ostrowa Wielkopolskiego gdzie stacjonował do października 1947. Zanim trafił do Krosna Odrzańskiego we wrześniu 1949 stacjonował jeszcze w Jarocinie i Kaliszu. Po okresie intensywnego rozminowywania obszaru gdzie stacjonował, batalion pomagał w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz w odbudowie kraju. 29 czerwca 1960 jednostka otrzymała swój sztandar wojskowy. Do roku 1990 jednostka była podporządkowana 4.Dywizji Zmechanizowanej. Od roku 1990 batalion podporządkowano 5.Dywizji Pancernej z Gubina. W ramach restrukturyzacji sił zbrojnych, w roku 1999 batalion wyszełd z 5.DPanc i tak batalion dostał się najpierw pod dowództwo 4.Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej, a następnie 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Z dniem 28 kwietnia 2011 roku jednostkę przekazano w podporządkowanie Dowódcy 17.Brygady Zmechanizowanej.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją nr 75/MON z 4 sierpnia 1994 batalion dziedziczy i kultywuje tradycje 5 Kresowego batalionu saperów (1941-1948). Również tą decyzją batalion otrzymał nazwę wyróżniającą „Kresowy”.
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur (zatwierdzona decyzją nr 206/MON z 24 kwietnia 2008)
 
Proporczyk na beret (zatwierdzony decyzją nr 206/MON z 24 kwietnia 2008)
 
DECYZJA Nr 425/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i proporczyka na beret 5 Kresowego batalionu saperów w Krośnie Odrzańskim
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, i proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 5 Kresowego batalionu saperów w Krośnie Odrzańskim.
 
DECYZJA Nr 206/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiatkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 5 Kresowego batalionu saperów w Krosnie Odrzanskim
 
1. Wprowadza sie odznake pamiatkowa, zwana dalej „odznaka”, oznake rozpoznawcza, zwana dalej „oznaka” i proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 5 Kresowego batalionu saperów w Krosnie Odrzanskim.
 
DECYZJA Nr 159/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego Święta 5. Kresowego batalionu saperow
 
1. 5. Kresowy batalion saperow przyjmuje imię pułkownika Konstantego Pierewoza-Markiewicza.
2. Ustanawia się doroczne Święto 5. Kresowego batalionu saperow w dniu 17 września.
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo,
  - sztab
  - kompania dowodzenia
  - kompania logistyczna
  - kompania saperów
  - kompania drogowo-mostowa
  - kompania techniczna
  - 21.Patrol Rozminowania
  - Terenowy Aparat Mobilizacyjny
  - Zespół Zabezpieczenia Medycznego
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr Grzegorz Durow (1944 - 1945)
 - kpt. Wacław Staniszewski (1945 - 1947)
 - kpt. Stanisław Szewczyk (1947 - 1949)
 - kpt. Michał Gliński (1949 - 1951)
 - kpt. Stanisław Jurneczko (1951 - 1952)
 - kpt. Zdzisław Jamny (1952 - 1960)
 - mjr Piotr Tołoczko (1960 - 1961)
 - mjr Aleksander Grabowski (1961 - 1963)
 - mjr Tadeusz Żemajtys (1963 - 1966)
 - mjr Władysław Jagiełło (1966 - 1968)
 - mjr Jerzy Żarczyński (1968 - 1970)
 - ppłk Julian Wyrwał (1970 - 1976)
 - mjr Jan Wojtunik (1976 - 1977)
 - kpt. Zbigniew Poprawski (1977 - 1986)
 - kpt. Ryszard Gruszka (1986 - 1993)
 - ppłk Jacek Kwiatkowski (1993 - 2003)
 - ppłk Jan Pajestka (2003 - ?)
 - cz. p.o. mjr Kowal (? - ?)
 - ppłk Krzysztod Pobiedziński (? - 30.I.2012)
 - ppłk Krzysztof Balcerzak (1.II.2012 - 30.I.2013)
 - cz. p.o. mjr Jarosław Szczypiorski (30.I.2013 - ?)
 - ppłk Jarosław Szczypiorski (? - 16.IX.2017)
 - cz. p.o. kpt. Krzysztof Wojtas (16.IX.2017 - 23.X.2017)
 - ppłk Sławomir Osmelak (23.X.2017 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
4.Dywizja Piechoty (1945-1962)
4.Dywizja Zmechanizowana (1962-1990)
5.Kresowa Dywizja Pancerna (1990-1999)
4.Lubuska Dywizja Zmechanizowana im. płk Jana Kilińskiego (1999-2001)
11.Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego (2001-28.IV.2011)
17.Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego (28.IV.2011-obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.