34.Brygada Kawalerii Pancernej im. Wielkiego Hetmana Koronnego Jana Zamoyskiego (1995 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Tradycje i historia brygady sięgają czasów II Wojny Światowej, dokładnie 1 sierpnia 1944 na terytorium ZSRR sformowano 4 Brygadę Pancerną, która jest protoplastą brygady. Tradycje bojowe związane z działaniami 4 Brygady Pancernej są obecnie dziedziczone przez 34 Brygadę. Po okresie wojennym 4 Brygada Pancerna została włączona w skład Krakowskiego Okręgu Wojskowego i w roku 1946 została przeformowana w 8 Drezdeński Pułk Czołgów Średnich, pułk ten brał udział w 1947 w akcji „Wisła”. Rok 1949 przyniósł dyslokację pułku do garnizonu Żagań z jednoczesnym podporządkowaniem Śląskiemu Okręgowi Wojskowemu. W roku 1958 8 pcz otrzymał sztandar, w latach 50 i 60-tych pułk intensywnie się szkolił i był jedną z najlepszych jednostek Wojska Polskiego, wobec czego w roku 1964 wyposażony został w czołgi T-55. W roku 1968 pułk uczestniczył w interwencji w Czechosłowacji gdzie zadaniem jego była blokada i zabezpieczanie miejscowości Jiczin i jej okolic. Po wykonaniu zadania i końcu interwencji pułk powrócił do garnizonu jesienią 1968. Dużym wyróżnieniem dla pułku było to że w roku 1979 jako pierwsza jednostka w Wojsku Polskim otrzymał nowoczesne jak na tamte czasy czołgi T-72. Następnym ważnym wydarzeniem był udział pułku w stanie wojennym, gdzie wykonywał zadania ochrony zakładu „Polar” we Wrocławiu oraz zadań patrolowych na terenie miasta Wrocław. Zadania te wykonywano do 8 stycznia 1982. Do końca roku 1984 wszystkie pododdziały zostały wyposażone w czołgi T-72. Rok 1990 przyniósł przemiany polityczne w kraju wobec czego zmieniła się struktura pułku i jego zadania , i tak powstał 99 Pułk Zmechanizowany, lata te przyniosły odradzanie się tradycji, wykonano odznakę pułkową, w roku 1992 na wniosek kadry pułku przejęto tradycje 8 batalionu strzelców Brabanckich oraz 9 batalionu strzelców Flandryjskich, zmieniono numer pułku na 89 Pułk Zmechanizowany, żołnierze brygady otrzymali także zaszczytne miano noszenia sznura „Fourragere”. Niedługo później bo w 1995 pułk został przeformowany w 34 Brygadę Kawalerii Pancernej. Bardzo ważnym momentem było także w tym roku dla brygady przyjęcie do eksploatacji czołgów PT-91 „Twardy”, które do 2014 roku były na wyposażeniu brygady. Po 2014 roku brygadę wyznaczono jako jednostkę do przyjęcia dwóch batalionów używanych czołgów Leopard 2A5 zakupionych w Niemczech. Po zmianie władzy pod koniec 2015 roku podjęto decyzję na szczeblu MON że Leopardy z zachodniej Polski zostaną przesunięte na wschód. Realizacją tych planów było rozpoczęcie procesu przenoszenia batalionu czołgów Leopard 2A4/2A5 z 2 Batalionu Czołgów 34 BKPanc do 1 Brygady Pancernej w Wesołej, proces ten rozpoczęto w kwietniu 2017 roku i zakończono pod koniec 2017 roku. W zamian za przekazane z 2 batalionu czołgów wozy, 34 BKPanc otrzymała czołgi T-72M1 z batalionu czołgów 15 Brygady Zmechanizowanej. Spowodowalo to że 2 batalion czołgów stał się de facto pododdziałem skadrowanym. Obecnie czołgi Leopard 2A5 nadal są na wyposażeniu 1 Batalionu Czołgów który jednak nadal jest planowany do przesunięcia na wschód. W roku 2004 dowództwo międzynarodowej dywizji w ramach IV zmiany PKW Irak stanowili żołnierze 34 BKPanc.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Na podstawie decyzji nr 12/MON z 22 kwietnia 1992 Brygada dziedziczy tradycje następujących jednostek:
- 8 i 9 batalion strzelców (1831)
- 8 batalion pancerny (1934-1939)
- 8 i 9 batalion strzelców (1939)
- 8 batalion strzelców Brabanckich (1942-1947)
- 9 batalion strzelców Flandryjskich (1943-1947)
- 4 Brygada Pancerna (1944-1946)
- 8 Pułk Czołgów (1946-1952)
 
Oznaka rozpoznawcza 34 BKPanc wz. 2008, wprowadzona pod koniec roku 2008.
 
Proporczyk ogólno brygadowy – decyzja nr 641/MON z 31 grudnia 2007.
 
DECYZJA Nr 166/MON/PSSS MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie nadania imienia patrona 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu
 
dla upamiętnienia zasług Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego w służbie dla Ojczyzny — ustala się, co następuje:
 
1. 34 Brygada Kawalerii Pancernej przyjmuje imię patrona — Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego.
 
DECYZJA Nr 641/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 34 Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego w Żaganiu oraz prawa noszenia sznura „Fourragere” przez żołnierzy tej Brygady
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką” i proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem” 34 Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego w Żaganiu.
 
4. Potwierdza się prawo do noszenia przez żołnierzy 34 Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamojskiego w Żaganiu sznura „Fourragere”, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do decyzji.
 
DECYZJA Nr 170/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia proporczyka na beret 1 batalionu czołgów 34 Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego w Zaganiu
 
1. Wprowadza sie proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 1 batalionu czołgów 34 Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego w Zaganiu.
 
DECYZJA Nr 171/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia proporczyka na beret 2 batalionu czołgów 34 Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego w Zaganiu
 
1. Wprowadza sie proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 2 batalionu czołgów 34 Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego w Zaganiu.
 
DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie przejecia dziedzictwa tradycji i przyjecia nazwy wyrózniajacej przez 1 batalion czołgów 34 Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego w Zaganiu
 
1. 1 batalion czołgów 34 Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego w Zaganiu przejmuje dziedzictwo tradycji 8 batalionu strzelców brabanckich 3 Brygady Strzelców 1 Dywizji Pancernej gen. broni Stanisława Maczka.
 
2. 1 batalion czołgów 34 Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego przyjmuje nazwe wyrózniajaca „brabancki”.
 
DECYZJA Nr 174/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie przejecia dziedzictwa tradycji i przyjecia nazwy wyrózniajacej przez 2 batalion czołgów 34 Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego w Zaganiu
 
1. 2 batalion czołgów 34 Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego w Zaganiu przejmuje dziedzictwo tradycji 9 batalionu strzelców flandryjskich 3 Brygady Strzelców 1 Dywizji Pancernej gen. broni Stanisława Maczka.
 

2. 2 batalion czołgów 34 Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego przyjmuje nazwe wyrózniajaca „flandryjski”

 
DECYZJA Nr 494/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i przyjęcia nazwy wyróżniającej przez dywizjon artylerii samobieżnej 34. Brygady Kawalerii Pancernej
 
1. Dywizjon artylerii samobieżnej 34. Brygady Kawalerii Pancernej:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 24. pułku artylerii samobieżnej z lat 1944-1947,
b) 24. drezdeńskiego pułku artylerii pancernej z lat 1947-1949;
2) przyjmuje nazwę wyróżniającą „drezdeński”
 
DECYZJA Nr 499/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Święta 34. Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego
 
1. Ustanawia się Święto 34. Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego w dniu 22 kwietnia.
 
 
Oznaka rozpoznawcza 34 BKPanc starego wzoru używana do roku 2008 (wersja polowa i wyjść.)
 
STRUKTURA
 
- dowództwo i sztab
 - batalion dowodzenia
 - batalion logistyczny
 - 1 Brabancki batalion czołgów
 - 2 Flandryjski batalion czołgów
 - batalion zmechanizowany
 - Drezdeński dywizjon artylerii samobieżnej
 - dywizjon artylerii przeciwlotniczej
 - kompania saperów
 - kompania rozpoznawcza
         
     
     
Proporczyki poszczególnych pododdziałów (od lewej: dowództwo i sztab, bdow,
1 bcz, 2 bcz, bz, das, daplot, krem, zakop, ksap, kr)
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Jan Wereszczagin (p.o. 18.VIII - 25.X.1944)
- ppłk Paweł Stupin (25.X.1944 - 17.IV.1945, ciężko ranny)
- ppłk Jan Wereszczagin (17.IV.1945 - 1946)
- Michał Syrow (1946 - 1947)
- ppłk Witold Michałowski (1947 - 1948)
- mjr Józef Karlinowski (1948 - 1951)
- ppłk Jan Żakiewicz (1951 - 1954)
- mjr Władysław Nowak (1954 - 1955)
- mjr Mieczysław Wyszatycki (1955 - 1956)
- mjr Stanisław Banaszak (1956 - 1959)
- ppłk dypl. Mieczysław Wyszatycki (1959 - 1963)
- ppłk dypl. Józef Krasnowski (1963 - 1964)
- mjr dypl. Aleksy Sułek (1964 - 1966)
- ppłk dypl. Czesław Tyński (1966 - 1968)
- ppłk dypl. Romuald Królak (1968 - 1971)
- ppłk dypl. Zdzisław Anioł (1971 - 1974)
- mjr dypl. Jarosław Bielecki (1974 - 1976)
- mjr dypl. Jerzy Kufel (1976 - 1978)
- mjr dypl. Witold Nehring (1978 - 1979)
- mjr dypl. Leon Komornicki (1979 - 1984)
- mjr dypl. Zbigniew Jabłoński (1984 - 1986)
- mjr dypl. Andrzej Bilewicz (1987)
- mjr dypl. Piotr Makarewicz (1987 - 1989)
- mjr dypl. Janusz Paczkowski (1989 - 1990)
- ppłk dypl. Zbigniew Malik (1990 - 1993)
- ppłk dypl. Andrzej Solnica (1993 - 1998)
- płk dypl. Bogusław Gawęda (1998 - 2001)
- płk dypl. Andrzej Kuśnierek (2001 - 2002)
- gen. bryg. Tadeusz Buk (2002 - 2004)
- gen. bryg. Zdzisław Antczak (2005 - 2007)
- gen. bryg. Andrzej Sobieraj (2007 - 15.III.2011)
- cz. p.o. płk Dariusz Nawrocki (15.III.2011 - 1.VI.2011)
- płk dypl. Krzysztof Prokopowicz (1.VI.2011 - 16.I.2017)
- płk dypl. Dariusz Lewandowski (16.I.2017 - 30.I.2019)
- cz. p.o. ppłk Ireneusz Ignasiak (30.I.2019 - 12.III.2019)
- płk Piotr Zieja (12.III.2019 - 28.VIII.2020)
- płk Marcin Adamski (28.VIII.2020 - 2.II.2023)
- płk Jerzy Biryłko (2.II.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
11.Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.