9.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1974 - 2003)
9.Dywizjon Przeciwlotniczy (2003 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Historia 9.dplot sięga roku 1974, kiedy to zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nakazano sformować 9.dywizjon artylerii przeciwlotniczej na bazie rozformowywanej 5.baterii artylerii stałej. W dniu 1 grudnia 1974 roku dywizjon osiągnął gotowość organizacyjną i został podporządkowany Szefowi Sztabu Marynarki Wojennej. W tym czasie w dywizjonie były trzy baterie przeciwlotnicze wyposażone w przeciwlotnicze karabiny maszynowe 14,5 mm oraz pojazdy Gaz-69 do ich transportu. Rok 1976 to przede wszystkim nowe uzbrojenie, dywizjon otrzymał samoczynne armaty przeciwlotnicze S-60, dzięki temu zwiększyły się możliwości bojowe jednostki poprzez zwiększenie zasięgu ognia skutecznego do 5500 metrów, rok później armaty S-60 przystosowano do prowadzenia ognia z wykorzystaniem zestawu radiolokacyjno-przelicznikowego (ZRP-1). Zestawy ZRP-1 użytkowano do roku 1999, potem wycofano je z eksploatacji. Z dniem 31 grudnia 1977 przekazano 9.dplot w podporządkowanie Komendantowi Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce. Kolejna już trzecia zmiana podporządkowania dywizjonu nastąpiła w roku 1992, dywizjon wszedł w skład 9.Flotylli Obrony Wybrzeża. Lata 90-te to okres wysokich osiągnięć szkoleniowych dywizjonu, w latach 1993-1995 i 1998-2002 uzyskiwał miano „Przodującego Oddziału Brzegowego” 9.FOW, a na szczeblu całej Marynarki Wojennej w latach 1994, 1995, 1999, 2000 i 2001. Równocześnie z wycofaniem zestawów ZRP-1 w dywizjonie rozpoczęto badania eksploatacyjne nad przeciwlotniczym zestawem artyleryjskim „Blenda”, wynikiem badań było wprowadzenie do dywizjonu trzech kompletów wozów dowodzenia WD-95, wóz dowodzenia dywizjonu „Łowcza-3” oraz radiolokacyjna stacja wstępnego poszukiwania. W roku 2003 z dniem 1 stycznia zmieniono nazwę dywizjonu na 9.dywizjon przeciwlotniczy. Dodatkowo na uzbrojenie dywizjonu weszły rakiety GROM. W roku 2006 kolejna zmiana podporządkowania, w wyniku rozformowania 9.Flotylli Obrony Wybrzeża, dywizjon został przekazany 3.Flotylli Okrętów w której strukturze funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Obecnie do zadań dywizjonu należy osłona stanowisk dowodzenia, baz morskich, punktów manewrowego bazowania oraz innych obiektów Marynarki Wojennej. Dywizjon jest zdolny do zwalczania pojedynczych lub grupowych celów powietrznych na małych i średnich wysokościach o każdej porze dnia i każdych warunkach atmosferycznych.
 
Wóz dowodzenia „Łowcza-3” (fot. 9.dplot)
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 195/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 9. dywizjonu przeciwlotniczego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawcza, zwana dalej „oznaka”, 9. dywizjonu przeciwlotniczego.
2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
Oznaki rozpoznawcze 9. dplot wprowadzone decyzją nr 195/MON z 17 czerwca 2009 (wyjściowa i polowa)
 
DECYZJA Nr 101/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 9. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 9. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej.
§ 2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
§ 3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
§ 4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
9. DYWIZJONU ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ  == W Y C I Ą G ==
 
2. Odznaka jest trójwarstwowa. Podstawę odznaki stanowi krzyż maltański w barwach przeciwlotniczych (żółtej i zielonej), którego brzegi wykończone są srebrzystą oblamówką. Pomiędzy ramionami krzyża znajdują się skrzyżowane: lufa i rakieta barwy srebrzystej. W centralnej części krzyża znajduje się czarny okrąg i wpisane w niego granatowe koło otoczone złotą cumą. Na kole umieszczona jest srebrzysta cyfra ”9” opleciona na złotej kotwicy. Elementy te nawiązują do specyfiki Dywizjonu.
 
Co ciekawe w decyzji 101/MON podano błędną nazwę jednostki, co skutkowało wydaniem takiej samej decyzji kilka miesięcy później, którą przedstawiamy poniżej.
 
DECYZJA Nr 287/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Traci moc Decyzji Nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 9. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 106).
5. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
9. DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO  == W Y C I Ą G ==
 
2. Odznaka jest trójwarstwowa. Podstawę odznaki stanowi krzyż maltański w barwach artylerii przeciwlotniczej (żółtej i zielonej), którego brzegi zakończone są srebrzystą oblamówką. Pomiędzy ramionami krzyża znajdują się skrzyżowane: lufa armatnia i rakieta barwy srebrzystej. W centralnej części krzyża znajduje się czarny okrąg i wpisane w niego granatowe koło otoczone złotą cumą. Na kole umieszczona jest srebrzysta cyfra „9” opleciona na złotej kotwicy. Elementy te nawiązują do charakteru zadań Dywizjonu.
 
DECYZJA Nr 66/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 2-7 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234, z 2015 r. poz. 92 oraz z 2018 r. poz. 110), ustala się, co następuje:
 
§ 1. Ustanawia się doroczne Święto 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego w dniu 1 grudnia.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

DECYZJA Nr 24/MON  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 17 lutego 2020 r.  w sprawie wprowadzenia proporczyka na beret żołnierzy  9. Dywizjonu Przeciwlotniczego

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się proporczyk na beret żołnierzy 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego, zwany dalej „proporczykiem”.
§ 2. Zatwierdza się wzór proporczyka określony w załączniku.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

9dplot prop
WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY 9.DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO

 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab,
  - pluton dowodzenia,
  - 3 baterie przeciwlotnicze,
  - kompania zabezpieczenia,
  - logistyka.
 
Armaty S-60 na stanowiskach ogniowych (fot. 9 dplot)
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kmdr por. Tadeusz Szabłowski (XII.1974 – XI.1977)
 - kmdr por. Marian Sitko (XI.1977 – III.1980)
 - kmdr por. Aleksander Dziechciarz (III.1980 – VII.1988)
 - kmdr por. Zbigniew Nowicki (VII.1988 – 28.II.2007)
 - kmdr por. Michał Pawełka (1.III.2007 – 30.VI.2015)
 - kmdr ppor. Damian Kryński (30.VI.2015 - 4.IV.2016)
 - kmdr por. Arkadiusz Mikołajewski (4.IV.2016 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Marynarki Wojennej /Szef Sztabu/ (1974 - 31.XII.1977)
Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej (1.I.1978 - 1992)
9.Flotylla Obrony Wybrzeża im. kontradm. Włodzimierza Steyera (1992 - 1.VI.2006)
3.Flotylla Okrętów  im. kmdr Bolesława Romanowskiego (1.VI.2006 - obecnie)
 
Podziękowania dla Pana porucznika Grzegorza Łyko rzecznika 3. FO za udostępnienie informacji i zdjęć 9.dplot.
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.