Centrum Operacji Morskich (2002 - 2013)
Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego (2013 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
COM powstało 1 lipca 2002 na podstawie Decyzji MON z dnia 24 stycznia 2002 roku oraz Rozkazu Dowódcy Marynarki Wojennej z dnia 2 kwietnia 2002 roku w ramach dostosowania struktur polskich sił zbrojnych do wymagań NATO. Jednak wewnętrzna struktura centrum okrzepła dopiero w roku 2004 i w takiej formie działa do dziś. Do głównych zadań COM należą, planowanie użycia i wsparcia sił morskich i lotniczych MW, dowodzenie wydzielonymi jednostkami MW, koordynacja działań sił przydzielonych do realizacji przedsięwzięć pokojowych i stabilizacyjnych. Centrum współpracuje także z ośrodkami dowodzenia w innych rodzajach wojsk oraz z siłami sojuszniczymi NATO. Dodatkowo COM koordynuje operacje w ramach ratownictwa morskiego oraz bierze udział w ćwiczeniach wojskowych. Od 1 lipca 2013 roku do nazwy jednostki dodano moduł Dowództwo Komponentu Morskiego oraz wprowadzono w jednostce zmiany strukturalne. A od dnia 1 stycznia 2014 roku w związku z rozformowaniem Dowództwa Marynarki Wojennej, COM-DKM przekazano w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA 347/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego.
2. Zatwierdza się wzory oznak, stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
CENTRUM OPERACJI MORSKICH – DOWÓDZTWA KOMPONENTU MORSKIEGO
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
CENTRUM OPERACJI MORSKICH – DOWÓDZTWA KOMPONENTU MORSKIEGO
NA MUNDUR POLOWY
 
DECYZJA Nr 117/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i ustanowienia Święta Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego
 
Na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz w związku z pkt 2 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234 oraz z 2015 r. poz. 92), ustala się, co następuje:
 
§ 1. Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego w Gdyni przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
1) Dowództwa Floty (1922-1939);
2) Stanowiska Dowodzenia Marynarki Wojennej (1981-2002);
3) Centrum Operacji Morskich (2002-2013).
§ 2. Ustanawia się Święto Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego w Gdyni w dniu 2 kwietnia.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
(Stan na 2014 rok)
 - Dowódca COM
   - Sekretariat
   - Sekcja Komunikacji Społecznej
   - Sekcja Ochrony Informacji Niejawnej
   - Sekcja Bezpieczeństwa Lotów
   - Z-ca Dowódcy COM
   - Szef Sztabu 
      - Sekcja Wizyt i Kontaktów Zagranicznych
      - Pion Operacyjny (Z-ca Szefa Sztabu ds. Operacyjnych)
         - Oddział Operacyjny
         - Oddział Obrony Powietrznej
         - Oddział Rozpoznania
         - Oddział Gotowości Bojowej i Reagowania Kryzysowego
         - Taktyczne Centrum Operacyjne
      - Pion Planowania (Z-ca Szefa Sztabu ds. Planowania)
         - Oddział Planowania Operacji
         - Oddział Planowania Krótkoterminowego
         - Oddział Szkolenia
      - Pion Wsparcia (Z-ca Szefa Sztabu ds. Wsparcia)
         - Oddział Zasobów Osobowych
         - Oddział Logistyki
         - Oddział Systemów Dowodzenia i Łączności
 
Pododdziały podległe:
  - Ośrodek Analizy Skażeń
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kontradm. Marian Prudzienica (2002 – I.2004)
 - adm. floty Jędrzej Czajkowski (I.2004 – I.2005)
 - p.o. kontradm. Adam Mazurek (I.2005 – IV.2005)
 - wiceadm. Marek Brągoszewski (IV.2005 – VIII.2007)
 - kontradm. Ryszard Demczuk (VIII.2007 – VIII.2008)
 - kontradm. Jerzy Patz (VIII.2008 – 15.VIII.2010)
 - wiceadm. dr hab. Stanisław Zarychta (15.VIII.2010 - 26.IV.2018)
 - cz. p.o. kmdr Mariusz Kościelski (26.IV.2018 - 22.V.2018)
 - wiceadm. Krzysztof Jaworski (22.V.2018 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Marynarki Wojennej (1.VII.2002 - 31.XII.2013)
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.