3.Flotylla Okrętów im. kmdr Bolesława Romanowskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    3.Flotylla Okrętów powstała w roku 1971 na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 09/Org z 18 lutego 1971 roku według etatu nr 10/011 z Wykazem Dodatkowym Nr 1 na okres "W" i jest obecnie największym uderzeniowym związkiem taktycznym Marynarki Wojennej. Siły flotylli rozlokowane są głównie w Gdyni oraz na Helu, jednostki lądowe wchodzące w skład 3. FO znajdują się także w Ustce i na Rozewiu. Flotylla bierze udział często w manewrach krajowych i międzynarodowych osiągając znakomite wyniki szkoleniowe, będąc cenionym związkiem taktycznym wojska polskiego. W roku 2008 jednostki flotylli brały udział między innymi w manewrach „Bold Monarch 08”, „Baltops 2008”, „Joint Warriors 2008”, „Baltic Sarex 2008” oraz „Anakonda 08”. Znakomite wyszkolenie flotylli było wielokrotnie nagradzane, dzięki czemu 3. FO może się poszczycić zdobyciem „Znaku Honorowego Sił Zbrojnych RP” w latach 1993, 1995, 1996 i 1997. Na przełomie ponad 35 lat istnienia flotylli przeszła ona wiele przeobrażeń, i tak na początku istnienia w składzie flotylli były:
 - Dowództwo 3.FO
 - niszczyciel "Smiełyj"
 - niszczyciel rakietowy "61MP"
 - 1.Dywizjon Kutrów Rakietowo-Torpedowych
 - 2.Dywizjon Kutrów Rakietowo-Torpedowych
 - 3.Dywizjon Okrętów Podwodnych
 
W późniejszych latach następowały następujące zmiany organizacyjne:
 - w 1972 wycofano ze służby niszczyciel "Smiełyj"
 - w 1972 sformowano Grupę Okrętów Hydrograficznych
 - w 1990 włączono w skład 3.FO Komendę Portu Wojennego Gdynia
 - w 1991 przeformowano Grupę Okrętów Hydrograficznych w Grupę Okrętów Rozpoznawczych
 - w 1992 włączono w skład 3.FO Bazę Techniczną MW
 - w 1992 przeformowano 1.Dywizjon Kutrów Rakietowo-Torpedowych w 1.Dywizjon Okrętów Rakietowych
 - w 1992 przeformowano 2.Dywizjon Kutrów Rakietowo-Torpedowych w 2.Dywizjon Okrętów Rakietowych
 - w 1995 przeformowano 3.Dywizjon Okrętów Podwodnych w Dywizjon Okrętów Podwodnych
 - w 1995 włączono w skład 3.FO Dywizjon Okrętów Szkolno-Badawczych
 - w 1999 przeformowano 1.Dywizjon Okrętów Rakietowych w 31.Dywizjon Okrętów Rakietowych
 - w 1999 przeformowano 2.Dywizjon Okrętów Rakietowych w 32.Dywizjon Okrętów Rakietowych
 - w 2003 wycofano ze służby niszczyciel rakietowy "61MP"
 - z dniem 1.07.2004 rozformowano 31.Dywizjon Okrętów Rakietowych a na jego bazie sformowano Dywizjon Okrętów ZOP
 - z dniem 1.07.2004 rozformowano 32.Dywizjon Okrętów Rakietowych a na jego bazie sformowano Dywizjon Okrętów Rakietowych
 - w 2006 przeformowano Dywizjon Okrętów Szkolno-Badawczych w Dywizjon Okrętów Wsparcia
 
Decyzją MON nr Z-2/Org./P1 z dnia 20.01.2006, następnie Decyzją MON nr Pf-13/Org./SSG/GZZO-P1 z dnia 30.01.2006 i wykonawczym Rozkazem Dowódcy MW nr Pf-18/Org./N1 z dnia 14.03.2006 r. przeprowadzono następujące zmiany organizacyjne:
 - w terminie do 01.06.2006 włączono w skład 3.FO 9.Dywizjon Przeciwlotniczy
 - w terminie do 01.06.2006 włączono w skład 3.FO Klub Garnizonowy w Helu
 - w terminie do 01.07.2006 włączono w skład 3.FO 43.Batalion Saperów MW
 - w terminie do 01.07.2006 włączono w skład 3.FO 55.Kompanię Chemiczną
 - w terminie do 01.07.2006 włączono w skład 3.FO Komendę Portu Wojennego Hel
 - w terminie do 28.12.2006 włączono w skład 3.FO Komendę Garnizonu Hel
 
 Z końcem roku 2010 nastąpiły znaczne zmiany organizacyjne we flotylli, na podstawie Rozkazu Dowódcy MW nr Z-99/Org./N-1 z dnia 27.09.2010 r. - rozformowano Dywizjon Okrętów Rakietowych oraz Dywizjon Okrętów ZOP, a na ich bazie sformowano nową jednostkę Dywizjon Okrętów Bojowych, ponadto dotychczas samodzielną 55.Kompanię Chemiczną włączono w skład etatu  43.Batalionu Saperów i na jej bazie sformowano Kompanię Chemiczną 43.Batalionu Saperów. W skład flotylli również z dniem 1 stycznia 2011 włączono 13.Dywizjon Trałowców bazujący w Gdyni dotychczas podporządkowany Dowódcy 8.FOW.
Z dniem 1 stycznia 2011 rozpoczął również oficjalnie funkcjonować Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy w Siemirowicach, podporządkowany Dowódcy 3.FO
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Patronem 3.FO jest kmdr Bolesław Romanowski, ustalony został on Rozkazem MON nr Pf-7/MON z dnia 7 marca 1985 roku.
 
DECYZJA Nr 318/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Dowództwa 3. Flotylli Okrętów
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689), oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Dowództwa 3. Flotylli Okrętów.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
DOWÓDZTWA 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW  ==W y c i ą g==
 
2. Odznakę pamiątkową Dowództwa 3. Flotylli Okrętów stanowią trzy elementy składowe:
1) podstawę odznaki stanowi koło sterowe w kolorze srebrnym — symbol kierowania i dowodzenia;
2) w warstwie drugiej stylizowana kotwica admiralicji (kolor złoty) z owiniętą wzdłuż niej srebrną liną, kotwica symbolizuje przynależność do Morskiego Rodzaju Sił Zbrojnych;
3) w warstwie trzeciej tarcza herbowa w kolorze niebieskim ze złotym obramowaniem, na której umieszczono:
a) skrót nazwy flotylli (kolor złoty),
b) zbrojne ramię (kolor złoty) — symbolizuje flotyllę jako jednostkę uderzeniową,
c) trzy białe paski ze złotym obramowaniem — symbol nawiązujący do trzech zwycięskich bitew morskich Admirała Nelsona;
4) Układ symboli na odznace nawiązuje do tradycji i historii morskiego rodzaju Sił Zbrojnych oraz związku taktycznego.
 
DECYZJA Nr 298/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia Święta Dowództwa 3. Flotylli Okrętów im. Komandora Bolesława Romanowskiego

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 2 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234 oraz z 2015 r. poz. 92), ustala się, co następuje:

1. Ustanawia się Święto Dowództwa 3. Flotylli Okrętów im. Komandora Bolesława Romanowskiego w dniu 11 marca.
 
oznaka rozpoznawcza
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo 3.FO
  - Dywizjon Okrętów Bojowych
  - Dywizjon Okrętów Podwodnych
  - Dywizjon Okrętów Wsparcia
  - Grupa Okrętów Rozpoznawczych
  - Komenda Portu Wojennego Gdynia
     - Punkt Bazowania Hel
  - 43.Batalion Saperów
  - Morska Jednostka Rakietowa - Siemirowice
  - 9.Dywizjon Przeciwlotniczy
 
Dyslokacja 3.FO stan na lata 2015/2016 (mapa opracowana z wykorzystaniem map www.openstreetmap.org)
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kmdr Marian Sucharzewski (10.V.1971 – 29.VIII.1980)
 - wiceadm. Piotr Kołodziejczyk (30.VIII.1980 – 17.VIII.1983)
 - kmdr Bogusław Gruchała (18.VIII.1983 – 09.VII.1987)
 - adm. floty Ryszard Łukasik (10.VII.1987 – 26.II.1989 )
 - adm. floty Roman Krzyżelewski (27.II.1989 – 18.IV.1996)
 - wiceadm. Maciej Węglewski (19.IV.1996 – 12.VII.2004)
 - kontradm. Jerzy Patz (12.VII.2004 – 27.VI.2006)
 - kontradm. Marek Kurzyk (28.VI.2006 – 10.VI.2009)
 - kontradm. Jarosław Ziemiański (10.VI.2009 – 11.VI.2012)
 - kontradm. Marian Ambroziak (11.VI.2012 - 31.XII.2013)
 - kontradm. Mirosław Mordel (1.I.2014 - 04.III.2016)
 - cz. p.o. kmdr Kazimierz Pulkowski (04.III.2016 - 06.V.2016)
 - kontradm. Krzysztof Jaworski (06.V.2016 - 22.V.2018)
 - cz. p.o. kmdr Wojciech Sowa (22.V.2018 - 3.VII.2018)
 - kontradm. Mirosław Jurkowlaniec (3.VII.2018 - 31.I.2023)
 - kontradm. Andrzej Ogrodnik (31.I.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Marynarki Wojennej ( - 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.