Komenda Portu Wojennego Świnoujście
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Początek KPW Świnoujście to rok 1965 kiedy to rozformowano Bazę Marynarki Wojennej w Świnoujściu, a KPW włączono w skład 8.Flotylli Obrony Wybrzeża. Jednocześnie sformowano 42.Dywizjon Pomocniczych Jednostek Pływających, który został włączony w skład KPW w roku 1996. Początkowe lata działalności to organizacja, szkolenia i doskonalenie wykonywania zadań logistycznych do których Komenda została powołana. W roku 1972 w skład KPW weszły kompania samochodowa oraz kompania wartownicza, które dwa lata później przeformowano w batalion Ochrony i Obsługi. Komenda posiada własny sztandar wojskowy, który otrzymała w roku 1995. Obecnie do zadań KPW Świnoujście należy logistyczna obsługa jednostek 8.FOW oraz garnizonu Świnoujście. W ostatnim czasie usprawniając struktury komendy, batalion ochrony i obsługi został przeformowany w batalion zabezpieczenia.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
KPW Świnoujście posiada odznakę pamiątkową i proporczyk nadane decyzją nr 47/MON z dnia 2 marca 2005.

DECYZJA Nr 110/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu.
 
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
KOMENDY PORTU WOJENNEGO W ŚWINOUJŚCIU
 
STRUKTURA
 
 - komenda i sztab
  - logistyka
  - Pion Szkolenia
  - Pion Ochrony Informacji Niejawnych
  - Pion Głównego Księgowego
  - batalion zabezpieczenia
  - Punkt Bazowania Kołobrzeg
  - warsztaty remontowe techniki morskiej
  - skład
  - Garnizonowa Straż Pożarna
  - Stacja Kontroli Pojazdów
  - Ambulatorium z Izbą Chorych
  - Sekcja Służby Zdrowia
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kmdr ppor. Józef Myśliwiec
 - kmdr ppor. Eugeniusz Rajczyk
 - kmdr por. Leonard Najder
 - kmdr Feliks Reguła
 - kmdr por. Marian Kaśkosz
 - kmdr Sławomir Ogrodowczyk
 - kmdr Jacek Słomiński
 - kmdr Jarosław Grochowina (9.VII.2007 – 27.I.2015)
 - kmdr por. Marek Bartkowski (27.I.2015 - 14.I.2022)
 - cz. p.o. kmdr por. Albin Sołtykiewicz (14.I.2022 - 10.V.2022)
 - kmdr Tomasz Popiołek (10.V.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
8.Flotylla Obrony Wybrzeża im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.