Dowództwo Flotylli Traulerów Marynarki Wojennej (1946 - 1947)
Flotylla Trałowców (1947 - 1955)
Brygada Trałowców (1955)
Dywizjon Trałowców (1955 - 1965)
13 Dywizjon Trałowców (1965 - 2013)
13 Dywizjon Trałowców im.adm floty Andrzeja Karwety (2013 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                   Historia jednostki sięga 1946 roku kiedy to rozkazem Naczelnego Dowódcy WP nr 013/Org. z dnia 18 stycznia 1946 roku sformowano Dowództwo Flotylli Traulerów Marynarki Wojennej wg etatu nr 35/26 o stanie osobowym 9 wojskowych, struktura ta była bezpośrednim poprzednikiem dywizjonu. Również w 1946 dowództwo to otrzymało numer JW który dywizjon używa do dziś. Niecały rok później na mocy rozkazu MON nr 0155/Org. z dnia 28 maja 1947 roku dowództwo flotylli przeformowano we Flotyllę Trałowców w terminie do 15 lipca 1947 roku według etatu nr 35/72 o stanie osobowym 314 wojskowych. W pierwszych latach po wojnie siły flotylli brały udział w rozminowaniu wód terytorialnych Polski oraz Bałtyku. W kolejnych latach skład flotylli się zwiększał, rozkazem MON nr 084/Org. z dnia 4 maja 1948 roku jednostkę przeformowano na etat nr 35/107 o stanie osobowym 424 wojskowych, natomiast rozkazem MON nr 0130/Org. z dnia 6 grudnia 1950 roku przeformowano ją na etat nr 35/155 o stanie osobowym 480 wojskowych. Stan etatowym nieco zmniejszono zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0394/Org. z dnia 20 listopada 1952 roku przeformowując flotyllę na etat nr 35/204 o stanie osobowym 453 wojskowych.
Na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0294/Org. z dnia 9 grudnia 1954 roku flotyllę przeformowano na Brygadę Trałowców według etatu nr 35/258 o stanie osobowym 472 wojskowych, termin przeformowania wyznaczono na 15 stycznia 1955 roku, co ciekawę nazwa etatu nie utrzymała się długo gdyż zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 076/Org. z dnia 29 marca 1955 roku w terminie do dnia 1 maja 1955 roku zmieniono nazwę etatu nr 35/258 z Brygada Trałowców na Dywizjon Trałowców.
Jednostka początkowo stacjonowała w porcie Gdynia-Oksywie, jednak w roku 1955 przebazowano ją do portu Hel.
Kolejne zwiększenie stanu jednostki to zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego nr 0138/Org. z dnia 30 grudnia 1958 roku, kiedy to dywizjon przeformowano na etat nr 35/365 o stanie osobowym 658 wojskowych. I kolejne zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 090/Org. z dnia 18 sierpnia 1959 roku przeformowanie na etat nr 35/382 o stanie osobowym 982 wojskowych. Historycznym momentem był rok 1965, wtedy to jednostkę przemianowano na jej obecną nazwę, na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 07/Org. z dnia 20 lutego 1965 roku z dniem 31 maja 1965 roku dywizjon przemianowano na 13 Dywizjon Trałowców.
Od 1965 roku dywizjon wchodził w skład 9 Flotylli Obrony Wybrzeża, jednak w roku 2006 po jej rozformowaniu przeszedł w skład 8 FOW. Również w roku 2006 przebazowano dywizjon z Helu z powrotem do portu w Gdyni gdzie bazuje do dziś. Okręty dywizjonu intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych, czego efektem jest częste współdziałanie dywizjonu z jednostkami innych krajów NATO. Dużym wyróżnieniem było nadanie przez Ministra Obrony Narodowej dywizjonowi „Znaku Honorowego Sił Zbrojnych RP” w roku 2004.  Ważną zmianą w ostatnich latach była zmiana podporządkowania dywizjonu, kiedy to od 1 stycznia 2011 roku jednostka weszła w podporządkowanie Dowódcy 3.Flotylli Okrętów, jednak tylko na niecałe 2 lata, gdyż już 1 listopada 2013 roku dywizjon powrócił do składu 8.FOW. Ważną datą w historii jednostki był 28 listopada 2017 roku, kiedy to do składu jednostki włączono całkowicie nowy wybudowany w Polsce okręt niszczyciel min typu 258 ORP "Kormoran". Jest to pierwszy od dawna wcielony nowy okręt do Marynarki Wojennej RP i zaszczyt przyjęcia tej jednostki dostąpił 13. Dywizjon.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 447/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 13. dywizjonu trałowców
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 13. dywizjonu trałowców.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 85/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania imienia patrona 13. Dywizjonowi Trałowców
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 4 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – ustala się, co następuje:
 
1. 13. Dywizjon Trałowców otrzymuje imię admirała floty Andrzeja Karwety.
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 33/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2017 r.  w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 13. Dywizjonu Trałowców
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1 . Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 13. Dywizjonu Trałowców.
§ 2 . Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik do decyzji.
§ 3 . Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
13. DYWIZJONU TRAŁOWCÓW
 
DECYZJA Nr 118/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i ustanowienia święta 13. Dywizjonu Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety
 
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowienia Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz w związku z pkt 2 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 poz. 234 oraz z 2015 r. poz. 92), ustala się, co następuje:
 
§ 1. 13. Dywizjon Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety przejmuje dziedzictwo tradycji:
1) Dywizjonu Ćwiczebnego (1921-1930);
2) Dywizjonu Minowców (1930-1939).
§ 2. Ustanawia się Święto 13. Dywizjonu Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety w dniu 1 kwietnia.
 
STRUKTURA
 
W swoim składzie dywizjon posiada 6 okrętów:
 
Nazwa okrętu typ nr burtowy data wprowadzenia do służby modernizacja
ORP "Gopło" 207M - trałowiec bazowy 630 13.03.1982 1997
ORP "Mamry" 207M - trałowiec bazowy 643 25.09.1992  
ORP "Wigry" 207M - trałowiec bazowy 644 14.05.1993  
ORP "Śniardwy" 207M - trałowiec bazowy 645 28.01.1994  
ORP "Wdzydze" 207M - trałowiec bazowy 646 02.12.1994  
ORP "Kormoran" 258 - niszczyciel min 601 28.11.2017  
ORP "Albatros" 258 - niszczyciel min 602 28.11.2022  
ORP "Mewa" 258 - niszczyciel min 603 14.02.2023  
 
W składzie dywizjonu funkcjonuje także Grupa Płetwonurków-Minerów.
 
Okręty wycofane ze służby w 13.dTr
 
Nazwa okrętu typ nr burtowy daty służby modernizacja
ORP "Mewa" 206FM - niszczyciel min 623 1967 - 2019 1999
ORP "Flaming" 206FM - niszczyciel min 621 1966 - 2020 2001
ORP "Czajka" 206FM - niszczyciel min 624 1967 - 2021 2000
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kpt. mar. Stanisław MIESZKOWSKI ( 18.I.1946 – 01.IV.1946 )
 - kmdr ppor. Zdzisław BOCZKOWSKI (  01.IV.1946 – 01.III.1947 )
 - kmdr ppor. Józef WIERZCHOWSKI ( 01.III.1947 – 01.III.1948 )
 - kmdr ppor. Jacek DEHNEL ( 01.III.1948 – 01.VII.1950 )
 - por. mar. Julian OCHMAN ( 01.VII.1950 – 30.I.1951 )
 - kmdr por. Michał SKOROCHODOW ( 30.I.1951 – 13.VII.1955 )
 - kpt. mar. Wacław STANIK ( 13.VII.1955 – 12.VII.1956 )
 - por. mar. Marian SMOLIŃSKI ( 12.VII.1956 – 15.IV.1958 )
 - kpt. mar. Bogdan ŚWIDESKI ( 15.IV.1958 – 01.IV.1961 )
 - kmdr Jan Rek ( 01.IV.1961 – 09.VIII.1968 )
 - kmdr ppor. Henryk Sobiesiak ( 09.VIII.1968 – 09.II.1974 )
 - kmdr ppor. Zenon Odyniec ( 09.II.1974 – 16.II.1979 )
 - kmdr ppor. Ryszard Dziubiński ( 16.II.1979 – 03.IV.1979 )
 - kmdr por. Henryk Matuszczyk ( 03.IV.1979 – 28.IX.1981 )
 - kpt. mar. Marian Fabisz ( 28.IX.1981 – 20.X.1983 )
 - kmdr ppor. Marian Prudzienica ( 20.X.1983 – 18.XI.1988 )
 - kmdr ppor. Jerzy Patz (18.XI.1988 – 2.X.1991)
 - kpt. mar. Sławomir Tkaczyk (2.X.1991 – 6.XI.1996)
 - kmdr Andrzej Karweta (6.XI.1996 – 25.V.2002)
 - kmdr por. Krzysztof Węgrzyn (25.V.2002 – 19.III.2004)
 - kmdr por. Jarosław Stolczyk (19.III.2004 – 1.VII.2004)
 - kmdr ppor. Włodzimierz Kułagin (1.VII.2004 – 3.VIII.2006)
 - cz. p.o. kmdr ppor. Krzysztof Rybak (3.VIII.2006 – 20.III.2007)
 - kmdr por. Piotr Mieczkowski (20.III.2007 - 28.IX.2011)
 - kmdr por. Krzysztof Rybak (28.IX.2011 - 11.VII.2014)
 - kmdr por. Piotr Sikora (11.VII.2014 - 11.VI.2018)
 - cz. p.o. kmdr ppor. Maciej Tomiak (11.VI.2018 - 8.VIII.2018)
 - kmdr por. Jarosław Iwańczuk (8.VIII.2018 - 1.II.2022)
 - kmdr por. Michał Dziugan (1.II.2022 - obecnie)
   
PODPORZĄDKOWANIE
9.Flotylla Obrony Wybrzeża im. kontradm. Włodzimierza Steyera (1965 - 30.VI.2006)
8.Flotylla Obrony Wybrzeża im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego (1.VII.2006 - 31.XII.2010)
3.Flotylla Okrętów im. kmdr Bolesława Romanowskiego (1.I.2011 - 1.XI.2013)
8.Flotylla Obrony Wybrzeża im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego (1.XI.2013 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.