2.Brygada Zmechanizowana Legionów im. marszałka Józefa Piłsudskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Brygada powstała w roku 1995 w wyniku restrukturyzacji sił zbrojnych na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 084/Org. z 27 października 1993 r., jednostką dającą podstawy pod nowo sformowaną brygadę był 6 Pułk Zmechanizowany - JW 3761, jednostka weszła w skład 2 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. W tamtym czasie jednostka stacjonowała w Wałczu. W 1997 roku rozpoczęto proces likwidacji 2 Dywizji Zmechanizowanej, wobec czego 2 Brygada Zmechanizowana zmieniła podporządkowanie, Zarządzeniem MON nr Pf-65/Org. z 16 października 1997 r. weszła ona w skład 8 Bałtyckiej Dywizji Obrony Wybrzeża. Ważną datą w historii brygady był rok 2001, przede wszystkim brygada zmieniła garnizon, od tego czasu jej głównym miejscem bazowania stał się Złocieniec, w dalszym ciągu część pododdziałów była w miejscowości Czarne. Równocześnie tego samego roku 2 BZ stała się samodzielną jednostką i została włączona do 1 Korpusu Zmechanizowanego. Kolejna zmiana podporządkowania odbyła się w roku 2004 kiedy to 2 BZ weszła do 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, w której składzie funkcjonuje do dziś.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 110/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 lipca 1996 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej, imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego Święta 2 Brygady Zmechanizowanej w Wałczu.
 
Dla zachowania w pamięcia bohaterskich czynów bojowych żołnierzy formacji piechoty oznaczonych cyfrą "6" oraz żołnierzy Dywizji Piechoty oznaczonych cyfrą "2", a także dla utrwalenia w świadomości żołnierskich pokoleń czynu zbrojnego i myśli Marszłka Józefa Piłsudskiego, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) z dniem 15 lipca 1996 r. 
 
p o l e c a m:
 
1. 2 Brygadzie Zmechanizowanej z honorem kontynuować tradycje:
 
1) Piechoty Wybranieckiej - Łanowej 1578-1726
2) 6 Regimentu Pieszego Łanowego Jego Królewskiej Mości Rzeczypospolitej 1726-1794
3) 6 Batalionu Legionów Polskich 1797-1801
4) 6 Pułku Piechoty 1806-1814
5) 6 Pułku Piechoty Liniowej 1815-1831
6) 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego 1915-1939
7) 6 Kresowego Pułku Strzelców Pieszych 1940-1945
8) 6 Samodzielnej Wileńskiej Brygady Partyzanckiej Armii Krajowej 1943-1944
 
oraz przejąć dziedzictwo tradycji oddziałów piechoty Dywizji oznaczonych cyfrą "2":
- 2 Dywizji Piechoty 1815-1831
- 2 Dywizji Piechoty Legionów 1919-1939
- 2 Dywizji Strzelców Pieszych 1939-1947
- 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej 1942-1947
 
2. 2 Brygadzie Zmechanizowanej przyjąć nazwę wyróżniającą "Legionów" oraz imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.
3. Doroczne Święto obchodzić w dniu 28 lipca.
 
DECYZJA Nr 7/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 1 ust. 1 i 3 oraz § 4 ust. 1 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz.178 oraz z 1998 r. poz. 64), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej, ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką” i proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
Oznaki rozpoznawcze noszone w 2 BZ (wersja polowa i wyjściowa), zatwierdzone decyzja nr 7/MON z 8 stycznia 2007.
 
Stary wzór oznaki rozpoznawczej 2 BZ
 
Oznaka rozpoznawcza Logistyki 2 BZ
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab
 - batalion dowodzenia
   - kompania dowodzenia
   - kompania logistyczna
 - batalion logistyczny
   - kompania remontowa
   - kompania zaopatrzenia
 - 1.batalion zmechanizowany /BWP-1/
   - kompania dowodzenia
   - 1.kompania zmechanizowana
   - 2.kompania zmechanizowana
   - 3.kompania zmechanizowana
   - 4.kompania zmechanizowana
   - kompania wsparcia
   - kompania logistyczna
   - zespół ewakuacji medycznej
 - 2.batalion zmechanizowany /BWP-1/
   - kompania dowodzenia
   - 1.kompania zmechanizowana
   - 2.kompania zmechanizowana
   - 3.kompania zmechanizowana
   - 4.kompania zmechanizowana
   - kompania wsparcia
   - kompania logistyczna
   - zespół ewakuacji medycznej
 - batalion czołgów – Czarne /PT-91 "Twardy"/
   - kompania dowodzenia
   - 1.kompania czołgów
   - 2.kompania czołgów
   - 3.kompania czołgów
   - 4.kompania czołgów
   - kompania logistyczna
 - ośrodek szkolenia – Czarne
 - dywizjon artylerii samobieżnej
 - dywizjon przeciwlotniczny
   - bateria przeciwlotnicza
   - kompania logistyczna
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Andrzej Gwadera (1995 – 1996)
 - ppłk Wiktor Marcinkowski (1996 – 1997)
 - płk Zenon Nowak (1997 – 2003)
 - płk Włodzimierz Potasiński (2003 – 2004)
 - gen. bryg. Jerzy Michałowski (2004 – 2007)
 - gen. bryg. Krzysztof Makowski (2007 – 31.VII.2009)
 - płk dypl./gen.bryg. Krzysztof Motacki (31.VII.2009 – 9.XI.2010)
 - cz. p.o. ppłk Piotr Trytek (9.XI.2010 - 4.II.2011)
 - cz. p.o. płk dypl. Mirosław Polasik (4.II.2011 - ?)
 - gen. bryg. Krzysztof Motacki (? - 13.I.2012)
 - płk Andrzej Kuśnierek (13.I.2012 - 19.VI.2013)
 - cz. p.o. płk Piotr Trytek (19.VI.2013 - ?)
 - gen. bryg. Andrzej Kuśnierek (? - 5.XII.2014)
 - płk dypl. Artur Pikoń (5.XII.2014 - 31.VII.2018)
 - gen. bryg. Arkadiusz Szkutnik (1.VIII.2018 - 10.VIII.2020)
 - cz. p.o. ppłk Radosław Stachowiak (10.VIII.2020 - 8.I.2021)
 - cz. p.o. płk dr Jacek Cichosz (8.I.2021 - 13.IV.2021)
 - gen. bryg. Dariusz Machula (13.IV.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
2.Dywizja Zmechanizowana (1995-1997)
8.Bałtycka Dywizja Obrony Wybrzeża (1997-2001)
1.Korpus Zmechanizowany (2001-2004)
12.Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego (2004-obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.