4.Skrzydło Lotnictwa Szkolnego im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    4.Skrzydło Lotnictwa Szkolnego powstało 1 października 2008 roku na podstawie Decyzji MON Nr Z-47/Org./P1 z dnia 5 sierpnia 2008 roku oraz Decyzji MON Nr PF-51/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 18 sierpnia 2008 roku, oficjalny uroczysty apel z okazji sformowania 4.SLSz odbył się 14 października 2008 w Dęblinie, na pierwszego dowódcę nowej jednostki wyznaczony został płk dypl. pil. Tomasz Drewniak, na jego zastępcę płk pil. mgr inż. Waldemar Gołębiowski. Już w grudniu do składu 4.SLSz zostały włączone jednostki, 17 grudnia 2008 odbył się apel z okazji przekazania 1 i 2 Ośrodka Szkolenia Lotniczego, 6.Bazy Lotniczej i 1.Komendy Lotniska w skład 4.SLSz. Z dniem 1 stycznia 2011 roku zmieniła się struktura 4.SLSz, nastąpiło przeformowanie jednostek mu podległych i tak na bazie 1.OSzL i 6.BL w Dęblinie sformowano 41.Bazę Lotnictwa Szkolnego, a na bazie 2.OSzL i 1.KLot w Radomiu sformowano 42.Bazę Lotnictwa Szkolnego.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 451/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.
 
DECYZJA Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie nadania imienia patrona 4. Skrzydłu Lotnictwa Szkolnego

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z pkt 4 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — dla zachowania tradycji i upamiętnienia zasług w służbie dla Ojczyzny gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza — ustala się, co następuje:

1. 4. Skrzydłu Lotnictwa Szkolnego nadaje się imię gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza.
 
DECYZJA Nr 137/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.
 
DECYZJA Nr 371/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta Dowództwa 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2, z 2008 r. Nr 25, poz. 321, z 2009 r. Nr 12, poz. 124, Nr 14, poz. 157 i Nr 19, poz. 211 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 23 i Nr 5, poz. 50. Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz. 197, z późn. zm.1)) — ustala się, co następuje:

1. Ustanawia się doroczne Święto Dowództwa 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w dniu 14 października.
 
oznaka rozpoznawcza 4.SLSz (137/MON z 18.04.2011)
 
Sztandar - sztandar wojskowy jednostka otrzymała w dniu 14 października 2011 roku, rodzicami chrzestnymi sztandaru byli Pani Marzena Bartoszcze oraz Pan Tadeusz Sznuk.
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab 4 SLSz
 - 41.Baza Lotnictwa Szkolnego - Dęblin
 - 42.Baza Lotnictwa Szkolnego im. kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury - Radom
 - Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego - Dęblin
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak (1.X.2008 – 15.III.2013)
 - gen. bryg. pil. Marian Jeleniewski (15.III.2013 - 3.XI.2015)
 - płk pil. Cezary Wiśniewski (3.XI.2015 - 19.II.2016)
 - cz. p.o. płk pil. Jerzy Chojnowski (19.II.2016 - 9.V.2016)
 - gen. bryg. pil. Wojciech Pikuła (9.V.2016 - 1.XII.2020)
 - gen. bryg. pil. dr inż. Grzegorz Ślusarz (1.XII.2020 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Sił Powietrznych (1.X.2008 - 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.