1.Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    1.Skrzydło Lotnictwa Taktycznego powstało 1 stycznia 2009 na bazie 1.Brygady Lotnictwa Taktycznego. Jest to struktura mająca odpowiedzieć na wyzwania współczesnego pola walki oraz unowocześniania się polskich Sił Powietrznych. Skrzydło jest taktycznym związkiem pola walki mającym zadania zarówno defensywne jak i ofensywne. Obecnie większość eskadr 1.SLT wyposażona jest w samoloty Su-22 oraz MiG-29. Jednostki 1.SLT wykonują także zadania wspierające Marynarkę Wojenną oraz Wojska Lądowe. W połowie 2010 roku doszło do zmian organizacyjnych w strukturze 1.SLT, rozformowano większość samodzielnych eskadr lotniczych, a na bazie eskadr i Baz Lotniczych sformowano Bazy Lotnictwa Taktycznego, które mają być bardziej efektywnymi strukturami niż dotychczas stosowane. Proces reorganizacji był następujący: Decyzją MON nr Z-31/Org./P1 z dnia 25 sierpnia 2009 r. z dniem 30 czerwca 2010 roku rozformowaniu uległy 1.elt, 7.elt, 8.elt i 40.elt, a na ich bazie oraz na bazie przeformowywanych 21.BLot i 23.BLot sformowano 21.Bazę Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie oraz 23.Bazę Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Końcowym etapem przemian struktur 1.SLT było przeformowanie w terminie do 31.12.2010 roku 12.Bazy Lotniczej na 12.Komendę Lotniska i 22.Bazy Lotniczej oraz 41.Eskadry Lotnictwa Taktycznego na 22.Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku, która funkcjonuje oficjalnie od 1 stycznia 2011 oraz rozformowanie 14.Batalionu Remontu Lotnisk z Elbląga.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 86/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie dalszego używania sztandaru 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego przez 1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego oraz ustanowienia dorocznego Święta
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz. 197, Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2 oraz z 2008 r. Nr 25, poz. 321) oraz w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), w związku ze zmianą nazwy 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego na 1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego — ustala się, co następuje:
 
1. Zezwalam 1. Skrzydłu Lotnictwa Taktycznego na używanie sztandaru 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego.
 
2. Ustanawia się doroczne Święto 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w dniu 30 września.
 
DECYZJA Nr 198/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Dowództwa 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w zwiazku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oreza polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasiegnieciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala sie, co nastepuje:
 
1. Wprowadza sie odznake pamiatkowa, zwana dalej „odznaka”,1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.
 
DECYZJA Nr 10/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), w celu zachowania chlubnych tradycji orężnych polskiego lotnictwa — ustala się, co następuje:
 
1. 1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
1) 113. i 114. eskadry myśliwskiej 2. dywizjonu myśliwskiego 11. pułku myśliwskiego (1925-1928);
2) 121 i 122. eskadry myśliwskiej 2. dywizjonu myśliwskiego 2. pułku lotniczego (1928-1939);
3) dywizjonu „Krakowsko-Poznańskiego” (1940);
4) 308. dywizjonu myśliwskiego „Krakowskiego” (1940-1945);
5) 3. Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego (1944-1945);
6) 2. Pułku Nocnych Bombowców „Kraków” (1944-1945);
7) 3. Pułku Lotnictwa Szturmowego (1944-1946);
8) 9. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1944-1946);
9) 11. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1944-1946);
10) 10. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1944-1946);
11) 2. Pułku Lotnictwa Szturmowego (1945-1946);
12) 3. Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego (1945-1946);
13) 4. Pułku Lotnictwa Szturmowego (1946-1953);
14) 5. Pułku Lotnictwa Szturmowego (1946-1963);
15) 11. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1950-1967);
16) 11. Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego (1951-1967);
17) 26. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1952-1989);
18) 4. Pułku Lotnictwa Szturmowego „Kraków” (1953-1957).
19) 4. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków” (1957-1967),
20) 5. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego (1963-1965);
21) 32. Pułku Rozpoznania Artyleryjskiego (1963-1968);
22) 5. Pomorskiego Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego (1965-1967);
23) 3. Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego (1967-1971);
24) 8. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego (1967-1973);
25) 3. Pomorskiego Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (1967-1988);
26) 9. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1967-1989);
27) 2. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków” (1967-1994);
28) 32. Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego i Artyleryjskiego (1968-1982);
29) 3. Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Szturmowo-Rozpoznawczego (1971-1982);
30) 8. Brandenburskiego Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego (1973 -1982);
31) 3. Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (1982-1991);
32) 8. Brandenburskiego Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (1982-1991);
33) 32. Pułku Rozpoznania Taktycznego (1982-1997);
34) 3. Pomorskiego Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego (1988-1992);
35) 9. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1989 -2000);
36) 3. Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (1991-1998);
37) 8. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (1991-1999);
38) 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego (1998-2008);
39) 9. Eskadry lotnictwa taktycznego (2000-2002).
 
DECYZJA Nr 37/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 ppkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znakow używanychw Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.
 
oznaka rozpoznawcza 1.SLT (dec. 37/MON z 14.02.2011)
 
DECYZJA Nr 341/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.
§ 2. Zatwierdza się wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do decyzji.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
1. SKRZYDŁA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
1. SKRZYDŁA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO NA MUNDUR POLOWY
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo 1.SLT - Świdwin
  - 12.Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych - Mirosławiec
  - 21.Baza Lotnictwa Taktycznego - Świdwin
  - 22.Baza Lotnictwa Taktycznego - Malbork
  - 23.Baza Lotnictwa Taktycznego - Mińsk Mazowiecki
 
Dyslokacja 1.SLT w 2016 roku (mapa opracowana z wykorzystaniem map www.openstreetmap.org)
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - gen. bryg. pil. Stefan Rutkowski (1.I.2009 – 23.VII.2010)
 - cz. p.o. płk pil. dypl. Eugeniusz Gardas (23.VII.2010 - ?)
 - cz. p.o. płk pil. Wojciech Pikuła (? - 15.III.2011)
 - gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel (15.III.2011 - 7.IX.2015)
 - płk dypl. inż. pil. Rościsław Stepaniuk (7.IX.2015 - 11.I.2017)
 - gen. bryg. pil. Ireneusz Starzyński (11.I.2017 - 1.II.2019)
 - gen. bryg. dr inż. pil. Maciej Trelka (1.II.2019 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Sił Powietrznych (1.I.2009 - 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.