10.Samodzielny Batalion Samochodowy (1944 - 1946)
10.Batalion Samochodowy Sztabu Generalnego W.P. – JW 3263 (1946 – 1948)
Batalion Samochodowy nr 10 – JW 3263 (1948 – 1952)
10.Batalion Samochodowy – JW 3263 (1952 – 1953)
10.Pułk Samochodowy – JW 3263 (1953 – 1996)
10.Warszawski Pułk Samochodowy im. mjr Stefana Bronisława Starzyńskiego (1996 – obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Historia jednostki sięga aż czasu wojennego, a konkretnie 1944 roku, na podstawie Rozkazu Naczelnego Dowódcy W.P. nr 0188/Org. z dnia 31 lipca 1945 r. w terminie do dnia 30 sierpnia 1945 r. 10.Samodzielny Batalion Samochodowy przeformowano na etat nr 16/2 o stanie osobowym 388 wojskowych i 8 kontraktowych.
Następnym ważnym wspomnienia wydarzeniem było nadanie jednostkom numerów jednostek wojskowych nowego 4-cyfrowego typu, stało się to Rozkazem Naczelnego Dowódcy W.P. nr 053/Org. z dnia 30 marca 1946 r., i tak w terminie do dnia 30 kwietnia 1946 roku jednostka otrzymała numer jednostki wojskowej nr 3263.
Również w 1946 roku Rozkazem Naczelnego Dowódcy W.P. nr 0146/Org. z dnia 10 września 1946 r. w terminie do dnia 25 września 1946 roku batalionu przeformowano na etat nr 16/14 o stanie osobowym 354 wojskowych i 26 kontraktowych z jednoczesnym przemianowaniem jednostki na 10.Batalion Samochodowy Sztabu Generalnego W.P.
Etat ten nie utrzymał się długo, bo Rozkazem M.O.N. nr 074/Org. z dnia 3 marca 1947 r. w terminie do dnia 31 marca 1947 roku przeformowano batalion na nowy etat nr 16/20 o stanie osobowym 280 wojskowych i 12 kontraktowych, było to widoczne uszczuplenie stanu osobowego batalionu.
Rok później doszło do kolejnego ważnego przeformowania, Rozkazem M.O.N. nr 044/Org. z dnia 12 marca 1948 r. w terminie do dnia 31 marca 1948 roku batalion przeformowano na etat nr 16/23 o stanie osobowym 254 wojskowych i 16 kontraktowych oraz przemianowano jednostkę na Batalion Samochodowy nr 10.
Rozkazem M.O.N. nr 0154/Org. z dnia 26 lipca 1949 r.w terminie do dnia 15 września 1949 r. batalion przeformowano na etat nr 16/27 o stanie osobowym 333 wojskowych i 2 kontraktowych, więc etat jednostki się zwiększył.
W 1950 roku zmieniono podporządkowanie jednostki, Zarządzeniem Szefa Szt. Gen. nr 0273/Org. z dnia 12 grudnia 1950 r. postanowiono by batalion wszedł w podporządkowanie Dowódcy Okręgu Wojskowego I.
W planie mobilizacyjnym „PM-1” batalion uwzględniono jako jednostkę która ma pozostać na etacie czasu „P”.
Dwa lata później na podstawie Zarządzenia Szefa Szt. Gen. nr 081/Org. z dnia 15 marca 1952 r. w terminie do dnia 1 maja 1952 roku batalion przeformowano na etat nr 16/34 o stanie osobowym 396 wojskowych i 8 kontraktowych, z jednoczesną zmianą nazwy na 10.Batalion Samochodowy.
Momentem przełomowym w rozwoju i historii jednostki był rok 1953, wtedy to na mocy Zarządzenia Szefa Szt. Gen. nr 0218/Org. z dnia 10 czerwca 1953 r. batalion przeformowano w 10.Pułk Samochodowy według etatu nr 16/37 o stanie osobowym 608 wojskowych i 33 kontraktowych, jednocześnie jednostkę podporządkowano pod Szefostwo Służby Samochodowej, wszystkie zmiany miano dokonać w terminie do dnia 1 grudnia 1953 roku. Zmiany te podyktowały również zmianę miejsca dyslokacji, pułk na mocy Zarządzenia Szefa Szt. Gen. nr 01415/VI/II/3 z dnia 2 grudnia 1953 r. przeniesiono do obiektu przy ulicy Krzywickiego 34 w Warszawie.
Warto dodać że jednostka w planach mobilizacyjnych „PM-53” oraz „ZPM-53” była na czas wojenny przewidziana do pozostania według czasu „P”.
Zarządzeniem Szefa Szt. Gen. nr 0306/Org. z dnia 15 grudnia 1954 r.w terminie do dnia 1 lutego 1955 roku pułk przeformowano na nowy etat nr 16/41 o stanie osobowym 501 wojskowych i 132 kontraktowych.
Na początku 1956 roku dokonano kolejnej dyslokacji jednostki, Zarządzeniem Szefa Szt. Gen. nr 02/Oper. z dnia 5 stycznia 1956 r. w terminie do dnia 15 stycznia 1956 r. pułk miał przenieść się do koszar przy ulicy Podchorążych. Kolejna zmiana tego roku dokonana została Zarządzeniem Szefa Szt. Gen. nr 0127/Org. z dnia 16 lipca 1956 r. w terminie do dnia 1 września 1956 r. pułk przeformowano na etat nr 16/44 o stanie osobowym 553 wojskowych i 121 kontraktowych.
Rok później na podstawie Zarządzenia Szefa Szt. Gen. nr 096/Org. z dnia 1 czerwca 1957 r. w terminie do dnia 1 lipca 1957 roku pułk przeformowano na etat nr 16/48 o stanie osobowym 512 wojskowych i 6 kontraktowych.
W roku 1958 doszło do anulowania nadanego w 1946 roku numeru jednostki wojskowej oraz nadano numer jednostki wojskowej, który używany jest do dnia dzisiejszego, zmianę tę dokonano Zarządzeniem Szefa Szt. Gen. nr 071/Org. z dnia 30 czerwca 1958 r., a wprowadzenie nowego nr JW nastąpiło z dniem 1 sierpnia 1958 roku.
Pod koniec 1958 roku wprowadzono również nowy plan mobilizacyjny „PM-58”, wtedy to wpisano 10.Pułk Samochodowy do planu i jednostka miała na czas wojenny przejść na etat wojenny nr 016/22.
Zarządzeniem Szefa Szt. Gen. nr 058/Org. z dnia 28 czerwca 1961 r.w terminie do dnia 30 sierpnia 1961 roku przeformowano pułk na etat nr 16/56 o stanie osobowym 525 wojskowych i 10 pracowników cywilnych. W 1963 r. jednostkę wpisano wg tych samych kryteriów do nowego planu mobilizacyjnego „PM-63”, jednak rok później Zarządzeniem Szefa Szt. Gen. nr 00335/X z dnia 8 czerwca 1964 r. zmieniono etat wojenny pułku na 016/31. Warto dodać że w planie „PM-63” pułk był jednostką Wojsk OTK.
We wrześniu 1966 roku na mocy Zarządzenia Szefa Szt. Gen. nr 0112/Org. z dnia 14 września 1966 r. pułk podporządkowano pod Komendę Garnizonu miasta stołecznego Warszawy.
Kolejne zmiany to Zarządzenie Szefa Szt. Gen. nr 068/Org. z dnia 17 maja 1967 r. i na jego podstawie w terminie do dnia 1 lipca 1967 roku pułk przeformowano na etat nr 16/70 o stanie osobowym 829 wojskowych i 15 pracowników cywilnych, jednocześnie etat ten miał być używany w czasie wojennym.
Rok 1969 rozpoczęto od zmiany numeracji etatów związanej z wprowadzeniem systemu "ILORAZ-M" dostosowanego do maszynowego przetwarzania informacji. Również etat pułku przenumerowano z nr 16/70 na nowy numer 38/032.
Następna reorganizacja nastąpiła na podstawie Zarządzenia Szefa Szt. Gen. nr 076/Org. z dnia 8 lipca 1970 r. w terminie do dnia 31 grudnia 1970 roku pułk przeformowano na etat wojenno-pokojowy nr 38/050 i Wykaz Dodatkowy o stanie osobowym 766 wojskowych i 17 pracowników cywilnych. Rok później na podstawie Zarządzenia Szefa Szt. Gen. nr 069/Org. z dnia 2 grudnia 1971 r. w terminie do dnia 1 stycznia 1972 r. do etatu pułku dołączono Wykaz Dodatkowy nr 4.
Pod koniec lat 70-tych znacznie zwiększono stan osobowy jednostki, Zarządzeniem Szefa Szt. Gen. nr 057/Org. z dnia 30 września 1978 r. w terminie do dnia 1 stycznia 1979 roku przeformowano pułk na etat wojenno-pokojowy nr 38/076 o stanie etatowym 953 wojskowych i 24 pracowników cywilnych.
 
Jednostka od początku istnienia została przeznaczona do obsługi logistycznych zadań takich jak transport na rzecz instytucji centralnych MON, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Dowództwa Garnizonu Warszawa pod które pułk podlega. Jednostka wykonuje swoje zadania bardzo dobrze o czym świadczy kilkukrotne wyróżnienie Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych RP w latach 1994, 1995 oraz 2002. Na wyposażeniu pułku są samochody osobowe, ciężarowe oraz wyposażenie pozwalające pułkowi remontować posiadany sprzęt, pułk w swoim składzie ma także pododdziały zabezpieczające i ochraniające jego działania.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 25/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 marca 1996 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 10 Pułku Samochodowego w Warszawie.
 
Dla zachowania w pamięci dokonań żołnierzy wojsk samochodowych zabezpieczających jednostki bojowe oraz instytucje centralne w transport a także dla pokreślenia więzi Pułku ze społeczeństwem Warszawy, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) z dniem 11 marca 1996 r.
 
p o l e c a m :
 
1. 10 Pułkowi Samochodowemu przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:
1) 1 Dywizjonu Samochodowego 1919-1934
2) Samodzielnej Kompanii Samochodowej przy Sztabie Głównym Naczelnego Dowódcy WP 1944
3) 10 Samodzielnego Batalionu Samochodowego przy Sztabie Głównym Naczelnego Dowódcy WP 1944-1953
 
2. 10 Pułkowi Samochodowemu przyjąć nazwę wyróżniającą "Warszawski"  oraz imię majora Stefana Starzyńskiego.
3. Doroczne Święto obchodzić w dniu 13 marca.
 
 
Oznaki rozpoznawcze 10 psam (wersja wyjściowa i polowa)
 
Proporczyk pułkowy
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab,
 -
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk inż. Leonard Kacperski (1953 – 1955)
 - ppłk Stanisław Ledwos  (1955 – 1959)
 - płk Mieczysław Nowosad (1959 – 1969)
 - płk Jan Radom (1969 – 1972)
 - płk mgr inż. Walerian Stebnicki (1972 – 1974)
 - płk mgr Emil Dubiel (1974 – 1978)
 - płk mgr Karol Orzechowski (1978 – 1984)
 - płk mgr inż. Bogusław Wypych (1984 – 1989)
 - płk mgr inż. Andrzej Opioła (1989 – 1997)
 - ppłk mgr inż. Wojciech Teliczan (1997 – 1998)
 - płk Jan Ciećka (1998 – 2001)
 - płk dr Wiesław Grudziński (2001 – 2004)
 - płk dypl. Krzysztof Kseń (2004 – 1.IV.2007)
 - p.o. ppłk dypl. Krzysztof Zakrzewski (1.IV.2007 – 30.VI.2007)
 - płk dypl. Piotr Chudzik (1.VII.2007 – 22.I.2012)
 - cz. p.o. ppłk Dariusz Chodyna (22.I.2012 - 16.II.2012)
 - płk dypl. Tomasz Dominikowski (16.II.2012 - 1.IX.2016)
 - płk Robert Kowalski (1.IX.2016 - 1.II.2023)
 - płk Wojciech Choiński (1.II.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Garnizonu Warszawa
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.