47.Samodzielny Batalion Saperów (1945 - 1946)
47.Batalion Saperów (1946 - 1992)
16.Tczewski Batalion Saperów im. płk. Franciszka Niepokólczyckiego (1992 - 2023)
18.Pułk Saperów (2023 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Batalion powstał w roku 1945 jako 47.Samodzielny Batalion Saperów jednak pod obecną nazwą funkcjonuje od 1 grudnia 1992 roku, wtedy to przejmując tradycje 16.batalionu saperów 16.Pomorskiej Dywizji Piechoty, na podstawie Decyzji MON Nr 101/MON z dnia 30 listopada 1992 r. został przemianowany z 47.batalionu saperów na 16 bsap. Aktu przemianowania batalionu i zmiany numeru dokonał Szef Wojsk Inżynieryjnych Warszawskiego Okręgu Wojskowego płk dypl. Ryszard Żuchowski. W roku 1994 batalion został wyróżniony nazwą wyróżniającą „Tczewski” oraz od społeczeństwa otrzymał sztandar wojskowy. W roku 1999 dla potrzeb wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II żołnierze batalionu brali udział w budowie przeprawy przez rzekę Wierzycę, wspomagając 3.Włocławski Pułk Drogowo-Mostowy. W ciągu wielu lat istnienie batalion intensywnie szkolił się na poligonach w Drawsku i innych, batalion także blisko współpracuje z lokalnymi władzami i społeczeństwem, w swoich strukturach posiada także Patrol Saperski, który na co dzień zabezpiecza sapersko kilka powiatów sąsiadujących z powiatem Tczew. W 2011 roku nastąpiła zmiana podległości batalionu, dotychczasowo był on samodzielnym batalionem podległym dywizji, na wskutek Decyzji MON nr Z-28/Org./P1 z dnia 10.03.2011 roku oraz wykonawczego Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych nr PF-16/Org. z dnia 14.04.2011 roku jednostkę podporządkowano Dowódcy 21.Brygady Strzelców Podhalańskich. W związku z reorganizacją Sił Zbrojnych batalion został rozwinięty do struktury pułku oraz włączony w bezpośrednie podporządkowanie pod 18.Dywizję Zmechanizowaną.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 101/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie zmiany nazw 16 Batalionu Saperów 11 Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego i 47 Batalionu Saperów 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
 
Stosownie do postanowień rozkazu Ministra Obrony Narodowej Nr 1/MON z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz.Rozk. MON poz.1) z dniem 1 grudnia 1992 r.
 
p o l e c a m :
 
2. 47 Batalionowi Saperów 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Tczewie przyjąć nazwę 16 Batalionu Saperów
 
DECYZJA Nr 53/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 czerwca 1994 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej dla 16 Batalionu Saperów w Tczewie
 
Dla podkreślenia więzi 16 Batalionu Saperów ze społeczeństwem Tczewa, na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej Nr 1/MON z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz.1), z dniem 17 września 1994 r.
 
p o l e c a m :
 
16 Batalionowi Saperów przyjąć nazwę wyróżniającą "Tczewski"
 
DECYZJA Nr 424/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 16 Tczewskiego batalionu saperów w Tczewie
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, i proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 16 Tczewskiego batalionu saperów w Tczewie.
 
 
Oznaki rozpoznawcze 16 bsap (wersja polowa i wyjściowa)
 
Proporczyk beretowy 16 bsap
 
DECYZJA Nr 134/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia proporca rozpoznawczego Dowódcy 16. Tczewskiego Batalionu Saperów
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 22 i 30 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się proporzec rozpoznawczy Dowódcy 16. Tczewskiego Batalionu Saperów, zwany dalej „proporcem”.
§ 2. Zatwierdza się wzór proporca, określony w załączniku.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
Wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 16.Tczewskiego Batalionu Saperów
 
DECYZJA Nr 93/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 16. Tczewskiego Batalionu Saperów
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 4 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz pkt 2 i 3 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234, z 2015 r. poz. 92, z 2018 r. poz. 110 oraz z 2019 r. poz. 166 i 246), ustala się, co następuje:
 
§ 1. 16. Tczewski Batalion Saperów otrzymuje imię płk. Franciszka Niepokólczyckiego.
§ 2. Ustanawia się doroczne Święto 16. Tczewskiego Batalionu Saperów w dniu 13 września.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
 -
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr Włodzimierz Mroczkowski (1992 – XII.1998)
 - mjr Janusz Ciepliński (XII.1998 – 8.VIII.2001)
 - ppłk Tomasz Hak (8.VIII.2001 - I.2007)
 - mjr mgr Dariusz Kujawa (I.2007 - XI.2007)
 - ppłk Zdzisław Świniarski (XI.2007 - 23.XII.2010)
 - cz. p.o. mjr mgr Sylwester Właszczyk (23.XII.2010 - 20.I.2012)
 - ppłk Marian Szymula (20.I.2012 - 24.II.2017)
 - cz. p.o. mjr Radosław Podolski (24.II.2017 - 7.IV.2017)
 - ppłk Grzegorz Grobel (7.IV.2017 - 18.V.2021)
 - cz. p.o. mjr Adam Bieniek (18.V.2021 - 30.07.2021)
 - ppłk Adam Bieniek (30.07.2021 - 17.V.2023)
 - cz. p.o. mjr Adam Pilecki (17.V.2023 - obecnie) 16.bsap
 - płk Sylwester Wlaszczyk (17.V.2023 - obecnie) 18.psap
 
PODPORZĄDKOWANIE
16.Dywizja Piechoty (1945 - 1949)
16.Dywizja Pancerna (1949 - 1950)
16.Dywizja Zmechanizowana (1950 - 1955)
16.Kaszubska Dywizja Pancerna (1955 - 1989)
16.Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka (1989 - 27.IV.2011)
21.Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza (27.IV.2011 - 2023)
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka (2023 - obecnie)
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.