47.Samodzielny Batalion Saperów (1945 - 1946)
47.Batalion Saperów (1946 - 1992)
16.Tczewski Batalion Saperów (1992 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Batalion powstał w roku 1945 jako 47.Samodzielny Batalion Saperów jednak pod obecną nazwą funkcjonuje od 1 grudnia 1992 roku, wtedy to przejmując tradycje 16.batalionu saperów 16.Pomorskiej Dywizji Piechoty, na podstawie Decyzji MON Nr 101/MON z dnia 30 listopada 1992 r. został przemianowany z 47.batalionu saperów na 16 bsap. Aktu przemianowania batalionu i zmiany numeru dokonał Szef Wojsk Inżynieryjnych Warszawskiego Okręgu Wojskowego płk dypl. Ryszard Żuchowski. W roku 1994 batalion został wyróżniony nazwą wyróżniającą „Tczewski” oraz od społeczeństwa otrzymał sztandar wojskowy. W roku 1999 dla potrzeb wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II żołnierze batalionu brali udział w budowie przeprawy przez rzekę Wierzycę, wspomagając 3.Włocławski Pułk Drogowo-Mostowy. W ciągu wielu lat istnienie batalion intensywnie szkolił się na poligonach w Drawsku i innych, batalion także blisko współpracuje z lokalnymi władzami i społeczeństwem, w swoich strukturach posiada także Patrol Saperski, który na co dzień zabezpiecza sapersko kilka powiatów sąsiadujących z powiatem Tczew. W 2011 roku nastąpiła zmiana podległości batalionu, dotychczasowo był on samodzielnym batalionem podległym dywizji, na wskutek Decyzji MON nr Z-28/Org./P1 z dnia 10.03.2011 roku oraz wykonawczego Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych nr PF-16/Org. z dnia 14.04.2011 roku jednostkę podporządkowano Dowódcy 21.Brygady Strzelców Podhalańskich.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 101/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie zmiany nazw 16 Batalionu Saperów 11 Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego i 47 Batalionu Saperów 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
 
Stosownie do postanowień rozkazu Ministra Obrony Narodowej Nr 1/MON z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz.Rozk. MON poz.1) z dniem 1 grudnia 1992 r.
 
p o l e c a m :
 
2. 47 Batalionowi Saperów 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Tczewie przyjąć nazwę 16 Batalionu Saperów
 
DECYZJA Nr 53/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 czerwca 1994 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej dla 16 Batalionu Saperów w Tczewie
 
Dla podkreślenia więzi 16 Batalionu Saperów ze społeczeństwem Tczewa, na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej Nr 1/MON z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz.1), z dniem 17 września 1994 r.
 
p o l e c a m :
 
16 Batalionowi Saperów przyjąć nazwę wyróżniającą "Tczewski"
 
DECYZJA Nr 424/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 16 Tczewskiego batalionu saperów w Tczewie
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, i proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 16 Tczewskiego batalionu saperów w Tczewie.
 
 
Oznaki rozpoznawcze 16 bsap (wersja polowa i wyjściowa)
 
Proporczyk beretowy 16 bsap
 
STRUKTURA
 
 -
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr Włodzimierz Mroczkowski (1992 – XII.1998)
 - mjr Janusz Ciepliński (XII.1998 – 8.VIII.2001)
 - ppłk Tomasz Hak (8.VIII.2001 - I.2007)
 - mjr mgr Dariusz Kujawa (I.2007 - XI.2007)
 - ppłk Zdzisław Świniarski (XI.2007 - 23.XII.2010)
 - cz. p.o. mjr mgr Sylwester Właszczyk (23.XII.2010 - 20.I.2012)
 - ppłk Marian Szymula (20.I.2012 - 24.II.2017)
 - cz. p.o. mjr Radosław Podolski (24.II.2017 - 7.IV.2017)
 - ppłk Grzegorz Grobel (7.IV.2017 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
16.Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka (? - 27.IV.2011)
21.Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza (27.IV.2011 - obecnie)
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.