3.Samodzielny Batalion Radiotechniczny (1957 - 1976)
3.Batalion Radiotechniczny (1976 - 2001)
3.Sandomierski Batalion Radiotechniczny im. ppłk Antoniego Wiktorowskiego ps. "Kruk" (2001 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Batalion sformowano na podstawie Rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 0054/Org. z dnia 6 lipca 1957 roku, jako 3 Samodzielny Batalion Radiotechniczny według etatu nr 6/301 o stanie osobowym 653 wojskowych i 4 pracowników cywilnych, jednostka miała być sformowana w terminie do 1 czerwca 1958 roku z miejscem dyslokacji Kraków-Rakowice, jednostkę formowano bazując na przeznaczonym do rozformowania 14 Samodzielnym Pułku Radiotechnicznym w ramach 1 Korpusu Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Krajowego. Początkowo batalion miał swoje zamiejscowe kompanie w miejscowościach Dąbrówka k. Ożarowa, Wysoka Głogowska i Roskosz k. Białej Podlaskiej. W 1958 roku doformowano kompanię zamiejscową w m. Niemiec k. Lublina. Warto wspomnieć o tym że na dzień 1 lipca 1958 roku batalion posiadał 3 szt RLS typu P-3A (w nomenklaturze NATO – Dumbo) oraz P-10 (w nomenklaturze NATO – Knife Rest B). Z uwagi na dyslokację batalionu i obszar odpowiedzialności otrzymywał on najnowszy sprzęt stosunkowo najpóźniej w porównaniu z batalionami dyslokowanymi w zachodniej części kraju.
 
Wkrótce po sformowaniu batalionu Zarządzeniem Szefa Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego nr 0184 z dnia 9 września 1958 roku w terminie do dnia 20 października 1958 roku batalion przeniesiono na ulicę Rajską 1 w Krakowie. Również i to miejsce postoju nie zostało długo utrzymane, Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0114/Org. z dnia 29 września 1959 roku zarządzono dyslokację jednostki do m. Sandomierz na ulicę Mickiewicza. 
 
Rok po zmianie miejsca postoju dokonano reorganizacji batalionu, Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 080/Org. z dnia 20 września 1960 roku batalion w terminie do 30 listopada 1960 roku przeformowano na etat nr 6/367 o stanie etatowym 688 wojskowych i 13 pracowników cywilnych. Również w 1960 roku sformowano kompanię radiotechniczną w m. Przęsław k. Jędrzejowa. Zmienił się również stan sprzętowy batalionu, 1 stycznia 1960 roku batalion posiadał 2 radary P-3A (NATO – Dumbo), 2 radary P-10 (NATO – Knife Rest B), 1 radar P-20 (NATO – Bar Lock), 3 sztuki polskich radarów „Nysa” oraz 1 sztukę wysokościomierza PRW-10 „Konus” (NATO – Rock Cake).
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0101/Org. z dnia 4 lipca 1963 roku batalion przeformowano kolejny raz, zwiększono stan osobowy jednostki przenosząc ją w terminie do dnia 25 sierpnia 1963 roku na etat nr 6/429 o stanie etatowym 724 wojskowych i 13 pracowników cywilnych.
 
Po prawie sześciu latach stabilizacji struktury batalionu, na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0126/Org. z dnia 30 sierpnia 1968 roku w terminie do dnia 30 kwietnia 1969 roku batalion przeformowano na etat nr 6/509 o stanie osobowym 844 wojskowych i 17 pracowników cywilnych, co znacznie zwiększyło stany osobowe batalionu. Przy tej reorganizacji batalionu, batalion przekazał kompanię z m. Roskosz w skład 2 Pułku Radiotechnicznego który w tym czasie formowano. Warto wspomnieć że w tym okresie kompanie miały następującą numerację (131.krt Włóki, 132.krt Wysoka Głogowska, 133.krt Miłków oraz 134.krt Przęsław).
 
W związku ze zmianą numeracji etatów przez wprowadzenie systemu „ILORAZ-M” batalionowy etat nr 6/509 został zastąpiony przez nowy numer 36/012.
 
Kolejne lata to była stabilizacja, dopiero Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 042/Org. z dnia 25 czerwca 1975 roku doszło do sporych zmian dla tej jednostki, batalion przeformowano na etat nr 36/036 o stanie etatowym 793 wojskowych i 36 pracowników cywilnych oraz podporządkowano pod dowódcę 1 Brygady Radiotechnicznej. Zmieniono również nazwę jednostki poprzez usunięcie słowa „samodzielny” z nazwy i od teraz jednostka nosiła nazwę 3 Batalion Radiotechniczny, reorganizację miano zakończyć do 1 marca 1976 roku.
 
Obecnie w składzie batalionu jest dwie kompania przysztabowe, dwie kompanie radiotechniczne w terenie oraz dwa posterunki radiotechniczne dalekiego zasięgu. Do zadań jednostki należy obserwacja przestrzeni powietrznej RP, wykrywanie, śledzenie i nadzór nad samolotami będącymi w strefie kontrolowanej przez posterunki batalionu.
 
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej i ustanowienia dorocznego Święta 3 Batalionu Radiotechnicznego w Sandomierzu
 
1. 3 Batalionowi Radiotechnicznemu w Sandomierzu:
 
1) przyjąć nazwę wyróżniającą „Sandomierski”;
2) doroczne Święto obchodzić w dniu 6 września.
 
DECYZJA Nr 160/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 3. Sandomierski Batalion Radiotechniczny
 
1. 3. Sandomierski Batalion Radiotechniczny przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji niżej wymienionych batalionów radiotechnicznych:
 
1) 36. Batalionu Radiotechnicznego w Krakowie (1981-2003);
2) 11. Manewrowego Batalionu Radiotechnicznego w Zamościu (1995-1999).
 
DECYZJA Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 luty 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1 . Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego.
§ 2 . Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzory oznaki rozpoznawczej, stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do decyzji.
§ 3 . Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
§ 4 . Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
3. SANDOMIERSKIEGO BATALIONU RADIOTECHNICZNEGO
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
3. SANDOMIERSKIEGO BATALIONU RADIOTECHNICZNEGO
NA MUNDUR POLOWY
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
3. SANDOMIERSKIEGO BATALIONU RADIOTECHNICZNEGO  -- w y c i ą g –
 
3. Odznaka wykonana jest z metalu barwy srebrzystej. Na dole odznaki znajduje się napis „3 brt” - skrót pełnej nazwy batalionu, a w lewym dolnym rogu umieszczona jest szachownica lotnicza. Lewą krawędź odznaki tworzy skrzydło husarskie, od którego odchodzi fragment stylizowanej siatki radiolokacyjnej. Symbole te nawiązują zarówno do Sił Powietrznych jak i wojsk radiotechnicznych, co jest odzwierciedleniem specyfiki działania batalionu. Na siatce radiolokacyjnej, bliżej prawej krawędzi, umieszczony jest element herbu miasta Sandomierza – nawiązujący do miejsca stacjonowania batalionu.
 
STRUKTURA
 
Jednostka w strukturach ma trzy kompanie radiotechniczne oraz dwa posterunki radiotechniczne dalekiego zasięgu.
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kpt. Włodzimierz Przemyski (1957 – 1961)
 - płk Piotr Gryzło (1964 – 1981)
 - ppłk Franciszek Senczyszyn (1981 – 1988)
 - ppłk Bogdan Kabała (1988 – 1992)
 - mjr Józef Nasiadka (1992 – 1996)
 - ppłk Janusz Nowak (1996 – 1999)
 - ppłk Wojciech Lewicki (1999 – 2002)
 - ppłk Waldemar Ziółkiewicz (2002 – 2006)
 - ppłk Arkadiusz Strugała (2006 – 20.VI.2011)
 - ppłk Jacek Kuliga (20.VI.2011 - 1.X.2015)
 - ppłk Leszek Ślimak (1.X.2015 - 2.II.2018)
 - cz. p.o. mjr Paweł Grelewski (2.II.2018 - 27.IV.2018)
 - ppłk Paweł Czajkowski (27.IV.2018 - 7.IV.2021)
 - ppłk Grzegorz Kobylarz (7.IV.2021 - 14.XII.2023)
 - ppłk Wojciech Kuśmierczyk (14.XII.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
1.Korpus Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (1957 - 15.VII.1962)
1.Korpus Obrony Powietrznej Kraju (15.VII.1962 - 1.III.1976)
1.Brygada Radiotechniczna (1.III.1976 - 1997)
3.Wrocławska Brygada Radiotechniczna (1997 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.