3.Sandomierski Batalion Radiotechniczny
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Jednostka powstała w roku 1957 w wyniku rozkazu MON nr 0054 z 6 lipca 1957. Początkowo dowództwo batalionu znajdowało się w Krakowie, jednak już w 1959 zostało na stałe przeniesione do Sandomierza.  Od roku 1959 jednostka weszła w skład systemu OPL OPK, a w 1962 w skład Wojsk Obrony Powietrznej Kraju jako jednostka 1.Korpusu OPK. W swojej historii jednostka dwukrotnie otrzymała sztandar, pierwszy sztandar wręczono batalionowi w roku  1962, nowy sztandar zgodny z nowym wzorem jednostka otrzymała we wrześniu 1997. Obecnie w składzie batalionu jest dwie kompania przysztabowe, dwie kompanie radiotechniczne w terenie oraz dwa posterunki radiotechniczne dalekiego zasięgu. Do zadań jednostki należy obserwacja przestrzeni powietrznej RP, wykrywanie, śledzenie i nadzór nad samolotami będącymi w strefie kontrolowanej przez posterunki batalionu.
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej i ustanowienia dorocznego Święta 3 Batalionu Radiotechnicznego w Sandomierzu
 
1. 3 Batalionowi Radiotechnicznemu w Sandomierzu:
 
1) przyjąć nazwę wyróżniającą „Sandomierski”;
2) doroczne Święto obchodzić w dniu 6 września.
 
DECYZJA Nr 160/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 3. Sandomierski Batalion Radiotechniczny
 
1. 3. Sandomierski Batalion Radiotechniczny przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji niżej wymienionych batalionów radiotechnicznych:
 
1) 36. Batalionu Radiotechnicznego w Krakowie (1981-2003);
2) 11. Manewrowego Batalionu Radiotechnicznego w Zamościu (1995-1999).
 
DECYZJA Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 luty 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1 . Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego.
§ 2 . Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzory oznaki rozpoznawczej, stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do decyzji.
§ 3 . Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
§ 4 . Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
3. SANDOMIERSKIEGO BATALIONU RADIOTECHNICZNEGO
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
3. SANDOMIERSKIEGO BATALIONU RADIOTECHNICZNEGO
NA MUNDUR POLOWY
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
3. SANDOMIERSKIEGO BATALIONU RADIOTECHNICZNEGO  -- w y c i ą g –
 
3. Odznaka wykonana jest z metalu barwy srebrzystej. Na dole odznaki znajduje się napis „3 brt” - skrót pełnej nazwy batalionu, a w lewym dolnym rogu umieszczona jest szachownica lotnicza. Lewą krawędź odznaki tworzy skrzydło husarskie, od którego odchodzi fragment stylizowanej siatki radiolokacyjnej. Symbole te nawiązują zarówno do Sił Powietrznych jak i wojsk radiotechnicznych, co jest odzwierciedleniem specyfiki działania batalionu. Na siatce radiolokacyjnej, bliżej prawej krawędzi, umieszczony jest element herbu miasta Sandomierza – nawiązujący do miejsca stacjonowania batalionu.
 
STRUKTURA
 
Jednostka w strukturach ma trzy kompanie radiotechniczne oraz dwa posterunki radiotechniczne dalekiego zasięgu.
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kpt. Włodzimierz Przemyski (1957 – 1961)
 - płk Piotr Gryzło (1964 – 1981)
 - ppłk Franciszek Senczyszyn (1981 – 1988)
 - ppłk Bogdan Kabała (1988 – 1992)
 - mjr Józef Nasiadka (1992 – 1996)
 - ppłk Janusz Nowak (1996 – 1999)
 - ppłk Wojciech Lewicki (1999 – 2002)
 - ppłk Waldemar Ziółkiewicz (2002 – 2006)
 - ppłk Arkadiusz Strugała (2006 – 20.VI.2011)
 - ppłk Jacek Kuliga (20.VI.2011 - 1.X.2015)
 - ppłk Leszek Ślimak (1.X.2015 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
3.Wrocławska Brygada Radiotechniczna (? - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.