15.Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                     15 Brygada Zmechanizowana powstała w roku 1994 na bazie 2 Pułku Zmechanizowanego z Giżycka. Zaraz po sformowaniu została włączona w struktury 15 Dywizji Zmechanizowanej. Podczas swojego istnienia brygada kilkukrotnie zmieniała swoje podporządkowanie, wynikało to z dynamicznych zmian w wojskach lądowych w owym okresie. Aktualnie brygada podlega 16 Dywizji Zmechanizowanej. Pododdziały brygady stacjonują oprócz garnizonu Giżycko również w garnizonie Orzysz. Podstawowym wyposażeniem tego związku taktycznego są bojowe wozy piechoty BWP-1 oraz czołgi T-72. W dniu 31 marca 2011 roku na podstawie Decyzji MON Nr Z-6/Org./P1 z dnia 15 lutego 2011 r. do składu brygady włączono 15.Mazurski Batalion Saperów z Orzysza.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 101/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lipca 1995 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz patrona i ustanowienia dorocznego Święta 15 Brygady Zmechanizowanej w Giżycku
 
Dla zachowania w pamięci bohaterskich czynów bojowych żołnierzy pułków piechoty oznaczonych cyfrą „2” oraz żołnierzy pułków wchodzących w skład 15 Dywizji Piechoty, a także dla podkreślenia więzi 15 Brygady Zmechanizowanej ze społeczeństwem Giżycka, na podstawie art.2 ust.1  ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U.Nr 60, poz.303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz.Rozk.MON poz.1), z dniem 15 lipca 1995 r.
 
p o l e c a m :
 
1. 15 Brygadzie Zmechanizowanej przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:
1/ 2 Pułku Zmechanizowanego 1717-1994
2/ 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 1919-1939
3/ 61 Pułku Piechoty 1919-1939
4/ 62 Pułku Piechoty 1919-1939
5/ 15 Pułku Artylerii Lekkiej 1919-1939
 
2. 15 Brygadzie Zmechanizowanej przyjąć nazwę wyróżniającą „Giżycka” oraz imię Zawiszy Czarnego
 
3. Doroczne Święto obchodzić w dniu 15 lipca
 
DECYZJA Nr 498/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 15 Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego w Giżycku
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 1 ust. 1 i 3 oraz § 4 ust. 1 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz.178 oraz z 1998 r. poz. 64), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej, ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 15 Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego w Giżycku.
 
DECYZJA Nr 6/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, wprowadzenia proporczyka i ustanowienia dorocznego święta 2 batalionu zmechanizowanego 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego w Giżycku
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2) oraz w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), dla zachowania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej tradycji 9 pułku strzelców konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego, ustala się, co następuje:
 
1. 2 batalion zmechanizowany 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego w Giżycku:
 
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 9 pułku strzelców konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego (1921-1939),
b) 9 pułku strzelców konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego Armii Krajowej (1943-1945);
2) przejmuje barwy i symbolikę 9 pułku strzelców konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego;
3) doroczne święto obchodzi w dniu 29 czerwca.
 
2. W decyzji Nr 87/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 1996 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 12 Brygady Pancernej w Złocieńcu (Dz. Rozk. MON poz. 188 oraz Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 16, poz.198) uchyla się w pkt 1 tiret siódme i ósme.
 
Oznaki rozpoznawcze ogólno brygadowe 15 BZ (wersja polowa i wyjściowa – Dec. Nr 498/MON z 1 grudnia 2006)
 
DECYZJA Nr 85/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych dowódców oraz proporczyków na berety żołnierzy pododdziałów 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 31 i § 34 pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1 . Wprowadza się proporce rozpoznawcze dowódców, zwane dalej „proporcami”, oraz proporczyki na berety żołnierzy, zwane dalej „proporczykami”, pododdziałów 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY 2. BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO
15. GIŻYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY BATALIONU DOWODZENIA
15. GIŻYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY BATALIONU CZOŁGÓW
15. GIŻYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ
15. GIŻYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET
2. BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO
15. GIŻYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET
BATALIONU DOWODZENIA
15. GIŻYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET
BATALIONU CZOŁGÓW
15. GIŻYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET
DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ
15. GIŻYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
 
 
Oznaki pododdziałów stosowane w brygadzie, nieoficjalne, stosowane obecnie i w przeszłości.
 
Batalion czołgów (wersje polowa i wyjściowa)
 
      
Od lewej: batalion dowodzenia, 2 batalion zmechanizowany, dywizjon przeciwlotniczy, dywizjon artylerii przeciwpancernej
 
    
Od lewej: 2 kompania czołgów 1 bcz, bateria przeciwpancerna oraz 2 wersje oznaki 15 kompanii rozpoznawczej
 
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo, Sztab, Logistyka
  - Batalion Dowodzenia
  - Batalion Logistyczny
  - Batalion Czołgów
  - 1.Batalion Zmechanizowany
  - 2.Batalion Zmechanizowany
  - 15.Mazurski Batalion Saperów
  - Dywizjon Przeciwlotniczy
  - Kompania Rozpoznawcza
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk dypl. Ireneusz Rydzyński (1994 – 1996)
 - płk dypl. Kazimierz Pałasz (1996 – 2000)
 - płk dypl. Marek Ryszelewski (2001 – 2002)
 - gen. bryg. Jerzy Zatoński (2002 – 2005)
 - gen. bryg. Witold Poluchowicz (2005 – 2006)
 - gen. bryg. Zbigniew Smok (2006 – 18.VIII.2009)
 - gen. bryg. Piotr Błazeusz (18.VIII.2009 – 1.VII.2013)
 - gen. bryg. Sławomir Kowalski (1.VII.2013 - 30.VII.2015)
 - płk Jan Rydz (30.VII.2015 - 6.V.2016)
 - gen. bryg. dr Jarosław Gromadziński (6.V.2016 - 27.VII.2018)
 - cz. p.o. płk Bogdan Rycerski (27.VII.2018 - 9.VIII.2018)
 - gen. bryg. Norbert Iwanowski (9.VIII.2018 - 15.XI.2019)
 - cz. p.o. płk Bogdan Rycerski (15.XI.2019 - 20.III.2020)
 - gen. bryg. Bogdan Rycerski (20.III.2020 - 26.XI.2021)
 - gen. bryg. Piotr Fajkowski (26.XI.2021 - 2.X.2023)
 - płk Grzegorz Kaliciak (2.X.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
15.Warmińsko-Mazurska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Władysława Jagiełły (1994 – 2000)
1.Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki (2000 – 2001)
1.Korpus Zmechanizowany (2001 – 2004)
16.Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka (2004 – obecnie)
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.