1.Olsztyński Batalion Składowania
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Jednostka została sformowana w roku 2004 na bazie następujących rozformowanych jednostek: 82.Batalionu Zaopatrzenia, 122.Batalionu Zaopatrzenia oraz 9.kompanii rurociągów dalekosiężnych. Do zadań jednostki oprócz składowania materiałów dla potrzeb jednostek stacjonujących w północnych województwach, batalion zabezpiecza bieżące zapotrzebowanie w materiały oraz posiada wyspecjalizowaną kompanię mogącą budować rurociągi którymi może przesyłać paliwa płynne do pododdziałów na polu walki. Batalion od roku 2004 stacjonował z m. Olsztyn, jednak w grudniu 2019 roku został przedyslokowany do m. Ciechanów.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 84/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Swieta oraz przyjecia nazwy wyróżniającej 1 batalionu składowania w Olsztynie
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w zwiazku z § 2 zarzadzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia Swiat wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2) oraz w zwiazku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oreza polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), ustala sie, co nastepuje:
 
1. 1 batalion składowania w Olsztynie:
1) obchodzi doroczne Swieto w dniu 30 czerwca;
2) przyjmuje nazwe wyrózniajaca „Olsztynski”.
 
DECYZJA Nr 108/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 1 batalionu składowania w Olsztynie
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 1 ust. 1 i § 4 ust. 1 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz.178 oraz z 1998 r. poz. 64) . po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej . ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej .odznaką., 1 batalionu składowania w Olsztynie.
 
DECYZJA Nr 104/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 1. Olsztyńskiego Batalionu Składowania
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 1. Olsztyńskiego Batalionu Składowania.
 
  
oznaka rozpoznawcza 1.bskł (wersja wyjściowa i polowa)
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab,
  - 1 kompania składowania,
  - 2 kompania składowania,
  - 3 kompania składowania,
  - kompania rurociągów dalekosiężnych - Grudziądz
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Robert Dmuchowski (? – ?)
 - ppłk Piotr Rogalski (? - 5.II.2017)
 - ppłk Jarosław Kucki (5.II.2017 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
1.Pomorska Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.