Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Centrum zostało sformowane na bazie Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Józefa Bema w Toruniu, podstawą do sformowania CSAiU była decyzja MON nr 105 z 22 kwietnia 2002 roku, w jej następstwie dowódca Wojsk Lądowych wydał 13 sierpnia 2002 rozkaz nr PF-157 formujący nową jednostkę do dnia 30 września 2002. Centrum przejęło koszary po rozformowanym WSO im. Józefa Bema w Toruniu, do zadań nowo sformowanego centrum należy szkolenie kandydatów na podoficerów, specjalistów Wojsk Lądowych. CSAiU zajmuje się także szkoleniem rezerwistów. CSAiU nie prowadzi własnego naboru do szkolenia, zadaniem centrum jest realizowanie szkolenia żołnierzy skierowanych do centrum przez Dowództwo Wojsk Lądowych.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 241/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego Święta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu
 
Dla upamiętnienia szczególnych zasług Generała Józefa Bema oraz w celu zachowania w pamięci chlubnych tradycji orężnych oddziałów Wojska Polskiego, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) ustala się, co następuje:
 
1. Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia:
1) przejmuje dziedzictwo i z honorem kontynuuje tradycje:
a) Wojsk Rakietowych i Artylerii:
— Szkoły Podchorążych Artylerii — Poznań (1919 - 1921),
— Obozu Szkolnego Artylerii —Toruń (1921 - 1927),
— Centrum Wyszkolenia Artylerii —Toruń (1927 - 1939),
— Szkoły Strzelania Artylerii —Toruń (1921 - 1939),
— Oficerskiej Szkoły Artylerii —Toruń (1923 - 1928),
— Szkoły Podchorążych Artylerii — Warszawa (1928 - 1939),
— Szkoły Podchorążych Artylerii — Francja (1939 - 1940),
— Centrum Wyszkolenia Artylerii — Wielka Brytania (1941),
— Szkoły Podchorążych Artylerii — w Karasu, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (1942),
— Oficerskiej Szkoły Artylerii — Chełm (1944 - 1945),
— Oficerskiej Szkoły Artylerii — Toruń (1945 - 1965),
— Oficerskiej Szkoły Wojsk Rakietowych i Artylerii — Toruń (1965 - 1967),
— Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii —Toruń (1967 - 1994),
— Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. J. Bema — Toruń (1994 - 2002),
b) Służby Uzbrojenia:
— Centralnej Szkoły Rusznikarskiej — Warszawa (1918 - 1921),
— Centralnej Szkoły Puszkarskiej — Warszawa (1920 - 1921),
— Centralnej Szkoły Zbrojmistrzów-Pirotechników —Warszawa (1920 - 1921),
— Centralnej Szkoły Składmistrzów —Warszawa (1920 - 1921),
— Centralnej Szkoły Zbrojmistrzów — Warszawa (1921 - 1939),
— Oficerskiej Szkoły Uzbrojenia — Bartoszyce (1949 - 1956),
— Oficerskiej Szkoły Uzbrojenia — Olsztyn (1957 - 1969),
— Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Uzbrojenia i Elektroniki — Olsztyn (1970 - 1994),
— Centrum Szkolenia Uzbrojenia i Elektroniki —Olsztyn (1994 - 2002);
2) przyjmuje imię patrona — Generała Józefa Bema;
3) obchodzi doroczne Święto w dniu 4 grudnia.
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
Zgodnie z decyzją nr 347/MON z 9 października 2009, CSAiU dziedziczy i kultywuje tradycje następujących jednostek:
 
 1.) Jednostek Wojsk Rakietowych i Artylerii:
 - Szkoła Podchorążych Artylerii – Poznań (1919-1921)
 - Obóz Szkolny Artylerii – Toruń (1921-1927)
 - Centrum Wyszkolenia Artylerii – Toruń (1927-1939)
 - Szkoła Strzelania Artylerii – Toruń (1921-1939)
 - Oficerska Szkoła Artylerii – Toruń (1923-1928)
 - Szkoła Podchorążych Artylerii – Warszawa (1928-1939)
 - Szkoła Podchorążych Artylerii – Francja (1939-1940)
 - Centrum Wyszkolenia Artylerii – Wielka Brytania (1941)
 - Szkoła Podchorążych Artylerii – ZSRR (1942)
 - Oficerska Szkoła Artylerii – Chełm (1944-1945)
 - Oficerska Szkoła Artylerii – Toruń (1945-1965)
 - Oficerska Szkoła Wojsk Rakietowych i Artylerii – Toruń (1965-1967)
 - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii – Toruń (1967-1994)
 - Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema – Toruń (1994-2002)
 2.) Jednostek Służby Uzbrojenia:
 - Centralna Szkoła Rusznikarska – Warszawa (1918-1921)
 - Centralna Szkoła Puszkarska – Warszawa (1920-1921)
 - Centralna Szkoła Zbrojmistrzów-Pirotechników – Warszawa (1920-1921)
 - Centralna Szkoła Składmistrzów – Warszawa (1920-1921)
 - Centralna Szkoła Zbrojmistrzów – Warszawa (1921-1939)
 - Oficerska Szkoła Uzbrojenia – Bartoszyce (1949-1956)
 - Oficerska Szkoła Uzbrojenia – Olsztyn (1957-1969)
 - Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Uzbrojenia i Elektroniki – Olsztyn (1970-1994)
 - Centrum Szkolenia Uzbrojenia i Elektroniki – Olsztyn (1994-2002)
 3.) Pododdziałów i oddziałów artylerii:
 - 15.dywizjon artylerii ciężkiej (1919-1921)
 - 16.dywizjon artylerii ciężkiej (1919-1921)
 - 8.Pułk Artylerii Ciężkiej (1921-1939)
 - 10.Brygada Artylerii Ciężkiej (1944-1945)
 - 71.Pułk Artylerii Ciężkiej (1945-1951)
 - 21.Brygada Artylerii Ciężkiej 6.Dywizji Artylerii Przełamania (1951-1955)
 - 21.Berlińska Brygada Artylerii Armat (1955-1957)
 - 6.Warszawska Brygada Artylerii Armat im. gen. Józefa Bema (1957-1990)
 - 6.Toruńska Brygada Artylerii im. gen. Józefa Bema (1991-2001)
 - 6.Toruński Dywizjon Artylerii Samobieżnej (2001-2008)
 
DECYZJA Nr 74/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej  (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema.
§ 2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 i 4 do decyzji;
4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
§ 3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji.
§ 4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA IM. GEN. JÓZEFA BEMA
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA IM. GEN. JÓZEFA BEMA
NA MUNDUR POLOWY
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET
CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA IM. GEN. JÓZEFA BEMA
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA IM. GEN. JÓZEFA BEMA  /w y c i ą g/
 
3. Odznaka ma kształt wypukłego równoramiennego krzyża otoczonego okrągłym srebrzystym obrzeżem, na którego górnej części umieszczony jest napis: „Si vis pacem para bellum”, a w dolnej części umieszczone są daty nawiązujące do ważnych wydarzeń CSAiU. Ramiona krzyża pokryte są szkarłatną i zieloną emalią, nawiązującą do barw artylerii. Na górnym ramieniu krzyża umieszczone są litery „CSAiU” – skrót nazwy, a na dolnym cyfry „2002” – symbolizujące rok utworzenia. Pomiędzy ramionami krzyża umieszczone są skrzyżowane ze sobą, stylizowana lufa armatnia i rakieta. W centralnym miejscu krzyża znajduje się herb miasta Torunia.
 
DECYZJA Nr 142/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych Komendanta, Dowódcy Dywizjonu Zabezpieczenia oraz dowódców pododdziałów Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema w Toruniu
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 22, 28, 30 i 32 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się:
1) proporzec rozpoznawczy Komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema w Toruniu, zwanego dalej „CSAiU”;
2) proporzec rozpoznawczy Dowódcy Dywizjonu Zabezpieczenia CSAiU;
3) proporce rozpoznawcze dowódców pododdziałów Dywizjonu Zabezpieczenia CSAiU.
 
§ 2. Zatwierdza się:
1) wzór proporca rozpoznawczego Komendanta CSAiU, określony w załączniku Nr 1;
2) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy Dywizjonu Zabezpieczenia CSAiU, określony w załączniku Nr 2;
3) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy Baterii Dowodzenia Dywizjonu Zabezpieczenia CSAiU, określony w załączniku Nr 3;
4) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy Kompanii Wsparcia Dywizjonu Zabezpieczenia CSAiU, określony w załączniku Nr 4;
5) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy Baterii Artylerii Rakietowej Dywizjonu Zabezpieczenia CSAiU, określony w załączniku Nr 5;
6) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy Baterii Artylerii Samobieżnej Dywizjonu Zabezpieczenia CSAiU, określony w załączniku Nr 6;
7) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy Kompanii Zaopatrzenia Dywizjonu Zabezpieczenia CSAiU, określony w załączniku Nr 7;
8) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy Kompanii Remontowej Dywizjonu Zabezpieczenia CSAiU, określony w załączniku Nr 8;
9) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy Kompanii Zabezpieczenia Szkolenia Dywizjonu Zabezpieczenia CSAiU, określony w załączniku Nr 9;
10) wzór proporca rozpoznawczego Komendanta Ośrodka Szkolenia Dywizjonu Zabezpieczenia CSAiU, określony w załączniku Nr 10.
 
§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO KOMENDANTA
CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA
IM. GEN. J. BEMA W TORUNIU
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY
DYWIZJONU ZABEZPIECZENIA
CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA
IM. GEN. J. BEMA W TORUNIU
 
  
WZORY PROPORCÓW ROZPOZNAWCZYCH DOWÓDCÓW
BATERII DOWODZENIA, BATERII ARTYLERII RAKIETOWEJ, BATERII ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ
DYWIZJONU ZABEZPIECZENIA
CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA
IM. GEN. J. BEMA W TORUNIU
 
   
WZORY PROPORCÓW ROZPOZNAWCZYCH DOWÓDCÓW
KOMPANII WSPARCIA, KOMPANII ZAOPATRZENIA,
KOMPANII REMONTOWEJ, KOMPANII ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA
DYWIZJONU ZABEZPIECZENIA
CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA
IM. GEN. J. BEMA W TORUNIU
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO KOMENDANTA OŚRODKA SZKOLENIA DYWIZJONU ZABEZPIECZENIA
CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA
IM. GEN. J. BEMA W TORUNIU
 
STRUKTURA
 
 - komenda
  - wydział personalny
  - Pion Ochrony Informacji Niejawnych
  - sekcja wychowawcza
  - wydział dydaktyczny
  - sekcja metodyki nauczania
  - ośrodek szkolenia specjalistycznego
  - ośrodek szkolenia podstawowego
  - ośrodek szkolenia kierowców
  - ośrodek szkolenia strzelców wyborowych
  - sekcja logistyki
  - sekcja służby zdrowia
  - dywizjon zabezpieczenia
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 -
 - płk mgr Aureliusz Chyleński ( - 26.IX.2014)
 - cz. p.o. ppłk Zbigniew Kowalski (26.IX.2014 - 8.I.2015)
 - płk Dariusz Adamczyk (8.I.2015 - 30.IX.2019)
 - cz. p.o. ppłk Roman Piotrowski (1.X.2019 - 18.XI.2019)
 - płk Remigiusz Zieliński (18.XI.2019 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.