1.Kujawsko-Pomorski Batalion Dowodzenia OW (2001 - 1.VII.2010)
Batalion Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia SZ (1.VII.2010 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Jednostka powstała w roku 2001 jako 1.Batalion Dowodzenia Okręgu Wojskowego, został on sformowany rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych nr PF-71 z 10 kwietnia 2001 roku. Zaraz po sformowaniu batalion został podporządkowany dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego i na jego rzecz realizował zadania, jakimi było zabezpieczanie funkcjonowania Dowództwa POW, a więc zadania transportowe, zaopatrzeniowe, ochronne, branie udziału w ćwiczeniach w których brało udział dowództwo POW. W związku ze zmianami w Siłach Zbrojnych podjęto decyzję o likwidacji Okręgów Wojskowych, wobec czego jednostki wsparcia Dowództw OW będą likwidowane, jednak 1.Batalion Dowodzenia OW nie został zlikwidowany, a przeformowany. Od 1 lipca 2010 roku jednostkę przekazano w podporządkowanie Dowódcy Inspektoratu Wsparcia SZ i zmieniono jej nazwę na Batalion Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia SZ. Jednostka pełni obecnie zadania podobne do tych które wykonywała na rzecz Dowództwa POW, z tym że obecnie beneficjentem jej działan jest Dowództwo Inspektoratu Wsparcia SZ.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 310/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej i ustanowienia dorocznego Święta 1 Batalionu Dowodzenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy

Dla podkreślenia związków 1 Batalionu Dowodzenia z Ziemią Kujawsko-Pomorską i zachowania w pamięci tradycji orężnych oddziałów wojskowych oraz daty wydania rozkazu o utworzeniu batalionu — na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) ustala się, co następuje:

1. 1 Batalion Dowodzenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego:
1) przejmuje i z honorem kontynuuje tradycje:
a) 2 Kołobrzeskiego Samodzielnego Batalionu Samochodowego (1943 - 1946),
b)Okręgowego Batalionu Samochodowego (1946 - 1947),
c) Okręgowej Kompanii Samochodowej (1947 - 1949),
d) 22 Batalionu Samochodowego (1949 - 1967),
e) 2 Kołobrzeskiego Batalionu Samochodowego (1967 - 1968),
f) 2 Batalionu Ochrony i Obsługi Dowództwa POW (1954 - 1968),
g) 5 Kołobrzeskiego Pułku Zabezpieczenia Dowództwa POW (1968 - 1994);
2) przyjmuje nazwę wyróżniającą — „Kujawsko - Pomorski";
3) obchodzi doroczne Święto w dniu 10 kwietnia.
 
DECYZJA Nr 341/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 września 2010 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru 1. Kujawsko-Pomorskiego batalionu dowodzenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego przez batalion dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), z uwagi na przeformowanie 1. Kujawsko-Pomorskiego batalionu dowodzenia
Pomorskiego Okręgu Wojskowego — ustala się, co następuje:

1. batalion dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 2. Kołobrzeskiego samodzielnego batalionu samochodowego (1943-1946),
b) Okręgowego batalionu samochodowego (1946-1947),
c) Okręgowej kompanii samochodowej (1947-1949),
d) 2. Kołobrzeskiego batalionu samochodowego (1967-1968),
e) 2. batalionu ochrony i obsługi Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego (1954-1968),
f) 5. Kołobrzeskiego pułku zabezpieczenia Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego (1968-1994),
g) 1. Kujawsko-Pomorskiego batalionu dowodzenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego (2001-2010);
2) przejmuje sztandar 1. Kujawsko-Pomorskiego batalionu dowodzenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego.
 
DECYZJA Nr 341/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej batalionu dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji
Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, batalionu dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
 
DECYZJA Nr 416/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia dorocznego święta batalionu dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.197, z późn. zm.1)) — ustala się, co następuje:

1. Ustanawia się doroczne święto batalionu dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w dniu 10 września.
 
wzór oznaki rozpoznawczej (zatw. decyzja Nr 341/MON z 20.09.2011)
 
DECYZJA Nr 117/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia proporczyka na beret żołnierzy Batalionu Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się proporczyk na beret żołnierzy, zwany dalej „proporczykiem”, Batalionu Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
§ 2. Zatwierdza się wzór proporczyka, stanowiący załącznik do decyzji.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY
BATALIONU DOWODZENIA INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo
   - sztab
   - kompania logistyczna
   - kompania transportowa
   - kompania ochrony i regulacji ruchu
   - kompania łączności
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Mirosław Frończuk (2001 - 1.VII.2007)
 - ppłk Krzysztof Gruszecki (1.VII.2007 – 1.VII.2010)
 - ppłk Grzegorz Patyra (1.VII.2010 - 30.VI.2017)
 - cz. p.o. mjr Witold Kawecki (30.VI.2017 - VIII.2017)
 - ppłk Witold Kawecki (VIII.2017 - 1.III.2021)
 - ppłk Bartosz Winnicki (1.III.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego (2001 - 1.VII.2010)
Dowództwo Inspektoratu Wsparcia SZ (1.VII.2010 - obecnie)
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.