Nabór 2010

DECYZJA Nr 345/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 października 2009 r.

 

w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2010 r.

 

Na podstawie § 1 pkt 5 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji do uczelni wojskowych w 2010 r., ustala się, co następuje:

 

1. W 2010 r. przeprowadzi się nabór do następujących uczelni wojskowych, zwanych dalej „uczelniami”:

1) Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;

2) Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni;

3) Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu;

4) Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

 

2. Nabór do uczelni będzie przeprowadzony:

 

1) na studia stacjonarne dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości – na pierwszy rok studiów;

 

2) do studium oficerskiego:

a) dla cywilnych absolwentów szkół wyższych posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych;

b) dla podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych posiadających:

  - dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku i w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym, albo

  - dyplom ukończenia studiów wyższych oraz kwalifikacje i doświadczenie praktyczne w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym,

c) dla absolwentów uczelni medycznych;

 

3) dla studentów uczelni medycznych oraz kandydatów, którzy będą ubiegać się o przyjęcie w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

3. Kierunki studiów, korpusy osobowe (grupy osobowe) oraz limity przyjęć do uczelni określają:

1) załącznik Nr 1 – dla kandydatów, o których mowa w pkt 2 ppkt 1;

2) załącznik Nr 2 – dla kandydatów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 lit. c oraz ppkt 3;

3) załącznik Nr 3 – dla kandydatów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 lit. a i b.

 

4. Osoby ubiegające się o przyjęcie do uczelni składają wnioski do rektorów – komendantów uczelni w terminie:

 

1) do dnia 15 listopada 2009 r. – do 8,5 miesięcznego studium oficerskiego dla cywilnych absolwentów szkół wyższych  posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych przewidywanych na stanowiska w grupach osobowych: obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowej, wywiadu wojskowego, kontrwywiadu wojskowego oraz teologicznej;

 

2) do dnia 31 marca 2010 r. :

- na studia stacjonarne i do 12-miesięcznego studium oficerskiego,

- do 20-miesięcznego studium oficerskiego,

- do 3-miesięcznego studium oficerskiego dla podoficerów zawodowych oraz lekarzy,

- na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej.

 

5. Osoby rekrutowane na studia stacjonarne spośród studentów  uczelni medycznych ubiegających się o przyjęcie do służby kandydackiej składają wniosek w dowolnym terminie do Dyrektora Departamentu Kadr.

6. Kandydaci na żołnierzy zawodowych odbywający studia w uczelniach medycznych pozostają na zaopatrzeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

 

7. Przedsięwzięcia mające na celu promocję szkolnictwa wojskowego wśród młodzieży oraz działania promocyjne i informacyjne o naborze do uczelni wojskowych na rok akademicki 2010/2011 przeprowadzą:

1) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności oraz Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego w zakresie swoich kompetencji;

2) rektorzy-komendanci uczelni;

3) szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowi komendanci uzupełnień;

4) dowódcy jednostek wojskowych - wśród żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w tych jednostkach;

5) Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – wśród studentów krajowych uczelni medycznych oraz kandydatów na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

8. Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez kandydatów, którzy nie złożyli egzaminu dojrzałości lub nie uzyskali tytułu zawodowego. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji kwalifikacyjnej świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych (zaświadczenia wydanego przez szkołę wyższą o zdanym egzaminie kończącym studia wyższe), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego w uczelni.

 

9. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego monitoruje przygotowanie uczelni do przeprowadzenia rekrutacji oraz przebieg postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne i do studium oficerskiego.

 

10. Podstawę przyjęcia kandydatów, o których mowa w pkt 4 i 5, do uczelni stanowią wyniki postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z określonymi w załącznikach limitami dla poszczególnych uczelni w ramach kierunków studiów oraz korpusów osobowych (grup osobowych).

 

11. Za przeprowadzenie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2010 r. odpowiadają:

 

1) Dyrektor Departamentu Kadr – w zakresie określenia i przestrzegania limitów przyjęć ujętych w załącznikach nr 1-3 do niniejszej decyzji;

2) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego - w zakresie opracowania i przestrzegania terminów egzaminów;

3) Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – w zakresie oceny przydatności kandydatów z uczelni medycznych;

4) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w odniesieniu do terenowych organów wykonawczych Ministra Obrony Narodowej w zakresie przestrzegania zasad, trybu i terminów organizacji oraz prowadzenia rekrutacji;

5) rektorzy-komendanci uczelni za prawidłowy przebieg postępowania kwalifikacyjnego oraz w zakresie powołania do służby kandydackiej.

 

12. W przypadku nie wykorzystania w pełni limitów miejsc w zasadniczych terminach egzaminów wstępnych, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego do uczelni.

 

13. Termin przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w pkt 12, ustala rektor-komendant uczelni wojskowej, o czym informuje Dyrektora Departamentu Kadr oraz Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, a w przypadku studentów i absolwentów krajowych uczelni medycznych również Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

 

14. Rektorzy-Komendanci uczelni wojskowych prześlą do Departamentu Kadr oraz Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego:

1) sprawozdanie z wyników postępowania kwalifikacyjnego w terminie czternastu dni od dnia zakończenia tego postępowania;

2) meldunek o liczbie osób powołanych do służby kandydackiej w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia tego powołania.

 

15. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

ZESTAWIENIE

liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok studiów stacjonarnych

w roku akademickim 2010/2011

 

Zastosowane skróty: WL – Wojska Lądowe, SP – Siły Powietrzne, MW – Marynarka Wojenna

DGW – Dowództwo Garnizonu Warszawa, IWSZ – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

ŻW – Żandarmeria Wojskowa, IWSZdr – Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

DP – Departament Prawny, OP – Ordynariat Polowy

SWW – Służba Wywiadu Wojskowego, SKW – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

I – studia 1 stopnia, II – studia 2 stopnia

 

 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA – WARSZAWA

 

 

 

 

 

Kierunek studiów

 

 

 

 

Kod i nazwa korpusu osobowego

Kod i nazwa grupy osobowej

WL

SP

MW

DGW

IWSZ

RAZEM

I

II

elektronika i telekomunikacja

22 – Sił Powietrznych

G – radiotechniczna

2

8

 

 

 

10

X

 

H – ubezpieczania lotów

 

5

 

 

 

5

X

 

J – inżynieryjno-lotnicza

3

5

 

 

1

9

X

 

lotnictwo i kosmonautyka

J – inżynieryjno-lotnicza

8

18

4

 

1

31

X

 

geodezja i kartografia

specjalność meteorologia

F - meteorologiczna

 

5

 

 

 

5

X

 

elektronika i telekomunikacja

28 – Łączności i Informatyki

B – eksploatacji systemów łączności

12

6

4

4

4

30

X

 

informatyka

C – projektowo-programowa informatyki

 

3

2

 

 

5

X

 

D – eksploatacji systemów informatycznych

3

3

1

2

 

9

X

 

elektronika i telekomunikacja

30 – Rozpoznania i Walki Elektronicznej

B – rozpoznania i zakłóceń elektronicznych

3

2

 

 

 

5

X

 

mechatronika

32 - Przeciwlotniczy

B – przeciwlotniczych zestawów rakietowych

3

5

 

 

 

8

X

 

T – techniczna

 

5

 

 

 

5

X

 

mechanika i budowa maszyn

34 – Inżynierii Wojskowej

T – techniczna

8

1

 

 

 

9

X

 

chemia

36 – Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia

A – rozpoznania i likwidacji skażeń

5

3

1

 

 

9

X

 

logistyka

38 – Logistyki

A – ogólnologistyczna

5

3

2

 

10

20

X

 

mechanika i budowa maszyn

T – techniczna

3

1

 

 

5

9

X

 

RAZEM W WAT

55

73

14

6

21

169

 

 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ – GDYNIA

 

nawigacja

24 – Marynarki Wojennej

B – pokładowa

 

 

27

 

 

27

X

X

mechanika i budowa maszyn

T – techniczna

 

 

13

 

 

13

X

X

RAZEM W AMW

 

 

40

 

 

40

 

 

 

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH - WROCŁAW

 

zarządzanie

20 – Wojsk Lądowych

B – pancerno-zmechanizowana

6

 

 

4

5

15

X

 

C – aeromobilna

5

 

 

 

 

5

X

 

D – rakietowa i artylerii

5

 

 

 

 

5

X

 

30 – Rozpoznania i Walki Elektronicznej

A – rozpoznania ogólnego

5

 

 

 

 

5

X

 

32 – Przeciwlotniczy

A – artylerii przeciwlotniczej

4

 

1

 

 

5

X

 

34 – Inżynierii Wojskowej

A – saperska

10

1

1

 

3

15

X

 

B – przeprawowa

2

 

 

 

3

5

X

 

RAZEM W WSO WL

37

1

2

4

11

55

 

 

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH – DĘBLIN

 

lotnictwo i kosmonautyka

22 – Sił Powietrznych

B – pilotów

20

10

4

 

 

34

X

 

C – nawigatorów

5

5

2

 

 

12

X

 

E – ruchu lotniczego

3

5

1

 

 

9

X

 

RAZEM W WSO SP

28

20

7

 

 

55

 

RAZEM NA STUDIACH STACJONARNYCH

120

94

63

10

32

319

 

ZESTAWIENIE

liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym medycznym

 

 

 

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH - WROCŁAW

 

Studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

40 – Medyczny

Medyczny

Limit miejsc – 30

30

 

 

Studenci innych krajowych uczelni medycznych

Limit miejsc – 20

20

 

 

RAZEM – liczba miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych rekrutowanych spośród studentów uczelni medycznych na rok akademicki 2010/11

50

 

 

40 A – Medyczny

Medyczny grupa lekarzy

Limit miejsc – 60

60

 

 

RAZEM – liczba miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych ubiegających się o przyjęcie w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2010/11

60

 

 

40 A – Medyczny

Medyczny grupa lekarzy

Limit miejsc – 20

20

 

 

RAZEM – liczba miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do studium oficerskiego w 2010

20

 

 

OGÓŁEM

130

 

 

 

 

ZESTAWIENIE

liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do studium oficerskiego w 2010

 

 

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH – WROCŁAW

 

Kod i nazwa korpusu osobowego

Kod i nazwa grupy osobowej

WL

SP

MW

DGW

ŻW

IWSZ

IWSZdr

DP

WS

OP

SWW

SKW

RAZEM

Czas szkolenia

34 – Inżynierii Wojskowej

A – saperska

4

1

1

 

 

4

 

 

 

 

 

 

10

 3 miesiące

38 – Logistyki

A – ogólnologistyczna

3

 

2

1

 

3

 

 

1

 

 

 

10

3 miesiące

D – infrastruktury

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3 miesiące

42 – Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego

A – wywiadu wojskowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

3

3 miesiące, 8,5 miesiąca

B – kontrwywiadu wojskowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

3 miesiące, 8,5 miesiąca

44 – Żandarmerii Wojskowej

A – dochodzeniowo-śledcza

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

3 miesiące

B – prewencji

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

3 miesiące

C – operacyjno-rozpoznawcza

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

3 miesiące

46 – Sprawiedliwości i obsługi prawnej

C – obsługi prawnej

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

8,5 miesiąca

48 – Duszpasterstwa

A – teologiczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

8,5 miesiąca

50 – Finansowy

A – ekonomiczno-finansowa

3

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

5

8,5 miesiąca

A – ekonomiczno-finansowa

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3 miesiące

RAZEM W WSO WL

16

3

3

1

9

7

1

5

1

5

3

2

56

 

 

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH – DĘBLIN

 

22 – Sił Powietrznych

B – pilotów

10

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

20 miesięcy

C – nawigatorów

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

12 miesięcy

E – ruchu lotniczego

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

20 miesięcy

G – radiotechniczna

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

12 miesięcy

G – radiotechniczna

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

3 miesiące

H – ubezpieczenia lotów

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

12 miesięcy

J – inżynieryjno-lotnicza

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

3 miesiące

J – inżynieryjno-lotnicza

5

5

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

12

12 miesięcy

32 – Przeciwlotniczy

B – przeciwlotniczych zestawów rakietowych

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

12 miesięcy

T - techniczna

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

12 miesięcy

RAZEM W WSO SP

20

62

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

85

 

 

OGÓŁEM LICZBA W STUDIUM OFICERSKIM 2010

36

65

5

1

9

8

1

5

1

5

3

2

141

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.