Oddział Zabezpieczenia
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Jako Oddział Zabezpieczenia jednostka funkcjonuje oficjalnie od 1 lipca 2006 roku. Oddział sformowano na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-69/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 22 grudnia 2005 roku. Oddział formowano na bazie 1.Składnicy Logistycznej Garnizonu Warszawa i Zespołu Zabezpieczenia MON 10 Pułku Samochodowego. Do zadań jednostki należy, przechowywanie, zaopatrywanie innych jednostek wojskowych w rejonie odpowiedzialności. Jednostka praktycznie zajmuje się pełną logistyką na rzecz jednostek które zaopatruje od zamówienia środków materiałowych aż do dostarczenia tych środków do odbiorcy.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 111/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Oddziału Zabezpieczenia w Warszawie
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Oddziału Zabezpieczenia w Warszawie.
§ 2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 i Nr 4 do decyzji.
§ 3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
§ 4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
ODDZIAŁU ZABEZPIECZENIA W WARSZAWIE
NA MUNDUR WYJŚCIOWY I POLOWY
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
ODDZIAŁU ZABEZPIECZENIA W WARSZAWIE  /w y c i ą g/
 
2. Odznaka wykonana jest wielowarstwowo, na planie krzyża maltańskiego. Ramiona krzyża pokryte są emalią szafirową, obrysowane paskiem koloru srebrnego. Pod ramionami krzyża umieszczony jest skrzyżowany miecz oraz kłos – barwy srebrnej, symbolizujące odpowiednio służby: uzbrojenia i żywnościowe. Na górnym ramieniu krzyża umieszczony jest herb m. st. Warszawy oraz posrebrzane litery „O” (lewe ramię) i „Z” (prawe) – symbolizujące skrót nazwy jednostki, a na dolnym ramieniu liczba „2006”, określająca rok powołania jednostki. Użyte elementy i symbole nawiązują do zadań realizowanych przez Oddział i miejsca jego stacjonowania.
 
STRUKTURA
 
- szef OZ
- logistyka
   - sekcja planowania
   - sekcja techniczna
   - sekcja materiałowa
   - sekcja infrastruktury
- sekcja planowania
- sekcja personalna
- sekcja zamówień publicznych
- sekcja inwentaryzacji
- ambulatorium
- pion ochrony
- pion głównego księgowego
   - sekcja księgowości
   - sekcja rozliczeń
   - sekcja rachuby
   - sekcja ewidencji ilościowo-wartościowej
   - kasa
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk Sylwester Traczewski (2007 – 30.V.2016)
- cz. p.o. ppłk Arkadiusz Dulnik (30.V.2016 - 13.VI.2016)
- płk Dariusz Chodyna (13.VI.2016 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Garnizonu Warszawa
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.