Decyzja 437/MON z 21 grudnia 2009

DECYZJA Nr 437/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 grudnia 2009 r.

 

zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2010 r.

 

Na podstawie § 1 pkt 5 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji do uczelni wojskowych w 2010 r., ustala się, co następuje:

 

1. W decyzji nr 345/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 października 2009 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2010 r., ustala się co następuje:

1) w pkt 4 w ppkt 2 tiret drugie otrzymuje brzmienie: „- do 24-miesięcznego studium oficerskiego,”;

2) załączniki nr 2 i 3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.

 

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

 

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

Załącznik nr 1

 

ZESTAWIENIE

liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym medycznym

 

A.  liczba miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych rekrutowanych spośród studentów uczelni medycznych na rok akademicki 2010/2011

Nazwa uczelni

Kod i nazwa korpusu osobowego - grupy

Limit miejsc

Ogółem limit miejsc

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych  1/

40

Medyczny /2

30

50  /4

Medyczny /3

20

RAZEM

50

 

B.  liczba miejsc dla kandydatów na żołnierzy ubiegających się o przyjęcie w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2010/2011

Nazwa uczelni

Kod i nazwa korpusu osobowego - grupy

Limit miejsc

Ogółem limit miejsc

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych  1/

40A

Medyczny grupa lekarzy

60

60  /5

RAZEM

60

         

 

C.  liczba miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do studium oficerskiego w 2010 roku

Nazwa uczelni

Kod i nazwa korpusu osobowego - grupy

Limit miejsc

Ogółem limit miejsc

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych  1/

40A

Medyczny grupa lekarzy

20

20  /5

RAZEM

20

OGÓŁEM LIMIT MIEJSC

130

         

 

1/ Kształcenie specjalistyczne (wojskowe i medyczno-wojskowe) realizowane będzie na bazie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi.

2/ Dotyczy studentów kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i farmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kolejne lata studiów.

3/ Dotyczy studentów kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i farmacji innych krajowych uczelni medycznych.

4/ Podział na poszczególne grupy osobowe zostanie ustalony przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – Szefa Służby Zdrowia WP w trakcie procesu kwalifikacyjnego.

5/ Podział na poszczególne rodzaje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dokona Dyrektor Departamentu Kadr w porozumieniu z Szefem Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – Szefem Służby Zdrowia WP.

 

Załącznik nr 2

 

ZESTAWIENIE

liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do studium oficerskiego w 2010

 

Kod i nazwa korpusu osobowego

Kod i nazwa grupy osobowej

WL

SP

MW

DGW

ŻW

IWSZ

IWSZdr

DP

WS

DWiPO

 

SWW

SKW

RAZEM

Czas szkolenia

34 – Inżynierii Wojskowej

A – saperska

4

1

1

 

 

4

 

 

 

 

 

 

10

 3 miesiące

38 – Logistyki

A – ogólnologistyczna

3

 

2

1

 

3

 

 

1

 

 

 

10

3 miesiące

D – infrastruktury

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3 miesiące

42 – Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego

A – wywiadu wojskowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

3

3 miesiące, 8,5 miesiąca

B – kontrwywiadu wojskowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

3 miesiące, 8,5 miesiąca

44 – Żandarmerii Wojskowej

A – dochodzeniowo-śledcza

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

3 miesiące

B – prewencji

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

3 miesiące

C – operacyjno-rozpoznawcza

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

3 miesiące

46 – Sprawiedliwości i obsługi prawnej

C – obsługi prawnej

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

8,5 miesiąca

50 – Finansowy

A – ekonomiczno-finansowa

3

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

5

8,5 miesiąca

A – ekonomiczno-finansowa

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3 miesiące

52 – Wychowawczy

D – Orkiestr i zespołów estradowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

3 miesiące

D – orkiestr i zespołów estradowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

8,5 miesiąca

RAZEM W WSO WL

16

3

3

1

9

7

1

5

1

3

3

2

54

 

 

 

22 – Sił Powietrznych

B – pilotów   2/

10

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

24 miesiące

C – nawigatorów

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

12 miesięcy

E – ruchu lotniczego

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

24 miesiące

G – radiotechniczna

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

12 miesięcy

G – radiotechniczna

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

3 miesiące

H – ubezpieczenia lotów

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

12 miesięcy

J – inżynieryjno-lotnicza

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

3 miesiące

J – inżynieryjno-lotnicza

5

5

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

12

12 miesięcy

32 – Przeciwlotniczy

B – przeciwlotniczych zestawów rakietowych

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

12 miesięcy

T - techniczna

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

12 miesięcy

RAZEM W WSO SP

20

62

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

OGÓŁEM LICZBA W STUDIUM OFICERSKIM 2010

36

65

5

1

9

8

1

5

1

3

3

2

139

 

                                 

1/ 3 miesięczne kształcenie wyłącznie dla podoficerów zawodowych – posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych oraz określone kwalifikacje.

2/ Podział na typy statków powietrznych zostanie ustalony przez Dowódcę Sił Powietrznych w trakcie procesu kwalifikacyjnego.

Please publish modules in offcanvas position.