16.Żuławski Batalion Remontowy (1967 - 2019)
16.Żuławski Pułk Logistyczny (2019 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Historia 16.Batalionu Remontowego rozpoczyna się w roku 1967. Na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 038/Org. z dnia 14.03.1967 r. oraz zarządzenia Szefa Sztabu POW nr 023/Org. z dnia 10.05.1967 r. Dowódca 16.Dywizji Pancernej wydał rozkaz nr 057 na podstawie którego z dniem 06.06.1967 rozwiązane zostały dywizyjne warsztaty remontowe i wchodzące w ich skład 4.Ruchome Warsztaty Naprawy Czołgów, 5.Ruchome Warsztaty Naprawy Uzbrojenia i 6.Ruchome Warsztaty Naprawy Samochodów, a na ich bazie został sformowany 16.Batalion Remontowy. Można uznać że bezpośrednim poprzednikiem 16.brem były 4.Ruchome Warsztaty Naprawy Czołgów, gdyż numer jednostki wojskowej batalion przejął właśnie od tej jednostki. Batalion sformowany miał być do 1 lipca 1967 roku według etatu nr 5/403 o stanie etatowym 216 wojskowych i 3 kontraktowych. 
Na pierwszego dowódcę batalionu został wyznaczony mjr inż. Henryk Wiosek i w dniu 16 czerwca złożył meldunek dowódcy 16.Dywizji Pancernej o osiągnięciu przez batalion pełnej gotowości bojowej, na znak pamięci w tym dniu obecnie jest obchodzone święto batalionu.
Pod koniec lat 60-tych w jednostce modernizowano bazę remontową, a szczególnie halę remontu czołgów.
Z dniem 1 stycznia 1969 roku w związku z wprowadzeniem systemu "ILORAZ-M" zmieniono numer etatu z 5/403 na 30/099.
W lutym 1970 gdy temperatura spadła poniżej -30 stopni Celsjusza,  batalion zabezpieczał ćwiczenia dywizyjne na terenie białostockiego. W 1978 roku jednostka brała udział w ćwiczeniach „Zimorodek 78”. W październiku 1980 batalion został wyróżniony medalem „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”. 13 grudnia 1981 po ogłoszeniu stanu wojennego batalion otrzymał zadanie zabezpieczenia przegrupowania dywizji do Warszawy, po wykonaniu zadania 10 stycznia 1982 w pełnym składzie batalion powrócił do garnizonu Elbląg. W dniach 28 kwietnia do 6 czerwca 1983 batalion przebywał na poligonie w Drawsku Pomorskim gdzie w czasie ćwiczeń zorganizowano pokaz rozwinięcia PZUS dla słuchaczy ASG i kadry służb technicznych Zawiązków Taktycznych, następnie pokazano rozwinięcie batalionu remontowego w warunkach polowych w celu wykonania remontów średnich sprzętu. W dniach 15-18 września 1986 odbyła się kontrola kompleksowa prowadzona przez Sztab Generalny WP, batalion otrzymał ocenę 3.75.
W 1989 batalion na mocy Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 029/Org. z dnia 17 marca 1989 roku otrzymał nowy etat pokojowy nr 30/299 oraz wojenny 30/757 i stał się jednostką o niepełnym stanie osobowym. Głównym zadaniem batalionu był remont uzbrojenia i sprzętu wojskowego głównie po likwidowanych jednostkach wojskowych dywizji jak 60.Pułk Czołgów czy 17.Batalion Rozpoznawczy. W 1993 jednostka została rozwinięta do etatu wojennego, a następnie przegrupowała się do Orzysza gdzie wzięła udział w ćwiczeniach dywizyjnych pod kryptonimem „Klon-93”. 14 września 1995 podczas uroczystej zbiórki na Placu Jagiellończyka w Elblągu odbyło się wręczenie sztandaru dla 16.Batalionu Remontowego, w tym dniu przejął także tradycje 4,5 i 6 Warsztatów Remontowych oraz wyróżniającą nazwę „Żuławski”. W grudniu 1998 za dotychczasowe osiągnięcia w działalności służbowej Dowódca WOW wyróżnił batalion „Medalem WOW”. Obecnie batalion podlega 16.Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, a jego zadaniami są: remont sprzętu bojowego w warunkach stacjonarnych i polowych, techniczne zabezpieczenie ćwiczeń dywizji, w wypadku klęsk żywiołowych jednostka pomaga ludności cywilnej. W związku z reorganizacją logistyki w Siłach Zbrojnych RP, batalion w dniu 28 czerwca 2011 roku wyszedł ze struktur 16.Dywizji Zmechanizowanej i został podporządkowany Komendantowi 2.Regionalnej Bazy Logistycznej. W lipcu 2013 batalion przeszedł pod skrzydła 1.Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, by po kolejnych 5 latach z dniem 13.XII.2018 roku powrócić ponownie do składu 16.Dywizji Zmechanizowanej.
 
Na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z–87/Org./P1 z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach podporządkowanych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z–88/Org./SSG/ZOiU – P1 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie realizacji zadań umożliwiających wprowadzenie zmian organizacyjnych w jednostkach podporządkowanych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Rozkazu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Nr Z –11/Org. z dnia 16.01.2019 roku, Dowódca 16.Dywizji Zmechanizowanej Rozkazem nr Z–23 z dnia 24 stycznia 2019 r. rozkazał w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku przeformować 16.Żuławski Batalion Remontowy w Elblągu w 16.Pułk Logistyczny w Elblągu.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 87/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych dowódców, odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy 16. Pułku Logistycznego

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 22, § 28 i § 30 oraz § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.Wprowadza się:
1) proporzec rozpoznawczy, zwany dalej „proporcem”, Dowódcy 16. Pułku Logistycznego, zwanego dalej „16 PLog”;
2) proporzec Dowódcy Batalionu Zabezpieczenia 16 PLog, zwanego dalej „BZ”;
3) proporzec Dowódcy Batalionu Transportowego 16 PLog, zwanego dalej „BT”;
4) proporzec Dowódcy Batalionu Remontowego 16 PLog, zwanego dalej „BR”;
5) odznakę pamiątkową 16PLog, zwaną dalej „odznaką”;
6) oznakę rozpoznawczą 16PLog, zwaną dalej „oznaką”;
7) proporczyk na beret żołnierzy 16 PLog, zwany dalej „proporczykiem”.

§ 2.Zatwierdza się:
1) wzór proporca Dowódcy 16 PLog określony w załączniku Nr 1;
2) wzór proporca Dowódcy BZ określony w załączniku Nr 2;
3) wzór proporca Dowódcy BT określony w załączniku Nr 3;
4) wzór proporca Dowódcy BR określony w załączniku Nr 4;
5) wzór odznaki określony w załączniku Nr 5;
6) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku Nr 6;
7) wzory oznaki określone w załącznikach Nr 7 i 8;
8) wzór proporczyka określony w załączniku Nr 9.

§ 3.Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku Nr 10.
§ 4.Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 16. PUŁKU LOGISTYCZNEGO
 

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY BATALIONU ZABEZPIECZENIA 16. PUŁKU LOGISTYCZNEGO
 

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY BATALIONU TRANSPORTOWEGO 16. PUŁKU LOGISTYCZNEGO
 

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY BATALIONU REMONTOWEGO 16. PUŁKU LOGISTYCZNEGO
 

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 16. PUŁKU LOGISTYCZNEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY I POLOWY
 

WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY 16. PUŁKU LOGISTYCZNEGO

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 16. PUŁKU LOGISTYCZNEGO  == W Y C I Ą G ==

2.Odznaka, o wymiarach 40x40 mm, ma kształt krzyża maltańskiego z obwódką barwy stalowej. Górna połowa krzyża jest barwy pomarańczowej, a dolna barwy czarnej. Barwy te nawiązują do tradycyjnej kolorystyki wojsk pancernych i wojsk zabezpieczenia technicznego, a także do kolorystyki przeformowywanego w 16 PLog–16.Żuławskiego Batalionu Remontowego. Na górnym ramieniu krzyża znajduje się liczba „16” – numer taktyczny 16 PLog. Na dolnym ramieniu krzyża znajduje się napis „plog” –skrót nazwy 16 PLog. Napisy są barwy stalowej. Pomiędzy ramionami krzyża znajdują się skrzyżowane symbole kłosa oraz miecza, barwy stalowej, nawiązujące do odznaki korpusu osobowego logistyki. Pośrodku krzyża umieszczony jest wizerunek czerwonego gryfa ze złotą koroną, dziobem i pazurami, nawiązującego do symboliki 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, w której strukturach swoje zadania wykonuje 16 PLog.
 
DECYZJA Nr 84/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyróżniającej nazwy i ustanowienia dorocznego Święta 16. Pułku Logistycznego

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony  Narodowej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 196),art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3 i 5-6b decyzji  Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11  sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011  r.  poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz  pkt 2 i  3 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej  Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234, z 2015 r.poz. 92, z 2018 r. poz. 110 oraz z 2019 r. poz. 166 i 246), ustala się, co następuje:

§1. 16. Pułk Logistyczny:

1) przejmuje i z honorem kultywuje tradycje 16. Żuławskiego Batalionu Remontowego (1967-2019);
2) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Żuławski”.

§2.Ustanawia się doroczne Święto 16. Pułku Logistycznegow dniu 16 czerwca.
§3.Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
 
16.brem dziedziczy i kultywuje tradycje następujących pododdziałów:
 
 - 4 Ruchome Warsztaty Naprawy Czołgów
 - 5 Ruchome Warsztaty Naprawy Uzbrojenia
 - 6 Ruchome Warsztaty Naprawy Samochodów
 
DECYZJA Nr 39/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 16. Żuławskiego batalionu remontowego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegołowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 2 i 4 lit. a-b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znakow używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz.
MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką” oraz proporczyk na beret, zwany dalej proporczykiem, 16. Żuławskiego batalionu remontowego.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
16. ŻUŁAWSKIEGO BATALIONU REMONTOWEGO  -- W Y C I Ą G –
 
2. Kształt odznaki: Na wieniec koła zębatego nałożona jest listwa z imitacją skrzydeł oraz wygrawerowanymi pojazdami pancernymi. Centralnie na listwie umieszczona jest oznaka naramienna z wpisanym numerem batalionu. Gorną część wieńca zdobi barwiony na czerwono znak Gryfa Pomorskiego — symbolu 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Wymiary odznaki; 50 mm × 35 mm. Wykonana z jasnego metalu, wpisana oznaka naramienna pokryta jest czarno-pomarańczową emalią. Gryf Pomorski emaliowany na czerwono, krawędzie pozłacane.
 
 
Odznaka pamiątkowa 16.brem
 
 
Oznaka rozpoznawcza noszona w 16.brem
 
Proporczyk na beret 16.brem
 
Batalionowi nadano nazwę wyróżniającą „Żuławski”.
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo
  - Sztab
  - batalion zabezpieczenia
  - batalion transportowy
  - batalion remontowy
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr inż. Henryk Wiosek – (VI.1967 – IV.1972)
 - mjr Bogumił Markiewicz – ( IV.1972 – I.1979)
 - mjr mgr inż. Bolesław Paulo – (II.1979 – III.1983)
 - mjr inż. Zbigniew Jacak – (III.1983 – X.1991)
 - mjr inż. Janusz Pankowski – (XI.1991 – VII.2006)
 - ppłk Stanisław Woźniak – (VII.2006 – ?)
 - cz. p.o. mjr Jacek Banasiak (? - 19.I.2012)
 - ppłk Krzysztof Klin (19.I.2012 - 16.III.2017)
 - cz. p.o. mjr Karol Kotoński (16.III.2017 - 6.IV.2017)
 - ppłk Piotr Pankowski (6.IV.2017 - 7.VI.2019)
 - cz. p.o. kpt. Marcin Piórkowski (7.VI.2019 - 31.XII.2019) ostatni pełniący obowiązki dowódcy 16.brem
 - ppłk Piotr Pankowski (7.VI.2019 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
16.Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Kazimierza Jagiellończyka (1967 - 28.VI.2011)
2.Regionalna Baza Logistyczna (28.VI.2011 - 1.VII.2013)
1.Pomorska Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego (1.VII.2013 - 13.XII.2018)
16.Pomorska Dywizji Zmechanizowana im. Kazimierza Jagiellończyka (13.XII.2018 - obecnie)
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.