ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODOFICERSKICH WOJSK LĄDOWYCH

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MON z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej może ubiegać się osoba:
 

·         niekarana sądownie;

·         posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;

·         posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;

·         ukończone osiemnaście lat;

·         maturę.

Kandydat ubiegający się o powołanie do służby kandydackiej składa do 31 maja danego roku, wniosek bezpośrednio do Komendanta Szkoły Podoficerskiej dołączając dokumenty:
 

·         świadectwo dojrzałości (doręczyć nie później niż w dniu rozpoczęcia egzaminów);

·         życiorys;

·         zaświadczenie o niekaralności;

·         odpis skrócony aktu urodzenia;

·         orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej;

·         zaświadczenie z wojskowej poradni psychologicznej;

·         kserokopię prawa jazdy kat. „B"

 

Żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową (bez nadterminowej) ubiegający się o powołanie do służby kandydackiej składają wniosek do Komendanta Szkoły Podoficerskiej, w terminie do 31 maja danego roku za pośrednictwem dowódcy jednostki. Dowódca jednostki wojskowej w stosunku do kandydata ubiegającego się o powołanie do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych:
- kieruje do wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej;

- przesyła do komendanta orzeczenie oraz opinię z wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej wraz z posiadanymi dokumentami ewidencyjnymi osoby;

- kieruje żołnierzy na egzaminy wstępne do Szkoły Podoficerskiej. 

Osoba ze środowiska cywilnego ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej składa w terminie do 31 maja danego roku wniosek bezpośrednio do Komendanta Szkoły Podoficerskiej. Komendant WKU w stosunku do kandydata ze środowiska cywilnego ubiegającego się o powołanie do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych:
- kieruje do wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej;
- przesyła do komendanta orzeczenie oraz opinię z wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej wraz z posiadanymi dokumentami ewidencyjnymi osoby;

Egzaminy do Szkół Podoficerskich odbywają się w terminie letnim. Egzamin będzie obejmował następujące zagadnienia:

- sprawdzian z wychowania fizycznego;
- test z języka angielskiego;
- rozmowa kwalifikacyjna.

Egzaminy do Szkół Podoficerskich będzie odbywał się w dwóch etapach.

I etap  - egzamin z wychowania fizycznego

II etap – test z języka angielskiego oraz rozmowa kwalifikacyjna

Kandydat, który nie otrzyma oceny egzaminów z wychowania fizycznego nie zostanie dopuszczony do II etapu.

 

Zasady punktowania podczas egzaminów do Szkół Podoficerskich Wojsk Lądowych:

- wychowanie fizyczne – 100 punktów
- test ze znajomości języka angielskiego – 75 punktów
- rozmowa kwalifikacyjna – 25 punktów
Łącznie kandydat do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

Szkolenie w Szkołach Podoficerskich Wojsk Lądowych trwa:
- 11 miesięcy – dla kandydatów ze środowiska cywilnego
- 10 miesięcy – dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i żołnierzy rezerwy

Żołnierze nadterminowi zasadniczej służby wojskowej będą kierowani na 3-mięsięczne kursy podoficerskie tak jak szeregowi zawodowi wg oddzielnego trybu. 
 

ZASADY OCENIANIA PUNKTACJI EGZAMINÓW WSTĘPNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

Egzamin z wychowania fizycznego ma na celu sprawdzenie sprawności fizycznej kandydatów na podoficerów, której odpowiedni poziom jest jedna z podstawowych cech sprawnego i profesjonalnego działania podoficera Wojsk Lądowych i bardzo istotnym elementem dostosowania do trudów służby żołnierza zawodowego.
W ramach sprawdzianu z wychowania fizycznego kandydat przystępuje do 4 prób testowych w trzech działach:

Dział wytrzymałość
- bieg na 1000 m dla kandydatek
- marszobieg na 3000 m dla kandydatów

Dział siła
- uginanie ramion w podporze przodem na ławeczce dla kandydatek
- podciąganie na drążku dla kandydatów
- skłony w przód dla wszystkich

Dział szybkość
- bieg zygzakiem (koperta) dla kandydatek
- bieg wahadłowy 10x10 dla kandydatów

 

Oceny i punktacja egzaminu z wychowania fizycznego
Kandydat do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych z egzaminu z wychowania fizycznego maksymalnie może uzyskać 100 punktów w tym:
- z działu wytrzymałość – 20 punktów
- z działu siła – 40 punktów
- z działu szybkość – 20 punktów
   - za ocenę bardzo dobrą – 20 punktów
   - za ocenę dobrą - 15 punktów
   - za ocenę dostateczną – 10 punktów
   - za ocenę niedostateczną – 0 punktów

Dodatkowo za ocenę ogólna z trzech działów kandydat/kandydatka otrzymuje:
- 20 punktów za ocenę bardzo dobrą (średnia z 3 działów powyżej 4,51)
- 15 punktów za ocenę dobrą (średnia z 3 działów od 3,51 do 4,50)
- 5 punktów za ocenę dostateczną (średnia z 3 działów od 2,51 do 3,50)


UWAGA

Uzyskanie oceny niedostatecznej z dwóch działów skutkuje oceną niedostateczną z wychowania fizycznego, a to oznacza dyskwalifikację.
Uzyskanie oceny niedostatecznej z biegu na 1000 m (dla kandydatek do SP) lub marszobiegu na 3000 m (dla kandydatów do SP) skutkuje tym, ze ogólna ocena z wychowania fizycznego nie może być wyższa niż dostateczna.

 

Normy z wychowania fizycznego dla kandydatów do Szkół Podoficerskich Wojsk Lądowych w roku szkolnym 2008/2009.

Motoryka

Ćwiczenia

Jednostka miary

Grupy wiekowe

Ocena

5

4

3

Wytrzymałość

Marszobieg na 3000m

min.

do 25

12,30

13,30

14,40

26-30

12,45

13,45

15,00

31-35

13,00

14,00

15,15

36-40

13,40

14,30

15,45

Siła

Podciąganie na drążku

ilość

do 25

12

10

8

26-30

10

8

6

31-35

8

6

4

36-40

6

4

3

Skłony w przód -2 min.

do 25

65

60

55

26-30

60

55

50

31-35

55

50

45

36-40

50

45

40

Szybkość

Bieg wahadłowy 10×10

sek.

do 25

29,4

30,4

31,6

26-30

29,6

30,6

31,8

31-35

29,8

30,8

32,0

36-40

30,2

31,2

32,4

 

Normy z wychowania fizycznego dla kandydatek do Szkół Podoficerskich Wojsk Lądowych w roku szkolnym 2008/2009.

Motoryka

Ćwiczenia

Jednostka miary

Grupy wiekowe

Ocena

5

4

3

Wytrzymałość

Bieg na

1000 m

min.

do 25

4,15

4,45

5,30

26-30

4,30

5,00

5,45

31-35

4,45

5,15

6,00

36-40

5,15

5,45

6,30

Siła

Uginanie ramion w podporze przodem na ławeczce

ilość

do 25

40

28

20

26-30

36

26

18

31-35

32

24

16

36-40

26

22

14

Skłony w przód -2 min.

do 25

46

40

35

26-30

44

39

34

31-35

43

38

33

36-40

40

36

29

Szybkość

Bieg zygzakiem

sek.

do 25

25,5

26,5

27,5

26-30

26,0

27,0

28,0

31-35

26,5

27,5

28,5

36-40

28,0

29,0

30,0

        

 

Please publish modules in offcanvas position.