Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                   1 stycznia 2009 roku rozpoczęło funkcjonowanie  Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. Centrum sformowano na podstawie Decyzji MON Nr PF-54/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sformowania Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu oraz wykonawczego Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych Nr PF-33/Org. z dnia 5 września 2008 roku. Głównym zadaniem Centrum jest szkolenie specjalistów dla wojsk inżynieryjnych i chemicznych różnych szczebli dowodzenia.
Zadania:
        •  planowanie i organizacja kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami profesjonalizacji oraz uwzględnieniem doświadczeń wynikających z udziału Wojsk Lądowych w operacjach poza granicami kraju;
        • szkolenie w zakresie C-IED, tj. przeciwdziałania improwizowanym ładunkom wybuchowym;
         • realizacja procesu kształcenia specjalistycznego kandydatów na oficerów oraz szkoleń doskonalących dla żołnierzy zawodowych zgodnie z wymogami profesjonalizacji;
         • realizacja szkolenia przygotowującego żołnierzy do wykonywania zadań w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego;
         • organizowanie szkoleń dla szeregowych zawodowych zakończonych nadaniem certyfikatu;
         • wdrażanie do procesu kształcenia wniosków wynikających z doświadczeń zdobytych podczas operacji zagranicznych.
Baza szkoleniowa:
         • kompleks koszarowo-poligonowy przy ul. Obornickiej 108;
         • poligon „Raków”;
         • zespół strzelnic garnizonowych przy ul. Czajkowskiego 109;
         • Ośrodek Szkolenia Wodnego „Osobowice” przy ul. Micheleta 1;
         • Ośrodek Szkoleniowy w Ostrej Górze do szkolenia narciarskiego, wysokogórskiego i rozpoznania wojskowego;
         • Ośrodek Szkolno-Treningowy Nurków Wojsk Lądowych w Orzyszu.
 
Możliwości szkoleniowe:
 
• Wojska Inżynieryjne – 24 specjalności:
 - drogowo-mostowa
 - rozminowanie
 - zwiadowca
 - saper
 - obsługa koparki jednoczerpakowej
 - obsługa maszyny inżynieryjno-drogowej
 - obsługa mostu towarzyszącego na podwoziu kołowym
 - obsługa równiarki i zgarniarki
 - obsługa spycharki gąsienicowej szybkobieżnej
 - obsługa spycharki gąsienicowej wolnobieżnej
 - obsługa spycharko-ładowarki
 - naprawa sprzętu inżynieryjnego
 - naprawa uniwersalnych elektrycznych źródeł zasilania i elektrowni polowych
 - obsługa elektrowni
 - obsługa kafara i młota bezkafarowego
 - obsługa pojazdów do minowania
 - obsługa sprężarki
 - obsługa urządzeń do wydobywania i oczyszczania wody
 - obsługa urządzeń i pojazdów do rozminowania
 - obsługa kutra
 - obsługa pływającego transportera gąsienicowego
 - obsługa samobieżnego sprzętu przeprawowego
 - obsługa magazynu sprzętu inżynieryjnego i materiałów wybuchowych
 - obsługa traka
 
• Wojska Chemiczne – 11 specjalności:
 - obsługa laboratorium chemicznego i radiometrycznego
 - obsługa sprzętu rozpoznania skażeń
 - rachmistrz – planszecista
 - zwiadowca
 - obsługa i naprawa silnika odrzutowego naziemnych urządzeń specjalnych
 - obsługa instalacji do zadymiania
 - obsługa sprzętu do likwidacji skażeń
 - naprawa i legalizacja sprzętu wykrywania, rozpoznania i analizy skażeń
 - naprawa sprzętu indywidualnej i zbiorowej ochrony przed skażeniami
 - naprawa sprzętu do zadymiania
 - obsługa systemów ochrony indywidualnej i zbiorowej
 
•  Kursy Doskonalące W Ośrodku Szkolno-Treningowym Nurków WL (ORZYSZ):
– nurków w zakresie wykonywania podwodnych prac minerskich
– w zakresie techniki nurkowania pod lodem    
– kondycyjne szkolenie wiosenno-letnie nurków WLąd. w zakresie wykonywania podwodnych prac inż. w niezależnym i przewodowym sprzęcie powietrznym
– kondycyjne szkolenie jesienno-zimowe nurków WLąd. w zakresie wykonywania podwodnych prac inż. w niezależnym i przewodowym sprzęcie powietrznym
 
Szkolenie saperskie (fot. kpt. Piotr Szczepański)
 
Podczas szkolenia we Wrocławiu (fot. kpt. Piotr Szczepański)
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją nr 278/MON z 10 sierpnia 2009 roku centrum dziedziczy i kultywuje tradycje następujących pododdziałów historycznych Wojska Polskiego:
 
 - Szkoła Rycerska (1765)
 - Szkoła Inżynieryjna (1780-1789)
 - Szkoła Korpusu Inżynierów w Koronie (1789-1792)
 - Szkoła Korpusu Inżynierów Wielkiego Księstwa Litewskiego (1789-1792)
 - Szkoła Zakładowa Artylerii i Inżynierii (1808-1809)
 - Szkoła Elementarna Artylerii i Inżynierii (1809-1813)
 - Szkoła Artylerii i Inżynierów (1820-1831)
 - Obóz Szkolenia Saperów (1918-1922)
 - Główna Szkoła Artylerii i Inżynierii (1922-1923)
 - Oficerska Szkoła Inżynierii (1923-1939)
 - Szkoła Podchorążych Saperów w Szkocji (1940)
 - Centrum Wyszkolenia Saperów ze Szkołą Podchorążych w El Amiryi w Egipcie (1940-1945)
 - Szkoła Podchorążych Rezerwy w Beit Jirji w Palestynie (1942-1943)
 - Szkoła Podchorążych Rezerwy w Riazaniu w ZSRR (1943-1944)
 - Szkoła Podchorążych Saperów w Przemyślu (1944)
 - Oficerska Szkoła Saperów w Przemyślu (1944-1946)
 - Oficerska Szkoła Inżynieryjno-Saperska (1947-1951)
 - Oficerska Szkoła Wojsk Inżynieryjnych (1951-1967)
 - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Inżynieryjnych (1967-1990)
 - Wyższa Szkoła Oficerska Inżynierii Wojskowej (1990-1994)
 - Szkoła Gazowa (1919)
 - Wojskowa Szkoła Gazowa (1920-1922)
 - Szkoła Broni Chemicznej (1922-1925)
 - Szkoła Broni Przeciwchemicznej (1925-1938)
 - Centrum Wyszkolenia Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej (1938-1939)
 - Kurs Oficerów Służby Chemicznej (1948)
 - Kurs Oficerów Służby Technicznej (1949)
 - Oficerska Szkoła Obrony Przeciwchemicznej (1953-1958)
 - Oficerska Szkoła Wojsk Chemicznych (1958-1967)
 - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Chemicznych (1967-1990)
 
Również decyzją nr 278/MON z 10 sierpnia 2009 nadano centrum imię patrona.
 
Decyzją Nr 94/MON z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz proporczyka na beret Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego
 
1.Wprowadza się odznakę pamiątkową oraz proporczyk na beret
 
proporczyk na beret CSWIiCh
 
DECYZJA Nr 39/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu.
 
  
oznaka rozpoznawcza CSWIiCh (wersja wyjściowa i polowa)
 
DECYZJA Nr 128/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Święta Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego
 
1. Ustanawia się Święto Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego w dniu 2 grudnia.
 
STRUKTURA
 
(stan 2012 rok)
 
- komenda CSWIiCh
 - Wydział Zabezpieczenia Logistycznego
 - Pion Ochrony Informacji Niejawnych
 - Sekcja Wychowawcza
 - Sekcja Metodyki
 - Sekcja Służby Zdrowia
 - Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 - Wydział Dydaktyczny
 - Wydział Personalny
 - Patrol Rozminowania
 - Zespół Rozminowania
 - Ośrodek Szkolenia Podstawowego
 - Ośrodek Szkolenia Specjalistów
 - Ośrodek Szkolenia Nurków
 - batalion zabezpieczenia szkolenia
   - kompania desantowo-przeprawowa
   - kompania drogowo-mostowa
   - kompania maszyn inżynieryjnych
   - kompania chemiczna
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Krzysztof Malinowski (1.I.2009 – 15.VIII.2010)
 - cz. p.o. ppłk Aleksander Wlizło (15.VIII.2010 - 22.X.2010)
 - płk mgr inż. Andrzej Dutka (22.X.2010 - 9.IX.2016)
 - cz. p.o. ppłk Aleksander Wlizło (9.IX.2016 - 10.IV.2017)
 - płk Kazimierz Łucki (10.IV.2017 - 29.I.2021)
 - płk Adam Przygoda (29.I.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych (1.I.2009 – 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
Materiał przygotował Pan kpt. Piotr Szczepański (oficer prasowy CSWIiCh)
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.