8. Flotylla Obrony Wybrzeża im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
8. Flotylla Obrony Wybrzeża została sformowana Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 07/Org z 20 lutego 1965 roku, następnie Dowódca MW 29 kwietnia 1965 r. wydał wykonawczy rozkaz nr 027/Org. nakazujący przeformować Dowództwo Bazy MW w Świnoujściu w Dowództwo 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, termin przeformowania wyznaczono na 31 maja 1965 roku.
 
Skład 8.FOW po sformowaniu w 1965 roku (jednostki organizacyjne i podległe Dowództwu 8.FOW):
 
Nazwa jednostki Nr etatu Wojskowych Prac.Cyw. Nr JW Miejsce postoju
Dowództwo 8.Flotylli Obrony Wybrzeża 35/446 60 5   Świnoujście
  - Komenda Portu Wojennego Świnoujście 35/444 183 15 - Świnoujście
     - 42.Dywizjon Pomocniczych Jednostek Pływających 35/451 155 - 4357 Świnoujście
     - Kompania Samochodowa KPW Świnoujście 35/426 58 - - Świnoujście
     - Garnizonowa Przychodnia Specjalistyczna z Izbą Chorych /na 30 łóżek/ 21/316 9 9 - Świnoujście
     - Wojskowa Administracja Koszar  39/82 4 3 - Świnoujście
  - 2.Brygada Okrętów Desantowych  35/438 513 -   Świnoujście
  - 14.Dywizjon Kutrów Trałowych 35/420 99 - 2866 Świnoujście
  - 12.Grupa Trałowców Bazowych 35/432 214 -   Świnoujście
  - 28.Grupa Dozorowców 35/396 109 - - Świnoujście
  - 8.Rejon Obserwacji i Łączności Flotylii Obrony Wybrzeża 35/406 135 1 2395 Świnoujście
  - 12.Składnica i Warsztaty Sprzętu Obserwacji i Łączności F.O.W. 35/454 15 1 1661 Świnoujście
  - 2.Węzeł Łączności Flotylli Obrony Wybrzeża 35/404 51 9 - Świnoujście
  - Grupa Konserwacyjna Marynarki Wojennej  35/403 33 - 1579 Przytor
  - Pluton Obrony Przeciwchemicznej 35/399 38 - - Świnoujście
  - Komenda Garnizonu Marynarki Wojennej 15/60 217 1 - Świnoujście
  - Garnizonowy Klub Oficerski 30/137 2 5 - Świnoujście
  - Orkiestra Garnizonowa Kat. I-A 30/182 37 - - Świnoujście
  - 17.Bateria Artylerii Stałej /skadrowana/ 35/430 76 - 1415 Janogród
      - Wojskowa Administracja Koszar 39/90 1 - - Janogród
  - 19.Bateria Artylerii Stałej /skadrowana/ 35/378 189 2 1513 Kołobrzeg
      - Wojskowa Administracja Koszar 39/89 1 - - Kołobrzeg
  - 31.Bateria Artylerii Stałej  35/312 53 - 1437 Ustronie Morskie
RAZEM   2252 51    
Tab.1 - Stan 8.FOW po sformowaniu w 1965 roku
 
Już niebawem Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 019/Org z dnia 27 marca 1965 roku, na bazie 12.Grupy Trałowców Bazowych sformowano 12.Dywizjon Trałowców Bazowych w terminie do dnia 31 maja 1965 roku, według etatu nr 35/455 o etatowym stanie 458 żołnierzy.
 
W kwietniu w czasie procesu przeformowania Flotylli, Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 022/Org z dnia 2 kwietnia 1965 roku do składu 2.Brygady Okrętów Desantowych wcielono wybudowane w Stoczni Północnej w Gdańsku dwa okręty desantowe typu 770D - ORP "Pilica" (burtowy nr taktyczny 896) oraz ORP "Bzura" (burtowy nr taktyczny 897).
 
W związku z wprowadzeniem etatów zbiorczych transportu konnego Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 037/Org z dnia 27 kwietnia 1965 roku, z etatu Komendy Portu Wojennego Świnoujście odjęto 3 etaty wojskowych, w związku z tym po zmianie etat KPW liczył 180 wojskowych i 15 pracowników cywilnych.
 
Kolejne okręty były wcielane jeszcze w 1965 roku, i tak Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 043/Org z dnia 25 maja 1965 roku do składu 2 Brygady Okrętów Desantowych wcielono okręty desantowe typu 770D - ORP "Warta" (burtowy nr taktyczny 898) oraz ORP "Noteć" (burtowy nr taktyczny 899).
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0135/Org z dnia 22 grudnia 1965 roku, w terminie do dnia 30 marca 1966 rok nakazano sformować Komendę Portu Wojennego Kołobrzeg, według etatu nr 35/458, o etatowym stanie osobowym 153 żołnierzy i 8 pracowników cywilnych jako Jednostkę Wojskową 1369 oraz Warsztat Pływający w Świnoujściu według etatu nr 35/459 o etatowym stanie osobowym 14 żołnierzy. Tym samym zarządzeniem wprowadzono również zmiany do etatów:
- 35/444 - (+13 wojskowych , +2 pracowników cywilnych)
- 35/426 - (+6 wojskowych)
- 15/60 - (+22 wojskowych)
- 35/451 - (+11 wojskowych)
- 35/454 - (+4 wojskowych)
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0140/Org z dnia 31 grudnia 1965 roku, Wojskową Administrację Koszar w Kołobrzegu przeformowano z etatu nr 39/89 na etat nr 39/88 o etatowym stanie osobowym 2 żołnierzy.
 
Następnie, Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0141/Org z dnia 31 grudnia 1965 roku, w terminie do 31 marca 1966 roku nakazano przeformować 19 Baterię Artylerii Stałej z etatu nr 35/378 na etat nr 35/460 o stanie osobowym 56 żołnierzy. Oprócz tego, zarządzeniem tym dokonano zmian w etacie 35/451 (dodano łącznie 4 etaty wojskowych), 35/430 (dodano etat kierowców oraz mikrobus).
 
W 1966 roku Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 026/Org z dnia 23 lutego 1966 roku dokonano zmian w etacie 35/455 oraz 35/444 wprowadzając po 1 stanowisku dla oficera do każdego z nich.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 038/Org z dnia 26 marca 1966 roku oraz wykonawczym Rozkazem Dowódcy MW nr 033/Org. z 7 maja 1966 r. w terminie do 31 maja 1966 roku przeformowano istniejący Pluton Obrony Przeciwchemicznej na 30.Kompanię Obrony Przeciwchemicznej według etatu nr 35/461 o stanie etatowym 83 żołnierzy, tym samym zarządzeniem wprowadzono również zmiany do etatów nr:
 
 - 35/438 - Brygady Okrętów Desantowych (w Dywizjonie Okrętów Desantowych dopisano dwa okrętu typu 770MA oraz zmieniono stan żołnierzy z 378 na 462, natomiast w Dywizjonie Kutrów Desantowych dodano 3 kutry desantowe oraz zmieniono stan żołnierzy z 72 na 90, na koniec skreślono Grupę Konserwacyjną Kutrów Desantowych o stanie osobowym 8 żołnierzy i 3 kutrów),
 - 35/451 - Dywizjonu Pomocniczych Jednostek Pływających (zmiany polegały na zmianie zespołów prądotwórczych i dokonano zmiany w Grupie Motorówek, Kutrów, Barek i Dźwigów).
 
Następnie, Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 047/Org z dnia 8 kwietnia 1966 roku dokonano zmiany w etacie Dowództwa FOW nr 35/446 która polegała na tym że Dowódca FOW był od tego momentu jednocześnie zastępcą szefa sztabu głównego Marynarki Wojennej.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 066/Org z dnia 2 czerwca 1966 roku przeformowano 14.Dywizjon Kutrów Trałowych z etatu nr 35/420 na nowy etat nr 35/464 o stanie etatowym 193 żołnierzy, termin przeformowania wyznaczono na do dnia 31 sierpnia 1966 roku.
 
Pod koniec 1966 roku wcielono dwa okręty desantowe typu 770MA do 2.Brygady Okrętów Desantowych, stało się to na mocy Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0128/Org z dnia 20 października 1966 roku, okręty wcielone to: ORP "Odra" (burtowy nr taktyczny 888) oraz ORP "Nysa" (burtowy nr taktyczny 889).
 
Sporo zmian etatowych nastąpiło na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0168/Org z dnia 21 grudnia 1966 roku, warto przyjrzeć się tym zmianom, i tak:
 
- z etatu nr 35/451 - Dywizjonu Pomocniczych Jednostek Pływających przekazano jeden Holownik 300KM oraz jedną motorówkę M-14 wraz z 15 stanowiskami etatowymi do KPW Kołobrzeg, a w zamian przyjęto z KPW Kołobrzeg jeden kuter transportowy KP-32 z załogą 7 wojskowych, wobec czego w etacie 35/451 ubyło 8 stanowisk etatowych, natomiast w etacie 35/458 - Komendy Portu Wojennego Kołobrzeg przybyło 8 stanowisk etatowych,
 
- do etatu nr 35/438 - Brygady Okrętów Desantowych najpierw wprowadzono dodatkowych 21 etatów wojskowych, następnie wprowadzono 3 okręty desantowe typu 771 oraz kolejnych 26 etatów wojskowych,
 
- w etacie nr 35/403 - Grupy Konserwacyjnej Marynarki Wojennej ubyło 10 etatów wojskowych
- w etacie nr 35/404 - Węzła Łączności Flotylli Obrony Wybrzeża dodano 10 etatów wojskowych
 
- w etacie nr 35/464 - Dywizjonu Kutrów Trałowych wycofano dwa kutry typu 151 oraz 30 etatów wojskowych
 
- w etacie nr 35/396 - Grupy Dozorowców wycofano jeden okręt typu "Czajka" oraz 36 etatów wojskowych
 
Nazwa jednostki Nr etatu Wojskowych Prac.Cyw. Nr JW Miejsce postoju
Dowództwo 8.Flotylli Obrony Wybrzeża 35/446 60 5   Świnoujście
  - Komenda Portu Wojennego Świnoujście 35/444 194 17 -
Świnoujście
      - 42.Dywizjon Pomocniczych Jednostek Pływających 35/451 162 - 4357 Świnoujście
      - Kompania Samochodowa KPW Świnoujście 35/426 64 - - Świnoujście
      - Garnizonowa Przychodnia Specjalistyczna z Izbą Chorych /na 30 łóżek/ 21/316 9 9 - Świnoujście
      - Wojskowa Administracja Koszar 39/82 4 3 - Świnoujście
      - Warsztat Pływający 35/459 14 - - Świnoujście
  - 2.Brygada Okrętów Desantowych 35/438 654 -   Świnoujście
  - 14.Dywizjon Kutrów Trałowych 35/464 163 - 2866 Świnoujście
  - 12.Dywizjon Trałowców Bazowych 35/455 459 -   Świnoujście
  - 28.Grupa Dozorowców 35/396 73 - - Świnoujście
  - 8.Rejon Obserwacji i Łączności Flotylli Obrony Wybrzeża 35/406 135 1 2395 Świnoujście
  - 12.Składnica i Warsztaty Sprzętu Obserwacji i Łączności F.O.W. 35/454 19 1 1661 Świnoujście
  - 2.Węzeł Łączności Flotylli Obrony Wybrzeża 35/404 61 9 - Świnoujście
  - Grupa Konserwacyjna Marynarki Wojennej 35/403 23 - 1579 Przytor
  - 30.Kompania Obrony Przeciwchemicznej 35/461 83 - - Świnoujście
  - Komenda Garnizonu Marynarki Wojennej 15/60 239 1 - Świnoujście
  - Garnizonowy Klub Oficerski 30/137 2 5 - Świnoujście
  - Orkiestra Garnizonowa Kat.Ia 30/182 37 - - Świnoujście
  - 17.Bateria Artylerii Stałej /skadrowana/ 35/430 77 - 1415 Janogród
      - Wojskowa Administracja Koszar  39/90 1 - - Janogród
  - Komenda Portu Wojennego Kołobrzeg 35/458 153 8 1369 Kołobrzeg
  - 19.Bateria Artylerii Stałej /skadrowana/ 35/460 56 - 1513 Kołobrzeg
      - Wojskowa Administracja Koszar 39/88 2 - - Kołobrzeg
  - 31.Bateria Artylerii Stałej 35/312 53 - 1437 Ustronie Morskie
RAZEM   2797 59    
Tab.2 - Stan 8.FOW na początku 1967 roku po wykonaniu Zarządzenia 0168/Org z 21 grudnia 1966 roku
 
Na początku 1967 roku na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 012/Org z dnia 21 stycznia 1967 roku istniejącą Orkiestrę Garnizonową Kat. Ia przemianowano na Orkiestrę Wojskową Kat. Ia.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 042/Org z dnia 31 marca 1967 roku, do etatu 35/403 - Grupy Konserwacyjnej Marynarki Wojennej wprowadzono Stację Transmisji Informacji o stanie osobowym 6 wojskowych, natomiast w etacie nr 35/446 - Dowództwa Flotylli Obrony Wybrzeża skreślono Sekcję Szyfrową, a jej stanowiska przesunięto do Sztabu, w związku z czym stan etatowy nie uległ zmianom, natomiast w etacie nr 35/438 - Brygady Okrętów Desantowych nastąpiła zmiana stanowiska oficera szyfrowego na pomocnika oficera łączności, stan etatowy bez zmian.
 
  Stan po zmianie  
Grupa Konserwacyjna Marynarki Wojennej 35/403 29 -
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 063/Org z dnia 10 maja 1967 roku, do etatów wprowadzono stanowisko instruktora sportowego, przez co w trzech etatach stan etatowy zwiększył się o 1 wojskowego. Poniżej stany etatowe po zmianie.
 
Nazwa jednostki Stan etatowy po zmianie
42.Dywizjon Pomocniczych Jednostek Pływających 35/451 163 -
Komenda Portu Wojennego Kołobrzeg 35/458 154 8
14.Dywizjon Kutrów Trałowych 35/464 164 -
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 075/Org z dnia 8 czerwca 1967 roku, Wojskową Administrację Koszar Kołobrzeg w terminie do 1 sierpnia 1967 roku przeformowano na nowy etat nr 39/87 o etatowym stanie osobowym 2 żołnierzy i 1 pracownik cywilny, równocześnie zmieniając nazwę na Wojskowa Administracja Koszar nr 4 Kołobrzeg.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0106/Org z dnia 25 lipca 1967 roku, przeprowadzono zmiany w etatach wyszczególnione w tabeli poniżej.
 
Nazwa jednostki Etat Stan po zmianach Rodzaj zmian
8.Rejon Obserwacji i Łączności Flotylli Obrony Wybrzeża 35/406 159 1 Do etatu wpisano dwa Ruchome Punkty Obserwacji Technicznej oraz Redowy Punkt Obserwacji i Łączności, łącznie dodatkowe 24 etaty żołnierzy
Kompania Samochodowa KPW Świnoujście 35/426 64 - Bez zmian w liczbie stanowisk etatowych
2.Brygada Okrętów Desantowych 35/438 654 1 Dodano 1 etat dla pracownika cywilnego w Sztabie
Komenda Portu Wojennego Świnoujście 35/444 203 20 Wpisano i skreślono szereg stanowisk łącznie dając dodatkowo 9 etatów wojskowych i 3 etaty pracowników cywilnych
Dowództwo 8.Flotylli Obrony Wybrzeża 35/446 63 5 Wpisano dodatkowe łącznie 3 stanowiska wojskowe w Dowództwie i Sztabie
42.Dywizjon Pomocniczych Jednostek Pływających 35/451 207 - Wpisano dwie motorówki MT-8 (8 wojskowych) oraz okręt ratowniczy R-21 (27 wojskowych), kuter nurkowy typu "Storem" (13 wojskowych) oraz skreślono kilka stanowisk z kutra transportowego KP-32, ogólnie zmiana to 44 dodatkowe etaty wojskowe
12.Dywizjon Trałowców Bazowych 35/455 1119 - Wpisano trzy Grupy Trałowców Bazowych typu "254-M", łącznie dodatkowo 660 etatów wojskowych
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0111/Org z dnia 1 sierpnia 1967 roku, wprowadzono drobną poprawkę do etatu nr 35/426 - Kompanii Samochodowej KPW Świnoujście, polegającą na zamianie jednego stanowiska szeregowego kierowcy na stanowisko podoficera kierowcy, stan osobowy nie uległ zmianie.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0116/Org z dnia 14 sierpnia 1967 roku, rozformowano w terminie do dnia 30 listopada 1967 r. dotychczas istniejący według etatu nr 35/459 Warsztat Pływający, który włączono do struktury 42.Dywizjonu Pomocniczych Jednostek Pływających pod nazwą Warsztat Pływający WP-1, wobec czego stan osobowy dywizjonu wzrósł o 14 etatów wojskowych (również identycznej zmianie uległ etat wojenny 42.dpjp - 034/198), również tym samym zarządzeniem w etacie 35/444 Komendy Portu Wojennego Świnoujście zwiększono ilość stanowisk wojskowych w Sekcji Żywnościowej o 4 etaty wojskowe.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0121/Org z dnia 30 sierpnia 1967 roku, wcielono do 2.Brygady Okrętów Desantowych następujące okręty desantowe typu 771:
- ORP "Brda" (nr stoczniowy 771/9), otrzymał znak taktyczny 890
- ORP "Lenino" (nr stoczniowy 771/8), otrzymał znak taktyczny 801
- ORP "Studzianki" (nr stoczniowy 771/10), otrzymał znak taktyczny 802
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0123/Org z dnia 7 września 1967 roku, z dniem 30 września 1967 r. zmieniono nazwę 30.Kompanii Obrony Przeciwchemicznej na 30.Kompania Chemiczna, oraz w terminie do 1 października 1967 roku dokonano zmian w etacie nr 35/461 - Kompanii Chemicznej, zmiany polegały głównie na zmianach w plutonach zabiegów specjalnych, oraz służbach technicznych, w ogólnym rozrachunku w etacie przybyło 6 etatów wojskowych. 
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0180/Org z dnia 7 grudnia 1967 roku, wprowadzono z dniem 15 grudnia 1967 roku Wykaz Dodatkowych Stanowisk Etatowych do etatu nr 35/438 - Brygady Okrętów Desantowych, tylko na okres "W".
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0186/Org z dnia 14 grudnia 1967 roku, wprowadzono z dniem 1 lutego 1968 roku do etatu wojennego Dowództwa Flotylli Obrony Wybrzeża nową komórkę organizacyjną - Wydział Zabezpieczenia Chemicznego o stanie etatowym 6 wojskowych.
 
Nazwa jednostki Nr etatu Wojskowych Prac.Cyw. Nr JW Miejsce Postoju
Dowództwo 8.Flotylli Obrony Wybrzeża 35/446 63 5   Świnoujście
 - Komenda Portu Wojennego Świnoujście 35/444 207 20 - Świnoujście
   - 42.Dywizjon Pomocniczych Jednostek Pływających 35/451 221 - 4357 Świnoujście
   - Kompania Samochodowa KPW Świnoujście 35/426 64 - - Świnoujście
   - Garnizonowa Przychodnia Specjalistyczna z Izbą Chorych /na 30 łóżek/ 21/316 9 9 - Świnoujście
   - Wojskowa Administracja Koszar  39/82 4 3 - Świnoujście
 - 2.Brygada Okrętów Desantowych 35/438 654 1   Świnoujście
 - 14.Dywizjon Kutrów Trałowych 35/464 164 - 2866 Świnoujście
 - 12.Dywizjon Trałowców Bazowych 35/455 1119 -   Świnoujście
 - 28.Grupa Dozorowców 35/396 73 - - Świnoujście
 - 8.Rejon Obserwacji i Łączności Flotylli Obrony Wybrzeża 35/406 159 1 2395 Świnoujście
 - 12.Składnica i Warsztaty Sprzętu Obserwacji i Łączności F.O.W. 35/454 19 1 1661 Świnoujście
 - 2.Węzeł Łączności Flotylli Obrony Wybrzeża 35/404 61 9 - Świnoujście
 - Grupa Konserwacyjna Marynarki Wojennej 35/403 29 - - Przytor
 - 30.Kompania Chemiczna 35/461 89 - - Świnoujście
 - Komenda Garnizonu Marynarki Wojennej 15/60 239 1 - Świnoujście
 - Garnizonowy Klub Oficerski 30/137 2 5 - Świnoujście
 - Orkiestra Wojskowa Kat.Ia 30/182 37 - - Świnoujście
 - 17.Bateria Artylerii Stałej /skadrowana/ 35/430 77 - 1415 Janogród
   - Wojskowa Administracja Koszar 39/90 1 - - Janogród
 - Komenda Portu Wojennego Kołobrzeg 35/458 154 8 1369 Kołobrzeg
 - 19.Bateria Artylerii Stałej /skadrowana/ 35/460 56 - 1513 Kołobrzeg
   - Wojskowa Administracja Koszar nr 4  39/87 2 1 - Kołobrzeg
 - 31.Bateria Artylerii Stałej 35/312 53 - 1437 Ustronie Morskie
RAZEM   3556 64    
Tab.3 Stan organizacyjny 8.FOW na dzień 31.12.1967
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 08/Org z 13 stycznia 1968 roku w terminie do dnia 31 marca 1968 r. rozformowano 28.Grupę Dozorowców oraz z dniem 1 lutego 1968 r. wprowadzono zmiany do etatu nr 35/451 - 42.dpjp (oraz jego wojennego odpowiednika 034/198), polegające na wpisaniu do etatu Grupę Barek Koszarowych typu "CZAJKA", w związku z tą zmianą etat wzrósł o 21 stanowisk wojskowych.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 047/Org z 21 marca 1968 roku w terminie do dnia 1 maja 1968 r. wprowadzono zmiany do etatów nr 35/444 oraz 034/182 - Komendy Portu Wojennego Świnoujście, zmian dokonano w Wydziale Techniki i Uzbrojenia oraz Sekcji Eksploatacji Portu i Urządzeń Portowych, w wyniku zmian etat zmniejszył się o 8 stanowisk. Drugim etatem w którym dokonano zmiany był etat nr 35/446 - Dowództwa Flotylli Obrony Wybrzeża, gdzie dokonano zmian w Dowództwie i Sztabie, w efekcie stan etatowy wzrósł o 6 stanowisk wojskowych. 
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 061/Org z 29 marca 1968 roku Wojskową Administrację Koszar w Świnoujściu która była w składzie 8.FOW przemianowano na Wojskowa Administracja Koszar nr 1.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 072/Org z 10 maja 1968 roku dokonano szeregu zmian w etatach flotylli, z dniem 1 czerwca 1968 roku dokonano szeregu zmian:
 - w etacie 35/438 - wpisano łącznie 127 stanowisk wynikających z włączenia 3 nowych okrętów desantowych typu 771
 - w etacie 35/446 - wpisano łącznie dodatkowe 5 stanowisk, między innymi w Sztabie oraz Wydziale Politycznym
 - w etacie 35/451 - skreślono barki grzewcze H-3 i H-4, natomiast włączono Stację Demagnetyzacyjną SD-21, łącznie etat powiększył się o 12 stanowisk
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 087/Org z 8 czerwca 1968 roku dokonano reorganizacji w jednostkach artyleryjskich marynarki wojennej, 17.Baterię Artylerii Stałej /skadrowaną/ przeformowano z etatu nr 35/430 na 17.Baterię Artylerii Stałej 130mm według etatu nr 35/474 o etatowym stanie osobowym 51 żołnierzy, 19.Baterię Artylerii Stałej /skadrowaną/ przeformowano z etatu nr 35/460 na 19.Baterię Artylerii Stałej 130mm według etatu nr 35/474 o etatowym stanie osobowym 51 żołnierzy, 31.Baterię Artylerii Stałej z etatu nr 35/312 na 31.Baterię Artylerii Stałej 130mm według etatu nr 35/474 o etatowym stanie osobowym 51 żołnierzy. Wprowadzono również zmiany do etatów 35/444 (wprowadzono 1 stanowisko wojskowe do Sekcji Finansów), 35/426 (wpisano pojazdy i kierowców dla obsługi 17.bas).
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 094/Org z 28 czerwca 1968 roku rozformowano istniejącą według etatu nr 35/403 - Grupę Konserwacyjną. W zarządzeniu tym wprowadzono również wiele zmian etatowych, w etatach:
 - 15/60 - Komendy Garnizonu Marynarki Wojennej - wykreślono pluton wartowniczy z m.Przytor oraz zwiększono pozostałe plutony wartownicze
 - 35/406 - Rejonu Obserwacji i Łączności Flotylli Obrony Wybrzeża - wykreślono kierowców z dwóch ruchomych punktów obserwacji technicznej
 - 35/426 - Kompanii Samochodowej KPW Świnoujście - zmiany wprowadzono w plutonie samochodów osobowych i transportowych oraz plutonie samochodów specjalnych
 - 35/458 - Komendy Portu Wojennego Kołobrzeg - zmiany wprowadzono w plutonie transportowym
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0120/Org z 30 lipca 1968 roku dokonano zmian w etacie 35/444, polegających na zmianach w służbie MPS, między innymi wpisano do etatu KPW, Skład MPS Dziwnów oraz zwiększono obsadę Garnizonowej Straży Pożarnej.
 
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0124/Org z 24 sierpnia 1968 roku wcielono do 2.Brygady Okrętów Desantowych następujące okręty desantowe typu 771:
 - ORP "Siekierki" (nr stoczniowy 771/17) o znaku taktycznym 803
 - ORP "Budziszyn" (nr stoczniowy 771/18) o znaku taktycznym 804
 - ORP "Polichno" (nr stoczniowy 771/19) o znaku taktycznym 805
 
Etat Stan przed zmianą Stan po zmianie Data zmiany
Wojskowych Prac.Cyw. Wojskowych Prac.Cyw.
35/451 - 42.Dywizjonu Pomocniczych Jednostek Pływających 221 - 242 - 01.02.1968
35/444 - Komendy Portu Wojennego Świnoujście 207 20 199 20 01.05.1968
35/446 - Dowództwa 8.Flotylli Obrony Wybrzeża 63 5 69 5 01.05.1968
35/438 - 2.Brygady Okrętów Desantowych 654 1 781 1 01.06.1968
35/446 - Dowództwa 8.Flotylli Obrony Wybrzeża 69 5 74 5 01.06.1968
35/451 - 42.Dywizjonu Pomocniczych Jednostek Pływających 242 - 254 - 01.06.1968
35/426 - Kompanii Samochodowej KPW Świnoujście 64 - 69 - 01.07.1968
35/444 - Komendy Portu Wojennego Świnoujście 199 20 200 20 01.07.1968
15/60 - Komendy Garnizonu Marynarki Wojennej Świnoujście 239 1 192 1 01.08.1968
35/406 - 8.Rejonu Obserwacji i Łączności Flotylli Obrony Wybrzeża 159 1 155 1 01.08.1968
35/426 - Kompanii Samochodowej KPW Świnoujście 69 - 77 - 01.08.1968
35/458 - Komendy Portu Wojennego Kołobrzeg 154 8 157 8 01.08.1968
35/444 - Komendy Portu Wojennego Świnoujście 200 20 218 20 15.09.1968
Tab.4 Wykaz zmian w etatach dokonanych w 1968 roku
 
Nazwa jednostki Nr etatu Wojskowych Prac.Cyw. Nr JW Miejsce Postoju
Dowództwo 8.Flotylli Obrony Wybrzeża 35/446 74 5   Świnoujście
 - Komenda Portu Wojennego Świnoujście 35/444 218 20 - Świnoujście
   - 42.Dywizjon Pomocniczych Jednostek Pływających 35/451 254 - 4357 Świnoujście
   - Kompania Samochodowa KPW Świnoujście 35/426 77 - - Świnoujście
   - Garnizonowa Przychodnia Specjalistyczna z Izbą Chorych /na 30 łóżek/ 21/316 9 9 - Świnoujście
   - Wojskowa Administracja Koszar nr 1 39/82 4 3 - Świnoujście
 - 2.Brygada Okrętów Desantowych 35/438 781 1   Świnoujście
 - 14.Dywizjon Kutrów Trałowych 35/464 164 - 2866 Świnoujście
 - 12.Dywizjon Trałowców Bazowych 35/455 1119 -   Świnoujście
 - 8.Rejon Obserwacji i Łączności Flotylli Obrony Wybrzeża 35/406 155 1 2395 Świnoujście
 - 12.Składnica i Warsztaty Sprzętu Obserwacji i Łączności F.O.W. 35/454 19 1 1661 Świnoujście
 - 2.Węzeł Łączności Flotylli Obrony Wybrzeża 35/404 61 9 - Świnoujście
 - 30.Kompania Chemiczna 35/461 89 - - Świnoujście
 - Komenda Garnizonu Marynarki Wojennej 15/60 192 1 - Świnoujście
 - Garnizonowy Klub Oficerski 30/137 2 5 - Świnoujście
 - Orkiestra Wojskowa Kat.Ia 30/182 37 - - Świnoujście
 - 17.Bateria Artylerii Stałej 130mm 35/474 51 - 1415 Janogród
   - Wojskowa Administracja Koszar 39/90 1 - - Janogród
 - Komenda Portu Wojennego Kołobrzeg 35/458 157 8 1369 Kołobrzeg
 - 19.Bateria Artylerii Stałej 130mm 35/474 51 - 1513 Kołobrzeg
   - Wojskowa Administracja Koszar nr 4 39/87 2 1 - Kołobrzeg
 - 31.Bateria Artylerii Stałej 130mm 35/474 51 - 1437 Ustronie Morskie
RAZEM   3568 64    
Tab.5 Stan organizacyjny 8.FOW na dzień 31.12.1968
 
Rok 1969 rozpoczęto od zmiany numeracji etatów związanej z wprowadzeniem systemu "ILORAZ-M" dostosowanego do maszynowego przetwarzania informacji. Również jednostki 8.FOW zmieniły kompletnie numerację.
 
Jednostka Stary nr etatu obowiązujący do 31.12.1968 Nowy nr etatu obowiązujący od 1.01.1969
Dowództwo 8.Flotylli Obrony Wybrzeża 35/446 01/078
  - Komenda Portu Wojennego Świnoujście 35/444 14/017
    - 42.Dywizjon Pomocniczych Jednostek Pływających 35/451 12/004
    - Kompania Samochodowa KPW Świnoujście 35/426 38/040
    - Garnizonowa Przychodnia Specjalistyczna z Izbą Chorych /na 30 łóżek/ 21/316 56/045
    - Wojskowa Administracja Koszar nr 1 39/82 57/024
  - 2.Brygada Okrętów Desantowych 35/438 11/005
  - 14.Dywizjon Kutrów Trałowych 35/464 11/010
  - 12.Dywizjon Trałowców Bazowych 35/455 11/004
  - 8.Rejon Obserwacji i Łączności Flotylli Obrony Wybrzeża 35/406 34/062
  - 12.Składnica i Warsztaty Sprzętu Obserwacji i Łączności F.O.W. 35/454 34/066
  - 2.Węzeł Łączności Flotylli Obrony Wybrzeża 35/404 34/061
  - 30.Kompania Chemiczna 35/461 37/010
  - Komenda Garnizonu Marynarki Wojennej 15/60 72/010
  - Garnizonowy Klub Oficerski 30/137 66/005
  - Orkiestra Wojskowa Kat. Ia 30/182 66/035
  - 17.Bateria Artylerii Stałej 130mm 35/474 31/031
    - Wojskowa Administracja Koszar 39/90 57/032
  - Komenda Portu Wojennego Kołobrzeg 35/458 14/020
  - 19.Bateria Artylerii Stałej 130mm 35/474 31/031
    - Wojskowa Administracja Koszar nr 4 39/87 57/029
  - 31.Bateria Artylerii Stałej 130mm 35/474 31/031
Tab.6 Wymiana numeracji etatów w związku z przejściem na system "ILORAZ-M"
 
Zasadniczym zadaniem 8 FOW była obrona wybrzeża morskiego zachodniej granicy Polski, siły 8 FOW były również przewidziane do udziału w desancie morskim. W roku 1971 rozpoczęto w składzie flotylli formować jednostkę przeciwlotniczą, była to 92 bateria artylerii przeciwlotniczej ulokowana w Świnoujściu-Ognicy. 30 września 1972 roku KPW Świnoujście przyjęła w bezpośrednie podporządkowanie kompanię samochodową KPW, niebawem bo 1 października 1974 roku rozformowano 31 baterię artylerii stałej, a 1 listopada 1977 rozformowano pozostałe 17 i 19 baterie artylerii stałej. W międzyczasie 1 grudnia 1974 roku sformowano 8 dywizjon artylerii przeciwlotniczej oraz 114 baterię artylerii przeciwlotniczej, 8 daplot po kilku zmianach organizacyjnych istnieje do dziś. W roku 1977 w skład flotylli włączono również jednostkę saperską – 8 batalion saperów MW. W latach 80-tych nie przeprowadzano większych zmian w składzie flotylli, aż do początku lat 90-tych kiedy to rozformowano baterie artylerii przeciwlotniczej do 31 stycznia 1990 oraz przeformowano 2 Brygadę Okrętów Desantowych na 2 Brygadę Okrętów Transportowo-Minowych a dwa lata później z dniem 1 września 1992 r. na 2 dywizjon okrętów desantowo-minowych, sformowano następnie 16 dywizjon kutrów zwalczania okrętów podwodnych w Kołobrzegu w terminie do 31 sierpnia 1991r.,sformowano  także z dniem 31 lipca 1993 r. – 4 batalion minowania MW. 30 czerwca 1996 r. do struktury KPW Świnoujście włączono 42 dpjp, nastąpiło to na wskutek zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 020/Org. z 9 stycznia 1996. W latach 1998 i 1999 flotylla została wyróżniona Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych RP. W ciągu ostatnich lat doszło do wielu zmian w rozbudowanej strukturze flotylli, kilka jednostek rozformowano, a część przekazano w inne podporządkowanie, i tak można wymienić najważniejsze z tych wydarzeń:
 
- rozkazem Dowódcy MW nr PF-31/OiD z 21 maja 2002 przebazowano 30 kpchem do Dziwnowa
- decyzją MON nr PF-84/Org./P1 z 17 maja 2004 przemianowano 30 kpchem na 30 kchem
- rozkazem Dowódcy MW nr Z-41/ N1 z 9 czerwca 2005 rozformowano 4 bmin w terminie do 30 września 2005
- rozkazem Dowódcy MW nr PF-18/Org./N1 z 14 marca 2006 rozformowano 16 dkZOP w terminie do 31 lipca 2006 i KPW Kołobrzeg w terminie do 31 grudnia 2006 oraz przekazano 8 ROiŁ w podporządkowanie 11 Pułku Łączności, w skład 8 FOW zaś włączono 13 Dywizjon Trałowców z rozformowywanej właśnie 9 FOW
 
Obecnie 8 FOW jest jedną z dwóch flotylli w Polskiej Marynarce Wojennej, większość jej sił skupiona jest w zachodniej części wybrzeża, oprócz zadań obronnych flotylla współdziała również z jednostkami Wojsk Lądowych, a szczególnie z 7 Brygadą Obrony Wybrzeża, dobrym sprawdzianem dla jednostek flotylli są zawsze coroczne ćwiczenia pk. „Anakonda” w których 8 FOW zawsze bierze udział wydzielonymi siłami. Poza tym wydzielone siły flotylli sukcesywnie biorą udział w międzynarodowych ćwiczeniach, w roku 2010 do najważniejszych należy m.in. ćwiczenia „Danex 2010” oraz „Baltops 2010”. Z dniem 1 stycznia 2011 ze składu 8 FOW wyszedł 13 Dywizjon Trałowców bazujący w Gdyni-Oksywiu, jednostkę przekazano w podporządkowanie Dowódcy 3 Flotylli Okrętów z Gdyni. Kolejną zmianą w strukturach flotylii było rozformowanie Rozkazem Dowódcy MW nr Z-99/Org./N-1 z 27.09.2010 r. dotychczas samodzielnej 30 Kompanii Chemicznej i włączenie jej sił w skład 8 Batalionu Saperów który został przeniesiony na nowy etat zawierający kompanię chemiczną w strukturze batalionu.
     
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Patrona flotylli nadano decyzją nr 58/MON z 28 czerwca 1994 roku.
 
Decyzja Nr 180/MON z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki rozpoznawczej Dowództwa 8. Flotylli Obrony Wybrzeża
 
§ 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Dowództwa 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.
 
oznaka rozpoznawcza 8.FOW
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo 8.FOW
 - 2.Dywizjon Okrętów Transportowo-Minowych
 - 12.Woliński Dywizjon Trałowców
 - 13.Dywizjon Trałowców im.adm floty Andrzeja Karwety - Gdynia
 - 8.Dywizjon Przeciwlotniczy – Dziwnów
 - 8.Kołobrzeski Batalion Saperów MW – Dziwnów
 - Komenda Portu Wojennego Świnoujście
 - Komenda Garnizonu Świnoujście
    - Punkt Bazowania Kołobrzeg
 - Orkiestra Garnizonowa Świnoujście
 - Klub Garnizonowy Świnoujście
 
Dyslokacja 8.FOW - stan na lata 2015/2016 (mapa opracowana z wykorzystaniem map www.openstreetmap.org)
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- kontradm. Zygmunt Rudomino (1965 – 1969)
- kmdr Witold Gliński (1969 – 1971)
- kontradm. Kazimierz Bossy (1971 – 1979)
- kmdr Romuald Waga (1979 – 1983)
- kontradm. Henryk Matuszczyk (1983 – 1993)
- kontradm. Stanisław Kasperkowiak (1993 – 2002)
- kontradm. Michał Michalski (2002 – 2005)
- kontradm. Jerzy Lenda (2005 – 1.VI.2009)
- kontradm. Krzysztof Teryfter (1.VI.2009 – 13.II.2014)
- cz. p.o. kmdr Zygmunt Białogłowski (13.II.2014 - 04.IV.2014)
- kontradm. Jarosław Zygmunt (4.IV.2014 - 29.IV.2016)
- cz. p.o. kmdr Zygmunt Białogłowski (29.IV.2016 - 6.V.2016)
- kontradm. Krzysztof Zdonek (6.V.2016 - 9.XI.2018)
- kontradm. Piotr Nieć (9.XI.2018 - 27.IV.2021)
- kmdr Włodzimierz Kułagin (27.IV.2021 - 9.II.2023)
- kontradm. Piotr Sikora (9.II.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Marynarki Wojennej (1965 – 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.