1. Batalion Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
1.Batalion Strzelców Podhalańskich sformowano w 1993 roku wg następujących dokumentów: Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 049/Org. z 26 maja 1993, następnie Zarządzenia Dowódcy Krakowskiego Okręgu Wojskowego nr 045/Org. z 23 czerwca 1993, ostateczny rozkaz sformowania jednostki wydał Dowódca 21.Brygady Strzelców Podhalańskich nr 039 z 31 sierpnia 1993. Jednostkę ulokowano w kompleksie koszarowym w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej. Już w październiku 1993 roku do batalionu przybyli pierwsi żołnierze i rozpoczęto formowanie pododdziałów batalionu, pierwszym formowanym pododdziałem była 1.kompania piechoty górskiej. W następnych miesiącach formowano kolejne pododdziały batalionu i rozpoczęto intensywne szkolenie, jednym z większych ćwiczeń w 1994 roku w którym wzięły udział siły batalionu było ćwiczenie „Tatry-94” gdzie siły 2.kompanii piechoty górskiej 1.bsp ćwiczyły z pododdziałami 14.Brygady Pancernej. Początek roku 1995 rozpoczęto ćwiczeniami z 25.Dywizji Kawalerii Powietrznej w drugiej połowie lutego, a we wrześniu ćwiczenie „Tatry-95” było okazją do pokazania umiejętności żołnierzy 1.bsp. W roku 1996 część żołnierzy batalionu wyjechała na szkolenie do francuskich Alp, pod koniec tego roku jednostka otrzymała sztandar wojskowy ufundowany przez lokalne społeczeństwo. W roku 1997 oprócz wielu szkoleń, również z udziałem armii innych państw, pododdziały 1.bsp brały udział w akcji przeciwpowodziowej. W roku 1998 batalion brał udział w szkoleniu „Tatry-98”, świetne wyniki na szczeblu KOW osiągnęły również pododdziały batalionu jak pluton przeciwpancerny i pluton przeciwlotniczy z 1.bplot 1.bsp, w następnym roku doceniono świetne wyniki szkoleniowe batalionu i wyróżniono jednostkę tytułem przodującego oddziału 21.BSP oraz Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego. W ostatnich latach żołnierze 1.bsp biorą aktywny udział w misjach międzynarodowych, m.in. w latach 2003-2004 w ramach IX i X zmiany KFOR w Kosowie, następnie 2005-06 oraz 2007-08 w ramach V i IX zmiany PKW Irak, a ostatnio w 2009 roku w ramach VI zmiany PKW Afganistan. W roku 2012 do najważniejszych ćwiczeń zaliczyć należy udział batalionu w ćwiczeniu "Anakonda-12".
 
BWP-1 z 1.bsp pokonuje przeszkodę wodną podczas wrześniowych ćwiczeń w Drawsku (2012 r.)
(fot. kpt. Konrad Radzik)
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie oraz jej batalionom, a także ustanowienia dorocznego Święta Brygady
 
Dla zachowania w pamięci bohaterskich czynów żołnierzy jednostek podhalańskich, na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Ministra Obrony Narodowej Nr 1/MON z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz.1), z dniem 16 maja 1994 r.
 
p o l e c a m :
 
3. Batalionom 21 Brygady Strzelców Podhalańskich imienia generała brygady Mieczysława Boruty-Spiechowicza przyjąć imiona:
 
1) 1 Batalionowi Strzelców Podhalańskich – generała brygady Józefa Kustronia
 
DECYZJA Nr 186/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich im. generała brygady Józefa Kustronia w Rzeszowie
 
Dla podkreślenia tradycji i związków historycznych łączących Jednostki Strzelców Podhalańskich noszących numer "1" w dziejach Wojska Polskiego, na podstawie art. 2 ust. 1, ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz.1)
 
p o l e c a m :
 
1. 1 Batalionowi Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia obchodzić doroczne Święto w dniu 1 grudnia.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
aktualny wzór oznaki rozpoznawczej 1.bsp
 
oznaka rozpoznawcza 1.bsp (wzór z roku 1998)
 
oznaki rozpoznawcze żołnierzy 1.bsp stosowane podczas VI zmiany operacji ISAF w Afganistanie
 
DECYZJA Nr 130/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 1. batalionu strzelców podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia 21. Brygady Strzelców Podhalańskich
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 1. batalionu strzelców podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 1. BATALIONU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH im. gen. bryg. Józefa Kustronia 21. BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH /wprowadzonej decyzją 130/MON z 18.04.2011 r./
 
/w y c i ą g/ z REGULAMINU ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. BATALIONU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH im. gen. bryg. Józefa Kustronia 21. BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 
 
2. Wzór odznaki opiera się na odznace 1. Pułku Strzelców Podhalańskich. Odznaka wpisana jest w kwadrat o wymiarach 4 cm na 4 cm. Składa się z gałązek jedliny skrzyżowanych pod kątem prostym, w centralnym miejscu krzyża umieszczono kwadratową tarczę, przekręconą o 45 stopni, z napisem „1bsp”. Pomiędzy ramionami krzyża umieszczone są cztery ciupagi zwrócone ostrzem w prawo. Gałęzie i ciupagi w kolorze srebrnym, tarcza koloru czarnego z srebrnymi literami i cyfrą 1. Między ramionami ciupag wkomponowano listewki z nazwami miejscowości związanych z dziejami 1. Pułku Strzelców Podhalańskich: „Grodno”, „Brześć”, „Kijów”, „Białystok”. Odznaka wykonana jest w całości ze srebra. Gałązki jedliny, drzewce ciupag oraz tarcza są oksydowane. Napisy i ostrza ciupag są wykonane w technice srebro wypolerowane.
 
DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 26 i 30 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się proporce rozpoznawcze, zwane dalej „proporcami”, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza.
 
2. Zatwierdza się:
 
2) wzór graficzny proporca dowódcy 1. batalionu strzelców podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 1. BATALIONU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH im. gen. bryg. Józefa Kustronia
 
DECYZJA Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia proporczyków na beret 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się proporczyki na beret, zwane dalej „proporczykami”, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza.
 
2. Zatwierdza się :
 
2) wzór proporczyka 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET 1. BATALIONU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH im. gen. bryg. Józefa Kustronia
 
DECYZJA Nr 308/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia 21. Brygady Strzelców Podhalańskich
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
1. W decyzji Nr 130/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9 poz. 106), załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 1. BATALIONU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH im. gen. bryg. Józefa Kustronia 21. BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH
 
STRUKTURA
 
- dowództwo
- sztab
- kompania dowodzenia
- kompania logistyczna
- 1.kompania zmechanizowana
- 2.kompania zmechanizowana
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk mgr Tadeusz Mateuszyk (1993 – 1994)
- mjr Janusz Chara (1994 – 21.I.1997)
- kpt. Piotr Sadowski (21.I.1997 – ?)
- płk Jerzy Mizgała (? – 1.VII.2007)
- ppłk Wiesław Lewicki (1.VII.2007 – 26.X.2012)
- ppłk Tomasz Gdak (26.X.2012 - 15.XII.2014)
- ppłk Rafał Iwanek (15.XII.2014 - 21.IX.2020)
- ppłk Marcin Samburski (21.IX.2020 - 20.I.2023)
- ppłk Michał Kędra (20.I.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
21.Brygada Strzelców Podhalańskich
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.