decyzja nr 431

DECYZJA Nr 431/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 listopada 2010 r.
 
w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.
 
Na podstawie § 1 pkt 5 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji do uczelni wojskowych w 2011 r., ustala się, co następuje:
 
1. W 2011 r. przeprowadzi się nabór do następujących uczelni wojskowych, zwanych dalej „uczelniami”:
1) Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
2) Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni;
3) Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
4) Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
 
2. Nabór do uczelni będzie przeprowadzony:
 
1) na studia stacjonarne dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości – na pierwszy rok studiów;
 
2) do studium oficerskiego:
a) dla absolwentów szkół wyższych posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych;
b) dla podoficerów zawodowych posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych:
- na kierunku i w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym, albo
- posiadającym kwalifikacje i doświadczenie praktyczne w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym,
c) dla absolwentów uczelni medycznych;
 
3) dla studentów uczelni medycznych oraz kandydatów, którzy będą ubiegać się o przyjęcie w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
 
3. Kierunki studiów, korpusy osobowe (grupy osobowe) oraz limity przyjęć do uczelni określają:
1) załącznik Nr 1 – dla kandydatów, o których mowa w pkt 2 ppkt 1;
2) załącznik Nr 2 – dla kandydatów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 lit. c oraz ppkt 3;
3) załącznik Nr 3 – dla kandydatów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 lit. a i b.
 
4. Osoby ubiegające się o przyjęcie do uczelni składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr w terminie do dnia 31 marca 2011:
  1. do 12-miesięcznego i 24-miesięcznego studium oficerskiego;
  1. do 8,5-miesięcznego studium oficerskiego dla cywilnych absolwentów szkół wyższych posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, przewidywanych na stanowiska w grupach osobowych : obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowej, wywiadu wojskowego, kontrwywiadu wojskowego, orkiestr i zespołów estradowych;
  1. do 6-miesięcznego studium oficerskiego dla podoficerów zawodowych;
  1. do 3-miesięcznego studium oficerskiego dla korpusów osobowych medycznego i duszpasterstwa;
  1. na pierwszy rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej.
 
5. Osoby ubiegające się o przyjęcie do uczelni na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie składają wnioski do rektorów-komendantów uczelni w terminie do dnia 31 marca 2011 r.
6. Osoby rekrutowane spośród studentów uczelni medycznych ubiegających się o przyjęcie do służby kandydackiej składają wniosek w dowolnym terminie do Dyrektora Departamentu Kadr.
 
7. Kandydaci na żołnierzy zawodowych odbywający studia w uczelniach medycznych pozostają na zaopatrzeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
 
8. Przedsięwzięcia mające na celu promocję szkolnictwa wojskowego wśród młodzieży oraz działania promocyjne i informacyjne o naborze do uczelni wojskowych na rok akademicki 2011/2012 przeprowadzą:
1) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności oraz Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego w zakresie swoich kompetencji;
2) rektorzy-komendanci uczelni;
3) szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowi komendanci uzupełnień;
4) dowódcy jednostek wojskowych - wśród żołnierzy czynnej służby wojskowej w tych jednostkach;
5) Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – wśród studentów krajowych uczelni medycznych oraz kandydatów na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
 
9. Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez kandydatów, którzy nie złożyli egzaminu dojrzałości lub nie uzyskali tytułu zawodowego. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji kwalifikacyjnej świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych (zaświadczenia wydanego przez uczelnię o zdanym egzaminie kończącym studia wyższe), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego w uczelni.
 
10. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego monitoruje przygotowanie uczelni do przeprowadzenia rekrutacji oraz przebieg postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne i do studium oficerskiego.
 
11. Podstawę przyjęcia kandydatów, o których mowa w pkt 4 oraz pkt 5, do uczelni stanowią wyniki postępowania kwalifikacyjnego. Osoby posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) lub ich przedstawiciele zobowiązani są do uczestnictwa w procesie postępowania kwalifikacyjnego osób ubiegających się o przyjęcie do studium oficerskiego.
 
12. Egzaminy ze sprawności fizycznej w ramach postępowania kwalifikacyjnego dla podoficerów zawodowych realizuje się zgodnie z normami uwzględniającymi grupy wiekowe, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 50a ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 593, z późn. zm. 1)).
 
13. Za przeprowadzenie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. odpowiadają:
 
1) Dyrektor Departamentu Kadr – w zakresie określenia i przestrzegania limitów przyjęć ujętych w załącznikach nr 1-3 do niniejszej decyzji;
2) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego - w zakresie opracowania i przestrzegania terminów egzaminów;
3) Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – w zakresie oceny przydatności kandydatów z uczelni medycznych;
4) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w odniesieniu do terenowych organów wykonawczych Ministra Obrony Narodowej w zakresie przestrzegania zasad, trybu i terminów organizacji oraz prowadzenia rekrutacji;
5) rektorzy-komendanci uczelni za prawidłowy przebieg postępowania kwalifikacyjnego oraz w zakresie powołania do służby kandydackiej.
 
14. W przypadku nie wykorzystania w pełni limitów miejsc w zasadniczych terminach egzaminów wstępnych, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego do uczelni.
 
15. Termin przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w pkt 14, ustala rektor-komendant uczelni wojskowej, o czym informuje Dyrektora Departamentu Kadr oraz Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, a w przypadku studentów i absolwentów krajowych uczelni medycznych również Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.
 
16. Rektorzy-Komendanci uczelni wojskowych prześlą do Departamentu Kadr oraz Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego:
1) sprawozdanie z wyników postępowania kwalifikacyjnego w terminie czternastu dni od dnia zakończenia tego postępowania;
2) meldunek o liczbie osób powołanych do służby kandydackiej w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia tego powołania.
 
17. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia podpisania.
 
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
 
 
ZESTAWIENIE
liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012
Wojskowa Akademia Techniczna - Warszawa
kierunek studiów Kod i nazwa korpusu osobowego Kod i nazwa grupy osobowej WL SP MW DGW IWSZ DIiT

P2 SGWP

RAZEM Studia I stopnia Studia II stopnia
elektronika i telekomunikacja 22 - Sił Powietrznych G - radiotechniczna 3 12 15 X
H - ubezpieczenia lotów 2 8 10 X
J - inżynieryjno-lotnicza 3 7 10 X
lotnictwo i kosmonautyka J - inżynieryjno-lotnicza 5 15 4 1 25 X
geodezja i kartografia specjalność meteorologia F - meteorologiczna 5 5 X
elektronika i telekomunikacja 28 - Łączności i Informatyki B - eksploatacji systemów łączności 12 6 2 4 4 28 X
informatyka C - projektowo-programowa informatyki 3 2 6 11 X
D - eksploatacji systemów informatycznych 3 3 1 2 1 2 12 X
elektronika i telekomunikacja 30 - Rozpoznania i Walki Elektronicznej B - rozpoznania i zakłóceń elektronicznych 3 2 5 X
geodezja i kartografia specjalność pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej C - geograficzna 5 5 X
mechatronika 32 - Przeciwlotnicza B - przeciwlotniczych zestawów rakietowych 5 10 15 X
T - techniczna 5 8 13 X
mechanika i budowa maszyn 34 - Inżynierii Wojskowej T - techniczna 7 1 8 X
chemia 36 - Obrony przed Bronią Masowego Rażenia A - rozpoznania i likwidacji skażeń 5 3 1 1 10 X
logistyka 38 - Logistyki A - ogólnologistyczna 6 3 2 10 21 X
C - transportu i ruchu wojsk 1 7 8 X
budownictwo D - infrastruktury 5 3 8 X
mechanika i budowa maszyn T - techniczna 5 2 5 12 X
RAZEM W WAT 64 85 13 6 40 8 5 221
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ - GDYNIA
nawigacja 24 - Marynarki Wojennej B - pokładowa 25 25 X X
mechanika i budowa maszyn T - techniczna 10 10 X X
RAZEM W AMW 35 35
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH - WROCŁAW
zarządzanie 20 - Wojsk Lądowych B - pancerno-zmechanizowana 30 5 5 40 X
C - aeromobilna 5 5 X
D - rakietowa i artylerii 10 10 X
30 - Rozpoznania i Walki Elektronicznej A - rozpoznania ogólnego 10 10 X
32 - Przeciwlotniczy A - artylerii przeciwlotniczej 7 1 8 X
34 - Inżynierii Wojskowej A - saperska 10 1 3 14 X
B - przeprawowa 5 2 7 X
C - drogowo mostowa 7 3 10 X
RAZEM W WSOWL 84 1 1 5 13 104
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH - DĘBLIN
lotnictwo i kosmonautyka 22 - Sił Powietrznych B - pilotów 25 10 5 40 X
C - nawigatorów 8 3 11 X
E - ruchu lotniczego 5 1 6 X
RAZEM W WSOSP 25 23 9 57
OGÓŁEM W UCZELNIACH WOJSKOWYCH 173 109 58 11 53 8 5 417

Zastosowane skróty: WL - Wojska Lądowe, SP - Siły Powietrzne, MW - Marynarka Wojenna, DGW - Dowództwo Garnizonu Warszawa, IWSZ - Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, DIiT - Departament Informatyki i Telekomunikacji

 ZESTAWIENIE
liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym medycznym
A.     ubiegających się o przyjęcie w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej na pierwszy rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2011/2012
Nazwa uczelni Kod i nazwa korpusu osobowego grupy Limit miejsc
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 1/ 40A MEDYCZNY grupa lekarzy 50

B.     rekrutowanych spośród studentów uczelni medycznych na rok akademicki 2011/2012 – po zaliczeniu minimum II semestru (I rok studiów)

Nazwa uczelni Kod i nazwa korpusu osobowego grupy Limit miejsc
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 1/ 40 MEDYCZNY grupa lekarzy 2/ 25
MEDYCZNY 3/ 15
RAZEM 40

C.     liczba miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do studium oficerskiego w 2011 roku

Nazwa uczelni Kod i nazwa korpusu osobowego grupy Limit miejsc
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 40 MEDYCZNY 20  4/

OGÓŁEM LIMIT MIEJSC     110 

1/ Kształcenie specjalistyczne (wojskowe i wojskowo-medyczne) realizowane będzie na bazie Uniwersytetu Medycznego i Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi
2/ Dotyczy studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
3/ Dotyczy studentów kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i farmacji innych krajowych uczelni medycznych
4/ Podział na poszczególne grupy osobowe zostanie ustalony przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia przed rozpoczęciem procesu kwalifikacyjnego, uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych.
 
ZESTAWIENIE
liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do studium oficerskiego w 2011
 
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH - WROCŁAW
Kod i nazwa korpusu osobowego Kod i nazwa grupy osobowej WL SP MW DGW ŻW IWSZ DP DWS DWiPO DB DIiT SWW SKW O RAZEM Czas szkolenia
20 - Wojsk Lądowych B - pancerno-zmechanizowana 15 1 16 12 mies.
41 4 1 2 48 6 mies.
D - rakietowa i artylerii 10 10 6 mies.
26 - Wojsk Specjalnych A - ogólna 11 11 6 mies.
28 - Łączności i Informatyki B - eksploatacji systemów łączności 10 10 6 mies.
34 - Inżynierii Wojskowej A - saperska 9 1 1 7 18 6 mies.
B - przeprawowa 4 2 6 6 mies.
38 - Logistyki A - ogólnologistyczna 15 2 2 1 2 2 24 6 mies.
42 - Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego A - wywiadu wojskowego 3 3 6 mies.
B - kontrwywiadu wojskowego 4 4 6 mies.
44 - Żandarmerii Wojskowej A - dochodzeniowo-śledcza 6 6 6 mies.
B - prewencji 7 7 6 mies.
C - operacyjno-rozpoznawcza 3 3 6 mies.
46 - Sprawiedliwości i obsługi prawnej C - obsługi prawnej 8 8 8,5 mies.
48 - Duszpasterstwa A - teologiczna 5 5 3 mies.
50 - Finansowy A - ekonomiczno-finansowa 2 2 8,5 mies.
1 1 1 1 4 6 mies.
52 - Wychowawczy A - ogólnowychowawcza 10 10 12 mies.
15 15 6 mies.
D - orkiestr i zespołów estradowych 1 1 6 mies.
RAZEM W WSOWL 105 4 3 5 17 13 8 14 26 3 1 3 4 5 211
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH - DĘBLIN
22 - Sił Powietrznych B - pilotów 10 10 24 mies.
G - radiotechniczna 3 7 10 12 mies.
G - radiotechniczna 25 25 6 mies.
J - inżynieryjno-lotnicza 3 3 6 mies.
RAZEM W WSOSP 16 32 48
OGÓŁEM W UCZELNIACH WOJSKOWYCH 121 36 3 5 17 13 8 14 26 3 1 3 4 5 259

Kształcenie 6-miesięczne przeznaczone wyłącznie dla podoficerów - posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych.

 Zastosowane skróty: WL - Wojska Lądowe, SP - Siły Powietrzne, MW - Marynarka Wojenna, DGW - Dowództwo Garnizonu Warszawa, ŻW - Żandarmeria Wojskowa, IWSZ - Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, DP - Departament Prawny, DWS - Wojska Specjalne, DWiPO - Departament Wychowania i Promocji Obronności, DB - Departament Budżetowy, DIiT - Departament Informatyki i Telekomunikacji, SWW - Służba Wywiadu Wojskowego, SKW - Służba Kontrwywiadu Wojskowego, O - Ordynariat Polowy WP 

Please publish modules in offcanvas position.