19.Samodzielny Oddział Geograficzny
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                19.Samodzielny Oddział Geograficzny pod swoją obecną nazwą funkcjonuje od 1 stycznia 2003 roku, poprzednio jednostka istniała jako 19.Samodzielny Oddział Topograficzny. Głównymi zadaniami jednostki jest zabezpieczenie geograficzne Wojska Polskiego, również poza granicami kraju, do wykonywania zadań oddział ma do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt cyfrowy, technologie GPS, VML3. Jedną z najbardziej znanych komórek w strukturze 19.sog jest Mobilny Zespół Zabezpieczenia Geograficznego (MZZG), który w strukturach oddziału został sformowany w 2004 roku, MZZG brał udział w wielu ćwiczeniach udowadniając swoje wysokie wyszkolenie, były to m.in. „Anakonda 06”, „Granica 06”, „Ryś 06”, „Epizod 07”, „Dragon 07”, „Wyzwanie 09”. Jednostka stacjonuje w miejscowości Leszno. Na mocy pkt 1 decyzji Nr 26/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmiany bezpośredniego podporządkowania wojskowych jednostek geograficznych z dniem 10 maja 2012 r. zmieniło się bezpośrednie podporządkowanie jednostki z obecnego Szefowi Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 pod Szefa Geografii Wojskowej.                  
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 84/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 19. Samodzielnego Oddziału Geograficznego

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.197, Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2 oraz z 2008 r. Nr 25, poz. 321) — ustala się, co następuje:

1. Ustanawia się doroczne Święto 19. Samodzielnego Oddziału Geograficznego w dniu 11 września.
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 310/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 19. Samodzielnego Oddziału Geograficznego

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 19. Samodzielnego Oddziału Geograficznego.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 19. SAMODZIELNEGO ODDZIAŁU GEOGRAFICZNEGO /WYCIĄG/
 
2. Odznaka pamiątkowa Oddziału jest wieloczęściowa, o wymiarach 40 mm × 35 mm, stworzona na planie proporca w kolorze czarnym, w górnej części proporca umieszczono liczbę oznaczającą numer oddziału w kolorze białym. Kolory czarny i biały są tradycyjnymi barwami służby geograficznej. Na podstawie proporca umieszczony został stylizowany orzeł wzorowany na odznace pamiątkowej Sztabu Generalnego WP, osadzony na elipsoidzie ziemskiej w kolorze niebieskim z siatką południków i równoleżników w kolorze złotym, całość okala wieniec laurowy w kolorze srebrnym.
 
 
oznaka rozpoznawcza
 
 
proporczyk
 
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo 19.sog
- Grupa Zabezpieczenia Geograficznego
   - Mobilny Zespół Zabezpieczenia Geograficznego
- Grupa Opracowań Geograficznych
- Pion ochrony informacji niejawnych
- Wydział Ogólny
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk Roman Mazur (1997 - 2006) przed 1.I.2003 dowódca 19.sot
- płk Andrzej Janewicz (2006 - 2008)
- płk Zbigniew Nowak (2008 - 12.III.2018)
- cz. p.o. ppłk Krzysztof Ślusarz (12.III.2018 - ?)
- płk mgr inż. Tomasz Czekalski (? - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Generalny Zarząd Rozpoznania Wojskowego – P2 Sztabu Generalnego WP (1.I.2003 – 31.XII.2006)
Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 Sztabu Generalnego WP (1.VII.2007 – 10.V.2012)
Szefostwo Geografii Wojskowej (10.V.2012 - obecnie)
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.