Decyzja o naborze 2008

DECYZJA Nr 98/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2008 r.

 

Na podstawie § 1 pkt 5 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r.w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji do uczelni wojskowych w 2008 r., ustala się, co następuje:

 

1. W 2008 r. przeprowadzi się nabór do następujących uczelni wojskowych, zwanych dalej szkołami.:

1) Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;

2) Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni;

3) Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu;

4) Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

 

2. Nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych do szkół będzie przeprowadzony:

1) na studia stacjonarne:

a) dla absolwentów szkół ponad gimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości na pierwszy rok studiów;

b) dla studentów cywilnych uczelni medycznych po odbytym przeszkoleniu wojskowym po trzecim roku studiów na kolejne lata studiów;

2) do studium oficerskiego:

a) dla absolwentów uczelni wyższych posiadających tytuł zawodowy magistra (równorzędny);

b) dla podoficerów zawodowych posiadających tytuł zawodowy magistra (równorzędny) zgodny z korpusem osobowym lub posiadających tytuł zawodowy magistra (równorzędny) i doświadczenie lub kwalifikacje zawodowe zgodnie z korpusem osobowym.

 

3. Limity przyjęć do szkół na studia wymienione w pkt 2 ppkt 1 lit. a, określa załącznik Nr 1, na studia wymienione w pkt 2 ppkt 1 lit. b, określa załącznik Nr 2, do studium oficerskiego wymienionego w pkt 2 ppkt 2, określa załącznik Nr 3 do niniejszej decyzji.

 

4. Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkół składają wnioski do komendantów szkół w terminie:

1) do dnia 15 marca 2008 r. do 3 miesięcznego studium oficerskiego;

2) do dnia 31 maja 2008 r. na studia stacjonarne i do 12 . miesięcznego studium oficerskiego;

3) do dnia 15 sierpnia 2008 r.  do 20  miesięcznego studium oficerskiego dla pilotów.

 

5. Przedsięwzięcia mające na celu popularyzację szkolnictwa wojskowego wśród młodzieży oraz kampanię promocyjno-informacyjną o naborze do szkół w roku akademickim 2008/2009 przeprowadzą:

1) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności oraz Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego w zakresie swoich kompetencji;

2) wojskowi komendanci uzupełnień  podczas pobytu poborowych w wojskowych komendach uzupełnień;

3) dowódcy jednostek wojskowych  wśród żołnierzy odbywających zasadniczą i nadterminową zasadniczą służbę wojskową w tych jednostkach.

 

6. Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez kandydatów, którzy nie złożyli egzaminu dojrzałości lub egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji kwalifikacyjnej świadectwa dojrzałości lub dyplomu magistra (zaświadczenia wydanego przez uczelnię o zdanym egzaminie magisterskim), najpóźniej w dniu stawiennictwa.

 

7. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego monitoruje przygotowanie szkół do przeprowadzenia naboru na studia stacjonarne oraz postępowania kwalifikacyjne do studium oficerskiego i realizację procesu kształcenia (szkolenia).

 

8. Podstawę przyjęcia kandydatów do szkół stanowią wyniki postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z określonymi w załącznikach limitami dla poszczególnych szkół i kierunków studiów.

 

9. Za przeprowadzenie naboru kandydatów do szkół w 2008 r. odpowiadają:

1) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w zakresie przestrzegania zasad, trybu i terminów organizacji, prowadzenia naboru oraz w odniesieniu do terenowych organów wykonawczych Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej;

2) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego . w zakresie opracowania i przestrzegania terminarza egzaminacyjnego oraz realizacji limitów przyjęć określonych w załącznikach do decyzji;

3) komendanci szkół za prawidłowy przebieg postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego w porozumieniu i z udziałem gestorów korpusów osobowych (grup osobowych) oraz w zakresie powołania do służby kandydackiej.

 

10. W przypadku nie wykorzystania limitów miejsc w zasadniczych terminach egzaminów wstępnych dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego do szkół.

 

11. Termin przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w pkt 10, ustala komendant szkoły, o czym informuje Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektora Departamentu Kadr oraz właściwego gestora korpusu osobowego (grupy osobowej).

 

12. Komendanci szkół prześlą do Departamentu Kadr oraz Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego:

1) sprawozdanie z wyników postępowania kwalifikacyjnego w terminie czternastu dni po dniu zakończenia tego postępowania;

2) meldunek o liczbie osób powołanych do służby kandydackiej według kierunków w terminie siedmiu dni po dniu zakończenia tego powołania.

 

13. Dyrektor Departamentu Budżetowego sprawuje nadzór nad realizacją budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie:

1) dotacji dla uczelni wojskowych zaplanowanej na 2008 r. we współpracy z Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

2) stanów średniorocznych kandydatów na żołnierzy zawodowych w 2008 r. we współpracy z Dyrektorem Departamentu Kadr.

 

14. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

ZESTAWIENIE

liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2008/2009

Szkoła

Kierunek

Specjalność wojskowa

Korpus osobowy

Grupa w korpusie

Limit na kierunku

Limit na szkole

Wojskowa Akademia Techniczna

geodezja i kartografia

Ogólno wojskowy

geograficzna

5

274

informatyka

łączności i informatyki

Projektowo-programowa informatyki

15

Eksploatacja systemów informatycznych

15

Elektronika i telekomunikacja

Eksploatacja systemów łączności

60

Rozpoznania zakłóceń radiowych

10

Radiotechniczny

Radiolokacyjna

20

Radionawigacyjna

10

Mechatronika

Rakietowy i artylerii

Rakietowa

10

Przeciwlotniczy

Przeciwlotnicze zestawy rakietowe

25

Techniczna

5

Lotnictwo i kosmonautyka

Lotnictwa

Inżynieryjno-lotnicza

22

Budownictwo

Inżynierii wojskowej

Infrastruktury

10

Chemia

Obrony przed BMR

Rozpoznanie i likwidacja skażeń

10

Logistyka

Logistyki

Ogólno logistyczna

29

Mechanika i budowa maszyn

Techniczna

28

 

Akademia Marynarki Wojennej

Nawigacja

Marynarki wojennej

Pokładowa

32

50

Mechanika i budowa maszyn

Techniczna

18

 

 

 

 

 

 

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

Zarządzanie

Ogólno wojskowy

Zmechanizowana

75

223

Pancerna

18

Rozpoznawcza

20

Rakietowy i artylerii

Naziemna lufowa

35

Rakietowa

10

Przeciwlotniczy

Artylerii przeciwlotniczej

20

Inżynierii wojskowej

Saperska

30

Przeprawowa

5

Obrony przed BMR

Rozpoznania i likwidacji skażeń

10

 

 

 

 

 

 

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Lotnictwo i kosmonautyka

Lotnictwa

Pilotów samolotu bojowego naddźwiękowego

40

105

Pilotów samolotu transportowego

2

Pilot śmigłowca

13

Nawigatorów statków powietrznych

20

Nawigatorów naprowadzania

10

Ruchu lotniczego

20

 

ZESTAWIENIE

liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

do studium oficerskiego w 2008 r.

Szkoła

Kierunek

Specjalność wojskowa

Korpus osobowy

Grupa w korpusie

Limit na kierunku

Limit na szkole

3 m-ce

12 m-cy

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

Zarządzanie

Ogólno wojskowy

Zmechanizowana

X

80

517

Pancerna

30

Rozpoznawcza

15

Łączności i informatyki

Eksploatacja systemów łączności

80

Rakietowy i artylerii

Naziemna lufowa

50

Rakietowa

10

Przeciwlotniczy

Artylerii przeciwlotniczej

10

Inżynierii wojskowej

Saperska

50

Przeprawowa

10

Ochrony p-poź

2

X

Obrony przed BMR

Rozpoznania i likwidacji skażeń

X

30

Logistyki

Ogólno logistyczna

20

15

Materiałowa

X

10

Medyczny

Lekarzy

30

X

Wywiadu i kontrwywiadu wojskowego

Kontrwywiadu wojskowego

10

Wywiadu wojskowego

8

Żandarmerii wojskowej

Dochodzeniowo-śledcza

8

Prewencyjna

4

Operacyjno-rozpoznawcza

8

Sprawiedliwości i obsługi prawnej

Prokuratorska

5

Obsługi prawnej

7

Duszpasterstwa

Teologiczna

13

Finansowy

Ekonomiczno-finansowa

10

Wychowawczy

Orkiestr i zespołów estradowych

2

 

 

 

 

 

 

 

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Lotnictwo i kosmonautyka

Lotnictwa

Pilotów samolotów transportowych

X

8

109

Pilot śmigłowca

22

Nawigator statków powietrznych

15

Ruchu lotniczego

7

Radiotechniczny

Radiolokacyjna

15

9

Przeciwlotnicze zestawy rakietowe

X

27

Techniczna

6

 

Please publish modules in offcanvas position.