104.Batalion Zabezpieczenia "Ziemi Wałeckiej" (2007 - 2016)
104.Batalion Logistyczny "Ziemi Wałeckiej" im. płk. Franciszka Garczyńskiego (2016 - obecnie)
 
  RYS HISTORYCZNY
 
104.Batalion Logistyczny został sformowany jako 104.Batalion Zabezpieczenia w terminie do 30.VI.2007 roku na podstawie decyzji MON nr Z-39/Org./P1 z dnia 16.06.2006, a następnie rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych nr Z-34/Org. z dnia 27.07.2006 roku. Garnizonem stacjonowania batalionu wybrano Wałcz. Głównym zadaniem batalionu jest zabezpieczenie Stanowisk Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód oraz Brygady Wsparcia Dowodzenia tego korpusu. Zakres działania jednostki to zabezpieczenie transportowe, medyczne, materiałowe oraz socjalno-bytowe. Jednostka i jej pododdziały aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach krajowych jak i międzynarodowych, w 2010 roku do ważniejszych ćwiczeń należy zaliczyć „Compact Grey 2010” które odbyło się w dniach 2-9 listopada na terenie Polski w rejonie Choszczno-Stargard Szczeciński-Wałcz-Nadarzyce. W 2016 roku nazwę jednostki zmieniono z batalion zabezpieczenia na batalion logistyczny lepiej oddając jej funkcje w strukturze brygady.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 437/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 wrzesnia 2008 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Swieta 104. batalionu zabezpieczenia
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w zwiazku z § 2 zarzadzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia swiat wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2) — ustala sie, co nastepuje:
 
1. Ustanawia sie doroczne Swieto 104. Batalionu zabezpieczenia w dniu 30 czerwca.
 
DECYZJA Nr 512/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 grudnia 2010 r.  w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 104. batalionu zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegóło­wego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 2 i 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypo­spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — usta­la się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret 104. batalionu zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wie­lonarodowego Korpusu Północ-Wschód.
 
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do de­cyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decy­zji
4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
 
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
104. BATALIONU ZABEZPIECZENIA
BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD
 
2. Odznaka pamiątkowa 104. batalionu ma kształt krzyża prostoramiennego o wymiarach 40 mm x 40 mm.
W krzyż jest wrysowana figura karo, w kolorze czarnym, która dzieli każde z ramion krzyża na pół. Ramiona krzyża są w kolorach pomarańczowym z jednej strony i chabrowym z drugiej. Wykorzystane barwy pomarańczowo-chabrowe, są charaktery­styczne dla jednostek dowodzenia i jednostek samo­chodowych. Barwa czarna jest swoista dla jednostek zabezpieczenia technicznego, a połączenie wszyst­kich tych kolorów charakteryzuje 104. batalion.
W tle krzyża znajduje się okrąg, którego składo­wymi są: z prawej strony srebrne koło kierownicy, a z lewej strony srebrne koło zębate, symbolizujące służby logistyczne i samochodowe.
Środkową część odznaki pamiątkowej zdobi herb miasta Wałcz, jako ukłon w stronę władz i miesz­kańców miasta. Powyżej herbu miasta, na górnym ramieniu krzyża umieszczony jest numer batalionu „104” w złotym kolorze. Na przeciwległym ramieniu krzyża, znajduje się rok utworzenia 104. batalionu (2006).
Na rewersie odznaki pamiątkowej znajduje się jej numer oraz gwintowany bolec.
 
Oznaka rozpoznawcza 104.bzab (dec. 512/MON z 31.12.2010)
 
Proporczyk 104.bzab (dec. 512/MON z 31.12.2010)
 
DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych 104. Batalionu Zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód
 
1. Wprowadza się proporce rozpoznawcze, zwane dalej „proporcami”, 104. Batalionu Zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód.
 
2. Zatwierdza się:
1) wzór graficzny proporca dowódcy 104. Batalionu Zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór graficzny proporca dowódcy Kompanii Logistycznej 104. Batalionu Zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór graficzny proporca dowódcy Kompanii Technicznej 104. Batalionu Zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
4) wzór graficzny proporca dowódcy Kompanii Zabezpieczenia 104. Batalionu Zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji;
 
 
proporce rozpoznawcze (od lewej: Dowódcy batalionu, kompanii zabezpieczenia)
 
 
proporce rozpoznawcze (od lewej: kompanii technicznej, kompanii logistycznej)
 
DECYZJA Nr 162/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania wyróżniającej nazwy „Ziemi Wałeckiej” 104. Batalionowi Zabezpieczenia
 
1. 104. Batalion Zabezpieczenia otrzymuje wyróżniającą nazwę „Ziemi Wałeckiej”.
 
DECYZJA Nr 14/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru przeformowanego 104. Batalionu Zabezpieczenia oraz przyjęcia wyróżniającej nazwy i ustanowienia Święta 104. Batalionu Logistycznego

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowienia Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1133) – ustala się, co następuje:

§ 1. 104. Batalion Logistyczny przejmuje:
1) tradycje 104. Batalionu Zabezpieczenia (2007-2016);
2) sztandar przeformowanego 104. Batalionu Zabezpieczenia.
§ 2. 104. Batalion Logistyczny przyjmuje wyróżniającą nazwę „Ziemi Wałeckiej”.
§ 3. Ustanawia się Święto 104. Batalionu Logistycznego w dniu 30 czerwca.
§ 4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 46/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej, proporców rozpoznawczych dowódców oraz proporczyka na berety żołnierzy 104. Batalionu Logistycznego „Ziemi Wałeckiej” Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b oraz § 30 i § 32 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1 . Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, proporce rozpoznawcze dowódcy batalionu oraz dowódców jego pododdziałów, zwane dalej „proporcami”, oraz proporczyk na berety żołnierzy 104. Batalionu Logistycznego „Ziemi Wałeckiej” Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód.
§ 2 . Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzory oznaki rozpoznawczej, stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do decyzji;
4) wzór proporca dowódcy 104. Batalionu Logistycznego „Ziemi Wałeckiej”, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji;
5) wzór proporca dowódcy kompanii logistycznej 104. batalionu logistycznego „Ziemi Wałeckiej”, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji;
6) wzór proporca dowódcy kompanii zabezpieczenia 104. batalionu logistycznego „Ziemi Wałeckiej”, stanowiący załącznik Nr 7 do decyzji;
7) wzór proporca dowódcy kompanii technicznej 104. batalionu logistycznego „Ziemi Wałeckiej”, stanowiący załącznik Nr 8 do decyzji;
8) wzór proporczyka na berety żołnierzy, stanowiący załącznik Nr 9 do decyzji;
§ 3 . Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 10 do decyzji.
§ 4 . Traci moc:
1) decyzja Nr 512/MON z dnia 31 grudnia 2010 r. Ministra Obrony Narodowej z dnia w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 104. Batalionu Zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2011 r. poz. 9);
2) decyzja Nr 35/MON z dnia 16 lutego 2012 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych dowódców 104. Batalionu Zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 49).
§ 5 . Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 144/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 września 2019 r. w sprawie nadania imienia patrona 104. Batalionowi Logistycznemu Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 1, 4, 5-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315), ustala się, co następuje:
 
§ 1. 104. Batalion Logistyczny Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód otrzymuje imię płk. Franciszka Garczyńskiego.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
- dowództwo 104.blog
 - kompania zabezpieczenia
 - kompania logistyczna
 - kompania techniczna
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Marek Czyż (2007 - X.2008)
- cz. p.o. mjr Jerzy Graczyk (X.2008 – IV.2009)
- ppłk Krzysztof Łukaszczyk (IV.2009 – 29.XI.2012)
- ppłk Sławomir Gembarski (29.XI.2012 - 29.IV.2019)
- cz. p.o. ppłk Sławomir Jurczyk (29.IV.2019 - 10.I.2020)
- cz. p.o. mjr Klaudiusz Lisiak (10.I.2020 - 25.IX.2020)
- ppłk Dariusz Czajkowski (25.IX.2020 - 31.III.2023)
- cz. p.o. mjr Paweł Kowalczyk (31.III.2023 - 31.VII.2023)
- ppłk Paweł Kowalczyk (1.VIII.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Brygada Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód (2007-obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.