104.Batalion Zabezpieczenia "Ziemi Wałeckiej" (2007 - 2016)
104.Batalion Logistyczny "Ziemi Wałeckiej" (2016 - obecnie)
 
  RYS HISTORYCZNY
 
104.Batalion Logistyczny został sformowany jako 104.Batalion Zabezpieczenia w terminie do 30.VI.2007 roku na podstawie decyzji MON nr Z-39/Org./P1 z dnia 16.06.2006, a następnie rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych nr Z-34/Org. z dnia 27.07.2006 roku. Garnizonem stacjonowania batalionu wybrano Wałcz. Głównym zadaniem batalionu jest zabezpieczenie Stanowisk Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód oraz Brygady Wsparcia Dowodzenia tego korpusu. Zakres działania jednostki to zabezpieczenie transportowe, medyczne, materiałowe oraz socjalno-bytowe. Jednostka i jej pododdziały aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach krajowych jak i międzynarodowych, w 2010 roku do ważniejszych ćwiczeń należy zaliczyć „Compact Grey 2010” które odbyło się w dniach 2-9 listopada na terenie Polski w rejonie Choszczno-Stargard Szczeciński-Wałcz-Nadarzyce. W 2016 roku nazwę jednostki zmieniono z batalion zabezpieczenia na batalion logistyczny lepiej oddając jej funkcje w strukturze brygady.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 437/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 wrzesnia 2008 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Swieta 104. batalionu zabezpieczenia
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w zwiazku z § 2 zarzadzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia swiat wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2) — ustala sie, co nastepuje:
 
1. Ustanawia sie doroczne Swieto 104. Batalionu zabezpieczenia w dniu 30 czerwca.
 
DECYZJA Nr 512/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 grudnia 2010 r.  w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 104. batalionu zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegóło­wego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 2 i 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypo­spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — usta­la się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret 104. batalionu zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wie­lonarodowego Korpusu Północ-Wschód.
 
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do de­cyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decy­zji
4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
 
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
104. BATALIONU ZABEZPIECZENIA
BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD
 
2. Odznaka pamiątkowa 104. batalionu ma kształt krzyża prostoramiennego o wymiarach 40 mm x 40 mm.
W krzyż jest wrysowana figura karo, w kolorze czarnym, która dzieli każde z ramion krzyża na pół. Ramiona krzyża są w kolorach pomarańczowym z jednej strony i chabrowym z drugiej. Wykorzystane barwy pomarańczowo-chabrowe, są charaktery­styczne dla jednostek dowodzenia i jednostek samo­chodowych. Barwa czarna jest swoista dla jednostek zabezpieczenia technicznego, a połączenie wszyst­kich tych kolorów charakteryzuje 104. batalion.
W tle krzyża znajduje się okrąg, którego składo­wymi są: z prawej strony srebrne koło kierownicy, a z lewej strony srebrne koło zębate, symbolizujące służby logistyczne i samochodowe.
Środkową część odznaki pamiątkowej zdobi herb miasta Wałcz, jako ukłon w stronę władz i miesz­kańców miasta. Powyżej herbu miasta, na górnym ramieniu krzyża umieszczony jest numer batalionu „104” w złotym kolorze. Na przeciwległym ramieniu krzyża, znajduje się rok utworzenia 104. batalionu (2006).
Na rewersie odznaki pamiątkowej znajduje się jej numer oraz gwintowany bolec.
 
Oznaka rozpoznawcza 104.bzab (dec. 512/MON z 31.12.2010)
 
Proporczyk 104.bzab (dec. 512/MON z 31.12.2010)
 
DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych 104. Batalionu Zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód
 
1. Wprowadza się proporce rozpoznawcze, zwane dalej „proporcami”, 104. Batalionu Zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód.
 
2. Zatwierdza się:
1) wzór graficzny proporca dowódcy 104. Batalionu Zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór graficzny proporca dowódcy Kompanii Logistycznej 104. Batalionu Zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór graficzny proporca dowódcy Kompanii Technicznej 104. Batalionu Zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
4) wzór graficzny proporca dowódcy Kompanii Zabezpieczenia 104. Batalionu Zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji;
 
 
proporce rozpoznawcze (od lewej: Dowódcy batalionu, kompanii logistycznej)
 
 
proporce rozpoznawcze (od lewej: kompanii technicznej, kompanii zabezpieczenia)
 
DECYZJA Nr 162/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania wyróżniającej nazwy „Ziemi Wałeckiej” 104. Batalionowi Zabezpieczenia
 
1. 104. Batalion Zabezpieczenia otrzymuje wyróżniającą nazwę „Ziemi Wałeckiej”.
 
DECYZJA Nr 14/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru przeformowanego 104. Batalionu Zabezpieczenia oraz przyjęcia wyróżniającej nazwy i ustanowienia Święta 104. Batalionu Logistycznego

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowienia Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1133) – ustala się, co następuje:

§ 1. 104. Batalion Logistyczny przejmuje:
1) tradycje 104. Batalionu Zabezpieczenia (2007-2016);
2) sztandar przeformowanego 104. Batalionu Zabezpieczenia.
§ 2. 104. Batalion Logistyczny przyjmuje wyróżniającą nazwę „Ziemi Wałeckiej”.
§ 3. Ustanawia się Święto 104. Batalionu Logistycznego w dniu 30 czerwca.
§ 4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
- dowództwo 104.blog
 - kompania zabezpieczenia
 - kompania logistyczna
 - kompania techniczna
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Marek Czyż (2007 - X.2008)
- cz. p.o. mjr Jerzy Graczyk (X.2008 – IV.2009)
- ppłk Krzysztof Łukaszczyk (IV.2009 – 29.XI.2012)
- ppłk Sławomir Gembarski (29.XI.2012 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Brygada Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód (2007-obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.