decyzja nr 61

DECYZJA Nr 61/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 lutego 2011 r.
 
zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.
 
Na podstawie § 1 pkt 5 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji do uczelni wojskowych w 2011 r., ustala się, co następuje:
 
1. W decyzji Nr 431/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 294) załączniki Nr 1-3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1-3 do niniejszej decyzji.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
 
 
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
Załączniki 1-3 
 
ZESTAWIENIE
liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012
Wojskowa Akademia Techniczna - Warszawa
kierunek studiów Kod i nazwa korpusu osobowego Kod i nazwa grupy osobowej WL SP MW DGW IWSZ DIiT

P2 SGWP

RAZEM Studia I stopnia Studia II stopnia
elektronika i telekomunikacja 22 - Sił Powietrznych G - radiotechniczna 3 12 15 X
H - ubezpieczenia lotów 2 8 10 X
J - inżynieryjno-lotnicza 3 7 10 X
lotnictwo i kosmonautyka J - inżynieryjno-lotnicza 5 15 4 1 25 X
geodezja i kartografia specjalność meteorologia F - meteorologiczna 5 5 X
elektronika i telekomunikacja 28 - Łączności i Informatyki B - eksploatacji systemów łączności 12 6 2 4 4 28 X
informatyka C - projektowo-programowa informatyki 3 2 6 11 X
D - eksploatacji systemów informatycznych 3 3 1 2 1 2 12 X
elektronika i telekomunikacja 30 - Rozpoznania i Walki Elektronicznej B - rozpoznania i zakłóceń elektronicznych 3 2 5 X
geodezja i kartografia specjalność pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej C - geograficzna 5 5 X
mechatronika 32 - Przeciwlotnicza B - przeciwlotniczych zestawów rakietowych 5 10 15 X
T - techniczna 5 5 X
38 - Logistyki T - techniczna 1/ 8 8
mechanika i budowa maszyn 34 - Inżynierii Wojskowej T - techniczna 7 1 8 X
chemia 36 - Obrony przed Bronią Masowego Rażenia A - rozpoznania i likwidacji skażeń 5 3 1 1 10 X
logistyka 38 - Logistyki A - ogólnologistyczna 6 3 2 10 21 X
C - transportu i ruchu wojsk 1 7 8 X
budownictwo D - infrastruktury 5 3 8 X
mechanika i budowa maszyn T - techniczna 5 2 5 12 X
RAZEM W WAT 64 85 13 6 40 8 5 221
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ - GDYNIA
nawigacja 24 - Marynarki Wojennej B - pokładowa 25 25 X X
mechanika i budowa maszyn T - techniczna 10 10 X X
RAZEM W AMW 35 35
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH - WROCŁAW
zarządzanie 20 - Wojsk Lądowych B - pancerno-zmechanizowana 30 5 5 40 X
C - aeromobilna 5 5 X
D - rakietowa i artylerii 10 10 X
30 - Rozpoznania i Walki Elektronicznej A - rozpoznania ogólnego 10 10 X
32 - Przeciwlotniczy A - artylerii przeciwlotniczej 7 1 8 X
34 - Inżynierii Wojskowej A - saperska 10 1 3 14 X
B - przeprawowa 5 2 7 X
C - drogowo mostowa 7 3 10 X
RAZEM W WSOWL 84 1 1 5 13 104
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH - DĘBLIN
lotnictwo i kosmonautyka 22 - Sił Powietrznych B - pilotów 25 10 5 40 X
C - nawigatorów 8 3 11 X
E - ruchu lotniczego 5 1 6 X
RAZEM W WSOSP 25 23 9 57
OGÓŁEM W UCZELNIACH WOJSKOWYCH 173 109 58 11 53 8 5 417

1/ - Kształcenie realizowane w specjalności wojskowej uzbrojenie i elektronika (SW 38T02)

Zastosowane skróty: WL - Wojska Lądowe, SP - Siły Powietrzne, MW - Marynarka Wojenna, DGW - Dowództwo Garnizonu Warszawa, IWSZ - Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, DIiT - Departament Informatyki i Telekomunikacji

 ZESTAWIENIE
liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym medycznym
A.     ubiegających się o przyjęcie w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej na pierwszy rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2011/2012
Nazwa uczelni Kod i nazwa korpusu osobowego grupy Limit miejsc
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 1/ 40A MEDYCZNY grupa lekarzy 60

B.     rekrutowanych spośród studentów uczelni medycznych na rok akademicki 2011/2012 – po zaliczeniu minimum II semestru (I rok studiów)

Nazwa uczelni Kod i nazwa korpusu osobowego grupy Limit miejsc
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 1/ 40 MEDYCZNY grupa lekarzy 2/ 25
MEDYCZNY 3/ 15
RAZEM 40

C.     liczba miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do studium oficerskiego w 2011 roku

Nazwa uczelni Kod i nazwa korpusu osobowego grupy Limit miejsc
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 40 MEDYCZNY 10  4/

OGÓŁEM LIMIT MIEJSC     110 

1/ Kształcenie specjalistyczne (wojskowe i wojskowo-medyczne) realizowane będzie na bazie Uniwersytetu Medycznego i Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi
2/ Dotyczy studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
3/ Dotyczy studentów kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i farmacji innych krajowych uczelni medycznych
4/ Podział na poszczególne grupy osobowe zostanie ustalony przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia przed rozpoczęciem procesu kwalifikacyjnego, uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych.
 
ZESTAWIENIE
liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do studium oficerskiego w 2011
 
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH - WROCŁAW
Kod i nazwa korpusu osobowego Kod i nazwa grupy osobowej WL SP MW DGW ŻW IWSZ DP DWS DWiPO DB DIiT SWW SKW O RAZEM Czas szkolenia
20 - Wojsk Lądowych B - pancerno-zmechanizowana 15 1 16 12 mies.
41 4 1 2 48 6 mies.
D - rakietowa i artylerii 10 10 6 mies.
26 - Wojsk Specjalnych A - ogólna 20 20 6 mies.
28 - Łączności i Informatyki B - eksploatacji systemów łączności 10 10 6 mies.
34 - Inżynierii Wojskowej A - saperska 9 1 1 7 18 6 mies.
B - przeprawowa 4 2 6 6 mies.
38 - Logistyki A - ogólnologistyczna 15 2 2 1 2 2 24 6 mies.
42 - Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego A - wywiadu wojskowego 3 3 6 mies.
B - kontrwywiadu wojskowego 6 6 6 mies.
44 - Żandarmerii Wojskowej A - dochodzeniowo-śledcza 6 6 6 mies.
B - prewencji 7 7 6 mies.
C - operacyjno-rozpoznawcza 3 3 6 mies.
46 - Sprawiedliwości i obsługi prawnej C - obsługi prawnej 8 8 8,5 mies.
48 - Duszpasterstwa A - teologiczna 5 5 3 mies.
50 - Finansowy A - ekonomiczno-finansowa 2 2 8,5 mies.
1 1 1 1 4 6 mies.
52 - Wychowawczy A - ogólnowychowawcza 10 10 12 mies.
15 15 6 mies.
D - orkiestr i zespołów estradowych 1 1 6 mies.
RAZEM W WSOWL 105 4 3 5 17 13 8 23 26 3 1 3 6 5 222
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH - DĘBLIN
22 - Sił Powietrznych B - pilotów 10 10 24 mies.
G - radiotechniczna 3 7 10 12 mies.
G - radiotechniczna 25 25 6 mies.
J - inżynieryjno-lotnicza 3 3 6 mies.
RAZEM W WSOSP 16 32 48
OGÓŁEM W UCZELNIACH WOJSKOWYCH 121 36 3 5 17 13 8 23 26 3 1 3 6 5 270

Kształcenie 6-miesięczne przeznaczone wyłącznie dla podoficerów - posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych.

 Zastosowane skróty: WL - Wojska Lądowe, SP - Siły Powietrzne, MW - Marynarka Wojenna, DGW - Dowództwo Garnizonu Warszawa, ŻW - Żandarmeria Wojskowa, IWSZ - Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, DP - Departament Prawny, DWS - Wojska Specjalne, DWiPO - Departament Wychowania i Promocji Obronności, DB - Departament Budżetowy, DIiT - Departament Informatyki i Telekomunikacji, SWW - Służba Wywiadu Wojskowego, SKW - Służba Kontrwywiadu Wojskowego, O - Ordynariat Polowy WP 

Please publish modules in offcanvas position.