6.Batalion Chemiczny Sił Powietrznych
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Jednostka została sformowana 1 stycznia 2011 roku Decyzją MON nr Z-37/Org./P1 z dnia 27 maja 2010 roku w wyniku przeformowania kompanii chemicznych Sił Powietrznych w batalion. Kompanie chemiczne stacjonowały wcześniej w Warszawie (w 1. Bazie Lotniczej), w Bydgoszczy (w 2. Bazie Lotniczej, a po zmianach organizacyjnych w 2. Bazie Lotniczej przeszła w podporządkowanie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu), we Wrocławiu (w 3. Bazie Lotniczej, a po zmianach organizacyjnych w 3. Bazie Lotniczej przeszła w podporządkowanie 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie) oraz w Śremie (w 6. batalionie dowodzenia Sił Powietrznych).
Do zadań batalionu, który stacjonuje w garnizonie Śrem należy zabezpieczenie stanowiska dowodzenia Sił Powietrznych i wiodących jednostek Sił Powietrznych (baz lotniczych, dywizjonów rakietowych, jednostek radiotechnicznych) pod względem OPBMR (obrony przed bronią masowego rażenia) stosownie do istniejącego zagrożenia. Realizowane zadania to między innymi likwidacja skażeń sprzętu, infrastruktury (w tym lotniskowej) oraz stanu osobowego jednostek wojskowych Sił Powietrznych. Ponadto batalion realizuje rozpoznanie i monitoring skażeń powstałych po użyciu broni masowego rażenia, po awariach instalacji stacjonarnych i cystern z toksycznymi środkami przemysłowymi (TŚP). a także realizuje zadania w zakresie ratownictwa chemicznego.
W warunkach pokojowych batalion realizuje zadania na rzecz Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) http://mon.gov.pl/pl/strona/299 .
              
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 162/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia dorocznego święta 6. Batalionu Chemicznego Sił Powietrznych
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.1971)) – ustala się, co następuje:
 
1. Ustanawia się doroczne święto 6. Batalionu Chemicznego Sił Powietrznych w dniu 31 marca.
 
DECYZJA Nr 270/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 6. Batalionu Chemicznego Sił Powietrznych
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 6. Batalionu Chemicznego Sił Powietrznych.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
6. BATALIONU CHEMICZNEGO SIŁ POWIETRZNYCH   / W Y C I Ą G /
 
2. Odznaka pamiątkowa 6. BChem SP wykonana jest w kształcie krzyża maltańskiego, nałożonego na wieniec laurowy o barwie srebrnej. Ramiona krzyża pokryte są emalią koloru żółto-czarnego i czarnych obrzeżach. Barwy te symbolizują wojska chemiczne. W centrum odznaki umieszczono srebrną korpusówkę wojsk chemicznych z wplecioną żółtą cyfrą „6” symbolizującą numer batalionu. Na górnym ramieniu krzyża widnieją litery „bchem” stanowiące skrót nazwy batalion chemiczny. Na dolnym ramieniu krzyża widnieje rok 2011 nawiązujący do daty sformowania jednostki. Na bocznych ramionach krzyża umieszczono litery „SP” będące skrótem wyrazów „Sił Powietrznych” oznaczających podporządkowanie batalionu. Na rewersie odznaki znajduje się jej numer oraz gwintowany słupek.
 
 
oznaka rozpoznawcza 6.bchem (wyjściowa i polowa)
 
STRUKTURA
 
(struktura 2014 r)
 - dowództwo,
  - sztab,
  - Pion Ochrony Informacji Niejawnych
  - 1 kompania chemiczna,
  - 2 kompania chemiczna,
  - 3 kompania chemiczna,
  - zespół ratownictwa chemicznego,
  - grupa dowodzenia,
  - pluton remontowy,
  - pluton transportowo-gospodarczy.
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk mgr inż. Krzysztof Chmiel (1.I.2011 – 21.VII.2013)
 - ppłk mgr inż. Bogusław Marek (22.VII.2013 - 31.III.2022)
 - cz. p.o. mjr Remigiusz Mierzchała (31.III.2022 - 25.VII.2022)
 - ppłk Remigiusz Mierzchała (25.VII.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Sił Powietrznych (1.I.2011 – 30.X.2013)
4.Brodnicki Pułk Chemiczny im. Ignacego Mościckiego (1.XI.2013 - obecnie)
 
 
Za informacje o jednostce dziękuję Panu ppłk Krzysztofowi Chmielowi, dowódcy 6.bchem SP.
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.