18.Białostocki Pułk Rozpoznawczy im. gen. bryg. Nikodema Sulika
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                18.Pułk Rozpoznawczy rozpoczął funkcjonowanie 1 lipca 2009 roku, jednostkę sformowano Decyzją MON nr PF-1/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 26.02.2009 r. na bazie rozformowywanego 18.Białostockiego Batalionu Obrony Terytorialnej. Jest to najmłodszy z trzech funkcjonujących w Wojsku Polskim pułków rozpoznawczych. Miejscem postoju pułku jest Białystok. Do głównych zadań jednostki należy prowadzenie rozpoznania na rzecz dowództw w zależności od potrzeby. Jest jedynym z pułków rozpoznawczych, który posiada w swoim uzbrojeniu gąsienicowe transportery BWP-1 oraz BWR-1, oprócz tego jednostka posiada kołowe pojazdy BRDM-2, struktura pułku jest oparta na kompaniach rozpoznawczych. Obecnie trwa intensywne szkolenie żołnierzy pułku , gdyż są oni przewidziani do udziału w misjach poza granicami kraju. W dniu 30 czerwca 2011 roku pułk otrzymał sztandar wojskowy, ceremonia odbyła się na Rynku Kościuszki w Białymstoku przed pominikiem Marszałka J.Piłsudskiego.
                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 309/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 września 2009 r. w sprawie czasowego używania sztandaru 18. batalionu obrony terytorialnej przez 18. pułk rozpoznawczy
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z §11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690), z uwagi na rozformowanie 18. batalionu obrony terytorialnej i sformowaniem na jego bazie 18. pułku rozpoznawczego:
 
1. Zezwalam 18. pułkowi rozpoznawczemu na używanie sztandaru 18. batalionu obrony terytorialnej do dnia 15 sierpnia 2010 r.
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 82/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania wyróżniającej nazwy 18. pułkowi rozpoznawczemu
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z pkt 3 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), w celu zachowania w pamięci chlubnych tradycji orężnych — ustala się, co następuje:
 
1. 18. pułk rozpoznawczy:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 18. Dywizji Piechoty (1918-1939),
b) 10. pułku ułanów litewskich (1918-1939),
c) 42. pułku piechoty (1918-1939),
d) 18. Brygady Zmechanizowanej (1994-2001),
e) 18. Brygady Obrony Terytorialnej (2002-2007),
f) 18. batalionu obrony terytorialnej (2008-2009),
g) Ułanów Karpackich:
— pułku Ułanów Karpackich (1940-1948),
— 73. pułku zmechanizowanego Ułanów Karpackich (1955-1998),
— batalionu czołgów Ułanów Karpackich 5. Kresowej Brygady Zmechanizowanej (1999-2001),
— 4. batalionu czołgów Ułanów Karpackich 3. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Romualda Traugutta w Lublinie (2001-2011);
2) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Białostocki”.
2. Traci moc decyzja Nr 309/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nazwy wyróżniającej i ustanowienia dorocznego Święta 4. batalionu czołgów 3. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Romualda Traugutta w Lublinie (Dz. Urz. MON Nr 23, poz. 195).
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 192/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 18. Białostockiego pułku rozpoznawczego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 18. Białostockiego pułku rozpoznawczego.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załączniki Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
18. BIAŁOSTOCKIEGO PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO  == W Y C I Ą G ==
 
3. Odznakę stanowią dwie skrzyżowane lance z proporcami, których górne pole zakreskowane jest poziomo, a dolne pionowo. Nałożono na nie tarczę w kolorze złota, zwieńczoną szyszakiem rycerskim z zamkniętą przyłbicą. Na tarczy dwie palmy oparte na półksiężycu. Pod tarczą została umieszczona cyfra 18 stanowiąca swego rodzaju pomost, element spinający dotychczasowe tradycje Ułanów Karpackich z 18. Białostockim pułkiem rozpoznawczym. Pod cyfrą znajduje się srebrna wstęga z plastycznym napisem Ułani Karpaccy.
 
 
oznaka rozpoznawcza (dec. nr 192/MON z 23.05.2011)
 
proporczyk (dec. nr 192/MON z 23.05.2011)
 
DECYZJA Nr 269/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Święta 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 2-7 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387), ustala się, co następuje:
 
1. Ustanawia się Święto 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego w dniu 30 czerwca.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo i sztab 18.pr
 - kompania dowodzenia
 - kompania logistyczna
 - 1.kompania rozpoznawcza
 - 2.kompania rozpoznawcza
 - 3.kompania rozpoznawcza
 - 4.kompania rozpoznawcza
 - 5.kompania rozpoznawcza
 - 6.kompania rozpoznawcza
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk dypl. Piotr Oleszczak (1.VII.2009 - 24.VIII.2012)
- płk dypl. Wiesław Podlecki (24.VIII.2012 - 27.I.2016)
- płk dypl. Marcin Frączek (27.I.2016 - 12.I.2018)
- płk Rafał Lis (12.I.2018 - 16.IX.2019)
- płk Paweł Lachowski (16.IX.2019 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych (1.VII.2009-31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014-obecnie)
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.