18.Białostocki Pułk Rozpoznawczy
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                18.Pułk Rozpoznawczy rozpoczął funkcjonowanie 1 lipca 2009 roku, jednostkę sformowano Decyzją MON nr PF-1/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 26.02.2009 r. na bazie rozformowywanego 18.Białostockiego Batalionu Obrony Terytorialnej. Jest to najmłodszy z trzech funkcjonujących w Wojsku Polskim pułków rozpoznawczych. Miejscem postoju pułku jest Białystok. Do głównych zadań jednostki należy prowadzenie rozpoznania na rzecz dowództw w zależności od potrzeby. Jest jedynym z pułków rozpoznawczych, który posiada w swoim uzbrojeniu gąsienicowe transportery BWP-1 oraz BWR-1, oprócz tego jednostka posiada kołowe pojazdy BRDM-2, struktura pułku jest oparta na kompaniach rozpoznawczych. Obecnie trwa intensywne szkolenie żołnierzy pułku , gdyż są oni przewidziani do udziału w misjach poza granicami kraju. W dniu 30 czerwca 2011 roku pułk otrzymał sztandar wojskowy, ceremonia odbyła się na Rynku Kościuszki w Białymstoku przed pominikiem Marszałka J.Piłsudskiego.
                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 309/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 września 2009 r. w sprawie czasowego używania sztandaru 18. batalionu obrony terytorialnej przez 18. pułk rozpoznawczy
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z §11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690), z uwagi na rozformowanie 18. batalionu obrony terytorialnej i sformowaniem na jego bazie 18. pułku rozpoznawczego:
 
1. Zezwalam 18. pułkowi rozpoznawczemu na używanie sztandaru 18. batalionu obrony terytorialnej do dnia 15 sierpnia 2010 r.
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 82/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania wyróżniającej nazwy 18. pułkowi rozpoznawczemu
 
1. 18. pułk rozpoznawczy:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 18. Dywizji Piechoty (1918-1939),
b) 10. pułku ułanów litewskich (1918-1939),
c) 42. pułku piechoty (1918-1939),
d) 18. Brygady Zmechanizowanej (1994-2001),
e) 18. Brygady Obrony Terytorialnej (2002-2007),
f) 18. batalionu obrony terytorialnej (2008-2009),
g) Ułanów Karpackich:
— pułku Ułanów Karpackich (1940-1948),
— 73. pułku zmechanizowanego Ułanów Karpackich (1955-1998),
— batalionu czołgów Ułanów Karpackich 5. Kresowej Brygady Zmechanizowanejb(1999-2001),
— 4. batalionu czołgów Ułanów Karpackich 3. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Romualda Traugutta w Lublinie (2001-2011);
 
2) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Białostocki”.
 
DECYZJA Nr 192/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 18. Białostockiego pułku rozpoznawczego
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 18. Białostockiego pułku rozpoznawczego.
 
 
oznaka rozpoznawcza (dec. nr 192/MON z 23.05.2011)
 
proporczyk (dec. nr 192/MON z 23.05.2011)
 
DECYZJA Nr 269/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Święta 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego
 
1. Ustanawia się Święto 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego w dniu 30 czerwca.
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo i sztab 18.pr
 - kompania dowodzenia
 - kompania logistyczna
 - 1.kompania rozpoznawcza
 - 2.kompania rozpoznawcza
 - 3.kompania rozpoznawcza
 - 4.kompania rozpoznawcza
 - 5.kompania rozpoznawcza
 - 6.kompania rozpoznawcza
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk dypl. Piotr Oleszczak (1.VII.2009 - 24.VIII.2012)
- płk dypl. Wiesław Podlecki (24.VIII.2012 - 27.I.2016)
- płk dypl. Marcin Frączek (27.I.2016 - 12.I.2018)
- płk Rafał Lis (12.I.2018 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych (1.VII.2009-31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014-obecnie)
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.