Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Powietrzną Jednostkę Ewakuacji Medycznej sformowano w 2002 na podstawie decyzji MON nr Pf-122/Org./P5 z dnia 10 grudnia 2001 roku, rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0484/Org./P5 z dnia 12 grudnia 2001 roku oraz rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych nr 01/Org. z 10 stycznia 2002 roku i rozkazu Dowódcy 2.Korpusu Zmechanizowanego nr Pf-12 z 6 lutego 2002. PJEM przeznaczona jest do przeprowadzania ewakuacji medycznej drogą powietrzną w każdych warunkach na terenie kraju jak i w ramach misji zagranicznych, jednostka jest przygotowana na współdziałanie z jednostkami Wojska Polskiego jak i z jednostkami sojusznicznymi. PJEM na czas pokoju dyslokowana jest w Nowym Glinniku.                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 88/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia dorocznego święta Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej
 
1. Ustanawia się doroczne święto Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w dniu 4 kwietnia.
 
DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.
 
oznaka rozpoznawcza PJEM
 
Oznaka rozpoznawcza PJEM (starego nieoficjalnego wzoru)
 
DECYZJA Nr 126/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1 . Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej.
§ 2 . Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
§ 3 . Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
§ 4 . Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
POWIETRZNEJ JEDNOSTKI EWAKUACJI MEDYCZNEJ
== w y c i ą g ==
 
2. Odznaka Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej jest wielowarstwowa. Pierwszą warstwę stanowi srebrzysty wieniec laurowy, na który nałożona jest tzw. „gwiazda życia”, niebieska sześcioramienna gwiazda z umieszczoną pośrodku biało-czerwoną szachownicą. Od której z lewej i prawej strony wzdłuż osi poziomej znajduje się symbol linii życia. W dolnej części odznaki umieszczona jest stylizowana wstęga, na której znajdują się litery „PJEM” – skrót nazwy jednostki. Zastosowane w odznace barwy i symbole nawiązują do charakteru jednostki oraz wykonywanych zadań.
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo i sztab PJEM
 
Na wyposażeniu jednostki są śmigłowce Mi-17AE i W-3AE „Sokół”. Są to maszyny Mi-17AE o nr takt. 606 i 607 oraz W-3AE „Sokół” o nr takt. 0911 i 0613.
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- kpt. Witold Nawrocki (5.X.2002 – 14.IV.2006)
- cz. p.o. kpt. Paweł Pietrzko (14.IV.2006 - 13.VII.2006)
- cz. p.o. mjr Marek Wójcik (13.VII.2006 - 30.VI.2007)
- ppłk Zbigniew Musiał (1.VII.2007 – 1.VIII.2011)
- ppłk Marek Wójcik (26.IX.2011 - 31.I.2016)
- ppłk Paweł Peterwas (31.I.2016 - 3.IX.2018)
- ppłk Tomasz Zieliński (3.IX.2018 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych (30.VI.2002 - 2006)
25.Brygada Kawalerii Powietrznej (2006 – obecnie)
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.