11.Mazurski Pułk Artylerii im. gen. Józefa Bema (2010-2023)
1.Brygada Artylerii (2023-obecnie)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                   11.Pułk Artylerii został sformowany na podstawie decyzji MON nr Z-44/Org./P1 z dnia 18 czerwca 2010 roku, pułk formowano na bazie rozformowanej w terminie do 31 grudnia 2010 roku 1.Brygady Artylerii, przeformowanie polegało również na włączeniu części sprzętu i kadry z rozformowanego również 31 grudnia 2010 roku 1.Pułku Artylerii z Ciechanowa. Również z dniem 1 stycznia 2011 roku podporządkowano pułkowi 14.dywizjon artylerii przeciwpancernej z Suwałk. W pierwszym roku funkcjonowania przeprowadzono szereg ćwiczeń, i tak w lutym 2011 odbył się trening sztabowy „Sapina 11”, następnie pod koniec lutego 3.dywizjon artylerii rakietowej odbył trening kierowania ogniem pk. „Ryś 11”, następnie w marcu 1.dywizjon artylerii samobieżnej przeprowadził ćwiczenie „Serwal 11”. W grudniu 2022 roku została podjęta decyzja o przeformowaniu pułku w brygadę. Proces ten został przeprowadzony w I połowie 2023 roku, z dniem 1 marca 2023 roku dotychczasowy dowódca 11.pa został wyznaczony na dowódcę 1.BA, a proces przeformowania zakończono 30 czerwca i z dniem 1 lipca 2023 roku 1.Brygada Artylerii stała się faktem.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 85/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej i imienia patrona, ustanowienia dorocznego święta oraz czasowego używania sztandaru 1. Mazurskiej Brygady Artylerii przez 11. pułk artylerii
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z pkt 3-5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) oraz z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.197, z późn. zm.1)) a także na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690) w celu zachowania w pamięci chlubnych tradycji orężnych — ustala się, co następuje:
 
1. 11. pułk artylerii:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) Kompanii Pozycyjnej Artylerii Pieszej (1810-1813),
b) 1. Kompanii Pozycyjnej Artylerii Pieszej (1815-1831),
c) 1. Pułku Artylerii Ciężkiej (1918-1939),
d) 202. Modlińskiego pułku artylerii ciężkiej (1939-1940),
e) 1. Warszawskiej Brygady Artylerii Armat (1943-1989);
f) 1.Ośrodka Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych i Artylerii (1989-1993),
g) 1. Mazurskiej Brygady Artylerii (1993-2010);
2) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Mazurski”;
3) przyjmuje imię generała Józefa Bema.
2. Ustanawia się doroczne święto 11. Pułku artylerii w dniu 3 września.
3. Zezwalam 11. pułkowi artylerii na czasowe używanie sztandaru rozformowanej 1. Mazurskiej Brygady Artylerii do dnia 30 czerwca 2012 r.
 
DECYZJA Nr 189/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 11. Mazurskiego pułku artylerii im. gen. Józefa Bema
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 11. Mazurskiego pułku artylerii im. gen. Józefa Bema.
 
REGULAMIN
ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 11. MAZURSKIEGO PUŁKU ARTYLERII / W Y C I Ą G /
 
3. Odznakę pamiątkową stanowią srebrne skrzyżowane lufy armatnie z pękami srebrnych promieni. Znajdują się na nich nazwy jednostek, których tradycje dziedziczy pułk. W górnej części odznaki na promieniach umieszczona została cyfra 11. W części środkowej znajduje się tarcza w kolorze czerwonym i zielonym symbolizującym barwy artylerii ciężkiej. Na tle zielonym znajduje się herb Węgorzewa.
 
oznaka rozpoznawcza 11.pa (dec. nr 189/MON z 23.05.2011)
 
proporczyka 11.pa (dec. nr 189/MON z 23.05.2011)
 
DECYZJA Nr 64/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych 11. Mazurskiego Pułku Artylerii im. gen. Józefa Bema
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 28, § 30 i § 32 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się proporce rozpoznawcze, zwane dalej „proporcami”, 11. Mazurskiego Pułku Artylerii im. gen. Józefa Bema.
 
2. Zatwierdza się:
1) wzór proporca dowódcy 11. Mazurskiego Pułku Artylerii im. gen. Józefa Bema, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór proporca dowódcy dywizjonu dowodzenia, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór proporca dowódcy kompanii dowodzenia dywizjonu dowodzenia, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
4) wzór proporca dowódcy kompanii logistycznej dywizjonu dowodzenia, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji;
5) wzór proporca dowódcy baterii rozpoznania dywizjonu dowodzenia, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji;
6) wzór proporca dowódcy 1. dywizjonu artylerii, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji;
7) wzór proporca dowódcy baterii dowodzenia 1. dywizjonu artylerii, stanowiący załącznik Nr 7 do decyzji;
8) wzór proporca dowódcy kompanii logistycznej 1. dywizjonu artylerii, stanowiący załącznik Nr 8 do decyzji;
9) wzór proporca dowódcy 1. baterii artylerii 1. dywizjonu artylerii, stanowiący załącznik Nr 9 do decyzji;
10) wzór proporca dowódcy 2. baterii artylerii 1. dywizjonu artylerii, stanowiący załącznik Nr 10 do decyzji;
11) wzór proporca dowódcy 3. baterii artylerii 1. dywizjonu artylerii, stanowiący załącznik Nr 11 do decyzji;
12) wzór proporca dowódcy 2. dywizjonu artylerii, stanowiący załącznik Nr 12 do decyzji;
13) wzór proporca dowódcy baterii dowodzenia 2. dywizjonu artylerii, stanowiący załącznik Nr 13 do decyzji;
14) wzór proporca dowódcy kompanii logistycznej 2. dywizjonu artylerii, stanowiący załącznik Nr 14 do decyzji;
15) wzór proporca dowódcy 4. baterii artylerii 2. dywizjonu artylerii, stanowiący załącznik Nr 15 do decyzji;
16) wzór proporca dowódcy 5. baterii artylerii 2. dywizjonu artylerii, stanowiący załącznik Nr 16 do decyzji;
17) wzór proporca dowódcy 6. baterii artylerii 2. dywizjonu artylerii, stanowiący załącznik Nr 17 do decyzji;
18) wzór proporca dowódcy 3. dywizjonu artylerii, stanowiący załącznik Nr 18 do decyzji;
19) wzór proporca dowódcy baterii dowodzenia 3. dywizjonu artylerii, stanowiący załącznik Nr 19 do decyzji;
20) wzór proporca dowódcy kompanii logistycznej 3. dywizjonu artylerii, stanowiący załącznik Nr 20 do decyzji;
21) wzór proporca dowódcy 7. baterii artylerii 3. dywizjonu artylerii, stanowiący załącznik Nr 21 do decyzji;
22) wzór proporca dowódcy 8. baterii artylerii 3. dywizjonu artylerii, stanowiący załącznik Nr 22 do decyzji;
23) wzór proporca dowódcy 9. baterii artylerii 3. dywizjonu artylerii, stanowiący załącznik Nr 23 do decyzji:
24) wzór proporca dowódcy 4. dywizjonu artylerii, stanowiący załącznik Nr 24 do decyzji;
25) wzór proporca dowódcy baterii dowodzenia 4. dywizjonu artylerii, stanowiący załącznik Nr 25 do decyzji;
26) wzór proporca dowódcy kompanii logistycznej 4. dywizji artylerii, stanowiący załącznik Nr 26 do decyzji;
27) wzór proporca dowódcy 10. baterii artylerii 4. dywizjonu artylerii, stanowiący załącznik Nr 27 do decyzji;
28) wzór proporca dowódcy 11. baterii artylerii 4. dywizjonu artylerii, stanowiący załącznik Nr 28 do decyzji;
29) wzór proporca dowódcy 12. baterii artylerii 4. dywizjonu artylerii, stanowiący załącznik Nr 29 do decyzji;
30) wzór proporca dowódcy batalionu logistycznego, stanowiący załącznik Nr 30 do decyzji;
31) wzór proporca dowódcy kompanii remontowej batalionu logistycznego, stanowiący załącznik Nr 31 do decyzji;
32) wzór proporca dowódcy kompanii zaopatrzenia batalionu logistycznego, stanowiący załącznik Nr 32 do decyzji;
33) wzór proporca dowódcy kompanii inżynieryjnej, stanowiący załącznik Nr 33 do decyzji;
34) wzór proporca dowódcy 14. dywizjonu artylerii przeciwpancernej, stanowiący załącznik Nr 34 do decyzji.
 
proporzec rozpoznawczy Dowódcy 11.pa
 
proporce rozpoznawcze Dowódców dywizjonów (od lewej: ddow, 1.da, 2.da)
 
proporce rozpoznawcze Dowódców dywizjonów (od lewej: 3.da, 4.da, 14.dappanc)
 
proporzec rozpoznawczy Dowódcy batalionu logistycznego
 
  
proporce rozpoznawcze Dowódców pododdziałów dywizjonu dowodzenia
 
  
proporce rozpoznawcze Dowódców pododdziałów batalionu logistycznego
 
    
proporce rozpoznawcze Dowódców pododdziałów 1.dywizjonu artylerii
 
    
proporce rozpoznawcze Dowódców pododdziałów 2.dywizjonu artylerii
 
    
proporce rozpoznawcze Dowódców pododdziałów 3.dywizjonu artylerii
 
    
proporce rozpoznawcze Dowódców pododdziałów 4.dywizjonu artylerii
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo i sztab 11.pa
 - dywizjon dowodzenia
    - kompania dowodzenia
    - kompania logistyczna
    - bateria rozpoznania
 - batalion logistyczny
    - kompania remontowa
    - kompania zaopatrzenia
    - kompania inżynieryjna
 - 1.dywizjon artylerii samobieżnej (152mm armatohaubica „Dana”)
    - bateria dowodzenia
    - kompania logistyczna
    - 1.bateria artylerii
    - 2.bateria artylerii
    - 3.bateria artylerii
 - 2.dywizjon artylerii samobieżnej (155mm sh "Krab")
    - bateria dowodzenia
    - kompania logistyczna
    - 4.bateria artylerii
    - 5.bateria artylerii
    - 6.bateria artylerii
 - 3.dywizjon artylerii rakietowej (WR-40 „Langusta”)
    - bateria dowodzenia
    - kompania logistyczna
    - 7.bateria artylerii
    - 8.bateria artylerii
    - 9.bateria artylerii
 - 4.dywizjon artylerii (BM-21 "Grad")
    - bateria dowodzenia
    - kompania logistyczna
    - 10.bateria artylerii
    - 11.bateria artylerii
    - 12.bateria artylerii
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk Leszek Nadrowski (1.I.2011 - 24.VII.2013)
- płk Dariusz Adamczyk (24.VII.2013 - 31.XII.2014)
- płk dypl. Jacek Wera (1.I.2015 - 16.III.2018)
- płk dypl. Robert Matysek (16.III.2018 - 29.VI.2020)
- cz. p.o. ppłk dypl. Krzysztof Malankiewicz (29.VI.2020 - 2.IX.2020)
- płk Mariusz Majerski (2.IX.2020 - obecnie) od 1.III.2023 jako dowódca 1.BA
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych (1.I.2011 - 17.X.2013)
16.Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka (17.X.2013 - obecnie)
 
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.