2.Oleśnicka Kompania Regulacji Ruchu
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
2.Kompania Regulacji Ruchu sformowana została 1 marca 2002 r. wg rozkazu Dowódcy ŚOW nr Pf-8/Org. z dnia 28 stycznia 2002 roku. Powstała na bazie Kompanii Reprezentacyjnej Śląskiego Okręgu Wojskowego. Kompania przez pierwsze 3 lata stacjonowała w 2.Batalionie Dowodzenia OW we Wrocławiu następnie z dniem 1 kwietnia 2005 r. została przedyslokowana do miejscowości Oleśnica, gdzie jest jedną z wielu, a zarazem największą jednostką w Garnizonie Oleśnica. Od początku istnienia do 30.04.2011r 2.kompania regulacji ruchu była bezpośrednio podporządkowana pod Dowódcę Śląskiego Okręgu Wojskowego. Od 01.05.2011r jest bezpośrednio podporządkowana pod 4 RBLog Wrocław. Kompania jest jednostką specyficzną , gdyż rzadko się zdarza by jednostkę stanowiła samodzielna kompania. W latach 2007-2009 jednostka była jedną z niewielu w Polsce w pełni zawodową. W skład jednostki wchodzi 153 żołnierzy zawodowych.
Na specyfikę jednostki składają się również cele, dla których została sformowana. Do 2009 roku była kompania honorową Śląskiego Okręgu Wojskowego. Reprezentowała wojsko Polskie przy okazji uroczystości wojskowych mających miejsce na terenie ŚOW. Była reprezentantem Śląskiego Okręgu Wojskowego na najważniejszych świętach narodowych i wojskowych takich jak : Święto 3 Maja, Święto Wojska Polskiego czy Święto Niepodległości przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.W roku 2005 jednostka uzyskała miano „Wyróżniający Pododdział Wojsk Lądowych”, następnie w 2009 r. została wyróżniona tytułem ” Wyróżniający się pododdział SOW w 2008 roku”. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w 2010 roku nadał kompanii miano wyróżniającej się" jednostki wojskowej w Inspektoracie Wsparcia SZ”
Działalność 2.krr nie ogranicza się jedynie do zadań reprezentacyjnych. Etatowo kompania spełnia zadania związane z regulacją i usprawnianiem ruchu i w związku z tym ściśle współpracuje z Policją i Żandarmerią Wojskową. Głównym zadaniem jest kierowanie i przemieszczenie wojsk własnych i sojuszniczych przez obszar odpowiedzialności kompanii. Zabezpieczenie i przyjęcie w portach lotniczych i morskich oraz dalszego przemieszczania wojsk na teatrze RSOM. W listopadzie 2009 jednostka przeszła pozytywnie ćwiczenie certyfikujące mające na celu sprawdzenie umiejętności współdziałania z wojskami sojuszniczymi NATO.
W całym okresie istnienia jednostka brała udział w najważniejszych ćwiczeniach sztabowych, taktyczno-logistycznych przeprowadzanych na terytorium Polski jak i na terytorium innych państw sojuszniczych.
Ćwiczenia na poligonie w Czechach pk. „Collective Effort 2004”
Ćwiczenie sztabowe pk. „GOPŁO 2008”
Ćwiczenie taktyczno- logistyczne pk. „OLEŚNICA 2009”
Wielu żołnierzy 2.kompanii regulacji ruchu uczestniczyło oraz uczestniczy w misjach pokojowych realizując zadania mandatowe ONZ w Libanie, Syrii oraz w misjach stabilizacyjnych w Iraku i Afganistanie, gdzie godnie reprezentowali naszą jednostkę wykazując się profesjonalizmem i kunsztem żołnierskim, poświęceniem i zaangażowaniem, zapisując kolejną, zaszczytną kartę w historii.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Święto 2.krr obchodzi w dniu 1 kwietnia – decyzja nr 322/MON z 17 sierpnia 2010 r.
 
Kompania ma zatwierdzony wzór odznaki pamiątkowej nadany decyzją nr 409/MON z 8 listopada 2010 r., w 2011 roku nadano jej również prawo posługiwania się oznaką rozpoznawczą zatwierdzoną decyzją nr 36/MON z 14 lutego 2011 r.
 
Oznaka rozpoznawcza (dec. 36/MON z 14.02.2011)
 
DECYZJA Nr 119/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia proporczyka na beret żołnierzy 2. Kompanii Regulacji Ruchu

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się proporczyk na beret żołnierzy, zwany dalej „proporczykiem”, 2. Kompanii Regulacji Ruchu.
§ 2. Zatwierdza się wzór proporczyka, stanowiący załącznik do decyzji.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET
ŻOŁNIERZY 2. KOMPANII REGULACJI RUCHU
 
DECYZJA Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia wyróżniającej nazwy przez 2. Kompanię Regulacji Ruchu
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) – ustala się, co następuje:
 
§ 1. 2. Kompania Regulacji Ruchu przyjmuje wyróżniającą nazwę „Oleśnicka”.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo 2.krr
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- kpt. Dariusz Zaremba (1.III.2002 - 30.VI.2004)
- kpt. Sławomir Stefański (1.VII.2004 - 21.I.2011)
- cz. p.o. ppor. Mariusz Łacny (21.I.2011 - 9.V.2011)
- kpt. Marek Krzysztofik (9.V.2011 - 4.I.2013)
- cz. p.o. ppor. Wojciech Sługocki (4.I.2013 - 2.IV.2013)
- kpt. Arkadiusz Mikuła (2.IV.2013 - 28.V.2015)
- cz. p.o. ppor. Wojciech Sługocki (28.V.2015 - 17.VII.2015)
- kpt. Artur Dąbrowski (17.VII.2015 - 5.I.2018)
- kpt. Wojciech Sługocki (5.I.2018 - 30.VI.2021)
- por. Radosław Bola (30.VI.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego (1.III.2002 - 30.IV.2011)
4.Regionalna Baza Logistyczna (1.V.2011 - obecnie)
 
Za przygotowanie materiału dziękuję Pani kpr. Beacie Dębskiej oraz Panu Przemkowi Banasiowi za koordynowanie współpracy z 2.krr
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.