43.Oksywska Baza Lotnictwa Morskiego im. kmdr. por. Edwarda Stanisława Szystowskiego 
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
               43.Baza Lotnictwa Morskiego rozpoczęła działalność 1 stycznia 2011 roku, sformowana została Decyzją MON Nr PF-69/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 19 sierpnia 2010 roku na bazie rozformowanych z dniem 31 grudnia 2010 roku 43.Bazy Lotniczej MW oraz 28.Eskadry Lotniczej MW. Nowa jednostka w zasadzie przejęła całą infrastrukturę i wyposażenie rozformowanych jednostek, większość żołnierzy rozformowanych jednostek przeszła automatycznie do służby w nowej bazie. Na wyposażeniu bazy są m.in. śmigłowce ratownicze W-3RM „Anakonda”, śmigłowce pokładowe Kaman SH-2G, śmigłowce transportowe W-3T, śmigłowce transportowe Mi-17, śmigłowce Mi-2 oraz samoloty transportowe An-28TD. Do głównych zadań jednostki należy zabezpieczenie polskiej strefy SAR na Bałtyku oraz w strefie przybrzeżnej, transport ludzi i sprzętu głównie na rzecz Marynarki Wojennej, poszukiwanie, śledzenia i niszczenie okrętów podwodnych przy użyciu sił ZOP, współdziałanie z siłami okrętowymi.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 271/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 43. Bazy Lotnictwa Morskiego
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 43. Bazy Lotnictwa Morskiego.
 
DECYZJA Nr 291/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 października 2013 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona 43. Bazie Lotnictwa Morskiego
 
§ 1. 43. Baza Lotnictwa Morskiego w Gdyni:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) Morskiego Dywizjonu Lotniczego (1920-1939),
b) Eskadry Myśliwskiej 30. Pułku Lotniczego Marynarki Wojennej (1950-1951),
c) 30. Pułku Lotniczego Marynarki Wojennej (1951-1952),
d) 34. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Marynarki Wojennej (1952-1994),
e) 18. Eskadry Mieszanej Lotnictwa Marynarki Wojennej (1959-1966),
f) 18. Eskadry Lotnictwa Łącznikowego Marynarki Wojennej (1966-1991),
g) 18. Eskadry Lotnictwa Ratowniczo-Łącznikowego Marynarki Wojennej (1991-1994),
h) 1. Puckiego Dywizjonu Lotniczego Marynarki Wojennej (1995-2003),
i) 3. Batalionu Zabezpieczenia (1995-2003),
j) 28. Puckiej Eskadry Lotniczej (2003-2010),
k) 43. Bazy Lotniczej (2003-2010);
 
2) otrzymuje imię kmdr. por. Edwarda Stanisława Szystowskiego.
 
DECYZJA Nr 14/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia Święta 43. Bazy Lotnictwa Morskiego im. kmdr. por. pil. Edwarda Szystowskiego
 
1. Ustanawia się Święto 43. Bazy Lotnictwa Morskiego im. kmdr. por. pil. Edwarda Szystowskiego w dniu 12 września.

DECYZJA Nr 104/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia nazwy wyróżniającej „Oksywska” przez 43. Bazę Lotnictwa Morskiego im. kmdr. por. Edwarda Stanisława Szystowskiego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105, z 2011 r. Nr 22, poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) – dla podkreślenia więzi łączących żołnierzy 43. Bazy Lotnictwa Morskiego ze społecznością Gdyni, ustala się, co następuje:
 
1. 43. Baza Lotnictwa Morskiego im. kmdr. por. Edwarda Stanisława Szystowskiego w Gdyni przyjmuje wyróżniającą nazwę „Oksywska”.
 
DECYZJA Nr 340/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 43. Oksywskiej Bazy Lotnictwa Morskiego

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 43. Oksywskiej Bazy Lotnictwa Morskiego.
§ 2. Zatwierdza się wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do decyzji.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
43. BAZY LOTNICTWA MORSKIEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
43. BAZY LOTNICTWA MORSKIEGO NA MUNDUR POLOWY
 
 
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo i sztab 43.BlotM
 - Grupa Lotnicza
 - Grupa Techniczna
 - Grupa Wsparcia
 - Wojskowy Port Lotniczy Gdynia Babie Doły
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- kmdr pil. Wiesław Cuper (1.I.2011 - 30.IX.2016)
- kmdr pil. Cezary Wiatrak (30.IX.2016 - 1.IV.2019)
- kmdr pil. Andrzej Szczotka (1.IV.2019 - 1.V.2021)
- cz. p.o. kmdr por. Waldemar Milczarek (1.V.2021 - 13.VIII.2021)
- kmdr pil. Waldemar Orliński (13.VIII.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Brygady Lotnictwa MW (1.I.2011-obecnie)
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.