decyzja nr 177

DECYZJA Nr 177/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 maja 2011 r.
 
zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.
 
Na podstawie § 1 pkt 5 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji do uczelni wojskowych w 2011 r., ustala się, co następuje:
 
1. W decyzji Nr 431/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 294 oraz z 2011 r. Nr 5, poz.62) wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 4 uchyla się ppkt 1;
2) po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu:
 
"4a. Osoby ubiegające się o przyjęcie do 12-miesięcznego studium oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr w terminie do dnia 31 maja 2011 r.
 
4b. Osoby ubiegające się o przyjęcie do 12-miesięcznego i 24-miesięcznego studium oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr w terminie do 21 maja 2011 r.";
 
3) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
 
"11.Podstawę przyjęcia do uczelni kandydatów, o których mowa w pkt 4 i 5, stanowią wyniki postępowania kwalifikacyjnego. Osoby posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) lub ich przedstawiciele zobowiązani są do uczestnictwa w procesie postępowania kwalifikacyjnego osób ubiegających się o przyjęcie do studium oficerskiego.";
 
4) załączniki Nr 1 i 3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.
 
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
 
 
 
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
Załączniki 1-2 
 
ZESTAWIENIE
liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012
Wojskowa Akademia Techniczna - Warszawa
kierunek studiów Kod i nazwa korpusu osobowego Kod i nazwa grupy osobowej WL SP MW DGW IWSZ DIiT

P2 SGWP

RAZEM Studia I stopnia Studia II stopnia
elektronika i telekomunikacja 22 - Sił Powietrznych G - radiotechniczna 3 12           15 X  
H - ubezpieczenia lotów 2 8           10 X  
J - inżynieryjno-lotnicza 3 7           10 X  
lotnictwo i kosmonautyka J - inżynieryjno-lotnicza 5 15 4   1     25 X  
geodezja i kartografia specjalność meteorologia F - meteorologiczna   5           5 X  
elektronika i telekomunikacja 28 - Łączności i Informatyki B - eksploatacji systemów łączności 17 10 3 5 5     40 X  
informatyka C - projektowo-programowa informatyki   3 2     6   11 X  
D - eksploatacji systemów informatycznych 3 3 1 2 1 2   12 X  
elektronika i telekomunikacja 30 - Rozpoznania i Walki Elektronicznej B - rozpoznania i zakłóceń elektronicznych 3 2           5 X  
geodezja i kartografia specjalność pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej C - geograficzna             5 5 X  
mechatronika 32 - Przeciwlotnicza B - przeciwlotniczych zestawów rakietowych 5 10           15 X  
T - techniczna   5           5 X  
38 - Logistyki T - techniczna 1/         8     8    
mechanika i budowa maszyn 34 - Inżynierii Wojskowej T - techniczna 7 1           8 X  
chemia 36 - Obrony przed Bronią Masowego Rażenia A - rozpoznania i likwidacji skażeń 5 3 1   1     10 X  
logistyka 38 - Logistyki A - ogólnologistyczna 6 3 2   10     21 X  
C - transportu i ruchu wojsk     1   7     8 X  
budownictwo D - infrastruktury 5       3     8 X  
mechanika i budowa maszyn T - techniczna 5 2     5     12 X  
RAZEM W WAT 69 89 14 7 41 8 5 233    
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ - GDYNIA
nawigacja 24 - Marynarki Wojennej B - pokładowa     25         25 X X
mechanika i budowa maszyn T - techniczna     10         10 X X
RAZEM W AMW     35         35    
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH - WROCŁAW
zarządzanie 20 - Wojsk Lądowych B - pancerno-zmechanizowana 30     5 5     40 X  
C - aeromobilna 5             5 X  
D - rakietowa i artylerii 10             10 X  
30 - Rozpoznania i Walki Elektronicznej A - rozpoznania ogólnego 10             10 X  
32 - Przeciwlotniczy A - artylerii przeciwlotniczej 7   1         8 X  
34 - Inżynierii Wojskowej A - saperska 10 1     3     14 X  
B - przeprawowa 5       2     7 X  
C - drogowo mostowa 7       3     10 X  
RAZEM W WSOWL 84 1 1 5 13     104    
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH - DĘBLIN
lotnictwo i kosmonautyka 22 - Sił Powietrznych B - pilotów 25 10 5         40 X  
C - nawigatorów   8 3         11 X  
E - ruchu lotniczego   5 1         6 X  
RAZEM W WSOSP 25 23 9         57    
OGÓŁEM W UCZELNIACH WOJSKOWYCH 178 113 59 12 54 8 5 429    

1/ - Kształcenie realizowane w specjalności wojskowej uzbrojenie i elektronika (SW 38T02)

Zastosowane skróty: WL - Wojska Lądowe, SP - Siły Powietrzne, MW - Marynarka Wojenna, DGW - Dowództwo Garnizonu Warszawa, IWSZ - Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, DIiT - Departament Informatyki i Telekomunikacji

 
ZESTAWIENIE
 
liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do studium oficerskiego w 2011
 
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH - WROCŁAW
Kod i nazwa korpusu osobowego Kod i nazwa grupy osobowej WL SP MW DGW ŻW IWSZ DP DWS DWiPO DB DIiT SWW SKW O RAZEM Czas szkolenia
20 - Wojsk Lądowych B - pancerno-zmechanizowana 15                   1       16 12 mies.
41     4 1 2                 48 6 mies.
D - rakietowa i artylerii 10                           10 6 mies.
26 - Wojsk Specjalnych A - ogólna               20             20 6 mies.
28 - Łączności i Informatyki B - eksploatacji systemów łączności 16     2   1         1       20 6 mies.
34 - Inżynierii Wojskowej A - saperska 9 1 1     7                 18 6 mies.
B - przeprawowa 4         2                 6 6 mies.
38 - Logistyki A - ogólnologistyczna 15 2 2 1   2   2             24 6 mies.
42 - Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego A - wywiadu wojskowego                       3     3 6 mies.
B - kontrwywiadu wojskowego                         6   6 6 mies.
44 - Żandarmerii Wojskowej A - dochodzeniowo-śledcza         6                   6 6 mies.
B - prewencji         7                   7 6 mies.
C - operacyjno-rozpoznawcza         3                   3 6 mies.
46 - Sprawiedliwości i obsługi prawnej C - obsługi prawnej             8               8 8,5 mies.
48 - Duszpasterstwa A - teologiczna                           5 5 3 mies.
50 - Finansowy A - ekonomiczno-finansowa                   2         2 8,5 mies.
1 1           1   1         4 6 mies.
52 - Wychowawczy A - ogólnowychowawcza                 10           10 12 mies.
                15           15 6 mies.
D - orkiestr i zespołów estradowych                 1           1 6 mies.
RAZEM W WSOWL 111 4 3 7 17 14 8 23 26 3 2 3 6 5

232

 
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH - DĘBLIN
22 - Sił Powietrznych B - pilotów 10                           10 24 mies.
G - radiotechniczna 3 7                         10 12 mies.
G - radiotechniczna   25                         25 6 mies.
J - inżynieryjno-lotnicza 3                           3 6 mies.
RAZEM W WSOSP 16 32                         48  
OGÓŁEM W UCZELNIACH WOJSKOWYCH 127 36 3 7 17 14 8 23 26 3 2 3 6 5 280  

Kształcenie 6-miesięczne przeznaczone wyłącznie dla podoficerów - posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych.

 Zastosowane skróty: WL - Wojska Lądowe, SP - Siły Powietrzne, MW - Marynarka Wojenna, DGW - Dowództwo Garnizonu Warszawa, ŻW - Żandarmeria Wojskowa, IWSZ - Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, DP - Departament Prawny, DWS - Wojska Specjalne, DWiPO - Departament Wychowania i Promocji Obronności, DB - Departament Budżetowy, DIiT - Departament Informatyki i Telekomunikacji, SWW - Służba Wywiadu Wojskowego, SKW - Służba Kontrwywiadu Wojskowego, O - Ordynariat Polowy WP 

Please publish modules in offcanvas position.